Καλέστε μας

 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια

Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Νομικές συμβάσεις

 και πολιτικές GoDaddy

Αυτή η σελίδα περιέχει συνδέσμους προς τις ισχύουσες εταιρικές πολιτικές, καθώς και προς τις συμβάσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της GoDaddy. Για την προβολή οποιουδήποτε από τα έγγραφα που εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα, κάντε κλικ στην πολιτική/σύμβαση.

GoDaddy
Σύμβαση γενικών όρων χρήσης

29 Ιουνίου 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η παρούσα Σύμβαση γενικών όρων χρήσης (η “Σύμβαση”) συνάπτεται ανάμεσα στην GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") και εσάς, και τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία χρήσης του παρόντος ιστότοπου ("Ιστότοπος") ή από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποδοχής της παρούσας.  Η παρούσα Σύμβαση ορίζει τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις της από μέρους σας χρήσης του Ιστότοπου και των προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράζονται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού του Ιστότοπου (μεμονωμένα και συλλογικά καλούμενων ως οι “Υπηρεσίες”), λειτουργεί δε προσθετικά (και δεν υποκαθιστά) οποιουσδήποτε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στις επιμέρους Υπηρεσίες.

Οι όροι “εμείς”, “εμάς” ή “μας” θα αναφέρονται στην GoDaddy. Οι όροι “εσείς/εσάς”, “σας”, “Χρήστης” ή “πελάτης” θα αναφέρονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδέχεται την παρούσα Σύμβαση, έχει πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες. Τίποτα από τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση δεν θεωρείται ότι εκχωρεί δικαιώματα ή πλεονεκτήματα σε τρίτους.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η GoDaddy μπορεί, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε αλλαγή ή τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης και οποιωνδήποτε πολιτικών ή συμφωνιών που ενσωματώνονται σε αυτήν, και οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον παρόντα Ιστότοπο. Η από μέρους σας χρήση του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών μετά την εφαρμογή των εν λόγω αλλαγών ή τροποποιήσεων θα συνιστά αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας Σύμβασης, όπως αναθεωρήθηκε τελευταία. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση όπως αναθεωρήθηκε τελευταία, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε (ή να συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε) τον παρόντα Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες. Επίσης, η GoDaddy ενδέχεται να σας ενημερώνει περιστασιακά για αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση μέσω email. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα δεδομένα σας στον λογαριασμό αγοραστή (“Λογαριασμός”) που διαθέτετε.  Η GoDaddy δεν φέρει καμία ευθύνη για την αδυναμία λήψης εκ μέρους σας ειδοποιήσεων μέσω email εάν μια τέτοια αδυναμία οφείλεται σε εσφαλμένη διεύθυνση email.  Επιπροσθέτως, η GoDaddy δύναται να τερματίσει την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών για οποιαδήποτε παραβίαση ή αθέτηση οιωνδήποτε όρων της σύμβασης αυτής από πλευράς σας. Η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση, αλλαγή ή διακοπή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των τιμών και των χρεώσεων αυτών.

3. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Ο παρών Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες διατίθενται μόνο σε ιδιώτες (“Χρήστες”) που δύνανται να προβαίνουν σε σύναψη νομικά δεσμευτικών συμβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Με την από μέρους σας χρήση του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε (i) τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, (ii) έχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη δυνατότητα να προβαίνετε σε σύναψη νομικά δεσμευτικών συμβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και (iii) δεν είστε πρόσωπο που έχει αποκλειστεί από την αγορά ή λήψη των Υπηρεσιών σύμφωνα με το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών ή άλλη εφαρμοστέα δικαιοδοσία.

Εάν προβαίνετε στη σύναψη της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους μιας εταιρικής οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη νόμιμη εξουσία να δεσμεύετε την εν λόγω εταιρική οντότητα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση, και σε αυτήν την περίπτωση οι όροι "εσείς", "εσάς", "σας", "Χρήστης" ή "πελάτης" θα αναφέρονται στην εν λόγω εταιρική οντότητα.  Εάν, μετά την από μέρους σας ηλεκτρονική αποδοχή αυτής της Σύμβασης, η GoDaddy θεωρήσει ότι δεν έχετε τη νομική κάλυψη να δεσμεύσετε αυτή την εταιρική οντότητα, θα έχετε την προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις που περιέχονται στην παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, των υποχρεώσεων πληρωμής. Η GoDaddy δεν θα έχει την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια η ζημιά που θα προκύψει λόγω του γεγονότος ότι η GoDaddy βασίστηκε σε οποιαδήποτε οδηγία, ειδοποίηση, έγγραφο ή επικοινωνία που θεωρήθηκε ευλόγως από την GoDaddy ότι είναι γνήσια και προέρχεται από κάποιον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρικής οντότητάς σας. Εάν υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες σχετικά με την αυθεντικότητα οποιασδήποτε τέτοιας οδηγίας, ειδοποίησης, εγγράφου ή επικοινωνίας, η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση) να απαιτήσει επιπλέον έλεγχο της ταυτότητάς σας.  Συμφωνείτε επίσης ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης για συναλλαγές στις οποίες προβαίνετε εσείς, οποιοσδήποτε ενεργεί ως αντιπρόσωπός σας και οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας ή τις Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχει εξουσιοδοτηθεί από εσάς.

4. Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά του παρόντος Ιστότοπου ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες, πρέπει να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό. Δηλώνετε και βεβαιώνετε προς την GoDaddy ότι όλες οι πληροφορίες που υποβάλλετε κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού σας είναι ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις και ότι θα διατηρείτε τις πληροφορίες του Λογαριασμού σας ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις.  Εάν η GoDaddy έχει λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες του Λογαριασμού σας είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη ενημερωμένες ή ελλιπείς, η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναστείλει ή να τερματίσει το Λογαριασμό σας.  Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δραστηριότητα του Λογαριασμού σας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για εξουσιοδοτημένη από εσάς δραστηριότητα ή όχι, και υποχρεούστε να διατηρείτε τις πληροφορίες του Λογαριασμού σας ασφαλείς, περιλαμβανομένων ενδεικτικά αριθμού πελάτη/στοιχείων εισόδου, κωδικού πρόσβασης, Μεθόδων Πληρωμής (όπως καθορίζονται κατωτέρω) και PIN αγοραστή.  Για σκοπούς ασφαλείας, η GoDaddy συνιστά να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης και το PIN αγοραστή τουλάχιστον μία φορά ανά έξι (6) μήνες για κάθε Λογαριασμό σας.  Υποχρεούστε να ειδοποιείτε την GoDaddy αμέσως για κάθε περιστατικό παραβίασης ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Λογαριασμού σας. Η GoDaddy δεν θα φέρει ευθύνη για όποια απώλεια υποστείτε λόγω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Λογαριασμού σας. Εσείς, ωστόσο, ενδέχεται να φέρετε ευθύνη για όποια απώλεια υποστεί η GoDaddy ή άλλοι από το Λογαριασμό σας, ανεξαρτήτως εάν έχει προκληθεί από εσάς, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Αποδέχεστε και συμφωνείτε στα εξής:

i.          Η από μέρους σας χρήση του παρόντος Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου που υποβάλλετε, θα συμμορφώνεται με την παρούσα Σύμβαση και όλους τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

ii.          Δεν θα προβαίνετε σε συλλογή ή συγκομιδή (ή δεν θα επιτρέπετε σε κανέναν άλλο να προβαίνει σε συλλογή ή συγκομιδή) Περιεχομένου χρήστη (όπως ορίζεται κατωτέρω) ή οποιωνδήποτε μη δημόσιων πληροφοριών ή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με άλλον Χρήστη ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την πρότερη ρητή, έγγραφη συγκατάθεσή του. 

iii.          Δεν θα χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες με τρόπο (όπως προσδιορίζεται από την GoDaddy κατά τη μόνη και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια) ο οποίος:

  • Είναι παράνομος, προάγει ή ενθαρρύνει την παράνομη δραστηριότητα.
  • Προάγει, ενθαρρύνει ή εμπλέκεται σε δραστηριότητα σχετική με παιδική πορνογραφία ή εκμετάλλευση παιδιών.
  • Προάγει, ενθαρρύνει ή συμμετέχει σε τρομοκρατικές ενέργειες ή βίαιες πράξεις κατά ανθρώπων, ζώων ή περιουσίας.
  • Προάγει, ενθαρρύνει ή δηλώνει εμπλοκή σε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία ή άλλη αυτόκλητη μαζική ηλεκτρονική αλληλογραφία ή σε εισβολή (hacking) ή διάρρηξη ασφαλείας (cracking) σε υπολογιστές ή δίκτυα.
  • Συνιστά παράβαση του Νόμου Ryan Haight του 2008 περί προστασίας των καταναλωτών από τα διαδικτυακά φαρμακεία (Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act) ή παρόμοια νομοθεσία, ή προάγει, ενθαρρύνει ή δραστηριοποιείται στην πώληση ή τη διανομή συνταγογραφούμενων φαρμάκων χωρίς έγκυρη ιατρική συνταγή.
  • Συνιστά παραβίαση του Νόμου περί Καταπολέμησης της Ηλεκτρονικής Σωματεμπορίας του 2017 ή παρόμοια νομοθεσία ή προάγει, ενθαρρύνει ή διευκολύνει την πορνεία ή/και την σωματεμπορία,
  • Προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου Χρήστη ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου,
  • Παραβιάζει δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιότητας άλλου Χρήστη ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή συνιστά αθέτηση καθήκοντος ή εμπιστευτικότητας που οφείλετε έναντι άλλου Χρήστη ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου,
  • Παρεμβαίνει στη λειτουργία του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον εν λόγω Ιστότοπο,
  • Περιέχει ή εγκαθιστά τυχόν ιούς, ιούς τύπου worm, σφάλματα, δούρειους ίππους ή άλλο κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί ή έχουν τη δυνατότητα να διακόψουν, να θέσουν σε κίνδυνο ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού, ή
  • Περιέχει ψευδή ή παραπλανητική γλώσσα ή μη τεκμηριωμένους ή συγκριτικούς ισχυρισμούς αναφορικά με την GoDaddy ή τις Υπηρεσίες της GoDaddy.

iv.         Δεν θα προβαίνετε σε αντιγραφή ή διανομή σε κανένα μέσο κανενός μέρους του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου παρέχεται ρητή εξουσιοδότηση από την GoDaddy.

v.         Δεν θα προβαίνετε σε τροποποίηση ή αλλαγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο ή οποιωνδήποτε σχετικών τεχνολογιών του.

vi.         Δεν θα επιχειρήσετε πρόσβαση σε Περιεχόμενο (όπως καθορίζεται κατωτέρω) ή Περιεχόμενο χρήστη της GoDaddy μέσω καμίας άλλης μορφής τεχνολογίας ή μέσου πέραν του παρόντος Ιστότοπου ή όπως ορίσει η GoDaddy.

vii.        Συμφωνείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του συνόλου του Περιεχομένου χρήστη που διαθέτετε, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβασή σε αυτό και να το χρησιμοποιείτε όταν απαιτείται. Η GoDaddy δεν εγγυάται ότι δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας οποιουδήποτε Λογαριασμού ή Περιεχομένου χρήστη και συμφωνείτε να αποδέχεστε ως κίνδυνο την απώλεια του συνόλου του Περιεχομένου χρήστη.

viii.         Δεν θα προβαίνετε σε μεταπώληση ή παροχή των Υπηρεσιών για εμπορικό σκοπό, περιλαμβανομένων τυχόν σχετικών τεχνολογιών της GoDaddy, χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση της GoDaddy.

ix.         Δεν θα παρακάμπτετε, απενεργοποιείτε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επεμβαίνετε στις δυνατότητες ασφαλείας του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δυνατοτήτων που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου της GoDaddy ή Περιεχομένου χρήστη) και δεν θα επιβάλλετε περιορισμούς στη χρήση του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο, του Περιεχομένου της GoDaddy ή του Περιεχομένου χρήστη αυτού.

x.          Συμφωνείτε να παράσχετε ταυτότητα με φωτογραφία που έχει εκδοθεί από κρατικό φορέα ή/και επαγγελματική ταυτότητα που έχει εκδοθεί από κρατικό φορέα, κατά περίπτωση, για επαλήθευση ταυτότητας όταν ζητηθεί.

xi.          Γνωρίζετε ότι η GoDaddy ενδέχεται κατά καιρούς να σας καλεί σχετικά με τον λογαριασμό σας και ότι, για τους σκοπούς οποιασδήποτε και του συνόλου τέτοιου είδους κλήσεων, ενδέχεται η κλήση να καταγραφεί και, δια της παρούσας συγκατατίθεστε σε αυτό, σύμφωνα με οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους και των δικών μας περιορισμών και υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτών, συμπεριλαμβανομένης, όπου επιτρέπεται, της καταγραφής αυτών των κλήσεων στην ολότητά τους, ανεξάρτητα εάν η GoDaddy θα σας ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για την καταγραφή κάποιας συγκεκριμένης κλήσης.  Περαιτέρω, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, στην έκταση που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οποιεσδήποτε τέτοιου είδους καταγραφές ενδέχεται να υποβληθούν ως αποδεικτικό στοιχείο σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία της οποίας αποτελεί μέρος η GoDaddyΠεραιτέρω, παρέχοντας τον αριθμό του τηλεφώνου ή του κινητού τηλεφώνου σας, συγκατατίθεστε να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις μάρκετινγκ από ή για λογαριασμό της GoDaddy, οι οποίες ενδέχεται να εκτελεστούν από αυτόματο σύστημα κλήσης ή/και για τη χρήση τεχνητής ή προηχογραφημένης φωνής. Κατανοείτε ότι η παροχή της συγκατάθεσής σας δεν αποτελεί προϋπόθεση αγοράς οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας από την GoDaddy.  Καταχωρίζοντας τον αριθμό του κινητού σας, συναινείτε στη λήψη μηνυμάτων SMS μάρκετινγκ από την GoDaddy ή εκ μέρους αυτής, τα οποία ενδέχεται να αποσταλούν από αυτόματο σύστημα τηλεφωνικών κλήσεων. Κατανοείτε ότι η παροχή της συγκατάθεσής σας δεν αποτελεί προϋπόθεση αγοράς οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας από την GoDaddy. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων.

 6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η GoDaddy προσφέρει ορισμένες φιλοξενούμενες Υπηρεσίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε εσάς και ενδέχεται να περιλαμβάνουν την υποβολή, τη συλλογή ή/και τη χρήση πληροφοριών που ταυτοποιούν προσωπικά εσάς ή τους πελάτες σας ή είναι ταυτοποιήσιμες (“Τα Δεδομένα σας”) στην πορεία της από μέρους σας χρήσης αυτών των Υπηρεσιών (“Καλυπτόμενες υπηρεσίες”). Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας, από την έννοια «Τα Δεδομένα σας» εξαιρείται οποιοδήποτε περιεχόμενο που ανήκει στον Χρήστη. Η Προσθήκη επεξεργασίας δεδομένων (“ΠΕΔ”), της GoDaddy, η οποία δια της παρούσας ενσωματώνεται ως παραπομπή και ισχύει για τις Καλυπτόμενες Υπηρεσίες, θεωρείται ότι σας παρέχει συμβατική διασφάλιση ότι έχουμε καθιερώσει ισχυρούς μηχανισμούς που διασφαλίζουν τη διαβίβαση των Δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των Δεδομένων σας από τον ΕΟΧ στις Καλυπτόμενες υπηρεσίες, συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου των δεδομένων.

