Καλέστε μας

 • Αθήνα: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά21 1 198 4715
 • Θεσσαλονίκη: Υποστήριξη 24/7 σε αγγλικά23 1 118 0732
Αριθμοί τηλεφώνου και ωράρια

Κέντρο βοήθειας

Εξερευνήστε τους online πόρους βοήθειας

Βοήθεια

Νομικές συμβάσεις

 και πολιτικές GoDaddy

Αυτή η σελίδα περιέχει συνδέσμους προς τις ισχύουσες εταιρικές πολιτικές, καθώς και προς τις συμβάσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της GoDaddy. Για την προβολή οποιουδήποτε από τα έγγραφα που εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα, κάντε κλικ στην πολιτική/σύμβαση.

GoDaddy
Σύμβαση γενικών όρων χρήσης

19 Απριλίου 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η παρούσα Σύμβαση γενικών όρων χρήσης (η “Σύμβαση”) συνάπτεται ανάμεσα στην GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") και εσάς, και τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία χρήσης του παρόντος ιστότοπου ("Ιστότοπος") ή από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποδοχής της παρούσας.  Η παρούσα Σύμβαση ορίζει τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις της από μέρους σας χρήσης του Ιστότοπου και των προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράζονται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού του Ιστότοπου (μεμονωμένα και συλλογικά καλούμενων "οι “Υπηρεσίες"”), λειτουργεί δε προσθετικά (και δεν υποκαθιστά) οποιουσδήποτε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στις επιμέρους Υπηρεσίες.

Ανεξαρτήτως εάν απλώς περιηγείστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή αγοράζετε Υπηρεσίες, η από μέρους σας χρήση του παρόντος Ιστότοπου και η ηλεκτρονική αποδοχή της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει, ότι κατανοείτε, αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση καθώς και από τις ακόλουθες πολιτικές και τις ισχύουσες επιμέρους συμφωνίες προϊόντων, οι οποίες ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής:

Συμβάσεις

Σύμβαση μέλους δημοπρασιών Σύμβαση χρήσης υπηρεσίας® CashParking Σύμβαση αλλαγής κατόχου
Σύμβαση προγράμματος άμεσων συνεργατών Σύμβαση υπηρεσίας αγοράς domain Σύμβαση υπηρεσιών πιστοποιητικών
Σύμβαση ονόματος domain μεσολάβησης Σύμβαση κατοχύρωσης ονόματος domain Σύμβαση μεταβίβασης ονόματος domain
Σύμβαση φιλοξενίας Σύμβαση εφαρμογών μάρκετινγκ

Σύμβαση Υπηρεσίας Online Λογιστικής

Σύμβαση Υπηρεσίας Μάρκετινγκ μέσω Email Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας Pro Οnline Κατάστημα/Γρήγορο Καλάθι Αγορών
Σύμβαση μεταπωλητή Σύμβαση Επαγγελματικών Υπηρεσιών web Σύμβαση υπηρεσίας Κατασκευής ιστότοπων
Σύμβαση παροχής υπηρεσίας "Κατασκευή ιστότοπων" Σύμβαση χρήσης υπηρεσίας Workspace Σύμβασης υπηρεσίας Ξεχωρίστε
Όροι Χρήσης του Microsoft Office Σύμβαση SmartLine  

 

Πολιτικές

Πολιτική απορρήτου Πολιτική κλήτευσης/Συμβουλές για δικηγόρους Φόρμα διαφοράς μεταβίβασης
Ενιαία πολιτική επίλυσης διαφορών ονομάτων domain Δικαιώματα και υποχρεώσεις καταχωρητών ICANN Πολιτική επίλυσης διαφορών μεταβιβάσεων καταχωρητών ICANN
Πολιτική παραβίασης εμπορικών σημάτων ή/και πνευματικών δικαιωμάτων Οδηγιες και δικαιωματα επωνυμιας Γνωστοποιηση ευρεσιτεχνιας
Πολιτική επιστροφής χρημάτων    

 

Οι όροι “εμείς”, “εμάς” ή “μας” θα αναφέρονται στην GoDaddy.  Οι όροι “εσείς”, “εσάς”, "σας", “Χρήστης” ή “πελάτης” θα αναφέρονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδέχεται την παρούσα Σύμβαση, έχει πρόσβαση στο λογαριασμό σας ή χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες.  Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν θεωρείται ότι εκχωρεί δικαιώματα ή πλεονεκτήματα τρίτων.

Η GoDaddy μπορεί, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε αλλαγή ή τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης και οποιωνδήποτε πολιτικών ή συμφωνιών που ενσωματώνονται σε αυτήν, και οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον παρόντα Ιστότοπο. Η από μέρους σας χρήση του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών μετά την εφαρμογή των εν λόγω αλλαγών ή τροποποιήσεων θα συνιστά αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας Σύμβασης, όπως αναθεωρήθηκε τελευταία. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση όπως αναθεωρήθηκε τελευταία, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε (ή να συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε) τον παρόντα Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες. Επίσης, η GoDaddy ενδέχεται να σας ενημερώνει περιστασιακά για αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση μέσω email. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα δεδομένα σας στον λογαριασμό αγοραστή (“Λογαριασμός”) που διαθέτετε. Η GoDaddy δεν φέρει καμία ευθύνη για την αδυναμία λήψης εκ μέρους σας ειδοποιήσεων μέσω email εάν μια τέτοια αδυναμία οφείλεται σε εσφαλμένη διεύθυνση email.  Επιπροσθέτως, η GoDaddy δύναται να τερματίσει την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών για οποιαδήποτε παραβίαση ή αθέτηση οιωνδήποτε όρων της σύμβασης αυτής από πλευράς σας.

2. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Ο παρών Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες διατίθενται μόνο σε Χρήστες που δύνανται να προβαίνουν σε σύναψη νομικά δεσμευτικών συμβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Με την από μέρους σας χρήση του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε (i) τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών, (ii) έχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη δυνατότητα να προβαίνετε σε σύναψη νομικά δεσμευτικών συμβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και (iii) δεν είστε πρόσωπο που έχει αποκλειστεί από την αγορά ή λήψη των Υπηρεσιών σύμφωνα με το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών ή άλλη εφαρμοστέα δικαιοδοσία.

Εάν προβαίνετε στη σύναψη της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους μιας εταιρικής οντότητας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τη νόμιμη εξουσία να δεσμεύετε την εν λόγω εταιρική οντότητα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση, και σε αυτήν την περίπτωση οι όροι "εσείς", "εσάς", "σας", "Χρήστης" ή "πελάτης" θα αναφέρονται στην εν λόγω εταιρική οντότητα.  Εάν, μετά την από μέρους σας ηλεκτρονική αποδοχή της παρούσας Σύμβασης, η GoDaddy διαπιστώσει ότι δεν έχετε τη νόμιμη εξουσία να δεσμεύετε την εν λόγω εταιρική οντότητα, θα είστε προσωπικά υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των υποχρεώσεων πληρωμής. Η GoDaddy δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει εκ του γεγονότος ότι η GoDaddy θα έχει βασιστεί σε οποιαδήποτε οδηγία, κοινοποίηση, έγγραφο ή ανακοίνωση που ευλόγως η GoDaddy θα έχει θεωρήσει ότι είναι γνήσια και προέρχονται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρικής σας οντότητας. Εάν υπάρχει βάσιμη υποψία σχετικά με τη γνησιότητα οποιασδήποτε τέτοιας οδηγίας, κοινοποίησης, εγγράφου ή ανακοίνωσης, η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση) να σας ζητήσει πρόσθετες αποδείξεις της γνησιότητας.  Συμφωνείτε επίσης ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης για συναλλαγές στις οποίες προβαίνετε εσείς, οποιοσδήποτε ενεργεί ως αντιπρόσωπός σας και οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας ή τις Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχει εξουσιοδοτηθεί από εσάς.

