Σύνδεση στην MySQL μέσω PHP

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων MySQL απευθείας μέσα από δέσμες ενεργειών PHP. Έτσι μπορείτε να διαβάζετε και να γράφετε δεδομένα στη βάση δεδομένων σας απευθείας από τον ιστότοπό σας.

Για να συνδεθείτε στην MySQL μέσω PHP

  1. Συνδεθείτε στον MySQL server σας με την εντολή mysql_connect. Για παράδειγμα:

    $con = mysql_connect('HOSTNAME','USERNAME','PASSWORD');

    Για βοήθεια με τις πληροφορίες σας mysql_connect, δείτε Προβολή των λεπτομερειών της βάσης δεδομένων σας με λογαριασμούς με κοινόχρηστους πόρους.

  2. Επιλέξτε τη βάση δεδομένων στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση με την εντολή mysql_select_db. Για παράδειγμα:

    mysql_select_db('DATABASENAME', $con)
    Όπου 'DATABASENAME' είναι το όνομα της βάσης δεδομένων σας — αυτό εμφανίζεται και στη σελίδα λεπτομερειών της βάσης δεδομένων σας.

Αφού αποκαταστήσετε τη σύνδεση και επιλέξετε τη βάση δεδομένων, μπορείτε να θέσετε ερωτήματα μέσω της PHP.

Για να διευκολυνθείτε στη δημιουργία της δικής σας συμβολοσειράς σύνδεσης, ακολουθεί ένα παράδειγμα.

Παράδειγμα συμβολοσειράς σύνδεσης στην MySQL μέσω PHP

<?php //Sample Database Connection Syntax for PHP and MySQL. //Connect To Database $hostname="your_mysqlserver.secureserver.net"; $username="your_dbusername"; $password="your_dbpassword"; $dbname="your_dbusername"; $usertable="your_tablename"; $yourfield = "your_field"; mysql_connect($hostname,$username, $password) or die ("<html><script language='JavaScript'>alert('Unable to connect to database! Please try again later.'),history.go(-1)</script></html>"); mysql_select_db($dbname); # Έλεγχος αν υπάρχει εγγραφή $query = "SELECT * FROM $usertable"; $result = mysql_query($query); if($result) { while($row = mysql_fetch_array($result)) { $name = $row["$yourfield"]; echo "Όνομα: ".$name."<br>"; } } ?>

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα συναρτήσεων MySQL στο php.net.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας
Χαιρόμαστε που βοηθήσαμε! Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς;
Λυπούμαστε. Πώς θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε περαιτέρω;