Για τους σκοπούς της ΠΕΔ και των Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που είναι συνημμένες στην ΠΕΔ (όταν και όπως ισχύουν), εσείς (και οι συνεργάτες σας, όπως ισχύει) θεωρείστε πως είστε ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων/Εξαγωγέας δεδομένων, και η από μέρους σας αποδοχή των όρων χρήσης που διέπουν τις Καλυπτόμενες υπηρεσίες κατά τη χρονική στιγμή της αγοράς οποιωνδήποτε Καλυπτόμενων υπηρεσιών θα θεωρηθεί επίσης ως από μέρους σας γνώση και αποδοχή της ΠΕΔ και των παραρτημάτων της (συμπεριλαμβανομένων των Τυποποιημένων συμβατικών ρητρών και των παραρτημάτων τους, όπως ισχύει). Αν επιθυμείτε να εκτυπώσετε, να υπογράψετε και να επιστρέψετε ένα έντυπο αντίγραφο της ΠΕΔ, παρακαλούμε να αποστείλετε σχετικό αίτημα μέσω email privacy@godaddy.com   

Οι Καλυπτόμενες υπηρεσίες, όπως ορίζονται στην παρούσα Ενότητα της ΠΕΔ, περιλαμβάνουν φιλοξενούμενες υπηρεσίες που υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις των ακόλουθων Συμβάσεων: (1) Κατοχύρωση ονόματος domain, (2) Υπηρεσίες μάρκετινγκ μέσω email, (3) Κατασκευή ιστότοπων, (4) Φιλοξενία, (5) Online λογιστική, (6) Οnline κατάστημα/Γρήγορο καλάθι αγορών, (7) Smartline και (8) Υπηρεσίες κατασκευής ιστότοπων.   

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ορισμένα χαρακτηριστικά του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών που φιλοξενούνται μέσω της GoDaddy ενδέχεται να επιτρέπουν στους Χρήστες να προβάλλουν, να αναρτούν, να δημοσιεύουν, να μοιράζονται, να αποθηκεύουν ή να διαχειρίζονται (α) ιδέες, απόψεις, συστάσεις ή συμβουλές μέσω δημοσιεύσεων σε φόρουμ, περιεχόμενο που υποβάλλεται στα πλαίσια κάποιου διαγωνισμού, αξιολογήσεις ή προτάσεις προϊόντων ή φωτογραφίες προς ενσωμάτωση σε κάποια εκδήλωση ή δραστηριότητα κάποιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης.(“Υποβολές χρήστη”) ή (β) λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό, μουσικό ή άλλο περιεχόμενο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, φωτογραφιών και βίντεο (μαζί με τις Υποβολές χρήστη, “Περιεχόμενο χρήστη”).  Ως Περιεχόμενο χρήστη λογίζεται το σύνολο του περιεχομένου που υποβάλλεται μέσω του Λογαριασμού σας.  Με την ανάρτηση ή δημοσίευση Περιεχομένου χρήστη στον παρόντα Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών, δηλώνετε και εγγυάστε στην GoDaddy ότι (i) έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για τη διανομή του εν λόγω περιεχομένου, είτε επειδή είστε ο συντάκτης του περιεχομένου και έχετε δικαίωμα να το διανείμετε είτε επειδή έχετε γραπτώς τα απαραίτητα δικαιώματα διανομής, τις άδειες χρήσης, τη συγκατάθεση ή/και την παραχώρηση προς χρήση από τον κύριο των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλο κύριο του περιεχομένου και (ii) δεν παραβιάζετε τυχόν δικαιώματα τρίτων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το σύνολο του δικού σας Περιεχομένου χρήστη ή του Περιεχομένου χρήστη που υποβάλλεται μέσω του Λογαριασμού σας, καθώς και για τις συνέπειες και απαιτήσεις που συνεπάγεται η διανομή του.

Υποβολές χρήστη.  Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η οι Υποβολές χρήστη στις οποίες προβαίνετε είναι εντελώς εθελοντικές, δεν συνιστούν εμπιστευτική σχέση και δεν υποχρεώνουν την GoDaddy να μεταχειρίζεται τις από μέρους σας Υποβολές χρήστη ως εμπιστευτικές ή μυστικές, ότι η GoDaddy δεν έχει καμία υποχρέωση, ρητή ή έμμεση, να αναπτύξει ή να χρησιμοποιήσει τις δικές σας Υποβολές χρήστη και δεν οφείλεται καμία αποζημίωση, σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλον, για οποιαδήποτε σκόπιμη ή μη χρήση των δικών σας Υποβολών χρήστη, καθώς και ότι η GoDaddy ενδέχεται να εργάζεται επί του ιδίου ή παρόμοιου περιεχομένου από άλλες πηγές, ενδέχεται απλώς να επιθυμεί να αναπτύξει αυτό (ή παρόμοιο) περιεχόμενο αφ΄ εαυτού της ή ενδέχεται να έχει προβεί/να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια.

Η GoDaddy θα κατέχει αποκλειστικά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικών ιδιοκτησίας και άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων) για οποιεσδήποτε Υποβολές χρήστη αναρτώνται στον παρόντα Ιστότοπο και θα έχει δικαίωμα να προβαίνει σε απεριόριστη χρήση και διάδοση οποιωνδήποτε Υποβολών χρήστη αναρτώνται στον παρόντα Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς γνωστοποίηση ή αποζημίωση προς εσάς ή οποιονδήποτε άλλο.

Περιεχόμενο χρήστη, εξαιρουμένων των Υποβολών χρήστη.  Με την ανάρτηση ή τη δημοσίευση Περιεχομένου χρήστη σε αυτόν τον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών, εξουσιοδοτείτε τη GoDaddy να χρησιμοποιεί την πνευματική ιδιοκτησία και τα άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας σε και επί του Περιεχομένου χρήστη σας, καθώς και να επιτρέπει τη συμπερίληψη και τη χρήση του Περιεχομένου χρήστη με τον τρόπο που νοείται από αυτόν τον Ιστότοπο.  Διά του παρόντος χορηγείτε στην GoDaddy παγκόσμια, μη αποκλειστική, ελεύθερη δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, εκχωρούμενη (μέσω πολλών βαθμίδων) και μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, διανομής, εκπόνησης παράγωγων έργων, συνδυασμού με άλλα έργα, προβολής και εκτέλεσης του Περιεχομένου χρήστη σε σχέση με τον παρόντα Ιστότοπο, τις Υπηρεσίες, καθώς και στις επιχειρήσεις της GoDaddy (και των συνεργατών της GoDaddy) άδεια, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, για την προώθηση και αναδιανομή εν όλω ή εν μέρει του παρόντα Ιστότοπου σε κάθε μορφή μέσου και διαμέσου οποιωνδήποτε διαύλων χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς πληρωμή ή κανενός είδους αντάλλαγμα ή ειδική άδεια ή ειδοποίηση, προς εσάς ή κάποιον τρίτον. Επίσης, διά του παρόντος χορηγείτε σε κάθε Χρήστη του παρόντος Ιστότοπου μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης στο Περιεχόμενο χρήστη (με εξαίρεση το Περιεχόμενο χρήστη το οποίο θα ορίσετε ως “απόρρητο” ή θα φέρει “προστασία με κωδικό πρόσβασης”) μέσω του παρόντα Ιστότοπου, καθώς και άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, διανομής, εκπόνησης παράγωγων έργων, συνδυασμού με άλλα έργα, προβολής και εκτέλεσης του Περιεχομένου χρήστη όπως επιτρέπει η λειτουργικότητα του παρόντα Ιστότοπου και βάσει της παρούσας Σύμβασης. Οι ανωτέρω άδειες που χορηγείτε ως προς το Περιεχόμενο χρήστη λήγουν εντός εμπορικά ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά την κατάργηση ή διαγραφή του Περιεχομένου χρήστη από τον παρόντα Ιστότοπο. Κατανοείτε και συμφωνείτε, ωστόσο, ότι η GoDaddy δύναται να διατηρήσει (αλλά όχι να διανείμει, προβάλει ή εκτελέσει) αντίγραφα server του Περιεχομένου χρήστη το οποίο έχει καταργηθεί ή διαγραφεί. Οι παραπάνω άδειες, οι οποίες εκχωρούνται από εσάς επί του δικού σας Περιεχομένου χρήστη είναι οριστικές και αμετάκλητες.  Παρά οποιαδήποτε αναφορά περί του αντιθέτου που περιλαμβάνεται στην παρούσα, η GoDaddy δεν θα χρησιμοποιεί οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη που έχει προσδιοριστεί ως “απόρρητο” ή είναι “προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης” από εσάς για σκοπούς προώθησης του παρόντος Ιστότοπου ή της ή των επιχειρήσεων της GoDaddy (ή των συνεργατών της ’or GoDaddy’). Αν έχετε κάποιον ιστότοπο ή άλλο περιεχόμενο που φιλοξενείται από την GoDaddy, θα διατηρήσετε το σύνολο των δικαιωμάτων κατοχής ή των δικαιωμάτων κατόπιν αδείας επί του Περιεχομένου χρήστη.

8. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης και των λοιπών πολιτικών και διαδικασιών μας, θα καταβάλλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες ώστε να παρέχουμε τον παρόντα Ιστότοπο και Υπηρεσία σε εικοσιτετράωρη (24) βάση, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι κατά καιρούς ο παρών Ιστότοπος ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμος ή λειτουργικός για οποιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, δυσλειτουργιών εξοπλισμού, τακτικής συντήρησης, επισκευών ή αντικαταστάσεων που πραγματοποιούμε κατά καιρούς ή αιτίες που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας ή δεν είναι ευλόγως προβλέψιμες, περιλαμβανομένων ενδεικτικά διακοπής ή βλάβης στις τηλεπικοινωνίες ή στους συνδέσμους ψηφιακής μετάδοσης, επιθέσεων από εχθρικά δίκτυα, συμφόρησης στο δίκτυο ή άλλων βλαβών. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν έχουμε έλεγχο επί της διαθεσιμότητας του παρόντος Ιστότοπου ή Υπηρεσίας σε συνεχή ή αδιάλειπτη βάση και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε άλλο πρόσωπο ως προς αυτό.

9. ΠΟΝΤΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που λάβετε  πόντους προϊόντων (“Πόντοι”), είτε εξαγοράσιμοι προς αγορά συγκεκριμένου προϊόντος είτε δωρεάν με την αγορά κάποιου άλλου προϊόντος (“Αγορασμένο Προϊόν”), αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι Πόντοι αυτοί ισχύουν μόνο για ένα (1) έτος και γίνονται διαθέσιμοι αποκλειστικά κατόπιν κάποιας έγκυρης αγοράς, ενώ μπορούν να πάψουν να ισχύουν σε περίπτωση που το Αγορασμένο Προϊόν διαγραφεί, ακυρωθεί, μεταβιβαστεί ή δεν ανανεωθεί. Οι Πόντοι λήγουν ένα (1) έτος μετά την ημερομηνία αγοράς του Αγορασμένου Προϊόντος, εάν δεν έχει προηγηθεί ήδη εξαργύρωσή τους.  Σε περίπτωση που οι Πόντοι εξαργυρωθούν, μετά την αρχική περίοδο συνδρομής, το δωρεάν προϊόν θα ανανεώνεται αυτόματα στην εκάστοτε ισχύουσα τιμή ανανέωσης έως ότου ακυρωθεί. Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε την αυτόματη ανανέωση του προϊόντος, μπορείτε να το κάνετε επισκεπτόμενοι τον λογαριασμό σας ή επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.  Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Αγορασμένο προϊόν περιλαμβάνει ένα δωρεάν όνομα domain, εάν ακυρώσετε το αγορασμένο προϊόν, η τιμή τιμοκαταλόγου για το όνομα domain θα αφαιρεθεί από το ποσό επιστροφής χρημάτων (η τιμή τιμοκαταλόγου είναι η τιμή του ονόματος domain που αναφέρεται στον ιστότοπο της GoDaddy και δεν υπόκειται σε καμία ενέργεια προώθησης, έκπτωση ή άλλη μείωση τιμής). Για Πόντους που έχουν εκχωρηθεί δωρεάν με κάποιο άλλο Αγορασμένο Προϊόν, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να προχωρήσουμε σε ανταλλαγή των Πόντων σας με παρόμοιο προϊόν, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. 

10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η GoDaddy σε γενικές γραμμές δεν προβαίνει σε προκαταρκτικό έλεγχο του Περιεχομένου χρήστη (ανεξαρτήτως εάν αναρτάται σε ιστότοπο που φιλοξενείται από την GoDaddy ή αναρτάται στον παρόντα Ιστότοπο).  Ωστόσο, η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση) να το πράξει και να αποφασίσει εάν οποιοδήποτε στοιχείο του Περιεχομένου χρήστη είναι κατάλληλο ή/και σε συμμόρφωση προς την παρούσα Σύμβαση. Η GoDaddy δύναται να καταργήσει οποιοδήποτε στοιχείο του Περιεχομένου χρήστη (ανεξαρτήτως εάν αναρτάται σε ιστότοπο που φιλοξενείται από την GoDaddy ή αναρτάται στον παρόντα Ιστότοπο) ή/και να στερήσει κάποιον Χρήστη απ τη δυνατότητα πρόσβασης στον παρόντα Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες που περιέχονται στον εν λόγω Ιστότοπο λόγω ανάρτησης ή δημοσίευσης υλικού κατά παράβαση την παρούσας Σύμβασης ή λόγω παράβασης της παρούσας Σύμβασης με άλλον τρόπο (όπως προσδιορίζεται από την GoDaddy κατά τη μόνη και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια), ανά πάσα στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Η GoDaddy δύναται επίσης να στερήσει από κάποιον Χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης στον παρόντα Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες που περιέχονται στον εν λόγω Ιστότοπο εάν η GoDaddy έχει λόγους να πιστεύει ότι ο Χρήστης είναι καθ' υποτροπή παραβάτης.  Εάν η GoDaddy σάς στερήσει τη δυνατότητα πρόσβασης στον παρόντα Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες που περιέχονται στον εν λόγω Ιστότοπο, η GoDaddy δύναται, κατά τη μόνη και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καταργήσει και να καταστρέψει οποιαδήποτε δεδομένα και αρχεία έχετε αποθηκεύσει στους server της.

11. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η GoDaddyδιατηρεί το δικαίωμα να πάψει να διαθέτει ή να παράσχει οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες της ανά πάσα στιγμή, για οποιοδήποτε ή και χωρίς λόγο, και χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Αν και η GoDaddy καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μεγιστοποιήσει τη διάρκεια ζωής όλων της των Υπηρεσιών, υπάρχουν φορές όπου κάποια παρεχόμενη Υπηρεσία πρόκειται να καταργηθεί ή πλησιάζει στη λήξη του "κύκλου ζωής" της (End-of-Life, "EOL"). Σε μια τέτοια περίπτωση, το προϊόν ή η υπηρεσία δεν θα υποστηρίζεται πλέον από την GoDaddy, καθ' οιονδήποτε τρόπο, αρχής γενομένης από την ημερομηνία EOL που έχει καθοριστεί.

Ειδοποιήσεις και Μετεγκατάσταση (migration)Σε περίπτωση που κάποια Υπηρεσία που παρέχουμε έφτασε ή πρόκειται να φτάσει στη λήξη του κύκλου ζωής της (EOL), θα επιχειρήσουμε να σας ειδοποιήσουμε τριάντα ή περισσότερες μέρες πριν από την ημερομηνία EOL. Είναι δική σας ευθύνη να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα και να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αντικαταστήσετε την Υπηρεσία μέσω μεταφοράς/μετεγκατάστασης (migration) σε νέα Υπηρεσία πριν από την ημερομηνία EOL ή καταργώντας πλήρως την εξάρτησή σας από την εν λόγω Υπηρεσία, πριν από την ημερομηνία EOL. Σε κάθε περίπτωση, η GoDaddy θα παράσχει ή μια ανάλογη Υπηρεσία στην οποία μπορείτε να κάνετε μετεγκατάσταση για το υπόλοιπο του χρόνου της συνδρομής σας ή προκαθορισμένης αξίας Πόντους για χρήση στο κατάστημα ή προκαθορισμένης αξίας επιστροφή χρημάτων, που πρόκειται να καθοριστεί από την ίδια την GoDaddy, απολύτως κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η GoDaddy ενδέχεται να προχωρήσει σε μετεγκατάστασή σας, κατόπιν προειδοποίησης ή χωρίς προειδοποίησης, στην πιο ενημερωμένη ή πρόσφατη έκδοση της Υπηρεσίας, εάν διατίθεται. Αποδέχεστε πλήρως την εθύνη τυχόν απώλειας ή ζημίας που ίσως προκύψει κατά τη μετεγκατάσταση.

Καμία υποχρέωσηΗ GoDaddy δεν φέρει καμία υποχρέωση προς εσάς ή οιονδήποτε τρίτο αναφορικά με τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή κατάργηση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες διαθέτουμε ή προς τις οποίες παρέχουμε πρόσβαση.

12. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BETA

Κατά καιρούς, η GoDaddy ενδέχεται να προσφέρει νέες Υπηρεσίες (υπηρεσίες περιορισμένης προεπισκόπησης ή νέες δυνατότητες για υφιστάμενες Υπηρεσίες) σε προέκδοση. Οι νέες Υπηρεσίες, ήτοι οι νέες δυνατότητες για υφιστάμενες Υπηρεσίες ή οι υπηρεσίες περιορισμένης προεπισκόπησης θα καλούνται, μεμονωμένα και συλλογικά “Υπηρεσίες Beta”. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες Beta, τότε η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Beta υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: (i) Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες Beta αποτελούν προέκδοση και ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. (ii) Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Beta ενδέχεται να σας εκθέσει σε μη συνήθεις κινδύνους λειτουργικών βλαβών. (iii) Οι Υπηρεσίες Beta παρέχονται "ως έχουν" και συνεπώς δεν συνιστάται η χρήση τους σε περιβάλλον που είναι κρίσιμο για την παραγωγή ή την αποστολή. (iv) Η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε τροποποίηση, αλλαγή ή διακοπή οποιασδήποτε πτυχής των Υπηρεσιών Beta. (v) Οι εμπορικά διαθέσιμες εκδόσεις των Υπηρεσιών Beta ενδέχεται να υποστούν σημαντικές αλλαγές και τα προγράμματα που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Beta ή εκτελούνται με αυτές ενδέχεται να μην λειτουργούν με τις εμπορικά διαθέσιμες εκδόσεις ή τις επακόλουθες εκδόσεις. (vi) Η GoDaddy μπορεί να περιορίζει τη διαθεσιμότητα του χρόνου υποστήριξης της εξυπηρέτησης πελατών για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Beta. (vii) Αποδέχεστε και συμφωνείτε να παρέχετε εγκαίρως σχόλια σχετικά με την εμπειρία σας από τις Υπηρεσίες Beta υπό μορφή που ζητείται ευλόγως από εμάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που απαιτούνται για να μπορούμε να αναπαράγουμε τα σφάλματα ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα σχόλιά σας για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών ανάπτυξης προϊόντων. Κατόπιν αιτήματός μας θα μας παρέχετε παρατηρήσεις που μπορούμε να δημοσιεύσουμε ως δημοσιογραφικό υλικό και υλικό μάρκετινγκ. Οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας εμπεριέχεται στα σχόλιά σας ή προκύπτει από την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Beta θα ανήκει αποκλειστικά στην GoDaddy. (viii) Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών Beta, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας σας από τις Υπηρεσίες Beta και των απόψεών σας για αυτές, είναι εμπιστευτικές και δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτονται σε τρίτους ή να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν της παροχής σχολίων στην GoDaddy. (ix) Οι Υπηρεσίες Beta παρέχονται ως έχουν, ως διατίθενται και με όλα τα σφάλματα. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο, η GoDaddy αποποιείται όλων των εγγυήσεων, νομικών, ρητών ή σιωπηρών, όσον αφορά τις Υπηρεσίες Beta συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων τίτλου, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων.

13. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Συμφωνείτε ότι η Μέθοδος πληρωμής σας ενδέχεται να χρεωθεί από κάποια από τις οντότητες που συνεργάζονται μαζί μας. Εάν, κατά την αγορά σας, διαπιστωθεί ότι η επεξεργασία της πληρωμής σας διενεργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε η επεξεργασία της συναλλαγής σας θα πραγματοποιείται από την GoDaddy.com, LLC. Εάν διαπιστωθεί ότι η επεξεργασία της πληρωμής σας διενεργήθηκε στον Καναδά, τότε η επεξεργασία της συναλλαγής σας θα πραγματοποιείται από την GoDaddy Domains Canada, Inc. Εάν διαπιστωθεί ότι η επεξεργασία της πληρωμής σας διενεργήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, τότε η επεξεργασία της συναλλαγής σας θα πραγματοποιείται από την GoDaddy Europe, Ltd. Εάν διαπιστωθεί ότι η επεξεργασία της πληρωμής σας διενεργήθηκε στην Ινδία, τότε η επεξεργασία της συναλλαγής σας θα πραγματοποιείται από την GoDaddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd. Εάν, κατά την αγορά σας, διαπιστωθεί ότι η επεξεργασία της πληρωμής σας διενεργήθηκε σε χώρα που δεν αναφέρεται παραπάνω, η συναλλαγή σας ενδέχεται να διεκπεραιωθεί από κάποιο νομικό πρόσωπο εντός της κοινοποιούμενης χώρας, που έχει εξαρτώμενη σχέση με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και υπόκειται στις διατάξεις της Πολιτικής απορρήτου της εταιρείας μας.

(A) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Πληρωμή σε εκκρεμότητα κατά την παραγγελία, Μη επιστρεπτέα. Συμφωνείτε να καταβάλετε το σύνολο των ποσών που οφείλονται για τις Υπηρεσίες κατά τη χρονική στιγμή παραγγελίας τους.  Το σύνολο των ποσών είναι μη επιστρεπτέα, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Πολιτική επιστροφής χρημάτων.

Αλλαγές τιμών. Η GoDaddy διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε αλλαγή των τιμών και των χρεώσεών της, και οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα αναρτώνται online στον παρόντα Ιστότοπο και θα τίθενται σε ισχύ αμέσως χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς. Εάν έχετε αγοράσει ή αποκτήσει Υπηρεσίες για περίοδο μηνών ή ετών, οι αλλαγές στις τιμές και τις χρεώσεις θα τίθενται σε ισχύ όταν οι εν λόγω Υπηρεσίες θα πρέπει να ανανεωθούν όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω. 

Τρόποι πληρωμής. Εκτός εάν απαγορεύεται σε οποιαδήποτε εκάστοτε σύμβαση προϊόντος, μπορείτε να προβαίνετε σε πληρωμή για τις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες “Μεθόδους πληρωμής”: (i)  με έγκυρη πιστωτική κάρτα, (ii) “μέσω των Προπληρωμένων υπηρεσιών Good As Gold” (καθορίζονται παρακάτω); (iii) μέσω ηλεκτρονικής επιταγής από τον προσωπικό ή επαγγελματικό σας λογαριασμό όψεως, κατά περίπτωση (και όπως καθορίζεται παρακάτω), (iv) μέσω PayPal (όπως καθορίζεται παρακάτω), (v) μέσω μιας Επιλογής διεθνών πληρωμών (όπως καθορίζεται παρακάτω) ή (vi) μέσω υπολοίπων πίστωσης στο κατάστημα, εάν υπάρχουν (και όπως καθορίζονται παρακάτω), έκαστη καλούμενη “Μέθοδος πληρωμή”. Το χαρακτηριστικό “Εξπρές ολοκλήρωση αγοράς” κάνει αυτόματα υποβολή παραγγελίας για την αντίστοιχη Υπηρεσία και χρεώνεται η κύρια Μέθοδος πληρωμής που έχει καταχωριστεί στα αρχεία μας για τον Λογαριασμό σας. Η επιβεβαίωση της εν λόγω παραγγελίας θα αποστέλλεται στη διεύθυνση email που έχετε καταχωρισμένη για το Λογαριασμό σας.  Η Μέθοδος πληρωμής που έχετε καταχωρισμένη πρέπει να διατηρείται σε ισχύ εάν έχετε ενεργές Υπηρεσίες στο Λογαριασμό σας. Επιπλέον, αποδέχεστε ότι η τοποθεσία επεξεργασίας των πληρωμών σας μπορεί να αλλάξει, για οποιονδήποτε λόγω, συμπεριλαμβανομένου του τύπου της Μεθόδου πληρωμής που επιλέξατε, του νομίσματος που επιλέξατε ή των αλλαγών ή των ενημερώσεων που έχουν γίνει στον Τρόπο πληρωμής.

Επιστροφές χρημάτων Συμφωνείτε ότι όταν πραγματοποιούνται επιστροφές χρημάτων στη Μέθοδο πληρωμής σας, η έκδοση απόδειξης για την επιστροφή χρημάτων από την GoDaddy αποτελεί μόνο επιβεβαίωση ότι η GoDaddy έχει προβεί σε επιστροφή χρημάτων στη Μέθοδο πληρωμής που χρεώθηκε κατά τη στιγμή της αρχικής πώλησης και ότι η GoDaddy δεν έχει κανέναν απολύτως έλεγχο επί της εφαρμογής της επιστροφής χρημάτων στο διαθέσιμο υπόλοιπο της Μεθόδου πληρωμής σας. Επιπλέον, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο πάροχος πληρωμής ή/και η μεμονωμένη εκδότρια τράπεζα που σχετίζεται με τη Μέθοδο πληρωμής σας θέτει και ρυθμίζει το χρονικό πλαίσιο για την εγγραφή της επιστροφής χρημάτων και ότι το εν λόγω χρονικό πλαίσιο ενδέχεται να ποικίλλει από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες έως έναν ολόκληρο κύκλο χρέωσης ή και περισσότερο. 

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί επιστροφή χρημάτων στη Μέθοδο πληρωμής σας και ο πάροχος πληρωμής, η υπηρεσία επεξεργασίας πληρωμών ή η μεμονωμένη εκδότρια τράπεζα που σχετίζεται με τη Μέθοδο πληρωμής σας επιβάλει τυχόν περιορισμούς στις επιστροφές χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, περιορισμών αναφορικά με το χρόνο της επιστροφής χρημάτων ή τον επιτρεπόμενο αριθμό επιστροφών χρημάτων, τότε η GoDaddy, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε επιστροφή χρημάτων είτε (i) υπό μορφή πίστωσης στο κατάστημα, είτε (ii) με την έκδοση επιταγής GoDaddy, η οποία θα αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση που βρίσκεται καταχωρημένη στο Λογαριασμό σας ή (iii) σε ορισμένες δικαιοδοσίες, με τη μεταφορά χρημάτων μέσω τραπέζης, όταν ο φορέας διεκπεραίωσης της πληρωμής δεν μπορεί να κάνει επιστροφή χρημάτων απευθείας στη Μέθοδο πληρωμής.  Η GoDaddy  έχει επίσης το δικαίωμα να προσφέρει πίστωση στο κατάστημα σε πελάτες που επιθυμούν επιστροφή χρημάτων, ακόμη και εάν οι επιστροφές χρημάτων δεν υπόκεινται σε περιορισμούς από τη Μέθοδο πληρωμής. 

Ημερομηνία μηνιαίας χρέωσης. Εάν χρεώνεστε σε μηνιαία βάση, η ημερομηνία κάθε χρέωσης θα βασίζεται στην ημερομηνία κατά την οποία αγοράσατε τις Υπηρεσίες, εκτός εάν πρόκειται για ημέρα μετά την 28η του μήνα, οπότε και η χρέωση θα γίνεται την 28η ημέρα κάθε μήνα. 

Όροι αυτόματων ανανεώσεων. Με εξαίρεση όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η GoDaddy δεν διατηρεί έντυπα αντίτυπα ή ηλεκτρονικές εκδόσεις των υποχρεωτικών, των παραγγελιών σε εκκρεμότητα ή/και οποιωνδήποτε υπογεγραμμένων εγγράφων συγκατάθεσης σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση των υπηρεσιών αυτόματης ανανέωσης που διαθέτουμε και, συνεπώς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε τέτοιου είδους έγγραφα κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε να αναθεωρήσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτόματης ανανέωσης οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας σύνδεση στον λογαριασμό της GoDaddy.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα αντιμετωπίσετε κάποια διακοπή ή απώλεια Υπηρεσιών ,όλες οι Υπηρεσίες προσφέρουν την επιλογή αυτόματης ανανέωσης.  Με εξαίρεση τους λόγους που περιγράφονται παρακάτω σε αυτή την ενότητα, η αυτόματη ανανέωση ανανεώνει αυτόματα την σχετική Υπηρεσία με τη λήξη της τρέχουσας περιόδου ισχύος της, για περίοδο ανανέωσης που ισοδυναμεί με τη διάρκεια της πιο πρόσφατης περιόδου υπηρεσίας (εξαιρουμένων των ονομάτων domain που θα ανανεώνονται για την αρχική περίοδο υπηρεσίας period). Για παράδειγμα, αν η τελευταία περίοδος παροχής της υπηρεσίας ήταν ένα έτος, η περίοδος ανανέωσης θα είναι τυπικά ένα έτος.  Ωστόσο, σε περίπτωση που θα αποτύχει η ανανέωση με την αρχειοθετημένη Μέθοδο πληρωμής,  ηGoDaddy ενδέχεται να επιχειρήσει την ανανέωση της ισχύουσας υπηρεσίας για χρονικό διάστημα μικρότερο από την αρχική περίοδο συνδρομής, στην έκταση που είναι απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η συναλλαγή. 