3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Λογαριασμοί.  Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά του παρόντος Ιστότοπου ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες, πρέπει να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό. Δηλώνετε και βεβαιώνετε προς την GoDaddy ότι όλες οι πληροφορίες που υποβάλλετε κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού σας είναι ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις και ότι θα διατηρείτε τις πληροφορίες του Λογαριασμού σας ακριβείς, ενημερωμένες και πλήρεις.  Εάν η GoDaddy έχει λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες του Λογαριασμού είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη ενημερωμένες ή ελλιπείς, η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη μόνη και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναστείλει ή να τερματίσει το Λογαριασμό σας.  Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δραστηριότητα του Λογαριασμού σας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για εξουσιοδοτημένη από εσάς δραστηριότητα ή όχι, και υποχρεούστε να διατηρείτε τις πληροφορίες του Λογαριασμού σας ασφαλείς, περιλαμβανομένων ενδεικτικά αριθμού πελάτη/στοιχείων εισόδου, κωδικού πρόσβασης, Μεθόδων Πληρωμής (όπως καθορίζονται κατωτέρω) και PIN αγοραστή.  Για σκοπούς ασφαλείας, η GoDaddy συνιστά να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης και το PIN αγοραστή τουλάχιστον μία φορά ανά έξι (6) μήνες για κάθε Λογαριασμό σας.  Υποχρεούστε να ειδοποιείτε την GoDaddy αμέσως για κάθε περιστατικό παραβίασης ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Λογαριασμού σας. Η GoDaddy δεν θα φέρει ευθύνη για όποια απώλεια υποστείτε λόγω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Λογαριασμού σας. Εσείς, ωστόσο, ενδέχεται να φέρετε ευθύνη για όποια απώλεια υποστεί η GoDaddy ή άλλοι από το Λογαριασμό σας, ανεξαρτήτως εάν έχει προκληθεί από εσάς, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Διαβίβαση δεδομένων στην αλλοδαπή.  Εάν επισκέπτεστε τον παρόντα Ιστότοπο από χώρα που δεν ανήκει στις χώρες όπου βρίσκονται οι server μας, η επικοινωνία σας μαζί μας ενδέχεται να οδηγήσει στη διαβίβαση πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών Λογαριασμού σας) διαμέσου διεθνών συνόρων.  Η επίσκεψή σας στον παρόντα Ιστότοπο και η ηλεκτρονική επικοινωνία σας μαζί μας συνεπάγεται ότι συναινείτε στην εν λόγω διαβίβαση πληροφοριών.

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης και των λοιπών πολιτικών και διαδικασιών μας, θα καταβάλλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες ώστε να παρέχουμε τον παρόντα Ιστότοπο και Υπηρεσία σε εικοσιτετράωρη (24) βάση, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι κατά καιρούς ο παρών Ιστότοπος ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμος ή λειτουργικός για οποιονδήποτε λόγο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, δυσλειτουργιών εξοπλισμού, τακτικής συντήρησης, επισκευών ή αντικαταστάσεων που πραγματοποιούμε κατά καιρούς ή αιτίες που δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας ή δεν είναι ευλόγως προβλέψιμες, περιλαμβανομένων ενδεικτικά διακοπής ή βλάβης στις τηλεπικοινωνίες ή στους συνδέσμους ψηφιακής μετάδοσης, επιθέσεων από εχθρικά δίκτυα, συμφόρησης στο δίκτυο ή άλλων βλαβών. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν έχουμε έλεγχο επί της διαθεσιμότητας του παρόντος Ιστότοπου ή Υπηρεσίας σε συνεχή ή αδιάλειπτη βάση και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε άλλο πρόσωπο ως προς αυτό.

Κατά καιρούς, η GoDaddy ενδέχεται να προσφέρει νέες Υπηρεσίες (υπηρεσίες περιορισμένης προεπισκόπησης ή νέες δυνατότητες για υφιστάμενες Υπηρεσίες) σε προέκδοση. Οι νέες Υπηρεσίες, ήτοι οι νέες δυνατότητες για υφιστάμενες Υπηρεσίες ή οι υπηρεσίες περιορισμένης προεπισκόπησης θα καλούνται, μεμονωμένα και συλλογικά, “Υπηρεσίες Beta”. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες Beta, τότε η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Beta υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: (α) Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες Beta αποτελούν προέκδοση και ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. (β) Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Beta ενδέχεται να σας εκθέσει σε μη συνήθεις κινδύνους λειτουργικών βλαβών. (γ) Οι Υπηρεσίες Beta παρέχονται "ως έχουν" και συνεπώς δεν συνιστάται η χρήση τους σε περιβάλλον που είναι κρίσιμο για την παραγωγή ή την αποστολή. (δ) Η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε τροποποίηση, αλλαγή ή διακοπή οποιασδήποτε πτυχής των Υπηρεσιών Beta. (ε) Οι εμπορικά διαθέσιμες εκδόσεις των Υπηρεσιών Beta ενδέχεται να υποστούν σημαντικές αλλαγές και τα προγράμματα που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες Beta ή εκτελούνται με αυτές ενδέχεται να μην λειτουργούν με τις εμπορικά διαθέσιμες εκδόσεις ή τις επακόλουθες εκδόσεις. (στ) Η GoDaddy μπορεί να περιορίζει τη διαθεσιμότητα του χρόνου υποστήριξης της εξυπηρέτησης πελατών για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Beta. (ζ) Αποδέχεστε και συμφωνείτε να παρέχετε εγκαίρως σχόλια σχετικά με την εμπειρία σας από τις Υπηρεσίες Beta υπό μορφή που ζητείται ευλόγως από εμάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που απαιτούνται για να μπορούμε να αναπαράγουμε τα σφάλματα ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα σχόλιά σας για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών ανάπτυξης προϊόντων. Κατόπιν αιτήματός μας θα μας παρέχετε παρατηρήσεις που μπορούμε να δημοσιεύσουμε ως δημοσιογραφικό υλικό και υλικό μάρκετινγκ. Οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας εμπεριέχεται στα σχόλιά σας ή προκύπτει από την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών Beta θα ανήκει αποκλειστικά στηνGoDaddy. (η) Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών Beta, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας σας από τις Υπηρεσίες Beta και των απόψεών σας για αυτές, είναι εμπιστευτικές και δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτονται σε τρίτους ή να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν της παροχής σχολίων στην GoDaddy. (θ) Οι Υπηρεσίες Beta παρέχονται “ως έχουν”, “ως διατίθενται” και “με όλα τα σφάλματα”.   Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο, η GoDaddy αποποιείται από όλες τις εγγυήσεις, νομικές, ρητές ή σιωπηρές, όσον αφορά τις Υπηρεσίες Beta συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων τίτλου, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη προσβολής δικαιωμάτων τρίτων.

