Βοήθεια

Πιστοποιητικά SSL Βοήθεια

Resolving Errors With Your CSR

When you generate your certificate signing request (CSR) and put it into our online application, you may receive an error.

To eliminate any errors, make sure that your CSR:

  • Begins and ends with the -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- and -----END CERTIFICATE REQUEST----- lines. Note the five dashes before and after.
  • Contains no additional spaces at the end.
  • Contains no line breaks within the CSR.
  • Uses 2048-bit key length. Why do you require a 2048-bit key for my CSR?

Sample CSR

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0 IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG 9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw Oi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNl cnQuY29tMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDOOnHK5avIWZJV16vY dA757tn2VUdZZUcOBVXc65g2PFxTXdMwzzjsvUGJ7SVCCSRrCl6zfN1SLUzm1NZ9 WlmpZdRJEy0kTRxQb7XBhVQ7/nHk01xC+YDgkRoKWzk2Z/M/VXwbP7RfZHM047QS v4dk+NoS/zcnwbNDu+97bi5p9wIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBADt/UG9v UJSZSWI4OB9L+KXIPqeCgfYrx+jFzug6EILLGACOTb2oWH+heQC1u+mNr0HZDzTu IYEZoDJJKPTEjlbVUjP9UNV+mWwD5MlM/Mtsq2azSiGM5bUMMj4QssxsodyamEwC W/POuZ6lcg5Ktz885hZo+L7tdEy8W9ViH0Pd
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

If these steps do not resolve the CSR error, generate a new CSR and resubmit.

For information about generating a CSR, see Generate a CSR (certificate signing request).


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια. Για να μιλήσετε με έναν εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών, χρησιμοποιήστε τον αριθμό τηλεφώνου υποστήριξης ή την παραπάνω επιλογή συνομιλίας.
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πείτε μας τι σας μπέρδεψε ή γιατί η λύση δεν ήταν αποτελεσματική για το πρόβλημά σας.