Εκτός εάν απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτόματης ανανέωσης, η GoDaddy θα ανανεώσει αυτόματα την αντίστοιχη Υπηρεσία, όταν προκύψει ο χρόνος ανανέωσης και θα λάβει την πληρωμή από οποιανδήποτε Μέθοδο πληρωμής που υπάρχει στα αρχεία της GoDaddy με τις τότε τρέχουσες τιμές της GoDaddy, οι οποίες αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από τις τιμές που ίσχυαν κατά την αρχική περίοδο παροχής της υπηρεσίας.  Προκειμένου να δείτε τις ρυθμίσεις ανανέωσης που ισχύουν για εσάς και τις Υπηρεσίες σας, απλώς συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμού από αυτόν τον Ιστότοπο και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται εδώ.  Αν δεν επιθυμείτε την αυτόματη ανανέωση οποιασδήποτε υπηρεσίας, ενδέχεται να επιλέξετε να ακυρώσετε την ανανέωση, στην οποία περίπτωση, οι Υπηρεσίες σας θα τερματιστούν με τη λήψη της τότε ισχύουσας περιόδου παροχής, εκτός εάν ανανεώσετε μη αυτόματα τις Υπηρεσίες σας πριν από τη σχετική ημερομηνία (στην οποία περίπτωση, οι Υπηρεσίες θα ρυθμιστούν και πάλι για αυτόματη ανανέωση).  Με άλλα λόγια, εάν επιλέξετε να ακυρώσετε το προϊόν σας και δεν ανανεώσετε αυτόματα τις Υπηρεσίες σας προτού λήξουν, ενδέχεται να προκύψει διακοπή ή απώλεια των υπηρεσιών και η GoDaddy δεν θα φέρει ευθύνη προς εσάς ή οποιονδήποτε τρίτον σχετικά.

Επιπλέον, η GoDaddy μπορεί να συμμετέχει σε “προγράμματα τακτικής τιμολόγησης” ή “υπηρεσίες ενημέρωσης λογαριασμού” με την υποστήριξη του παρόχου της πιστωτικής σας κάρτας (και εν τέλει ανάλογα με τη συμμετοχή της τράπεζάς σας).  Εάν δεν κατορθώσουμε να χρεώσουμε με επιτυχία με τον υφιστάμενο Τρόπο πληρωμής, ο πάροχος της πιστωτικής σας κάρτας (ή η τράπεζά σας) μπορεί να μας ειδοποιεί για τυχόν επικαιροποιήσεις του αριθμού ή/και της ημερομηνίας λήξης της πιστωτικής σας κάρτας, ή να χρεώνει αυτόματα τη νέα πιστωτική σας κάρτα εκ μέρους μας χωρίς ειδοποίηση προς εμάς.  Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προγραμμάτων τακτικής τιμολόγησης, σε περίπτωση που λάβουμε ειδοποίηση για επικαιροποίηση του αριθμού ή/και της ημερομηνίας λήξης της πιστωτικής σας κάρτας, η GoDaddy θα ενημερώνει αυτόματα το προφίλ πληρωμών για λογαριασμό σας. Η GoDaddy δεν παρέχει εγγυήσεις ότι θα ζητούμε ή θα λαμβάνουμε επικαιροποιημένες πληροφορίες πιστωτικής κάρτας. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη να τροποποιείτε και να τηρείτε τις ρυθμίσεις του Λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς (i) της ακύρωσης προϊόντων και της (ii) διασφάλισης ότι οι συνδεδεμένοι Τρόποι πληρωμής είναι επικαιροποιημένα και έγκυρα.  Επιπλέον, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι, εάν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκύψει διακοπή ή απώλεια παροχής των Υπηρεσιών και η GoDaddy δεν θα φέρει καμία σχετική ευθύνη προς εσάς ή οποιονδήποτε τρίτον. 

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η GoDaddy δεν έχει τη δυνατότητα να χρεώσει την Μέθοδο πληρωμής που έχετε δηλώσει με το πλήρες οφειλόμενο ποσό ή εάν η GoDaddy λάβει ειδοποίηση για κάποια επιστροφή χρέωσης, αναστροφή χρέωσης, διαφορά σε θέματα πληρωμών ή χρεωθεί πρόστιμο για οποιαδήποτε αμοιβή που είχε προηγουμένως χρεώσει στη Μέθοδο πληρωμής που έχετε δηλώσει, συμφωνείτε ότι η GoDaddy έχει το δικαίωμα να επιδιώξει όλες τις νόμιμες διόδους προκειμένου να εισπράξει την πληρωμή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της άμεσης ακύρωσης, χωρίς να ειδοποιηθείτε, οποιωνδήποτε ονομάτων domain ή Υπηρεσιών που έχουν καταγραφεί ή ανανεωθεί για λογαριασμό σας.  Η GoDaddy επίσης διατηρεί το δικαίωμα να σας χρεώσει εύλογη αμοιβή “διεκπεραίωσης” για (i) εργασίες που ενδέχεται να εκτελέσει η GoDaddy εκτός του κανονικού εύρους των Υπηρεσιών της, (ii) χρόνο ή/και κόστος με το οποίο ενδέχεται να επιβαρυνθεί η GoDaddy κατά την παροχή των Υπηρεσιών της ή/και (iii) την από μέρους σας μη συμμόρφωση με τη Σύμβαση (όπως προσδιορίζεται από την GoDaddy, κατά την πλήρη και αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια). Χαρακτηριστικά παραδείγματα διαχειριστικών χρεώσεων ή χρεώσεων διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικά (i) ζητήματα εξυπηρέτησης πελατών που απαιτούν πρόσθετο προσωπικό χρόνο ή προσοχή, (ii) ενέργειες της UDRP σε σχέση με τα ονόματα τομέων που διατηρείτε ή/και αμφισβητήσεις που απαιτούν λογιστικές ή νομικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν εκτελούνται από το προσωπικό της GoDaddy ή από εξωτερικές εταιρείες που διατηρεί η GoDaddy, (iii) παρακράτηση κάθε κόστους και χρέωσης, περιλαμβανομένου του κόστους Υπηρεσιών με το οποίο επιβαρύνεται η GoDaddy ως συνέπεια των ακυρώσεων χρέωσης ή άλλων αμφισβητήσεων πληρωμών που προέρχονται από εσάς, την τράπεζά σας ή τον φορέα επεξεργασίας της Μεθόδου πληρωμής σας. Οι εν λόγω διαχειριστικές χρεώσεις ή χρεώσεις διεκπεραίωσης θα χρεώνονται στη Μέθοδο Πληρωμής που έχει καταχωρηθεί για εσάς στην GoDaddy.

Η GoDaddy ενδέχεται να προσφέρει τιμολόγηση σε επίπεδο προϊόντος, σε διάφορα νομίσματα. Η συναλλαγή θα διεκπεραιώνεται στο επιλεγμένο νόμισμα και η τιμή που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς θα συνιστά το πραγματικό ποσό που υποβάλλεται για καταβολή.  Για ορισμένες Μεθόδους πληρωμής, ο εκδότης της Μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείται ενδέχεται να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση συναλλαγής σε ξένο νόμισμα ή άλλη χρέωση, η οποία ενδέχεται να προστεθεί στο τελικό ποσό που εμφανίζεται στην ανάλυση τραπεζικού λογαριασμού ή στην ανάρτηση ως ξεχωριστό ποσό. Παρακαλούμε αποταθείτε στον εκδότη του Τρόπου πληρωμής που χρησιμοποιείτε, για λεπτομέρειες. Επιπλέον, ανεξαρτήτως επιλεγμένου νομίσματος, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι μπορεί να σας επιβληθεί Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ("ΦΠΑ"), φόρος επί αγαθών και υπηρεσιών ("GST") ή άλλα τοπικά τέλη ή/και φόροι, ανάλογα με την τράπεζά σας ή/και τη χώρα που αναφέρεται στο πεδίο που περιέχει τη διεύθυνση χρέωσής σας.

(Β) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Τα Προϊόντα και οι Υπηρεσίες με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων περιγράφονται εδώ (“Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων”). 

(Γ) ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GOOD AS GOLD

Λεπτομέρειες Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο της από μέρους σας χρήσης των προπληρωμένων υπηρεσιών Good As Gold, μπορείτε να μεταφέρετε κεφάλαια στην GoDaddy ώστε να χρηματοδοτηθεί ο λογαριασμός προπληρωμένων υπηρεσιών Good As Gold (“Λογαριασμός Good As Gold”).  Κατόπιν τούτου, μπορείτε να χρησιμοποιήστε το λογαριασμό σας Good As Gold για την αγορά οποιωνδήποτε Υπηρεσιών. Μπορείτε να χρηματοδοτείτε το λογαριασμό σας Good As Gold με μεταφορά χρημάτων μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών εμβασμάτων (wire transfer).

Αποδέχεστε ότι τα χρηματοδοτικά κεφάλαια που μεταφέρονται στο λογαριασμό σας Good As Gold θα είναι στη κατοχή της GoDaddy και δεν θα υπόκεινται σε προσαυξήσεις ούτε θα καταβάλλονται εξ αυτών τόκοι προς όφελός σας. Στο βαθμό που ενδέχεται να υπάρχουν δεδουλευμένοι τόκοι, συμφωνείτε ότι η GoDaddy θα δικαιούται να λαμβάνει και να διατηρεί τυχόν τέτοια ποσά για να καλύπτει τα κόστη που συνδέονται με τις προπληρωμένες υπηρεσίες Good As Gold.

Αποδέχεστε ότι όλες οι συναλλαγές μέσω των Προπληρωμένων υπηρεσιών Good As Gold θα διενεργούνται σε δολάρια ΗΠΑ.

Ο Λογαριασμός σας Good As Gold πρέπει να χρηματοδοτείται αρχικά με τουλάχιστον $1000,00 δολάρια Η.Π.Α.

Όλες οι πληρωμές πρέπει να αφορούν ολόκληρο το ποσό που απαιτείται κατά τη συναλλαγή αγοράς.    

Λεπτομέρειες μεταφοράς χρημάτων μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών εμβασμάτων (wire transfer). Τα ηλεκτρονικά τραπεζικά εμβάσματα μπορούν να πραγματοποιούνται σε ξένο νόμισμα για τη χρηματοδότηση του Λογαριασμού σας Good As Gold, ωστόσο το φυσικό νόμισμα του τραπεζικού λογαριασμού της Wild West Domains είναι τα δολάρια Η.Π.Α.  Τα τραπεζικά εμβάσματα σε ξένο νόμισμα θα μετατρέπονται αυτόματα και θα κατατίθενται σε δολάρια Η.Π.Α.  Πρέπει να σημειωθεί ότι ενδέχεται να επιβάλλονται τέλη συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

Είστε υπεύθυνοι για όλα τα τέλη ηλεκτρονικών τραπεζικών εμβασμάτων, τόσο των εισερχόμενων όσο και των εξερχόμενων, που σχετίζονται με το Λογαριασμό Good As Gold. Τυχόν ηλεκτρονικά τραπεζικά εμβάσματα εκτός ΗΠΑ ενδέχεται να υπόκεινται σε επιβολή τελών από την τράπεζά σας, από ενδιάμεσες τράπεζες ή από την τράπεζα της GoDaddy, γεγονός το οποίο μπορεί να μειώσει το χρηματικό ποσό που εισπράττεται από την τράπεζα της GoDaddy και, κατά συνέπεια, το ποσό χρηματοδότησης του Λογαριασμού σας Good As Gold. Με την παρούσα εξουσιοδοτείτε ρητώς την GoDaddy  (i) να μειώνει τον Λογαριασμό σας Good As Gold κατά το ποσό του τέλους ηλεκτρονικού τραπεζικού εμβάσματος που επιβάλλει η GoDaddy για την είσπραξη των χρημάτων σας ή/και (ii) να επιβάλει τέλος υπηρεσιών ύψους είκοσι δολαρίων Η.Π.Α. ($ 20,00) (“Τέλος υπηρεσιών”) για τον τερματισμό του Λογαριασμού Good As Gold.  Όλα τα τέλη υπόκεινται ανά πάσα στιγμή σε αλλαγές και οι εν λόγω αλλαγές θα αναρτώνται online και θα τίθενται άμεσα σε ισχύ χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς.

Μπορείτε να ελέγξετε τα εναπομείναντα κεφάλαια στο λογαριασμό σας Good As Gold ανά πάσα στιγμή, μέσω του λογαριασμού σας ή μέσω του καλαθιού αγορών. Εάν αποφασίσετε να τερματίσετε το λογαριασμό σας Good As Gold (ή εάν η GoDaddy επιλέξει να τερματίσει το λογαριασμό σας Good As Gold επειδή αθετήσατε κάποια υποχρέωση βάσει της Σύμβασης χρήσης της υπηρεσίας Good As Gold), σε αυτήν την περίπτωση το υπόλοιπο του λογαριασμού Good As Gold θα σας επιστραφεί, μείον το τέλος υπηρεσίας.

Στο Λογαριασμό Good As Gold μπορούν να προστίθενται επιπλέον χρήματα ανά πάσα στιγμή.

Από μέρους σας χρήση των Προπληρωμένων υπηρεσιών Good As Gold Η χρήση των χρημάτων στο Λογαριασμό σας Good As Gold μπορεί να γίνει μόνο μέσω της διαδικασίας αγοράς της GoDaddy, στον ιστότοπο της GoDaddy Οι αγορές δεν μπορούν να πραγματοποιούνται εάν δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα χρήματα στο Λογαριασμό σας Good As Gold κατά τη στιγμή της αγοράς για να καλυφθεί το συνολικό ποσό της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συναφών χρεώσεων που καθορίζονται στην παρούσα ή σε άλλες σχετικές συμβάσεις.

(Δ) ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΕΠΙΤΑΓΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ)

Με τη χρήση της επιλογής που παρέχει η GoDaddy για πληρωμή μέσω επιταγής (“Πληρωμή μέσω επιταγής”), μπορείτε να αγοράζετε Υπηρεσίες της GoDaddy χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική επιταγή (από τον προσωπικό ή επαγγελματικό σας λογαριασμό όψεως (“Λογαριασμός όψεως”), κατά περίπτωση). Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνείτε να επιτρέπεται σε ένα τρίτο μέρος, εταιρεία πάροχο υπηρεσιών επιταγών, την Certegy Check Services Inc. (“Πάροχος υπηρεσιών επιταγών”) να χρεώνει ολόκληρο το ποσό της αγοράς σας από τον Λογαριασμό όψεως που διατηρείτε, το οποίο δεν επιστρέφεται. Ο πάροχος υπηρεσιών επιταγών θα προβαίνει στην έκδοση εντολής για ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων (“EFT”) ή μιας τραπεζικής επιταγής, η οποία θα προσκομίζεται στην τράπεζα ή στο πιστωτικό ίδρυμα όπου τηρείτε λογαριασμό για πληρωμή από το Λογαριασμό όψεως. Ο Λογαριασμός όψεως πρέπει να τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και η πληρωμή πρέπει να γίνεται σε δολάρια ΗΠΑ .

Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε το λογαριασμό όψεως ενημερωμένο και με επαρκή κεφάλαια. Αποδέχεστε ότι η (i) Check Services Provider ή η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει συναλλαγή για οποιονδήποτε λόγο (περιλαμβανομένων ενδεικτικά πληρωμών που δεν διεκπεραιώνονται επειδή ο λογαριασμός όψεως δεν υφίσταται πλέον ή δεν έχει διαθέσιμα/επαρκή κεφάλαια) και (ii) σε τέτοια περίπτωση, ούτε η Check Services Provider αλλά ούτε και η GoDaddy θα φέρουν ευθύνη απέναντί σας ή έναντι τρίτου ως προς τα ανωτέρω εκτεθέντα.  Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Check Services Provider δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ανάληψη ολόκληρου του ποσού που οφείλετε για τις παρασχεθείσες Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι η Check Services Provider και η GoDaddy δύνανται να ασκήσουν κάθε διαθέσιμο νόμιμο μέσο ώστε να λάβουν την πληρωμή (συν τυχόν ισχύουσες χρεώσεις).  Η GoDaddy δεν φέρει ευθύνη για τις ενέργειες της Check Services Provider. Συμφωνείτε ότι εάν η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων (EFT) ή το τραπεζικό γραμμάτιο επιστραφούν ως μη πληρωθέντα, θα καταβάλετε χρέωση για την υπηρεσία σύμφωνα με τις χρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο για κάθε πολιτεία των Η.Π.Α . Ένα άρθρο βοήθειας που περιγράφει την Check Services Provider και προσδιορίζει τις χρεώσεις των υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχει εδώ. Οι χρεώσεις αυτές μπορούν να πληρωθούν από τον λογαριασμό όψεως που διατηρείτε μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων (EFT) ή τραπεζικού γραμματίου. Όλες οι χρεώσεις είναι σε δολάρια Η.Π.Α .

Η GoDaddy και οι πάροχοι υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, της Check Services Provider  και της Complete Payment Recovery Services, Inc., μπορούν να σας παρέχουν γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανονικού ταχυδρομείου, SMS, MMS, μηνυμάτων κειμένου, δημοσιεύσεων στις υπηρεσίες ή άλλων εύλογων μέσων που είναι αυτή τη στιγμή γνωστά ή θα αναπτυχθούν στη συνέχεια. Τέτοιου είδους γνωστοποιήσεις ενδεχομένως να μην ληφθούν εάν παραβιάσετε αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών με την προσπέλαση των υπηρεσιών με μη εγκεκριμένο τρόπο. Η εκ μέρους σας συμφωνία με αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών συνιστά την εκ μέρους σας αποδοχή ότι θεωρείται πως έχετε λάβει οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις που θα σας είχαν παραδοθεί, εφόσον είχατε προσπελάσει τις υπηρεσίες με εγκεκριμένο τρόπο. Τυχόν αποτυχία λήψης τέτοιων γνωστοποιήσεων για οποιονδήποτε λόγο δεν θα αποτελεί βάσιμη δικαιολογία μη καταβολής πληρωμής ή άλλης υποχρέωσης προς την GoDaddy και την Check Services Provider. Επίσης, εξουσιοδοτείτε ρητώς την GoDaddy και τους παρόχους υπηρεσιών του δικτύου της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, της Check Services Provider  και της Complete Payment Recovery Services, Inc., καθώς και των θυγατρικών και συνεργατών τους, να επικοινωνήσουν μαζί σας, μέσω αυτόματου κέντρου κλήσεων, προηχογραφημένων μηνυμάτων ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, σε οποιονδήποτε από τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας ανήκουν. Επίσης, αναγνωρίζετε ότι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε δεν είναι κοινές, δεν προσπελαύνονται από άλλους και δεν είναι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούν εργοδότες.

(E) ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Η GoDaddy παρέχει ποικίλες εναλλακτικές μεθόδους διεθνών πληρωμών μέσω πλήθους παρόχων διεθνών πληρωμών (“IPP”, International Payment Providers). Σε περίπτωση που επιλέξετε έναν IPP, δηλώνετε ότι έχετε ήδη συμφωνήσει σε όλες τις ισχύουσες συμβάσεις εξυπηρέτησης πελατών του IPP πριν ολοκληρώσετε τη συναλλαγή σας με την GoDaddy.  Επίσης, συμφωνείτε να επιτρέπεται στον πάροχο IPP να χρεώνει ολόκληρο το ποσό της αγοράς σας από τον επιλεγμένο λογαριασμό ή μέθοδο πληρωμής, συλλογικά καλούμενες “Πηγές χρηματοδότησης”. Επιπλέον, συμφωνείτε να επιτρέπετε στον επιλεγμένο IPP να εφαρμόζει, όπου απαιτείται, “χρέωση μετατροπής συναλλαγματικής ισοτιμίας”, καθώς και τυχόν άλλες χρεώσεις που θα ισχύουν βάσει της σύμβασης που έχετε με τον IPP (συλλογικά καλούμενες “Χρεώσεις IPP”), από τις Πηγές χρηματοδότησής σας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι Χρεώσεις IPP ενδέχεται να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή από τον IPP χωρίς ενημέρωση από την GoDaddy.

Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε τις Πηγές χρηματοδότησής σας ενημερωμένες και με επαρκή κεφάλαια. Συμφωνείτε ότι (i) ο IPP (International Payment Provider - [πάροχος διεθνών πληρωμών]) ή η GoDaddy διατηρούν το δικαίωμα να απορρίπτουν συναλλαγές για οποιονδήποτε λόγο και (ii) ο IPP και η GoDaddy δεν φέρουν καμία ευθύνη προς εσάς ή προς οποιονδήποτε τρίτο σχετικά με αυτό. Αποδέχεστε ότι η GoDaddy δεν θα επιχειρήσει να εκτελέσει τις Υπηρεσίες που αγοράζονται από εσάς έως ότου η GoDaddy λάβει επιβεβαίωση πληρωμής από τον IPP μέσω της συσχετιζόμενης οικείας υπηρεσίας επεξεργασίας πληρωμών. Αποδέχεστε ότι ενδέχεται να υπάρξει ένα κενό διάστημα μερικών ωρών μεταξύ του χρόνου που υποβάλλετε μια παραγγελία και του χρόνου που ο IPP επιβεβαιώνει την πληρωμή μέσω της συσχετιζόμενης οικείας υπηρεσίας επεξεργασίας πληρωμών. Εάν η GoDaddy δεν λάβει επιβεβαίωση πληρωμής από το IPP μέσω της συσχετιζόμενης οικείας υπηρεσίας επεξεργασίας πληρωμών εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της παραγγελίας, η παραγγελία σας ενδέχεται να ακυρωθεί και να χρειαστεί να εκκινήσετε ξανά τη διαδικασία πληρωμής. Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την πληρωμή για μια εκκρεμούσα συναλλαγή, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία μέσω του λογαριασμού σας στην GoDaddy. Τα χρήματα για τις πληρωμές που εισπράττονται από προηγουμένως ακυρωθείσες παραγγελίες θα επιστρέφονται με την αρχική Μέθοδο πληρωμής εφόσον είναι δυνατόν.

Εάν, κατά τη στιγμή που η GoDaddy λάβει επιβεβαίωση πληρωμής από τον IPP (πάροχο διεθνών πληρωμών) (μέσω της συσχετιζόμενης υπηρεσίας επεξεργασίας πληρωμών), (i) οι Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων domain) δεν είναι πλέον διαθέσιμες για αγορά ή (ii) μια εκκρεμούσα εντολή έχει ακυρωθεί στα συστήματά μας ή (iii) η επιβεβαίωση της πληρωμής δεν αντιστοιχεί στο ποσό δολαρίων της εκκρεμούσας εντολής και ως αποτέλεσμα η αγορά σας υπερχρηματοδοτείται ή υποχρηματοδοτείται, η GoDaddy μπορεί να προβαίνει αυτόματα σε μερική επιστροφή χρημάτων (σε περίπτωση υπερχρηματοδότησης) ή σε πλήρη επιστροφή χρημάτων (σε περίπτωση υποχρηματοδότησης) στην Πηγή χρηματοδότησής σας. Εάν ο IPP (ή η συσχετιζόμενη οικεία υπηρεσία επεξεργασίας πληρωμών) επιβάλει οποιουδήποτε είδους περιορισμούς στις επιστροφές πληρωμών, η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε επιστροφή χρημάτων στο υπόλοιπο πίστωσης στο κατάστημα.  Εάν λάβετε επιστροφή χρημάτων για ολόκληρο το ποσό, θα πρέπει να ξεκινήσετε εκ νέου τη διαδικασία πληρωμής. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο IPP διατηρεί το δικαίωμα να μην προβαίνει σε επιστροφή των τελών IPP που σχετίζονται με συναλλαγή για την οποία έχει γίνει επιστροφή χρημάτων. Ομοίως, τυχόν επιστροφές χρημάτων στις οποίες έχει προβεί η GoDaddy δεν θα συμπεριλαμβάνουν τέλη IPP, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Η GoDaddy παρέχει τη δυνατότητα άμεσης χρέωσης "SEPA Direct Debit" (“SEPA”), ως τρόπο πληρωμής για τους πελάτες που κατοικούν στη Γερμανία. Εάν επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής το "SEPA", τότε εξουσιοδοτείτε την GoDaddy και την Adyen, τον πάροχο υπηρεσιών διεκπεραίωσης πληρωμών, να αποστείλουν στην τράπεζά σας οδηγίες προς χρέωση του λογαριασμού σας. Με την από μέρους σας αποδοχή των όρων αυτών, δίνετε στην GoDaddy εντολή για είσπραξη όλων των σχετικών χρεώσεων που προκύπτουν βάσει της Σύμβασης αυτής. Η εξουσιοδότηση θα ισχύει, επίσης, για οποιονδήποτε νέο τραπεζικό λογαριασμό χρησιμοποιείται από εσάς για αγορές από την GoDaddy. Θα σας ενημερώσουμε για την ημερομηνία είσπραξης της άμεσης χρέωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (“προ-ειδοποίηση”). Αυτή η προ-ειδοποίηση θα σας αποσταλεί μέσω ηλ. ταχυδρομείου (email) τουλάχιστον (1) εργάσιμη πριν από την είσπραξη της πληρωμής. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του επαρκούς διαθέσιμου υπολοίπου στον λογαριασμό σας, προκειμένου να καλυφθούν οι πληρωμές μέσω άμεσης χρέωσης. Επίσης, συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε την GoDaddy έναντι τυχόν ζημίας που μπορεί να προκύψει σε περίπτωση που ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός με τον οποίο συνεργάζεστε παρακρατήσει, για οποιονδήποτε λόγο, ποσά που οφείλονται ως πληρωμή στην GoDaddy.

(ΣΤ) ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΓΟΡΑΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Λογαριασμός σας περιέχει υπόλοιπο πίστωσης στο κατάστημα: (1) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τυχόν διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο σε οποιαδήποτε μελλοντική αγορά στο Λογαριασμό σας και (2)  εξουσιοδοτείτε την GoDaddy να χρησιμοποιείτε τυχόν διαθέσιμο υπόλοιπο πίστωσης για την κάλυψη τυχών αμοιβών διεκπεραίωσης, επιστροφών χρημάτων ή άλλων αμοιβών που σχετίζονται με τον Λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που η προεπιλεγμένη Μέθοδος πληρωμής σας αποτύχει για αυτόματη χρέωση αναφορικά με τη διεκπεραίωση οποιωνδήποτε Ανανεώσεων υπηρεσιών, η GoDaddy ενδέχεται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο εάν υπάρχουν επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη ολόκληρης της συναλλαγής. Ανεξαρτήτως του ύψους της διαθέσιμης πίστωσης στο κατάστημα και στο λογαριασμό σας, η GoDaddy δεν είναι υπεύθυνη για την απώλεια προϊόντων ως συνέπεια της αδυναμίας είσπραξης κεφαλαίων από την προεπιλεγμένη Μέθοδο πληρωμής που έχετε ορίσει ή από την πίστωση στο κατάστημα. Οι πιστώσεις στο κατάστημα θα χρησιμοποιηθούν βάσει του επιλεγμένου νομίσματος στο καλάθι αγορών κατά τον χρόνο αγοράς (ή ανανέωσης). Εάν έχετε περισσότερες από μία πιστώσεις στο κατάστημα, θα γίνει επεξεργασία των πιστώσεων αυτών σύμφωνα με την ημερομηνία προσθήκης της πίστωσης στο κατάστημα, συνεπώς θα χρησιμοποιηθεί πρώτα εκείνη με την παλαιότερη ημερομηνία. Εάν απαιτηθούν πρόσθετα κεφάλαια για την ολοκλήρωση της αγοράς ή της ανανέωσης, οι πιστώσεις που τηρούνται σε μη επιλεγμένο νόμισμα θα μετατραπούν μέσω της ημερήσιας νομισματικής ισοτιμίας που εφαρμόζει η GoDaddy με βάση την ημερομηνία προσθήκης της πίστωσης (από την παλαιότερη στη νεότερη) έως ότου (i) διατεθούν επαρκή κεφάλαια για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ή (ii) δεν υφίσταται πλέον διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό σας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι κατά το χρόνο μετατροπής, η GoDaddy δύναται επίσης να επιβάλει πρόσθετη διαχειριστική χρέωση.

Μπορείτε να επαληθεύσετε το διαθέσιμο υπόλοιπο πίστωσης στο κατάστημα ανά πάσα στιγμή, μέσω του λογαριασμού σας στον ιστότοπο της GoDaddy. Αποδέχεστε ότι τα υπόλοιπα πίστωσης στο κατάστημα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο Λογαριασμό στον οποίο αποκτήθηκαν και μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης. Οι δωρεάν πόντοι στο κατάστημα θα λήγουν μετά από περίοδο δύο ετών από την έκδοσή τους. Σε περίπτωση που η GoDaddy τερματίσει το Λογαριασμό σας, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι τυχόν διαθέσιμο υπόλοιπο πίστωσης στο κατάστημα θα παύει να ισχύει. 

Αποδέχεστε επίσης ότι τα χρήματα που είναι διαθέσιμα στο υπόλοιπο πίστωσης στο κατάστημα διατηρούνται από την GoDaddy και ότι δεν θα σωρεύεται ή θα καταβάλλεται τόκος για λογαριασμό σας. Σε περίπτωση σώρευσης τόκων, συμφωνείτε ότι η GoDaddy έχει το δικαίωμα να εισπράττει και να διατηρεί οποιαδήποτε τέτοια ποσά για την κάλυψη του κόστους που σχετίζεται με την υποστήριξη της λειτουργίας υπολοίπου πίστωσης στο κατάστημα.

(Θ) ΑΓΟΡΕΣ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ DOMAIN

Ως προς τα ονόματα domain που έχουν λήξει και αγοράζετε μέσω του λογαριασμού σας, συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήξη της δημοπρασίας του ποσού της προσφοράς που έγινε δεκτή συν τη χρέωση για ένα (1) έτος ανανέωσης ή μεταφοράς (από τη λήξη της προηγούμενης περιόδου κατοχύρωσης του ονόματος domain), συν τη χρέωση ICANN, αν απαιτείται, ή κάθε άλλη έγκυρη μέθοδο πληρωμής που συνδέεται με το λογαριασμό θα χρεωθεί την τρίτη ημέρα μετά τη λήξη της δημοπρασίας. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να εισπράξουμε την πληρωμή, ενδέχεται να απωλέσετε τα δικαιώματα αγοράς του ονόματος domain.

14. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η GoDaddy διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να απορρίπτει, να ακυρώνει, να τερματίζει, να αναστέλλει, να κλειδώνει ή να τροποποιεί την πρόσβαση (ή τον έλεγχο) σε οποιονδήποτε Λογαριασμό ή Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ακυρώνει ή να μεταβιβάζει οποιαδήποτε κατοχύρωση ονόματος domain) για οποιονδήποτε λόγο (όπως ορίζεται από την GoDaddy κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής: (i) της διόρθωσης λαθών της GoDaddy κατά την προσφορά ή παροχή οποιωνδήποτε Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κατοχύρωσης ονόματος domain), (ii) της προστασίας της ακεραιότητας και της σταθερότητας οποιουδήποτε μητρώου ή καταχωρητή ονομάτων domain και της διόρθωσης λαθών του, (iii) της συνδρομής στις προσπάθειές μας με σκοπό τον εντοπισμό κρουσμάτων απάτης και κατάχρησης, (iv) της συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις κατά του προσώπου σας ή/και του ονόματος domain ή του ιστότοπού σας και με τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους, κανόνες και κανονισμούς, (v) της συμμόρφωσης με τα αιτήματα των διωκτικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων κλήτευσης, (vi) της συμμόρφωσης με οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης διαφορών, (vii) της υπεράσπισης οποιασδήποτε νομικής ενέργειας ή επαπειλούμενης νομικής ενέργειας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο μια τέτοια νομική ενέργεια ή επαπειλούμενη νομική ενέργεια θεωρείται ενδεχομένως ότι είναι βάσιμη, (viii) της αποφυγής οποιασδήποτε αστικής ή ποινικής ευθύνη εκ μέρους της GoDaddy, των στελεχών, των διευθυντών, των υπαλλήλων και των αντιπροσώπων της, καθώς και εκ μέρους των συνδεδεμένων εταιρειών (συνεργατών) της GoDaddy, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των περιπτώσεων που έχετε ασκήσει αγωγή ή έχετε απειλήσει ότι θα ασκήσετε αγωγή κατά της GoDaddy ή (ix) της ανταπόκρισης σε περίπτωση υπερβολικού αριθμού παραπόνων που σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τον Λογαριασμό σας, το/τα ονόματα domain που έχετε στην κατοχή σας ή το περιεχόμενο του ιστοτόπου σας.

Η GoDaddy διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να επανεξετάζει όλους τους Λογαριασμούς για υπερβολική χρήση χώρου και εύρους ζώνης και να καταργεί ή να εφαρμόζει πρόσθετες χρεώσεις στους Λογαριασμούς που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια.

Η GoDaddy διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να καταγγέλλει, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, κάθε Υπηρεσία σε περίπτωση που, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της GoDaddy, παρενοχλείτε ή απειλείτε την GoDaddy ή/και οποιονδήποτε υπάλληλο της GoDaddy.

GoDaddy Περιεχόμενο. Με την εξαίρεση του Περιεχομένου χρήστη, το περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένου, λογισμικού, δεσμών ενεργειών, πηγαίου κώδικα, API, γραφικών, φωτογραφιών, ήχων, μουσικής, βίντεο και διαδραστικών χαρακτηριστικών, καθώς και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται (“Περιεχόμενο GoDaddy”), ανήκουν ή έχουν εκχωρηθεί στην GoDaddy επ' αόριστον και υπόκεινται σε δικαιώματα του δημιουργού, δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων ή/και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει του δικαίου των Ηνωμένων Πολιτειών και δικαίων της αλλοδαπής. GoDaddy Το Περιεχόμενο της GoDaddy παρέχεται σε εσάς “ως έχει”, “ως διατίθεται” και “με όλα τα σφάλματα” μόνο για την ενημέρωσή σας και την από μέρους σας προσωπική, μη εμπορική χρήση και δεν επιτρέπεται λήψη, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μετάδοση, εκπομπή, προβολή, πώληση, εκχώρηση ή άλλου είδους εκμετάλλευση για κανέναν σκοπό χωρίς την πρότερη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της GoDaddy. Κανένα δικαίωμα ή άδεια βάσει πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων επί εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων δεν παρέχεται από την παρούσα Σύμβαση. Η GoDaddyδιατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητώς ως προς και για το Περιεχόμενο της GoDaddy, τον παρόντα Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, η δε παρούσα Σύμβαση δεν μεταβιβάζει την κυριότητα κανενός εκ των εν λόγω δικαιωμάτων.

15.ΜΗ ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Καθόλου ανεπιθύμητη αλληλογραφία.  Δεν ανεχόμαστε τη μετάδοση μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Παρακολουθούμε την κίνηση προς και από τους web server για ενδείξεις ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και διατηρούμε ένα κέντρο αναφοράς περιστατικών ανεπιθύμητης αλληλογραφίας όπου καταχωρούνται οι σχετικοί ισχυρισμοί. Περιπτώσεις πελατών για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με σκοπό την αποστολή μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας θα διερευνώνται πλήρως. Εάν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με ανεπιθύμητη αλληλογραφία, θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης. 

Με τον όρο "ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία" νοείται η αποστολή Αυτόκλητων Διαφημιστικών Email (UCE), Αυτόκλητων Μαζικών Email (UBE) ή Αυτόκλητων Τηλεομοιοτυπιών (Φαξ), ήτοι η αποστολή email ή φαξ σε παραλήπτες για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους, χωρίς την εξασφάλιση πρότερης επιβεβαιωμένης συγκατάθεσης για τη λήψη των εν λόγω μηνυμάτων. Στην ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία μπορεί να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

        i.      Μηνύματα email

       ii.      Αναρτήσεις σε ομάδες συζήτησης

      ix.      Μηνύματα συστήματος Windows

      iv.      Αναδυόμενα μηνύματα (γνωστά ως μηνύματα "adware" [μηνύματα από λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων] ή μηνύματα από κακόβουλο λογισμικό "spyware")

       v.      Άμεσα μηνύματα (μέσω AOL, MSN, Yahoo ή άλλα προγράμματα αποστολής άμεσων μηνυμάτων)

      vi.      Online διαφημίσεις σε "δωμάτια συνομιλίας" (chat rooms)

     vii.      Αναρτήσεις στο Βιβλίο επισκεπτών ή στο Φόρουμ του Ιστότοπου

    viii.      Ανεπιθύμητες επικοινωνίες μέσω φαξ

      ix.      Μηνύματα κειμένου/SMS

Η χρήση των server και των υπηρεσιών μας δεν επιτρέπεται για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω. Για να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, μεταξύ των οποίων ο Νόμος Can-Spam του 2003 (Can-Spam Act) και ο Νόμος περί προστασίας των καταναλωτών ως προς τις τηλεφωνικές επικοινωνίες (Telephone Consumer Protection Act), καθώς επίσης και με την παρούσα πολιτική προστασίας από την ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Η αποστολή διαφημιστικών ή/και μαζικών email ή φαξ επιτρέπεται μόνο σε παραλήπτες που έχουν δηλώσει ρητώς τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη μηνυμάτων. Τα εν λόγω μηνύματα πρέπει να περιλαμβάνουν νόμιμη διεύθυνση αποστολέα και διεύθυνση απάντησης, ταχυδρομική διεύθυνση και την επιλογή άρνησης λήψης μηνυμάτων στο υποσέλιδο του email ή του φαξ. Κατόπιν αιτήματός μας, ενδέχεται να ζητηθούν σαφείς αποδείξεις για τη ρητή συγκατάθεση λήψης μηνυμάτων από μια διεύθυνση email ή έναν αριθμό φαξ.

Εάν διαπιστώσουμε ότι ο εν λόγω λογαριασμός, τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες χρησιμοποιούνται σε συνάρτηση με αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), ενδέχεται να προβούμε σε ανακατεύθυνση, αναστολή ή ακύρωση οποιασδήποτε φιλοξενίας ιστότοπων, κατοχύρωσης domain, γραμματοκιβωτίων email ή άλλων ισχυουσών υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση, κατ΄ επιλογή μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας απαντήσετε μέσω email, δηλώνοντας ότι θα πάψετε να στέλνετε spam ή/και να δίνετε οδηγίες να σταλεί spam εκ μέρους σας και να απαιτήσουμε να καταβληθεί ένα μη τέλος επανενεργοποίησης χωρίς δικαίωμα επιστροφής πριν από την επανενεργοποίηση του ιστότοπου, των θυρίδων email ή/και των υπηρεσιών. 

Συνιστάται όλοι οι πελάτες και παραλήπτες των email που δημιουργούνται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας να αναφέρουν τυχόν υποψία για ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία. Οι υποψίες για κατάχρηση μπορούν να αναφέρονται μέσω email ή μέσω του Κέντρου καταγγελιών μας για κατάχρηση ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο web.  Web: αναφορά κατάχρησης.   

Κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις.  Συμφωνείτε ότι μπορούμε να τερματίσουμε αμέσως οποιονδήποτε Λογαριασμό που θεωρούμε, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι μεταδίδει ή σχετίζεται με άλλον τρόπο με τυχόν ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία ή άλλη αυτόκλητη μαζική ηλεκτρονική αλληλογραφία. Επιπλέον, εάν δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ευλόγως η πραγματική αποζημίωση, τότε συμφωνείτε να μας καταβάλλετε κατ' αποκοπή αποζημίωση $1,00 για έκαστη περίπτωση ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αυτόκλητης μαζικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει μεταδοθεί ή σχετίζεται με άλλον τρόπο με τον Λογαριασμό σας.

16. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

Η GoDaddy λαμβάνει μέτρα για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.Εάν θέλετε να εγείρετε (α) αξίωση εμπορικού σήματος σχετικά με προσβολή δικαιωμάτων σήματος για το οποίο διαθέτετε έγκυρο κατατεθέν σήμα ή σήμα υπηρεσίας ή (β) αξίωση πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με υλικό για το οποίο κατέχετε πνευματικό δικαίωμα καλή τη πίστει, ανατρέξτε στην πολιτική δικαιωμάτων επί εμπορικών σημάτων ή/και προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων της GoDaddy που αναφέρεται παραπάνω και διατίθεται  εδώ.

17. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αυτός ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες που υπάρχουν σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς τρίτους ιστότοπους που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από την GoDaddy. Η GoDaddy δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις, πολιτικές απορρήτου ή πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων τρίτων μερών. Επιπλέον, η GoDaddy δεν λογοκρίνει και δεν επεξεργάζεται το περιεχόμενο οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτων. Με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο, απαλλάσσετε ρητώς την GoDaddy από κάθε ευθύνη που προκύπτει από την από μέρους σας χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτων. Κατά συνέπεια, η GoDaddy σάς συνιστά να είστε σε εγρήγορση ώστε να γνωρίζετε πότε εξέρχεστε από τον παρόντα Ιστότοπο ή από τις Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο, και να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές απορρήτου και άλλα καταστατικά έγγραφα κάθε άλλου ιστότοπου που ενδέχεται να επισκεφθείτε.

18. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ,“ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ” ΚΑΙ “ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ”. Η GoDaddy, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ, ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Η GoDaddy, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ (I) ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, (II) ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΥΧΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ (ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή/ΚΑΙ (III) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ (ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ Η GoDaddy ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΚΤΕΘΕΝΤΑ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ GoDaddy, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ή ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ), ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (I) ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ (II) ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.

Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ θα παραμένει σε ισχύ μετά από τυχόν λύση ή λήξη της παρούσας Σύμβασης ή μετά από τερματισμό της από μέρους σας χρήσης του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο.

19. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η GoDaddy, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ Ή ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ (I) ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, (II) ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ (ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ή ΆΛΛΩΣ) ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, (III) ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ (ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΣ) ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, (IV) ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, (V) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΡΙΤΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, (VI) ΤΥΧΟΝ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ SERVER ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ, (VII) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ (ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΣ) ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, (VIII) ΤΥΧΟΝ ΙΟΥΣ, ΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥ WORM, ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ (ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ή ΆΛΛΩΣ) ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, (IX) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΟ, ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ, ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ, ΧΥΔΑΙΟ Ή ΑΛΛΩΣ ΑΝΑΡΜΟΣΤΟ, Ή/ΚΑΙ (X) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΑΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ Ή ΙΣΟΤΙΜΗ ΘΕΩΡΙΑ Ή ΕΑΝ Η GoDaddy ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΩΣ ότι οποιαδήποτε αξίωση απορρέει από ή σχετίζεται με τον παρόντα Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο πρέπει να εγείρεται εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργείται η αξίωση, διαφορετικά θα παραγράφεται οριστικά.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΕΙΔΙΚΩΣ ότι σε καμία περίπτωση το συνολικό ποσόν προς καταβολή από την GoDaddy δεν θα υπερβεί τα 10.000 δολάρια ΗΠΑ .

Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ παραμένει σε ισχύ μετά από τυχόν λύση ή λήξη της παρούσας Σύμβασης ή της από μέρους σας χρήσης του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο.

20. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να προστατεύετε, να υπερασπίζεστε, να εξασφαλίζετε έναντι ζημιών και να απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη την GoDaddy και τα στελέχη της, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους,τους αντιπροσώπους και τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών από και έναντι κάθε αξίωσης, απαίτησης, κόστους, δαπάνης, απώλειας, αστικής ευθύνης και ζημίας κάθε είδους και φύσης (περιλαμβανομένων ενδεικτικά εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που βαρύνουν την GoDaddy ή επιβάλλονται σε αυτήν, και απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από (i) την από μέρους σας χρήση και πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες που περιέχονται στον εν λόγω Ιστότοπο, (ii) την από μέρους σας παράβαση οποιωνδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης ή των πολιτικών ή των επιμέρους συμφωνιών που ενσωματώνονται στο παρόν ή/και (iii) την από μέρους σας προσβολή δικαιώματος τρίτου, περιλαμβανομένων ενδεικτικά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων.  Οι υποχρεώσεις αποζημίωσης που υπάγονται στην ενότητα αυτήν διατηρούνται και μετά από τυχόν καταγγελία ή εκπνοή της Σύμβασης αυτής ή της από μέρους σας χρήσης του παρόντος Ιστότοπου ή των υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος Ιστότοπου.

21. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Η GoDaddy δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση ότι το περιεχόμενο που διατίθεται στον παρόντα Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία, και απαγορεύεται η πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο από χώρες ή δικαιοδοσίες στις οποίες το περιεχόμενό του κρίνεται παράνομο.  Οι χρήστες που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο έχουν την ευθύνη να συμμορφώνονται με όλους τους τοπικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς. 

22. ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ, ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ.  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΠΙΛΥΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.