Εκτός από τις πολλές δωρεάν υπηρεσίες μας, που θα τις βρείτε εδώ, η GoDaddy προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης επί πληρωμή:

 • Υπηρεσία Ξεχωρίστε - Φιλοξενία: έως 30 λεπτά επικοινωνίας με εκπρόσωπο υποστήριξης που θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε το λογαριασμό φιλοξενίας ακολουθώντας τον γρήγορο οδηγό εγκατάστασης. Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για cPanel, Plesk και WordPress με διαχείριση.
 • Μετεγκατάσταση ιστότοπων: Η GoDaddy βοηθά τον πελάτη να μεταφέρει τον ιστότοπό του από άλλον κεντρικό υπολογιστή στην GoDaddy. Η υπηρεσία περιλαμβάνει κοινόχρηστη φιλοξενία, VPS και αποκλειστική φιλοξενία.  Η όλη διαδικασία διαρκεί έως 24 ώρες.  Οι μετεγκαταστάσεις ιστότοπων υπόκεινται στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ιστότοπων που ενσωματώνεται στην παρούσα ως παραπομπή. 
 •  Υπηρεσίες VPS: περιγράφονται εδώ.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι κατέχετε τα απαραίτητα δικαιώματα και τις αντίστοιχες άδειες για να κοινοποιείτε στην GoDaddy τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή των Υπηρεσιών.  Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες ενδέχεται να παρέχονται από ανεξάρτητους συνεργάτες ή τρίτους παρόχους υπηρεσιών. 

Καμία χρέωση δεν επιστρέφεται για τις επί πληρωμή υπηρεσίες.

Η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση, αλλαγή ή διακοπή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των τιμών και των χρεώσεων αυτών.

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Αποδέχεστε και συμφωνείτε στα εξής:

 1. Η από μέρους σας χρήση του παρόντος Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου που υποβάλλετε, θα συμμορφώνεται με την παρούσα Σύμβαση και όλους τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
 2. Δεν θα προβαίνετε σε συλλογή ή συγκομιδή (ή δεν θα επιτρέπετε σε κανέναν άλλο να προβαίνει σε συλλογή ή συγκομιδή) Περιεχομένου χρήστη (όπως ορίζεται κατωτέρω) ή οποιωνδήποτε μη δημόσιων πληροφοριών ή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με άλλον Χρήστη ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την πρότερη ρητή, έγγραφη συγκατάθεσή του. 
 3. Δεν θα χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες με τρόπο (όπως προσδιορίζεται από την GoDaddy κατά τη μόνη και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια) ο οποίος:
  • Είναι παράνομος, προάγει ή ενθαρρύνει την παράνομη δραστηριότητα.
  • Προάγει, ενθαρρύνει ή εμπλέκεται σε δραστηριότητα σχετική με παιδική πορνογραφία ή εκμετάλλευση παιδιών.
  • Προάγει, ενθαρρύνει ή συμμετέχει σε τρομοκρατικές ενέργειες ή βίαιες πράξεις κατά ανθρώπων, ζώων ή περιουσίας.
  • Προάγει, ενθαρρύνει ή δηλώνει εμπλοκή σε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία ή άλλη αυτόκλητη μαζική ηλεκτρονική αλληλογραφία ή σε εισβολή (hacking) ή διάρρηξη ασφαλείας (cracking) σε υπολογιστές ή δίκτυα.
  • Συνιστά παράβαση του Νόμου Ryan Haight του 2008 περί προστασίας των καταναλωτών από τα διαδικτυακά φαρμακεία (Ryan Haight Online Pharmacy Consumer Protection Act) ή παρόμοια νομοθεσία, ή προάγει, ενθαρρύνει ή δραστηριοποιείται στην πώληση ή τη διανομή συνταγογραφούμενων φαρμάκων χωρίς έγκυρη ιατρική συνταγή.  
  • Προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλου Χρήστη ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου,
  • Παραβιάζει δικαιώματα περί απορρήτου ή δημοσιότητας άλλου Χρήστη ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή συνιστά αθέτηση καθήκοντος ή εμπιστευτικότητας που οφείλετε έναντι άλλου Χρήστη ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου,
  • Παρεμβαίνει στη λειτουργία του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον εν λόγω Ιστότοπο,
  • Περιέχει ή εγκαθιστά τυχόν ιούς, ιούς τύπου worm, σφάλματα, δούρειους ίππους ή άλλο κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί ή έχουν τη δυνατότητα να διακόψουν, να θέσουν σε κίνδυνο ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού, ή
  • Περιέχει ψευδή ή παραπλανητική γλώσσα ή μη τεκμηριωμένους ή συγκριτικούς ισχυρισμούς αναφορικά με την GoDaddy ή τις Υπηρεσίες της GoDaddy.
 4. Δεν θα προβαίνετε σε αντιγραφή ή διανομή σε κανένα μέσο κανενός μέρους του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου παρέχεται ρητή εξουσιοδότηση από την GoDaddy.
 5. Δεν θα προβαίνετε σε τροποποίηση ή αλλαγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο ή οποιωνδήποτε σχετικών τεχνολογιών του.
 6. Δεν θα επιχειρήσετε πρόσβαση σε Περιεχόμενο (όπως καθορίζεται κατωτέρω) ή Περιεχόμενο χρήστη της GoDaddy μέσω καμίας άλλης μορφής τεχνολογίας ή μέσου πέραν του παρόντος Ιστότοπου ή όπως ορίσει η GoDaddy.
 7. Συμφωνείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του συνόλου του Περιεχομένου χρήστη που διαθέτετε, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβασή σε αυτό και να το χρησιμοποιείτε όταν απαιτείται. Η GoDaddy δεν εγγυάται ότι δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας οποιουδήποτε Λογαριασμού ή Περιεχομένου χρήστη και συμφωνείτε να αποδέχεστε ως κίνδυνο την απώλεια του συνόλου του Περιεχομένου χρήστη.
 8. Δεν θα προβαίνετε σε μεταπώληση ή παροχή των Υπηρεσιών για εμπορικό σκοπό, περιλαμβανομένων τυχόν σχετικών τεχνολογιών της GoDaddy, χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση της GoDaddy .
 9. Συμφωνείτε να προσκομίζετε δελτίο ταυτότητας με φωτογραφία το οποίο έχει εκδοθεί από κρατική υπηρεσία ή/και πιστοποιητικό επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει εκδοθεί από κρατική υπηρεσία, όπως απαιτείται για λόγους ελέγχου ταυτότητας και όποτε σας ζητηθεί.

