Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Κάναμε ό, τι μπορούσαμε για να μεταφράσουμε αυτή τη σελίδα για εσάς. Η αγγλική σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη.

Επίλυση σφαλμάτων με το CSR σας

Όταν δημιουργείτε το αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) και το εφαρμόσετε στην online εφαρμογή μας, ενδέχεται να εμφανιστεί σφάλμα.

Για να εξαλείψετε τυχόν σφάλματα, βεβαιωθείτε ότι το CSR σας:

  • Ξεκινά και τελειώνει τις γραμμές ----- BEGIN CERTIFICATE REQUEST ----- και ----- END CERTIFICATE REQUEST -----. Σημειώστε τις πέντε παύλες πριν και μετά.
  • Δεν περιέχει επιπλέον κενά στο τέλος.
  • Δεν περιέχει διαχωρισμό γραμμών στο CSR.
  • Χρησιμοποιεί το μήκος κλειδιού 2048 bit.

Δείγμα CSR

----- BEGIN CERTIFICATE REQUEST -----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0 IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG 9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw Oi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNl cnQuY29tMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDOOnHK5avIWZJV16vY dA757tn2VUdZZUcOBVXc65g2PFxTXdMwzzjsvUGJ7SVCCSRrCl6zfN1SLUzm1NZ9 WlmpZdRJEy0kTRxQb7XBhVQ7 / nHk01xC + YDgkRoKWzk2Z / M / VXwbP7RfZHM047QS v4dk + ΝΟδ / zcnwbNDu + 97bi5p9wIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBADt / UG9v UJSZSWI4OB9L + KXIPqeCgfYrx + jFzug6EILLGACOTb2oWH + heQC1u + mNr0HZDzTu IYEZoDJJKPTEjlbVUjP9UNV + mWwD5MlM / Mtsq2azSiGM5bUMMj4QssxsodyamEwC W / POuZ6lcg5Ktz885hZo + L7td Ey8W9ViH0Pd
----- END CERTIFICATE REQUEST -----

Αν αυτά τα βήματα δεν επιλύουν το σφάλμα CSR, δημιουργήστε ένα νέο CSR και υποβάλετε ξανά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός CSR, δείτεΔημιουργία CSR (αιτήματος υπογραφής πιστοποιητικού) .