(A) Διαφορές. Οι όροι της Ενότητας αυτής θα ισχύουν για όλες τις Αντιδικίες μεταξύ εσάς και της GoDaddy, με εξαίρεση τις αντιδικίες που διέπονται από την Ενιαία πολιτική επίλυσης διαφορών ονομάτων domain που αναφέρεται παραπάνω και είναι διαθέσιμη εδώ.  Για τους σκοπούς αυτής της ενότητας, με τον όρο “Διένεξη” εννοούμε οποιαδήποτε αντιδικία, αγωγή ή διαφορά που θα προκύψει μεταξύ εσάς και της GoDaddy στο πλαίσιο ή σε σχέση με οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ή Προϊόντα της GoDaddy, ιστότοπους της GoDaddy, τους παρόντες Όρους ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που αφορά εσάς και την GoDaddy, στη βάση σύμβασης, εγγύησης, παρερμηνείας, απάτης, αδικοπραξίας, εκούσιας αδικοπραξίας, θεσμών, κανονισμών, διατάξεων ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ή δίκαιη βάση, και θα ερμηνεύεται με την ευρύτερη έννοια που μπορεί να του αποδοθεί από τον νόμο. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η GoDaddy ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ “ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ” ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΑΓΩΓΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ Ή ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ GoDaddy ΓΙΑ (i) ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ, (ii) ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, (iii) ΠΡΟΣΒΟΛΗ Ή ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ (iv) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ. Επιπλέον, παρά οποιαδήποτε άλλη διάταξη στους παρόντες Όρους, συμφωνείτε ότι μόνον δικαστήριο και όχι ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να αποφασίσει εάν μια αγωγή εμπίπτει σε κάποια από τις παρακάτω τέσσερις εξαιρέσεις.

(B) Δεσμευτική διαιτησία. Εσείς και η GoDaddy αποδέχεστε περαιτέρω: (i) τη διαιτησία όλων των Διαφορών μεταξύ των μερών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Όρων, (ii) οι παρόντες Όροι τιμούν κάποια συναλλαγή διακρατικού εμπορίου, (iii) ο Ομοσπονδιακός Νόμος περί Διαιτησίας (9 U.S.C. &ενότ.;1, και εξής) διέπει την ερμηνεία και την επιβολή των διατάξεων της παρούσας Ενότητας και (iv) η παρούσα Ενότητα θα εξακολουθήσει να ισχύει και μετά τον τερματισμό των παρόντων Όρων. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΑΣΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΡΚΟΥΣ ΚΑΙ OI ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΛΟΓΟΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ Ο διαιτητής ενδέχεται να σας επιδικάσει τις ίδιες ζημίες που θα σας επιδικάζονταν και δικαστήριο της κατάλληλης δικαιοδοσίας, όπως περιορίζεται από τον Περιορισμό Ευθύνης που προσδιορίζεται στην Ενότητα 15 της παρούσας Σύμβασης και ενδέχεται να ορίσει την έκδοση αναγνωριστικής απόφασης ή ασφαλιστικά μέτρα μόνο υπέρ του μεμονωμένου μέρους που επιζητεί τα μέτρα και μόνο στην έκταση που είναι απαραίτητο για την παροχή των μέτρων που αναφέρονται στην μεμονωμένη αξίωση του συγκεκριμένου μέρους. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος της διαιτησίας θα μπορούσε να υπερβεί το κόστος της εκδίκασης και το δικαίωμα εντοπισμού ενδέχεται να είναι περισσότερο περιορισμένα σε περίπτωση διαιτησίας παρά εκδίκασης. Η απόφαση του διαιτητή θα είναι οριστική και εκτελεστή από οποιοδήποτε δικαστήριο με δικαιοδοσία επί των μερών.

(Γ) Ειρηνοδικείο. Παρά τα παραπάνω, έχετε το δικαίωμα υποβολής μεμονωμένης αγωγής στο κρατικό ή το δημοτικό Ειρηνοδικείο, εφόσον η αγωγή εμπίπτει στη δικαιοδοσία αυτού του δικαστηρίου και εκκρεμεί αποκλειστικά στο δικαστήριο αυτό.

(Δ) Ειδοποίηση αντιδικίας. Σε περίπτωση αντιδικίας, εσείς ή η GoDaddy πρέπει πρώτα να αποστείλετε στο άλλο μέρος μια ειδοποίηση σχετικά με την Αντιδικία, η οποία θα περιλαμβάνει μια γραπτή δήλωση που καθορίζει το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας με το μέρος που προβαίνει σε αυτήν, τα στοιχεία που υποστηρίζουν την υποβολή της αντιδικίας, καθώς και τα μέτρα που απαιτούνται (η “Ειδοποίηση αντιδικίας”). Η Ειδοποίηση αντιδικίας προς την GoDaddy πρέπει να αποστέλλεται στη διεύθυνση: GoDaddy, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, Attn.: Legal Department (η “Διεύθυνση ειδοποίησης GoDaddy”). Η Ειδοποίηση αντιδικίας προς εσάς θα σταλεί με συστημένο ταχυδρομείο, στην πιο πρόσφατη διεύθυνση που υπάρχει στα αρχεία μας ή, διαφορετικά στα αρχεία που τηρούμε για εσάς.  Εάν η GoDaddy και εσείς δεν κατορθώσετε να έλθετε σε συμφωνία για την επίλυση της Αντιδικίας εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης αντιδικίας, εσείς ή η GoDaddy μπορείτε να εκκινήσετε μια διαδικασία διαιτησίας, σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα. Μετά την υποβολή και την παραλαβή της Ειδοποίησης αντιδικίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ενεργούν καλή τη πίστη με σκοπό την επίλυση της Αντιδικίας πριν από την έναρξη της διαιτησίας.

(Ε) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΣΙΕΣ. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η GoDaddy ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΙ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΩΝ Ή ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΙΚΗ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ Ή ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ή ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.  ΟΥΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΥΤΕ Η GoDaddy ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ ΩΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ Ή ΩΣ ΜΕΡΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙ Ή ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ.  ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΑΛΛΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ Ή ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ.

(ΣΤ) Διαδικασία διαιτησίας. Εάν οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος επιλέξει την έναρξη διαιτησίας, η διαιτησία θα εκτελεστεί από την Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (“AAA”) και θα διέπεται από τους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτή της AAA (“AAA Rules”), σε συνδυασμό με τους κανόνες που ορίζονται στους παρόντες Όρους, με την εξαίρεση ότι η AAA απαγορεύεται να εκτελέσει οποιαδήποτε διαιτησία με πολλαπλούς προσφεύγοντες ή ομαδική διαιτησία, καθώς οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η διαιτησία θα περιορίζεται στην επίλυση αποκλειστικά μεμονωμένων αξιώσεων.  Οι Κανόνες της AAA παρέχονται στη διεύθυνση www.adr.org ή καλώντας στον αριθμό 1-800-778-7879. Εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των Κανόνων της AAA και των κανόνων που ορίζονται από τους παρόντες Όρους, θα προέχουν κανόνες που ορίζονται στους παρόντες Όρους. Στο πλαίσιο της διαιτησίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οποιοδήποτε και όλα τα ένδικα μέσα που είναι διαφορετικά διαθέσιμα σε εσάς, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς, κρατικούς ή τοπικούς νόμους, όπως περιορίζεται από τη Δήλωση περιορισμένης ευθύνης της Ενότητας 15 της παρούσας Σύμβασης. Όλες οι Αντιδικίες θα επιλύονται από έναν μεμονωμένο, ουδέτερο διαιτητή και στα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα δοθεί η εύλογη δυνατότητα να συμμετέχουν στην επιλογή του διαιτητή. Ο διαιτητής δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους. Ο διαιτητής και όχι οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, κρατικό ή τοπικό δικαστήριο ή φορέας, θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία να επιλύουν το σύνολο των αντιδικιών που προκύπτουν από ή σε σχέση με την ερμηνεία, την εφαρμοσιμότητα, την επιβολή ή τη διαμόρφωση των παρόντων Όρων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, οποιασδήποτε αξίωσης ότι το σύνολο ή μέρος των παρόντων Όρων είναι κενό περιεχομένου ή μπορεί να αποκτήσει αυτή την ιδιότητα.  Ο διαιτητής θα έχει επίσης την αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίσει στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αντιρρήσεων αναφορικά με την ύπαρξη, το εύρος ή την εγκυρότητα της σύμβασης διαιτησίας ή με την δυνατότητα διαιτησίας επί οποιασδήποτε αγωγής ή ανταγωγής.  Παρά την παρούσα ευρεία εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον διαιτητή, ένα δικαστήριο ενδέχεται να γνωμοδοτήσει επί του περιορισμένου ερωτήματος εάν κάποια αγωγή ή ίδια αιτία υποβάλλεται για (i) υπεξαίρεση εμπορικών μυστικών, (ii) παραβίαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, (iii) καταπάτηση ή κατάχρηση πνευματικών δικαιωμάτων ή (iv) παραβίαση ή καταστρατήγηση εμπορικού σήματος, τα οποία εξαιρούνται από τον ορισμό του όρου “Αντιδικίες” όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο διαιτητής θα έχει την αρμοδιότητα να επιδικάσει οποιαδήποτε μέτρα έχει στη διάθεσή του στο πλαίσιο του νόμου ή του εθιμικού δικαίου. Η απόφαση του διαιτητή θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη και ενδέχεται να κατατεθεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια δικαιοδοσία. Μπορείτε να επιλέξετε να συμμετέχετε στις ακροάσεις διαιτησίας μέσω τηλεφώνου. Οι ακροάσεις διαιτησίας που δεν διενεργούνται μέσω τηλεφώνου θα λαμβάνουν χώρα σε τοποθεσία ευλόγως προσβάσιμη από τον τόπο κύριας κατοικίας σας (ή την έδρα της επιχείρησής σας, εφόσον είστε μικρή επιχείρηση) ή στη Maricopa County, Αριζόνα, κατ΄ επιλογή σας.

(Ζ) Έναρξη της διαδικασίας διαιτησίας Εάν είτε εσείς είτε η GoDaddy αποφασίσετε να φέρετε κάποια Αντιδικία σε διαιτησία, συμφωνούμε στην ακόλουθη διαδικασία:

i.   Σύνταξη αιτήματος για διαιτησία. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή της Αντιδικίας και το ποσό αποζημίωσης που ζητείται να καλυφθεί. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο ενός Αιτήματος για διαιτησία http://www.adr.org (“Αίτημα για διαιτησία: Κανόνες διαιτησίας καταναλωτή”).

ii.  Αποστολή ενός αντιτύπου του Αιτήματος για διαιτησία στην AAA μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043. 

iii. Αποστολή ενός αντιτύπου του Αιτήματος για διαιτησία στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, στην ίδια διεύθυνση με την Ειδοποίηση αντιδικίας ή, όπως αλλιώς έχει συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

(H) Μορφή ακροαματικής διαδικασίας. Σε όλες τις μορφές ακροαματικής διαδικασίας, ο διαιτητής θα εκδώσει μια γραπτή απόφαση που εξηγεί τα απαραίτητα ευρήματα, καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία θα βασιστεί η απόφαση, εάν υπάρξει. Κατά τη διάρκεια της διαιτησίας, το ποσό οποιασδήποτε προσφοράς συμβιβασμού που θα γίνει από την GoDaddy ή από εσάς δεν θα κοινοποιηθεί στον διαιτητή, παρά μόνο αφού ο διαιτητής καθορίσει το ποσό που δικαιούται η GoDaddy ή εσείς. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαιτησίας ενδέχεται να επιτρέπεται η ανεύρεση ή η ανταλλαγή μη προνομιούχων πληροφοριών σχετικά με την Αντιδικία.

(Θ) Αμοιβές και πληρωμές διαιτησίας.

i. Αντιδικίες που αφορούν ποσά 75.000 δολαρίων Η.Π.Α. ή μικρότερα. Η GoDaddy θα αποζημιώσει άμεσα τα τέλη διεκπεραίωσης και θα καταβάλει τις αμοιβές και τα έξοδα της AAA και του διαιτητή. Αν απορρίψετε την τελευταία γραπτή προσφορά διακανονισμού της GoDaddy, η οποία έχει γίνει πριν από τον διορισμό του διαιτητή (“τελευταία γραπτή προσφορά της GoDaddy”), η αντιδικία σας ολοκληρώσει τη διαδικασία ωσότου να εκδοθεί απόφαση από τον διαιτητή (ονομάζεται “εκδίκαση”) και ο διαιτητής σας επιδικάσει ποσό μεγαλύτερο από την τελευταία γραπτή προσφορά της GoDaddy, η GoDaddy: (i) θα καταβάλει το μεγαλύτερο ποσό που θα επιδικαστεί ή 1000 δολάρια Η.Π.Α., (ii) θα καταβάλλει το διπλάσιο της εύλογης αμοιβής δικηγόρου, εάν υπάρξει και (iii) θα αποζημιώσει οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και του κόστους εμπειρογνώμονα μάρτυρα) που εύλογα θα χρεώσει ο δικηγόρος σας για τη διερεύνηση, τη σύνταξη και την παρακολούθηση της αγωγής σας στη διαδικασία της διαιτησίας. Ο διαιτητής θα προσδιορίσει το ποσό των αμοιβών, του κόστους και των δαπανών, εκτός εάν εσείς και η GoDaddy συμφωνήσετε επ΄αυτών.

ii. Αντιδικίες που αφορούν ποσά μεγαλύτερα από 75.000 δολάρια Η.Π.Α. Οι κανόνες της AAA θα διέπουν την πληρωμή των τελών διεκπεραίωσης, καθώς και τις αμοιβές και τα έξοδα της AAA και του διαιτητή.

iii. Αντιδικίες που αφορούν οποιοδήποτε ποσό. Σε οποιαδήποτε διαιτησία που θα εκκινηθεί από εσάς, η GoDaddy θα ζητήσει από εσάς να καταβάλετε τις αμοιβές και τα έξοδα της AAA ή του διαιτητή ή τα δικά σας τέλη διεκπεραίωσης για τα οποία έχει καταβάλει αποζημίωση, μόνο εφόσον ο διαιτητής διαπιστώσει ότι το αίτημα διαιτησίας είναι ανυπόστατο ή ότι έχει εγερθεί για αλλότριους σκοπούς. Σε οποιαδήποτε διαιτησία που θα εκκινηθεί από την GoDaddy, η GoDaddy θα καταβάλλει το πλήρες ποσό των τελών διεκπεραίωσης, καθώς και των αμοιβών και των εξόδων της AAA και του διαιτητή.  Η GoDaddy δεν θα ζητήσει να καταβάλλετε εσείς τις αμοιβές ή τα έξοδα του δικηγόρου της σε καμία διαδικασία διαιτησίας.  Οι αμοιβές και τα έξοδα δεν συμπεριλαμβάνονται στον προσδιορισμό του χρηματικού ποσού που αποτελεί αντικείμενο της αντιδικίας.