 10. Αντιλαμβάνεστε ότι η GoDaddy ενδέχεται κατά καιρούς να σας καλεί τηλεφωνικώς σχετικά με το λογαριασμό σας και ότι για τους σκοπούς οποιασδήποτε αλλά και όλων των κλήσεων στο σύνολό τους δεν έχετε προσδοκίες ως προς το απόρρητο κατά τη διάρκεια των εν λόγω κλήσεων. Συνεπώς, διά του παρόντος συναινείτε να επιτρέψετε στην GoDaddy να ηχογραφήσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ολόκληρες τις εν λόγω κλήσεις ανεξαρτήτως εάν σας ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για ηχογράφηση από την GoDaddy σε κάποια από τις κλήσεις.  Περαιτέρω, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι κατά το βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο οποιαδήποτε από τις ανωτέρω κλήσεις ενδέχεται να κατατεθεί ως αποδεικτικό στοιχείο σε νομική διαδικασία στην οποία η GoDaddy είναι διάδικος. Επιπλέον, παρέχοντας τον αριθμό του σταθερού ή του κινητού τηλεφώνου σας, συγκατατίθεστε να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις από ή για λογαριασμό της GoDaddy, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από ένα αυτόματο σύστημα τηλεφωνικών κλήσεων ή/και να χρησιμοποιήσετε τεχνητή ή προμαγνητοφωνημένη φωνή. Κατανοείτε ότι η παροχή της συγκατάθεσής σας δεν αποτελεί προϋπόθεση αγοράς οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας από την GoDaddy.  Καταχωρίζοντας τον αριθμό του κινητού σας, συναινείτε στη λήψη μηνυμάτων SMS μάρκετινγκ από την GoDaddy ή εκ μέρους αυτής, τα οποία ενδέχεται να αποσταλούν από αυτόματο σύστημα τηλεφωνικών κλήσεων. Κατανοείτε ότι η παροχή της συγκατάθεσής σας δεν αποτελεί προϋπόθεση αγοράς οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας από την GoDaddy. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μηνυμάτων και δεδομένων.

6. ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ GoDaddy ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Επιπλέον των γενικών κανόνων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, ισχύουν οι διατάξεις στην παρούσα Ενότητα ειδικώς για την από μέρους σας χρήση GoDaddy Περιεχομένου και Περιεχομένου χρήστη που αναρτάται στους εταιρικούς ιστότοπους της GoDaddy (δηλ. σε εκείνους τους ιστότοπους τους οποίους η GoDaddy ελέγχει άμεσα ή διατηρεί).  Οι ισχύουσες διατάξεις δεν αποσκοπούν και δεν έχουν την ισχύ μεταβίβασης κυριότητας ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) που ενδέχεται να έχετε επί περιεχομένου που αναρτάται σε φιλοξενούμενους ιστότοπους.

GoDaddy Περιεχόμενο. Με την εξαίρεση του Περιεχομένου χρήστη, το περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένου, λογισμικού, δεσμών ενεργειών, πηγαίου κώδικα, API, γραφικών, φωτογραφιών, ήχων, μουσικής, βίντεο και διαδραστικών χαρακτηριστικών, καθώς και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται (“GoDaddy Περιεχόμενο”), ανήκουν ή έχουν εκχωρηθεί στην GoDaddy επ' αόριστον και υπόκεινται σε δικαιώματα του δημιουργού, δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων ή/και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει του δικαίου των Ηνωμένων Πολιτειών και δικαίων της αλλοδαπής. GoDaddy Το Περιεχόμενο παρέχεται σε εσάς “ως έχει”, “ως διατίθεται” και “με όλα τα σφάλματα” μόνο για την ενημέρωσή σας και την από μέρους σας προσωπική, μη εμπορική χρήση και δεν επιτρέπεται η λήψη, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μετάδοση, εκπομπή, προβολή, πώληση, εκχώρηση ή άλλου είδους εκμετάλλευση για κανέναν σκοπό χωρίς την πρότερη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της GoDaddy. Κανένα δικαίωμα ή άδεια βάσει δικαιωμάτων του δημιουργού, δικαιωμάτων επί εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων δεν παρέχεται από την παρούσα Σύμβαση. Η GoDaddy διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητώς ως προς και για το Περιεχόμενο της GoDaddy, τον παρόντα Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, η δε παρούσα Σύμβαση δεν μεταβιβάζει την κυριότητα κανενός εκ των εν λόγω δικαιωμάτων.

Περιεχόμενο χρήστη. Ορισμένα χαρακτηριστικά του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών ενδέχεται να επιτρέπουν στους Χρήστες να προβάλλουν, να αναρτούν, να δημοσιεύουν, να μοιράζονται, να αποθηκεύουν ή να διαχειρίζονται (α) ιδέες, απόψεις, συστάσεις ή συμβουλές (“Υποβολές χρήστη”) ή (β) λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό, μουσικό ή άλλο περιεχόμενο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, φωτογραφιών και βίντεο (μαζί με τις Υποβολές χρήστη, “Περιεχόμενο χρήστη).”).  Στις Υποβολές χρήστη συγκαταλέγονται ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά, αναρτήσεις και δημοσιεύσεις σε φόρουμ, περιεχόμενο που υποβάλλεται στα πλαίσια κάποιου διαγωνισμού, αξιολογήσεις ή προτάσεις προϊόντων ή φωτογραφίες προς ενσωμάτωση σε κάποια εκδήλωση ή δραστηριότητα κάποιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Το Περιεχόμενο χρήστη περιλαμβάνει το σύνολο του περιεχομένου που υποβάλλεται μέσω του Λογαριασμού σας.  Με την ανάρτηση ή τη δημοσίευση Περιεχομένου χρήστη στον παρόντα Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες, δηλώνετε και βεβαιώνετε προς την GoDaddy ότι (α) έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα να διανέμετε Περιεχόμενο χρήστη μέσω του παρόντος Ιστότοπου ή μέσω των Υπηρεσιών, είτε επειδή είστε ο δημιουργός του Περιεχομένου χρήστη και έχετε το δικαίωμα να διανέμετε το εν λόγω περιεχόμενο είτε επειδή έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα διανομής, άδειες, συγκατάθεση ή/και ειδικές άδειες χρήσης εγγράφως από τον κάτοχο δικαιωμάτων του δημιουργού ή άλλον κάτοχο του Περιεχομένου χρήστη και (β) το Περιεχόμενο χρήστη δεν προσβάλλει τα δικαιώματα τρίτων.

Ασφάλεια. Συμφωνείτε ότι δεν θα παρακάμπτετε, απενεργοποιείτε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επεμβαίνετε στις δυνατότητες ασφαλείας του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δυνατοτήτων που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου της GoDaddy ή Περιεχομένου χρήστη) και δεν θα επιβάλλετε περιορισμούς στη χρήση του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο, του Περιεχομένου της GoDaddy ή του Περιεχομένου χρήστη αυτού.

7. ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ GoDaddy

Οι διατάξεις στην παρούσα Ενότητα ισχύουν ειδικώς ως προς τη χρήση από μέρους της GoDaddy του Περιεχομένου χρήστη που αναρτάται στους εταιρικούς ιστότοπους της GoDaddy (δηλ. εκείνους τους ιστότοπους που η GoDaddy ελέγχει άμεσα ή διατηρεί).  Οι ισχύουσες διατάξεις δεν αποσκοπούν και δεν έχουν την ισχύ μεταβίβασης κυριότητας ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) που ενδέχεται να έχετε επί περιεχομένου που αναρτάται σε φιλοξενούμενους ιστότοπους.

Γενικά.  Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το σύνολο του δικού σας Περιεχομένου χρήστη ή του Περιεχομένου χρήστη που υποβάλλεται μέσω του Λογαριασμού σας, καθώς και για τις συνέπειες και απαιτήσεις που συνεπάγεται η διανομή του.

