Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

Create a PHP Form Mailer

To use a PHP form-mailer on a Linux Dedicated or Virtual Private Server (VPS), create a Web form in HTML that links to a PHP file and upload it to your server. An example script is seen below.

For more information on configuring mail servers see What are the relay mail server settings on my dedicated server?.


// $mail_to and $mail_from must be set.

$mail_to = ''; // Who is the E-Mail going to?
$mail_from = ''; // Where does the E-Mail appear to be from?

// OPTIONAL SETTING
$redirect_url = ''; // Example: http://domain.com/thankyou.html - must be a FULL URL.

############################
# DO NOT EDIT BELOW THIS #
############################

// Fail if _POST and _GET are empty. Nothing to process.
if(count($_POST) == 0 AND count($_GET) == 0):
echo 'This form handler does nothing if visited directly. You must submit form data to this script.';
exit;
endif;

// Fail if $mail_to or $mail_from are not set.
if(empty($mail_to) OR empty($mail_from)):
echo 'You must edit this script and set the appropriate values for $mail_to and $mail_from.';
exit;
endif;

// Set $fields to whichever method is being used.
$fields = (count($_POST) > 0 ) ? $_POST : $_GET;

$message_body = "Form Submission \n\n";

foreach ($fields as $field => $value):
switch(strtolower($field)):
case 'redirect':
$redirect = $value;
break;
case 'subject':
$subject = $value;
break;
endswitch;
if (strtolower($field) != 'redirect' AND strtolower($field) != 'submit' AND strtolower($field) != 'subject'):
$message_body .= strtoupper($field) . ": " . $value . "\r\n";
endif;
endforeach;

// Set the redirect URL from the form (if set). $host_url is a default action if $redirect isn't set
$redirect = (empty($redirect_url)) ? $redirect : $redirect_url;
$host_url = $_SERVER['HTTP_HOST'];

// Set the message subject based upon a subject field being set or not.

$message_subject = (!empty($subject)) ? $subject : 'Message from '.$_SERVER['HTTP_HOST'];

$headers = 'From: ' . $mail_from. "\r\n" .
'Reply-To: ' . $mail_from . "\r\n" .
'X-Mailer: PHP/' . phpversion();

// Remove potentially injected headers from the body

if (!mail($mail_to, $message_subject, $message_body, $headers)):
echo "Message Send Failed.";
endif;

if(empty($redirect)):
header("Location: http://{$host_url}");
else:
header("Location: {$redirect}");
endif;
?>


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.