Βοήθεια

Βοήθεια GoDaddy

How to manage packages using apt

apt is the Advanced Packaging Tool. It is a group of command-line programs that allow you to manage the set of installed packages on a system. The tool was created to run on Debian Linux releases. The primary command-line programs are apt-cache to find programs to download and install with the apt-get tool to do the actual downloading and installation. apt also manages the relationships between different packages, like if application A needs library B, apt will make sure B is installed first whenever you install A.

DIFFICULTY Basic - 1 | Medium - 2 | Advanced - 3
TIME REQUIRED 15-30+ min
RELATED PRODUCTS Linux-based VPS or dedicated servers

If you try to execute a command that isn't found on your system, you'll be told the apt-get command to download and install the package. For instance 'xjump' is a text adventure game most people won't have installed. If you try to run the program on a machine without the game, here is what you would see:

$ xjump

The program 'xjump' is currently not installed. You can install it by typing:

sudo apt-get install xjump

You would then run the "sudo apt-get install tome" specified, providing the password and pressing Y when asked to install.

$ sudo apt-get install xjump
[sudo] password for username:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libqt4-declarative liblcms1 qdbus libqt4-script libqt4-network libqt4-dbus libmysqlclient18 libqt4-xmlpatterns fontconfig
libqtcore4 libqt4-sql libqt4-xml libqtgui4 libqt4-sql-mysql libaudio2 mysql-common libmng1
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following extra packages will be installed:
libasyncns0 libcaca0 libjson0 libpulse0 libsdl-image1.2 libsdl-ttf2.0-0 libsdl1.2debian
Suggested packages:
pulseaudio
The following NEW packages will be installed:
libasyncns0 libcaca0 libjson0 libpulse0 libsdl-image1.2 libsdl-ttf2.0-0 libsdl1.2debian tome
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 106 not upgraded.
Need to get 3,312 kB of archives.
After this operation, 12.6 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?

If you're unclear what you want to install, just use the apt-cache command with the search option:

apt-cache search xjump
gnujump - platform game where you have to jump up to survive
gnujump-data - platform game where you have to jump up to survive - data files
xjump - jumping game for X

If you want to find out about a specific package to install, use the show option of apt-cache:

apt-cache show xjump
gnujump - platform game where you have to jump up to survive
gnujump-data - platform game where you have to jump up to survive - data files
xjump - jumping game for X
$ apt-cache show xjump
Package: xjump
Priority: optional
Section: universe/games
Installed-Size: 115
Maintainer: Ubuntu Developers
Original-Maintainer: Samuel Mimram
Architecture: amd64
Version: 2.7.5-6.1
Depends: libc6 (>= 2.4), libx11-6, libxaw7, libxpm4, libxt6
Filename: pool/universe/x/xjump/xjump_2.7.5-6.1_amd64.deb
Size: 22358
MD5sum: 25405c97f29ee4385b52dc4ca4515031
SHA1: db715d5691fd51fe649feb39aef0d8bf9dab03b0
SHA256: 62a33592c38ad321e9318d13c72ab44915bafb214c65ff3fb8c4e4cf2faac371
Description-en: jumping game for X
The epitome of addictive and pointless games, xjump is simply a game
where one jumps from one platform to a higher platform, over and over. If
you can't keep up with the pace of jumping, the floor swallows you up and
your game is over.
Description-md5: af037c22dec141dc1b36fb8b9df3b12f
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Origin: Ubuntu

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.