Αναφορικά με τις Υποβολές χρήστη.  Αποδέχεστε και συμφωνείτε τα εξής:

 1. Οι Υποβολές χρήστη είναι απόλυτα οικειοθελείς.
 2. Οι Υποβολές χρήστη στις οποίες προβαίνετε δεν συνιστούν εμπιστευτική σχέση και δεν υποχρεώνουν την GoDaddy να τις αντιμετωπίζει ως εμπιστευτικές ή απόρρητες.
 3. Η GoDaddy δεν έχει καμία υποχρέωση, ρητή ή σιωπηρή, να αναπτύσσει ή να χρησιμοποιεί τις Υποβολές χρήστη στις οποίες προβαίνετε και δεν οφείλει καμία αποζημίωση σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλον για τυχόν εκούσια ή ακούσια χρήση των εν λόγω Υποβολών χρήστη.
 4. Η GoDaddy ενδέχεται να εργάζεται πάνω σε ταυτόσημο ή παρόμοιο περιεχόμενο, να γνωρίζει ήδη τέτοιου τύπου περιεχόμενο από άλλες πηγές, ενδέχεται απλώς να επιθυμεί να αναπτύξει η ίδια το εν λόγω (ή παρόμοιο) περιεχόμενο ή να έχει προβεί / να πρόκειται να προβεί σε άλλες ενέργειες.

Η GoDaddy θα κατέχει αποκλειστικά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικών ιδιοκτησίας και άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων) για οποιεσδήποτε Υποβολές χρήστη αναρτώνται στον παρόντα Ιστότοπο και θα έχει δικαίωμα να προβαίνει σε απεριόριστη χρήση και διάδοση οποιωνδήποτε Υποβολών χρήστη αναρτώνται στον παρόντα Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς γνωστοποίηση ή αποζημίωση προς εσάς ή οποιονδήποτε άλλο.

Περί του Περιεχομένου χρήστη (εξαιρουμένων των Υποβολών χρήστη)

Εάν ο ιστότοπος ή άλλο περιεχόμενό σας φιλοξενείται από την GoDaddy, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή τα παραχωρούμενα δικαιώματά σας στο Περιεχόμενο χρήστη.

Με την ανάρτηση ή δημοσίευση Περιεχομένου χρήστη στον παρόντα Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών, εξουσιοδοτείτε την GoDaddy να κάνει χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί του Περιεχομένου χρήστη, ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει και να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο χρήστη υπό την έννοια που του προσδίδει ο παρών Ιστότοπος και η παρούσα Σύμβαση.  Διά του παρόντος χορηγείτε στην GoDaddy παγκόσμια, μη αποκλειστική, ελεύθερη δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, εκχωρούμενη (μέσω πολλών βαθμίδων) και μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, διανομής, εκπόνησης παράγωγων έργων, συνδυασμού με άλλα έργα, προβολής και εκτέλεσης του Περιεχομένου χρήστη σε σχέση με τον παρόντα Ιστότοπο, τις Υπηρεσίες, καθώς και στις επιχειρήσεις της GoDaddy (και στις συνδεδεμένες με την GoDaddy επιχειρήσεις [συνεργάτες]) άδεια, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, για την προώθηση και αναδιανομή εν όλω ή εν μέρει του παρόντα Ιστότοπου σε κάθε μορφή μέσου και διαμέσου οποιωνδήποτε διαύλων χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς πληρωμή ή κανενός είδους αντάλλαγμα ή ειδική άδεια ή ειδοποίηση, προς εσάς ή κάποιον τρίτον. Επίσης, διά του παρόντος χορηγείτε σε κάθε Χρήστη του παρόντος Ιστότοπου μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης στο Περιεχόμενο χρήστη (με εξαίρεση το Περιεχόμενο χρήστη το οποίο θα ορίσετε ως “απόρρητο” ή “θα φέρει προστασία με κωδικό πρόσβασης) μέσω του παρόντα Ιστότοπου, καθώς και άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, διανομής, εκπόνησης παράγωγων έργων, συνδυασμού με άλλα έργα, προβολής και εκτέλεσης του Περιεχομένου χρήστη όπως επιτρέπει η λειτουργικότητα του παρόντα Ιστότοπου και βάσει της παρούσας Σύμβασης. Οι ανωτέρω άδειες που χορηγείτε ως προς το Περιεχόμενο χρήστη λήγουν εντός εμπορικά ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά την κατάργηση ή διαγραφή του Περιεχομένου χρήστη από τον παρόντα Ιστότοπο. Κατανοείτε και συμφωνείτε, ωστόσο, ότι η GoDaddy δύναται να διατηρήσει (αλλά όχι να διανείμει, προβάλει ή εκτελέσει) αντίγραφα server του Περιεχομένου χρήστη το οποίο έχει καταργηθεί ή διαγραφεί. Οι ανωτέρω άδειες που χορηγείτε ως προς το Περιεχόμενο χρήστη είναι μόνιμες και αμετάκλητες.  Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας, η GoDaddy δεν θα χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο χρήστη που έχετε ορίσει ως “απόρρητο” ή “φέρει προστασία με κωδικό πρόσβασης για σκοπούς προώθησης του παρόντος Ιστότοπου ή των επιχειρήσεων της GoDaddy (ή των συνδεδεμένων επιχειρήσεων [συνεργατών] της GoDaddy). 

8. ΠΟΝΤΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση που λάβετε  πόντους προϊόντων (“Πόντοι”), είτε εξαγοράσιμοι προς αγορά συγκεκριμένου προϊόντος είτε δωρεάν με την αγορά κάποιου άλλου προϊόντος (“Αγορασμένο Προϊόν”), αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι Πόντοι αυτοί ισχύουν μόνο για ένα (1) έτος και γίνονται διαθέσιμοι αποκλειστικά κατόπιν κάποιας έγκυρης αγοράς, ενώ μπορούν να πάψουν να ισχύουν σε περίπτωση που το Αγορασμένο Προϊόν διαγραφεί, ακυρωθεί, μεταβιβαστεί ή δεν ανανεωθεί. Οι Πόντοι λήγουν ένα (1) έτος μετά την ημερομηνία αγοράς του Αγορασμένου Προϊόντος, εάν δεν έχει προηγηθεί ήδη εξαργύρωσή τους.  Σε περίπτωση που οι Πόντοι εξαργυρωθούν, μετά την αρχική περίοδο συνδρομής, το δωρεάν προϊόν θα ανανεώνεται αυτόματα στην εκάστοτε ισχύουσα τιμή ανανέωσης έως ότου ακυρωθεί. Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε την αυτόματη ανανέωση του προϊόντος, μπορείτε να το κάνετε επισκεπτόμενοι τον λογαριασμό σας ή επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.  Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Αγορασμένο προϊόν περιλαμβάνει ένα δωρεάν όνομα domain, εάν ακυρώσετε το αγορασμένο προϊόν, η τιμή τιμοκαταλόγου για το όνομα domain θα αφαιρεθεί από το ποσό επιστροφής χρημάτων (η τιμή τιμοκαταλόγου είναι η τιμή του ονόματος domain που αναφέρεται στον ιστότοπο της GoDaddy και δεν υπόκειται σε καμία ενέργεια προώθησης, έκπτωση ή άλλη μείωση τιμής).  Για Πόντους που έχουν εκχωρηθεί δωρεάν με κάποιο άλλο Αγορασμένο Προϊόν, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να προχωρήσουμε σε ανταλλαγή των Πόντων σας με παρόμοιο προϊόν, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. 