(Ι) Οι Αγωγές ή τα Αιτήματα επίλυσης διαφορών πρέπει να υποβάλλονται εντός ενός έτους.  Στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, οποιαδήποτε αγωγή ή αντιδικία επί της οποίας έχει εφαρμογή η ακόλουθη Ενότητα πρέπει να κατατίθεται εντός ενός έτους για επίλυση μικροδιαφορών ή για διαιτησία. Η χρονική περίοδος του ενός έτους αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής ή κοινοποίησης της Ειδοποίησης αντιδικίας.  Εάν δεν κατατεθεί εντός ενός έτους, η αγωγή ή η αντιδικία θα παραγραφεί πλήρως.

(K) 30-Day Opt-out Period. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ GoDaddy ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΜΗΝΥΜΑ EMAIL ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ LEGALOPTOUT@GODADDY.COM ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ). Στο μήνυμα email, πρέπει να συμπεριλάβετε (α) το όνομα, (β) το επώνυμο, (γ) τη διεύθυνση, (δ) τον αριθμό τηλεφώνου και (ε) τον ή τους αριθμούς λογαριασμού και να δηλώσετε τα παρακάτω: “Επιθυμώ να εξαιρεθώ από τις διατάξεις περί διαιτησίας που περιέχονται στη Σύμβαση γενικών όρων χρήσης GoDaddy.” Παρέχοντας τις πληροφορίες της παραπάνω μεθόδου, εξαιρείστε από τη σύμβαση περί διαιτησίας που περιέχεται στη Σύμβαση γενικών όρων χρήσης GoDaddy. Το αίτημα εξαίρεσης θα είναι έγκυρο μόνο εφόσον γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την πρώτη αποδοχή των Γενικών όρων χρήσης. Σε περίπτωση που θα εξαιρεθείτε εφαρμόζοντας τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, όλοι οι άλλοι όροι που περιέχονται στο παρόν θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την ισχύουσα, διέπουσα νομοθεσία και το ή τα δικαστήρια που ενδέχεται να εξετάσουν τις δικαστικές διαφορές.

(ΙΒ) Τροποποιήσεις στην παρούσα Ενότητα. Παρά οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων προς το αντίθετο, εσείς και η GoDaddy αποδέχεστε ότι, εάν η GoDaddy προβεί στο μέλλον σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη διαδικασία επίλυσης διαφορών και στις διατάξεις σχετικά με την αποποίηση ομαδικών αγωγών (εκτός από αλλαγές στη διεύθυνση της GoDaddy) στους παρόντες Όρους, η GoDaddy θα σας ειδοποιήσει και θα έχετε στη διάθεσή σας τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης για να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις.  Εάν απαντήσετε καταφατικά στο ερώτημα της εξαίρεσής σας από οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις, αποδέχεστε ότι θα υποβάλετε σε διαιτησία οποιαδήποτε Αντιδικία μεταξύ μας, σύμφωνα με τη διατύπωση της παρούσας Ενότητας, όπως δηλώνεται στο τρέχον κείμενο των παρόντων όρων, να συνιστά το διέπον κείμενο.  Εάν δεν απαντήσετε καταφατικά στο ερώτημα της εξαίρεσής σας από οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις, θα θεωρηθεί ότι συγκατατίθεστε σε αυτές τις μελλοντικές τροποποιήσεις.

(M) Αυτοτέλεια. Εάν οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Ενότητας θεωρηθεί ανεφάρμοστη, η διάταξη θα διαχωριστεί από το υπόλοιπο κείμενο των παρόντων Όρων, το οποίο θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Τα παραπάνω δεν θα ισχύσουν για την απαγόρευση των ομαδικών αγωγών ή των αντιπροσωπευτικών αγωγών. Εάν η απαγόρευση κατά των ομαδικών ή των αντιπροσωπευτικών αγωγών θεωρηθεί μη εφαρμόσιμη, ολόκληρη αυτή η Ενότητα θα κηρυχθεί άκυρη. Διαφορετικά οι όροι αυτής της Ενότητας θα παραμείνουν σε ισχύ, μετά από οποιονδήποτε τερματισμό ισχύος των παρόντων Όρων.

(ΙΓ) Αποκλειστικός χώρος για άλλες διαφορές. Η GoDaddy και εσείς συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφορά που εξαιρείται από τη διαδικασία επίλυσης διαφορών και τις διατάξεις αποποίησης των ομαδικών αγωγών της παρούσας Ενότητας (εκτός από μια μεμονωμένη αγωγή που θα υποβληθεί στο Ειρηνοδικείο), θα κατατίθεται προς επίλυση αποκλειστικά στο Ανώτερο Δικαστήριο της Maricopa County, Αριζόνα ή στο Πρωτοδικείο των Η.Π.Α. για την Arizona, ενώ όλοι οι συμβαλλόμενοι δια της παρούσας συγκατατίθενται και αποδέχονται αμετάκλητα και άνευ αιρέσεων τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτών για οποιαδήποτε τέτοιου είδους διαφορά.  Επίσης συμφωνείτε να αποποιηθείτε το δικαίωμα της εκδίκασης με σώμα ενόρκων σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους αγωγή ή διαδικασία.

23. ΑΖΗΤΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΤΕΛΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εάν ένας πελάτης έχει ανεξόφλητο υπόλοιπο λογαριασμού (θετικό πιστωτικό υπόλοιπο) επί τουλάχιστον τρία (3) έτη για οποιονδήποτε λόγο και (i) η GoDaddy δεν δύναται να προβεί σε πληρωμή προς τον εν λόγω πελάτη ή (ii) η GoDaddy προέβη σε πληρωμή προς τον εν λόγω πελάτη υπό μορφή έντυπης επιταγής, χωρίς ωστόσο η επιταγή να έχει εξαργυρωθεί, τότε η GoDaddy θα παρακαταθέτει το εν λόγω υπόλοιπο λογαριασμού στην πολιτεία της Αριζόνας σύμφωνα με την πολιτειακή νομοθεσία.  Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις (i) και (ii) η GoDaddy μπορεί να παρακρατεί τέλος αδράνειας που ανέρχεται στο μικρότερο ποσό μεταξύ του ποσού των $25,00 και του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου λογαριασμού που σχετίζεται με τον εν λόγω πελάτη.    

24. ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΚΔΟΧΕΙΣ

Η παρούσα Σύμβαση θα είναι δεσμευτική και θα ισχύει προς όφελος των συμβαλλομένων σε αυτή και των αντίστοιχων κληρονόμων, διαδόχων και εκδοχέων τους.

25. ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Τίποτα από τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση δεν θεωρείται ότι εκχωρεί δικαιώματα ή πλεονεκτήματα τρίτων.

26. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α.

Ο παρών Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο υπόκεινται στους νόμους, τους περιορισμούς, τους κανονισμούς και τις διοικητικές πράξεις περί εξαγωγών του Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, του Γραφείου Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων (“OFAC”), του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλων αρχών των Η.Π.Α. (συλλογικά, “Νομοθεσία περί Εξαγωγών των Η.Π.Α.”).  Οι χρήστες δεν θα χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο για συλλογή, αποθήκευση ή μετάδοση οποιωνδήποτε τεχνικών πληροφοριών ή δεδομένων που ελέγχονται βάσει της Νομοθεσίας περί Εξαγωγών των Η.Π.Α.  Οι χρήστες δεν θα προβαίνουν σε εξαγωγή ή επανεξαγωγή και δεν θα επιτρέπουν την εξαγωγή ή επανεξαγωγή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο κατά παράβαση της νομοθεσίας περί Εξαγωγών των Η.Π.Α.  Απαγορεύεται η λήψη ή η με οποιονδήποτε άλλον τρόπο εξαγωγή ή επανεξαγωγή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο (i) σε οποιαδήποτε χώρα (ή σε υπήκοο ή κάτοικο αυτής) στην οποία οι Η.Π.Α. έχουν επιβάλει εμπορικό αποκλεισμό ή (β) σε οποιονδήποτε περιλαμβάνεται στην ειδική λίστα πολιτών (Specially Designated Nationals) του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α. ή στη λίστα αποκλεισμένων προσώπων (Denied Persons) του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. ή σε οποιαδήποτε άλλη λίστα αποκλεισμένων προσώπων σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί εξαγωγών των Η.Π.Α.  Με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου και των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο, συμφωνείτε με τα ανωτέρω και δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν είστε υπήκοος ή κάτοικος χώρας, ότι δεν βρίσκεστε σε χώρα ή υπό τον έλεγχο χώρας που συμπεριλαμβάνεται σε τέτοια λίστα, ότι δεν ανήκετε σε οποιαδήποτε λίστα αποκλεισμένων προσώπων και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλη τη Νομοθεσία περί εξαγωγών των Η.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών “κατά του εμπορικού αποκλεισμούcott”, “περί οιονεί εξαγωγής” και “περί οιονεί επανεξαγωγής”).  Εάν έχετε πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο από άλλες χώρες ή δικαιοδοσίες, προβαίνετε στην ενέργεια αυτή με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι να συμμορφώνεστε με την τοπική νομοθεσία της εν λόγω δικαιοδοσίας, εάν και στο βαθμό που η εν λόγω τοπική νομοθεσία εφαρμόζεται και δεν συγκρούεται με τη νομοθεσία περί εξαγωγών των Η.Π.Α..  Εάν αυτή η νομοθεσία συγκρούεται με τη νομοθεσία περί εξαγωγών των Η.Π.Α., δεν θα αποκτάτε πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο. Οι υποχρεώσεις αποζημίωσης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μετά από τυχόν καταγγελία ή λήξη της παρούσας Σύμβασης ή μετά από τερματισμό της χρήσης εκ μέρους σας του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο.

27. ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Αν ένα αρμόδιο δικαστήριο θεωρήσει ότι οποιαδήποτε διάταξη (ή τμήμα διάταξης) του παρόντος Συμφωνητικού είναι παράνομη, μη έγκυρη ή για άλλο λόγο μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις (ή τμήματα διατάξεων) του παρόντος Συμφωνητικού δεν θα επηρεάζονται και θα θεωρούνται έγκυρες και εφαρμοστέες στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.  Κάθε σύμβαση και συμφωνία στο παρόν Συμφωνητικό πρέπει να ερμηνεύεται για κάθε σκοπό ως ανεξάρτητη και ξεχωριστή σύμβαση ή συμφωνία.  Σε περίπτωση που το δικαστήριο μιας αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει οποιαδήποτε διάταξη (ή τμήμα διάταξης) της παρούσας Σύμβασης ως παράνομη, μη έγκυρη ή μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις (ή τμήματα διατάξεων) της παρούσας Σύμβασης δεν πρόκειται να επηρεαστούν και θα θεωρούνται έγκυρες και εφαρμοστέες στον απόλυτο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

28. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ

Η παρούσα Σύμβαση, καθώς και όλες οι πολιτικές και οι ισχύουσες συμβάσεις προϊόντων που προσδιορίζονται παραπάνω και έχουν ενσωματωθεί στο παρόν με παραπομπή (συνολικά, η “Σύμβαση”), είναι εκτελεστέες στην Αγγλική γλώσσα. Στην έκταση που παρέχεται σε εσάς οποιαδήποτε μετάφραση, αυτή παρέχεται για λόγους ευκολίας και μόνο και, στην περίπτωση που υπάρχει αντίφαση μεταξύ της αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης, όπου επιτρέπεται από το νόμο, η έκδοση στην Αγγλική θα κυριαρχεί και θα υπερισχύει. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται να παρέχεται σε εσάς μεταφρασμένη έκδοση η οποία πρέπει να θεωρείται δεσμευτική από το νόμο (i) και οι δύο εκδόσεις γλώσσας θα είναι εξίσου έγκυρες, (ii) κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει τις εκδόσεις και στις δύο γλώσσες και ότι είναι ουσιαστικά οι ίδιες από όλες τις ουσιαστικές απόψεις και, (iii) σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αυτών των δύο εκδόσεων, η μεταφρασμένη έκδοση μπορεί να υπερισχύει, με την προϋπόθεση ότι η πρόθεση των Συμβαλλομένων έχει ληφθεί πλήρως υπ’ όψιν. 

29. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:

GoDaddy Νομικό τμήμα
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com 

30. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(A) ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ GoDaddy και του εμπορικού συνεργάτη της βάσει σύμβασης (“Επιχειρηματίας” σύμφωνα με το νόημα της ενότητας 14 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα) διέπεται και ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με το πολιτειακό δίκαιο της πολιτείας της Αριζόνα, εξαιρουμένων των διατάξεων περί σύγκρουσης δικαίων και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις περί διεθνούς πώλησης αγαθών.

(Β) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

_____________ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ/ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ_____________

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ §13 BGB) ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ/ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ

GoDaddy
14455 N. HAYDEN RD., STE. 226
SCOTTSDALE, AZ 85260 USA

EMAIL: HQ@GODADDY.COM

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  089 21 094 807

ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΡΗΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Π.Χ. ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, ΦΑΞ Ή EMAIL) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗΝ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ, ΩΣΤΟΣΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΡΚΕΙ ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΛΗΞΕΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ.

(Γ) ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΑΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΡΟΠΟ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ) ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΑΣ ΑΥΤΗ, ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΥΤΗ.

(Δ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΣΕ ΣΑΣ ΩΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.

(Ε) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ/ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:

(ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ).

• TO GoDaddy, Widerrufsrecht@GODADDY.COM

• ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ, ΔΗΛΩΝΩ/ΟΥΜΕ (*) ΟΤΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΩ/ΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ/ΕΜΑΣ (*) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (*)

• ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ΣΤΙΣ (*) / ΛΗΦΘΗΚΕ ΣΤΙΣ (*)

• ΟΝΟΜΑ/ΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ/ΩΝ

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ/ΩΝ

• ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ/ΩΝ (ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ)

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 (*) ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ/ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

_____________ΤΕΛΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ/ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ_____________

(ΣΤ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η υποστήριξη πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες GoDaddy που παρέχονται βάσει αυτής της Σύμβασης παρέχεται από την GoDaddy Deutschland GmbH, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε, ως εξής:

GoDaddy Deutschland GmbH

Hansestr. 11151149 Köln

Τηλέφωνο: 089 21 094 807 (8:00 - 20:00, Δε-Πα)

E-Mail: HQ@GoDaddy.com

31. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ

Δηλώνετε ρητά ότι αποδέχεστε τα εξής : (i) η GoDaddy (ή ο πάροχος υπηρεσιών της) δύναται να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω τηλεφώνου, προκειμένου να επιλύσει την καταγγελία ή την αντιδικία σας ή το τρέχον πρόβλημα παροχής υπηρεσίας ή χρέωσης και (ii) προκειμένου να επιλυθεί η εν λόγω καταγγελία, αντιδικία ή το εν λόγω ζήτημα, η GoDaddy δύναται να χρησιμοποιήσει και να αποκαλύψει στον πάροχο υπηρεσιών της τις ακόλουθες πληροφορίες: ηχογραφήσεις κλήσεων, όνομα πελάτη, αριθμό ή αριθμούς τηλεφώνου και προτιμήσεις επικοινωνίας, χρονική διάρκεια της σχέσης σας με την GoDaddy, χρησιμοποιούμενα προϊόντα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη φύση της καταγγελίας, της αντιδικίας ή του προβλήματος παροχής υπηρεσίας.

 


29/06/2018
© 2014-2018 GoDaddy.com, LLC