Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

SSL Certificates Βοήθεια

NGINX on CentOS 7: Install a Certificate

After your certificate request is approved, you can download your SSL and intermediate certificates from the SSL application. For more information see Downloading Your SSL Certificate. You will want to select the Apache option when you download your certificate.

Note: This SSL installation was done on a CentOS 7 server with a LEMP stack installed. The exact configuration of your server may be different, based on your version of Nginx, your OS platform, or the method used to install Nginx.

 1. Connect to your server via SSH.
 2. Create a directory to store the server key, certificate, and intermediate bundle.
  sudo mkdir /etc/nginx/ssl
 3. Copy your private key which was created when you generated your CSR to the ssl folder
  cp coolexample.key /etc/nginx/ssl
 4. SFTP to your server, and upload your SSL certificate and intermediate bundle to the /etc/nginx/ssl folder.
 5. Navigate to the SSL folder in SSH.
  cd /etc/nginx/ssl
 6. Combine your SSL certificate and the intermediate bundle into one file using the concatenate command. Since your intermediate certificate and root certificate come in a bundle, you can use the following SSH command:
  sudo cat f84e19a2f44c6386.crt gd_bundle-g2-g1.crt >> coolexample.crt

  Note:The certificates have to be listed in this order with the concatenate command or the SSL will not work properly on your server.
 7. Open your NGINX config file for the domain you're installing the SSL certificate to.
  sudo vim /etc/nginx/sites-available/coolexample.com
  
 8. Update the config file to use the SSL certificate.
  server {
      listen 80;
      server_name coolexample.com;
      return 301 https://$host$request_uri;
  }
  
  server {
    listen 443 ssl;
  
    server_name coolexample.com;
    ssl_certificate   /etc/nginx/ssl/coolexample.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/coolexample.key;
  
    root /usr/share/nginx/coolexample.com/;
    index index.php index.html index.htm;
  
  }
  
 9. Save the config file.
  wq!
 10. Restart your NGINX server.
  sudo service nginx restart

Σχετικά με την Κοινότητα

Stephen_Poole's Avatar
UCC SANS Certificate, still getting browser warnings

1 Απαντήσεις

Last posted about 4 years ago.

TechenceIT's Avatar
Private key not found Error on apache server

1 Απαντήσεις

Last posted 11 months ago.

chougala's Avatar
Reinstallation of SSL certificate and enable HTTPS for apache server

1 Απαντήσεις

Last posted almost 3 years ago.

richardomoniyi's Avatar
Am getting this SSL error while install certificate on my NGINX

1 Απαντήσεις

Last posted 11 months ago.

Δεν βρίσκετε αυτό που αναζητάτε; Αναζήτηση στην Κοινότητα