9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η GoDaddy σε γενικές γραμμές δεν προβαίνει σε προκαταρκτικό έλεγχο του Περιεχομένου χρήστη (ανεξαρτήτως εάν αναρτάται σε ιστότοπο που φιλοξενείται από την GoDaddy ή αναρτάται στον παρόντα Ιστότοπο.  Ωστόσο, η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση) να το πράξει και να αποφασίσει εάν οποιοδήποτε στοιχείο του Περιεχομένου χρήστη είναι κατάλληλο ή/και σε συμμόρφωση προς την παρούσα Σύμβαση. Η GoDaddy δύναται να καταργήσει οποιοδήποτε στοιχείο του Περιεχομένου χρήστη (ανεξαρτήτως εάν αναρτάται σε ιστότοπο που φιλοξενείται από την GoDaddy ή αναρτάται στον παρόντα Ιστότοπο) ή/και να στερήσει κάποιον Χρήστη απ τη δυνατότητα πρόσβασης στον παρόντα Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες που περιέχονται στον εν λόγω Ιστότοπο λόγω ανάρτησης ή δημοσίευσης υλικού κατά παράβαση την παρούσας Σύμβασης ή λόγω παράβασης της παρούσας Σύμβασης με άλλον τρόπο (όπως προσδιορίζεται από την GoDaddy κατά τη μόνη και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια), ανά πάσα στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Η GoDaddy δύναται επίσης να στερήσει κάποιον Χρήστη απ τη δυνατότητα πρόσβασης στον παρόντα Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες που περιέχονται στον εν λόγω Ιστότοπο εάν η GoDaddy έχει λόγους να πιστεύει ότι ο Χρήστης είναι καθ' υποτροπή παραβάτης.  Εάν η GoDaddy σάς στερήσει τη δυνατότητα πρόσβασης στον παρόντα Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες που περιέχονται στον εν λόγω Ιστότοπο, η GoDaddy δύναται, κατά τη μόνη και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καταργήσει και να καταστρέψει οποιαδήποτε δεδομένα και αρχεία έχετε αποθηκεύσει στους server της.

10. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η GoDaddy διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να απορρίπτει, να ακυρώνει, να τερματίζει, να αναστέλλει, να κλειδώνει ή να τροποποιεί την πρόσβαση (ή τον έλεγχο) σε οποιονδήποτε Λογαριασμό ή Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ακυρώνει ή να μεταβιβάζει οποιαδήποτε κατοχύρωση ονόματος domain) για οποιονδήποτε λόγο (όπως ορίζεται από την GoDaddy κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής: (α) της διόρθωσης λαθών της GoDaddy κατά την προσφορά ή παροχή οποιωνδήποτε Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κατοχύρωσης ονόματος domain), (β) της προστασίας της ακεραιότητας και της σταθερότητας οποιουδήποτε μητρώου ονομάτων domain και της διόρθωσης λαθών του, (γ) της συνδρομής στις προσπάθειές μας με σκοπό τον εντοπισμό κρουσμάτων απάτης και κατάχρησης, (δ) της συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις κατά του προσώπου σας ή/και του ονόματος domain ή του ιστότοπού σας και με τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους, κανόνες και κανονισμούς, (ε) της συμμόρφωσης με τα αιτήματα των διωκτικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων κλήτευσης, (στ) της συμμόρφωσης με οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης διαφορών, (ζ) της υπεράσπισης οποιασδήποτε νομικής ενέργειας ή επαπειλούμενης νομικής ενέργειας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο μια τέτοια νομική ενέργεια ή επαπειλούμενη νομική ενέργεια θεωρείται ενδεχομένως ότι είναι βάσιμη, (η) της αποφυγής οποιασδήποτε αστικής ή ποινικής ευθύνη εκ μέρους της GoDaddy, των στελεχών, των διευθυντών, των υπαλλήλων και των αντιπροσώπων της, καθώς και εκ μέρους των συνδεδεμένων εταιρειών (συνεργατών) της GoDaddy, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των περιπτώσεων που έχετε ασκήσει αγωγή ή έχετε απειλήσει ότι θα ασκήσετε αγωγή κατά της GoDaddy ή (θ) της ανταπόκρισης σε περίπτωση υπερβολικού αριθμού παραπόνων που σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τον Λογαριασμό σας, το/τα ονόματα domain που έχετε στην κατοχή σας ή το περιεχόμενο του ιστοτόπου σας.

Η GoDaddy διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να επανεξετάζει όλους τους Λογαριασμούς για υπερβολική χρήση χώρου και εύρους ζώνης και να καταργεί ή να εφαρμόζει πρόσθετες χρεώσεις στους Λογαριασμούς που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια.

Η GoDaddy διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να καταγγέλλει, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, κάθε Υπηρεσία σε περίπτωση που, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της GoDaddy, παρενοχλείτε ή απειλείτε την GoDaddy ή/και οποιονδήποτε υπάλληλο της GoDaddy.

11. ΜΗ ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Μη ανοχή σε ανεπιθύμητη αλληλογραφία.  Δεν ανεχόμαστε τη μετάδοση μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Παρακολουθούμε την κίνηση προς και από τους web server για ενδείξεις ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και διατηρούμε ένα κέντρο αναφοράς περιστατικών ανεπιθύμητης αλληλογραφίας όπου καταχωρούνται οι σχετικοί ισχυρισμοί. Περιπτώσεις πελατών για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με σκοπό την αποστολή μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας θα διερευνώνται πλήρως. Εάν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με ανεπιθύμητη αλληλογραφία, θα προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης. 

Με τον όρο "ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία" νοείται η αποστολή Αυτόκλητων Διαφημιστικών Email (UCE), Αυτόκλητων Μαζικών Email (UBE) ή Αυτόκλητων Τηλεομοιοτυπιών (Φαξ), ήτοι η αποστολή email ή φαξ σε παραλήπτες για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους, χωρίς την εξασφάλιση πρότερης επιβεβαιωμένης συγκατάθεσης για τη λήψη των εν λόγω μηνυμάτων. Στην ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία μπορεί να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

        i.      Μηνύματα email

       β.      Αναρτήσεις σε ομάδες συζήτησης

      3.      Μηνύματα συστήματος Windows

      4.      Αναδυόμενα μηνύματα (γνωστά ως μηνύματα "adware" [μηνύματα από λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων] ή μηνύματα από λογισμικό "spyware")

       v.      Άμεσα μηνύματα (μέσω AOL, MSN, Yahoo ή άλλων προγραμμάτων ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων)

      6.      Online διαφημίσεις σε "δωμάτια συνομιλίας¨(chat rooms)

     7.      Αναρτήσεις βιβλίου επισκεπτών ή φόρουμ ιστότοπου

    8.      Οχλήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας

      9.      Μηνύματα κειμένου/SMS

Η χρήση των server και των υπηρεσιών μας δεν επιτρέπεται για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω. Για να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, μεταξύ των οποίων ο Νόμος Can-Spam του 2003 (Can-Spam Act) και ο Νόμος περί προστασίας των καταναλωτών ως προς τις τηλεφωνικές επικοινωνίες (Telephone Consumer Protection Act), καθώς επίσης και με την παρούσα πολιτική προστασίας από την ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Η αποστολή διαφημιστικών ή/και μαζικών email ή φαξ επιτρέπεται μόνο σε παραλήπτες που έχουν δηλώσει ρητώς τη συγκατάθεσή τους για τη λήψη μηνυμάτων. Τα εν λόγω μηνύματα πρέπει να περιλαμβάνουν νόμιμη διεύθυνση αποστολέα και διεύθυνση απάντησης, ταχυδρομική διεύθυνση και την επιλογή άρνησης λήψης μηνυμάτων στο υποσέλιδο του email ή του φαξ. Κατόπιν αιτήματός μας, ενδέχεται να ζητηθούν σαφείς αποδείξεις για τη ρητή συγκατάθεση λήψης μηνυμάτων από μια διεύθυνση email ή έναν αριθμό φαξ.

