Παράλειψη και μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Καλέστε μας
  • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
  • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια
Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

GoDaddy Βοήθεια

Workspace Email and Microsoft 365 comparison

After moving from Workspace Email to Microsoft 365, compare features to make your new email plan work best for you.

Workspace Email Microsoft 365

Supported Email Protocols

POP/IMAP

Set up Workspace Email

Supported Email Protocols

  • Microsoft Exchange
  • Backward compatibility with POP/IMAP

Set up Microsoft 365

SMTP Relay Limitations

Each Workspace Email mailbox includes 250 relays per day, though you can purchase up to 500 relays per day.

Workspace Email limitations

SMTP Relay Limitations

Microsoft 365 doesn't have SMTP relay limits.

Microsoft 365 limitations

Back Up Email, Contacts, and Calendar

Back up Workspace Email data in Outlook.

Create backup

Back Up Email, Contacts, and Calendar

Back up Microsoft 365 data in Outlook.

Create backup

Email Forwarding

Use Email Forwarding credits to forward email to another address.

Email forwarding options

Email Forwarding

Add forwarding on an email address or user so incoming mail is copied to a different email account.

Email forwarding options

Forwarding to Multiple Addresses

Forward incoming email to multiple addresses (250 character limit).

Set up email forwarding

Forwarding to Multiple Addresses

There can only be one recipient for the email forward. For that functionality, create a distribution group instead.

Create distribution groups

Distribution lists

Email groups of contacts without having to add individual recipients. Distribution lists can only be created from contacts in a single address book.

Create distribution lists

Distribution groups

Email groups of contacts or send group calendar invites without having to add individual recipients. Distribution groups can receive mail from all users in an organization and can be set up to receive mail from external addresses.

Create distribution groups

Forward Copies of Email

Send a copy of every received email, also known as carbon copying.

Forward copies of incoming email

Forward Copies of Email

When setting up email forwarding, select the Keep a copy of forwarded mail checkbox.

Set up email forwarding

Email Aliases

Workspace Email doesn't have email aliases.

Email Aliases

Create an alias to redirect email to a single inbox.

Create email aliases

Catch-all Email

Catch-all email delivers messages for an email address that doesn't exist.

Set up catch-all for Workspace Email

Catch-all Email

Microsoft 365 doesn't support catch-all email.

See catch-all alternatives

Email Templates

Use email templates for frequently used messages that don't need many changes.

Create email templates

Email Templates

Use the My Templates add-in to access your templates from Outlook on the web and installed Outlook for Windows or Mac.

Create email templates

Allowed and Blocked Senders

Block an email address or domain so its messages are filtered as spam.

Use spam filters

Safe and Blocked Senders

Block an email address or domain so its messages are filtered as spam. To imitate Workspace Email Restricted Mode, select Only trust email from addresses in my Safe senders and domain list and Safe mailing lists.

Block or unblock senders

Spam Email

Mark a message as not spam to add the sender to your Allowed List. Messages marked as spam will add the sender to the Blocked List.

Use spam filters

Spam Email

Move unwanted messages to your Junk Email folder or move messages from the Junk Email folder to your Inbox. For future messages, block or unblock the sender.

Block or unblock senders

More info