Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Φιλοξενία Windows (Plesk) Βοήθεια

Κάναμε ό, τι μπορούσαμε για να μεταφράσουμε αυτή τη σελίδα για εσάς. Η αγγλική σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη.

Σύνδεση σε μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server χρησιμοποιώντας ASP/ADO

Αυτό το παράδειγμα περιγράφει τη χρήση ASP/ADO για σύνδεση σε μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server.

Πρέπει να έχετε ρυθμίσει το αρχείο σας web.config ώστε να χρησιμοποιεί πλήρη εμπιστοσύνη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

Αντικαταστήστε τοdb_ πεδία με τις πληροφορίες για τη βάση δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε για περισσότερες πληροφορίες.

<%@ Page aspcompat=true %>
<%

'Sample Database Connection Syntax for ASP and SQL Server.

Dim oConn, oRs
Dim qry, connectstr
Dim db_name, db_username, db_userpassword
Dim db_server

db_server = "server name"
db_name = "db username"
db_username = "db username"
db_userpassword = "db password"
dim fieldname = "your_field"
dim tablename = "your_table"

connectstr = "Driver={SQL Server};SERVER=" & db_server & ";DATABASE=" & db_name & ";UID=" & db_username & ";PWD=" & db_userpassword
oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
oConn.Open(connectstr)

qry = "SELECT * FROM " & tablename

oRS = oConn.Execute(qry)

Do until oRs.EOF
   Response.Write(ucase(fieldname) & ": " & oRs.Fields(fieldname))
   oRS.MoveNext
Loop
oRs.Close


oRs = nothing
oConn = nothing
%>