Εάν διαπιστώσουμε ότι ο εν λόγω λογαριασμός, τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες χρησιμοποιούνται σε συνάρτηση με αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam), ενδέχεται να προβούμε σε ανακατεύθυνση, αναστολή ή ακύρωση οποιασδήποτε φιλοξενίας ιστότοπων, κατοχύρωσης domain, γραμματοκιβωτίων email ή άλλων ισχυουσών υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση, κατ΄ επιλογή μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας απαντήσετε μέσω email, δηλώνοντας ότι θα πάψετε να στέλνετε spam ή/και να δίνετε οδηγίες να σταλεί spam εκ μέρους σας και να απαιτήσουμε να καταβληθεί ένα μη τέλος επανενεργοποίησης χωρίς δικαίωμα επιστροφής πριν από την επανενεργοποίηση του ιστότοπου, των θυρίδων email ή/και των υπηρεσιών. 

Συνιστάται όλοι οι πελάτες και παραλήπτες των email που δημιουργούνται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας να αναφέρουν τυχόν υποψία για ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία. Οι υποψίες για κατάχρηση μπορούν να αναφέρονται μέσω email ή μέσω του Κέντρου καταγγελιών μας για κατάχρηση ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο web.  Web: αναφορά κατάχρησης  

Κατ' αποκοπή αποζημίωση.  Συμφωνείτε ότι μπορούμε να τερματίσουμε αμέσως οποιονδήποτε Λογαριασμό που θεωρούμε, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι μεταδίδει ή σχετίζεται με άλλον τρόπο με τυχόν ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία ή άλλη αυτόκλητη μαζική ηλεκτρονική αλληλογραφία. Επιπλέον, εάν δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ευλόγως η πραγματική αποζημίωση τότε συμφωνείτε να μας καταβάλλετε κατ' αποκοπή αποζημίωση $1,00 για έκαστη περίπτωση ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αυτόκλητης μαζικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχει μεταδοθεί ή σχετίζεται με άλλον τρόπο με το Λογαριασμό σας.

12. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

Η GoDaddy λαμβάνει μέτρα για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.  Εάν θέλετε να εγείρετε (α) αξίωση εμπορικού σήματος σχετικά με προσβολή δικαιωμάτων σήματος για το οποίο διαθέτετε έγκυρο κατατεθέν σήμα ή σήμα υπηρεσίας ή (β) αξίωση δικαιωμάτων του δημιουργού σχετικά με υλικό για το οποίο κατέχετε εν λόγω πνευματικό δικαίωμα καλή τη πίστει, ανατρέξτε στην πολιτική προσβολής δικαιωμάτων του δημιουργού ή/και δικαιωμάτων επί εμπορικών σημάτων της GoDaddy που αναφέρεται ανωτέρω και διατίθεται εδώ.

13. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο παρών Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων που δεν ανήκουν και δεν ελέγχονται από την GoDaddy. Η GoDaddy δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτων. Επιπλέον, η GoDaddy δεν λογοκρίνει και δεν επεξεργάζεται το περιεχόμενο οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτων. Με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο, απαλλάσσετε ρητώς την GoDaddy από κάθε ευθύνη που προκύπτει από την από μέρους σας χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτων. Κατά συνέπεια, η GoDaddy σάς συνιστά να είστε σε εγρήγορση ώστε να γνωρίζετε πότε εξέρχεστε από τον παρόντα Ιστότοπο ή από τις Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο, και να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές απορρήτου και άλλα καταστατικά έγγραφα κάθε άλλου ιστότοπου που ενδέχεται να επισκεφθείτε.

14. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”, “ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ” ΚΑΙ “ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ”. Η GoDaddy, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ, ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Η GoDaddy, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ (I) ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, (II) ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΥΧΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ (ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή/ΚΑΙ (III) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ (ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ Η GoDaddy ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΚΤΕΘΕΝΤΑ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ Ή ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ GoDaddy, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ή ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ή ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ), ΚΑΙ ΤΟΥΣ  ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (I) ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ (II) ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.

Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ θα παραμένει σε ισχύ μετά από τυχόν λύση ή λήξη της παρούσας Σύμβασης ή μετά από τερματισμό της από μέρους σας χρήσης του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο.

15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η GoDaddy, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ,  ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ Ή ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ (I) ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, (II) ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ (ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ή ΆΛΛΩΣ) ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, (III) ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ (ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΣ) ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, (IV) ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, (V) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΡΙΤΟΥ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, (VI) ΤΥΧΟΝ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ SERVER ΜΑΣ Ή/ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ, (VII) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ (ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΣ) ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, (VIII) ΤΥΧΟΝ ΙΟΥΣ, ΙΟΥΣ ΤΥΠΟΥ WORM, ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΔΟΥΡΕΙΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ (ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ή ΆΛΛΩΣ) ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, (IX) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΟ, ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ, ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟ, “ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ”, ΧΥΔΑΙΟ Ή ΑΛΛΩΣ ΑΝΑΡΜΟΣΤΟ, Ή/ΚΑΙ (X) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΑΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ Ή ΙΣΟΤΙΜΗ ΘΕΩΡΙΑ Ή ΕΑΝ Η GoDaddy ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΩΣ ότι οποιαδήποτε αξίωση απορρέει από ή σχετίζεται με τον παρόντα Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο πρέπει να εγείρεται εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργείται η αξίωση, διαφορετικά θα παραγράφεται μόνιμα.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΕΙΔΙΚΩΣ ότι σε καμία περίπτωση GoDaddy’s το συνολικό ποσόν προς καταβολή δεν θα υπερβεί τα 10.000 δολλάρια Η.Π.Α.

Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ παραμένει σε ισχύ μετά από τυχόν λύση ή λήξη της παρούσας Σύμβασης ή της από μέρους σας χρήσης του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο.

16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να προστατεύετε, να υπερασπίζεστε, να εξασφαλίζετε έναντι ζημιών και να απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη την GoDaddy και τα στελέχη της, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών από και έναντι κάθε αξίωσης, απαίτησης, κόστους, δαπάνης, απώλειας, αστικής ευθύνης και ζημίας κάθε είδους και φύσης (περιλαμβανομένων ενδεικτικά εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που βαρύνουν την GoDaddy ή επιβάλλονται σ αυτήν, και απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από (α) την από μέρους σας χρήση και πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες που περιέχονται στον εν λόγω Ιστότοπο, (β) την από μέρους σας παράβαση οποιωνδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης ή των πολιτικών ή των επιμέρους συμφωνιών που ενσωματώνονται στο παρόν ή/και (γ) την από μέρους σας προσβολή δικαιώματος τρίτου, περιλαμβανομένων ενδεικτικά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων.  Οι υποχρεώσεις αποζημίωσης κατά την παρούσα ενότητα θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και πέραν της λύσης ή λήξης της παρούσας Σύμβασης ή της από μέρους σας χρήσης του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον εν λόγω Ιστότοπο.

17. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η GoDaddyδιατηρεί το δικαίωμα να πάψει να διαθέτει ή να παράσχει οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες της ανά πάσα στιγμή, για οποιοδήποτε ή και χωρίς λόγο, και χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Αν και η GoDaddyκαταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μεγιστοποιήσει τη διάρκεια ζωής όλων της των Υπηρεσιών, υπάρχουν φορές όπου κάποια παρεχόμενη Υπηρεσία πρόκειται να καταργηθεί ή πλησιάζει στη λήξη του "κύκλου ζωής" της (End-of-Life, "EOL"). Σε μια τέτοια περίπτωση, το προϊόν ή η υπηρεσία δεν θα υποστηρίζεται πλέον από την GoDaddy, καθ' οιονδήποτε τρόπο, αρχής γενομένης από την ημερομηνία EOL που έχει καθοριστεί.

Ειδοποιήσεις και Μετεγκατάσταση (migration). Σε περίπτωση που κάποια Υπηρεσία που παρέχουμε έφτασε ή πρόκειται να φτάσει στη λήξη του κύκλου ζωής της (EOL), θα επιχειρήσουμε να σας ειδοποιήσουμε τριάντα ή περισσότερες μέρες πριν από την ημερομηνία EOL. Είναι δική σας ευθύνη να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα και να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αντικαταστήσετε την Υπηρεσία μέσω μεταφοράς/μετεγκατάστασης (migration) σε νέα Υπηρεσία πριν από την ημερομηνία EOL ή καταργώντας πλήρως την εξάρτησή σας από την εν λόγω Υπηρεσία, πριν από την ημερομηνία EOL. Σε κάθε περίπτωση, η GoDaddy θα παράσχει ή μια ανάλογη Υπηρεσία στην οποία μπορείτε να κάνετε μετεγκατάσταση για το υπόλοιπο του χρόνου της συνδρομής σας ή προκαθορισμένης αξίας Πόντους για χρήση στο κατάστημα ή προκαθορισμένης αξίας επιστροφή χρημάτων, που πρόκειται να καθοριστεί από την ίδια την GoDaddy, απολύτως κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η GoDaddy ενδέχεται να προχωρήσει σε μετεγκατάστασή σας, κατόπιν προειδοποίησης ή χωρίς προειδοποίησης, στην πιο ενημερωμένη ή πρόσφατη έκδοση της Υπηρεσίας, εάν διατίθεται. Αποδέχεστε πλήρως την εθύνη τυχόν απώλειας ή ζημίας που ίσως προκύψει κατά τη μετεγκατάσταση.

Καμία υποχρέωση. Η GoDaddy δεν φέρει καμία υποχρέωση προς εσάς ή οιονδήποτε τρίτο αναφορικά με τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή κατάργηση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες διαθέτουμε ή προς τις οποίες παρέχουμε πρόσβαση.

18. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο τρόπος πληρωμής σας μπορεί να χρεωθεί από μία εκ των συνδεδεμένων εταιρειών (συνεργατών) μας, ήτοι από την GoDaddy Domains Canada, Inc., GoDaddy India Domains and Hosting Services Pvt Ltd, ή την GoDaddy Europe, Ltd. Εάν, κατά την αγορά σας, διαπιστωθεί ότι η επεξεργασία της πληρωμής σας διενεργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε η επεξεργασία της συναλλαγής σας θα πραγματοποιείται από την GoDaddy.com, LLC, 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260. Εάν διαπιστωθεί ότι η επεξεργασία της πληρωμής σας διενεργήθηκε στον Καναδά, τότε η επεξεργασία της συναλλαγής σας θα πραγματοποιείται από την Wild West Domains Canada Inc., 2900-550 Burrard Street, Vancouver, BC V6C 043. Εάν διαπιστωθεί ότι η επεξεργασία της πληρωμής σας διενεργήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, τότε η επεξεργασία της συναλλαγής σας θα πραγματοποιείται από την Go Daddy Europe, Ltd., 5 New Street Square, London EC4A3TW. Εάν διαπιστωθεί ότι η επεξεργασία της πληρωμής σας διενεργήθηκε στην Ινδία, τότε η επεξεργασία της συναλλαγής σας θα πραγματοποιείται από την Go Daddy India Domains and Hosting Services India Pvt Ltd, Flat 101, Sai Krishna Enclave, 6-1-132/99, Plot No. 99, Skanagiri, Padmaraonagar 50061. Εάν, κατά την αγορά σας, διαπιστωθεί ότι η επεξεργασία της πληρωμής σας διενεργήθηκε σε χώρα που δεν αναφέρεται παραπάνω, η συναλλαγή σας ενδέχεται να διεκπεραιωθεί από κάποιο νομικό πρόσωπο εντός της κοινοποιούμενης χώρας, που έχει εξαρτώμενη σχέση με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και υπόκειται στις διατάξεις της Πολιτικής απορρήτου της εταιρείας μας.

(A) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Συμφωνείτε να καταβάλλετε τα αντίτιμα και τις χρεώσεις για Υπηρεσίες που αγοράζονται ή αποκτώνται στον παρόντα Ιστότοπο κατά τη στιγμή παραγγελίας των Υπηρεσιών.  Τα εν λόγω αντίτιμα και οι χρεώσεις δεν επιστρέφονται εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά στην ενότητα "Πολιτική επιστροφών" κατωτέρω, ακόμη και εάν οι Υπηρεσίες σας ανασταλούν, τερματιστούν ή μεταβιβαστούν πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος των Υπηρεσιών.  Η GoDaddy διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε αλλαγή ή τροποποίηση των τιμών και των χρεώσεών της, και οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα αναρτώνται online στον παρόντα Ιστότοπο και θα τίθενται σε ισχύ αμέσως χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς.  Εάν έχετε αγοράσει ή αποκτήσει Υπηρεσίες για περίοδο μηνών ή ετών, οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις στις τιμές και τις χρεώσεις θα τίθενται σε ισχύ όταν οι εν λόγω Υπηρεσίες θα πρέπει να ανανεωθούν όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω. 

Εκτός εάν απαγορεύεται σε οποιαδήποτε εκάστοτε σύμβαση προϊόντος, μπορείτε να προβαίνετε σε πληρωμή για τις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες “Μεθόδους πληρωμής”: (α) με έγκυρη πιστωτική κάρτα, (β) μέσω των “Προπληρωμένων υπηρεσιών Good As Gold” τηςGoDaddy (καθορίζονται παρακάτω), (γ) μέσω ηλεκτρονικής επιταγής από τον προσωπικό ή επαγγελματικό σας λογαριασμό όψεως, κατά περίπτωση (και όπως καθορίζεται παρακάτω), (δ) μέσω PayPal (όπως καθορίζεται παρακάτω), (ε) μέσω μιας Επιλογής διεθνών πληρωμών (όπως καθορίζεται παρακάτω) ή (στ) μέσω υπολοίπων πίστωσης στο κατάστημα, εάν υπάρχουν (και όπως καθορίζονται παρακάτω), έκαστη καλούμενη “Μέθοδος πληρωμής”.  Για Υπηρεσίες που προσφέρουν “Εξπρές ολοκλήρωση αγοράς”, αν κάνετε κλικ στο κουμπί "Εξπρές ολοκλήρωση αγοράς" γίνεται αυτόματα υποβολή μιας παραγγελίας για την εν λόγω Υπηρεσία και χρεώνεται η κύρια Μέθοδος πληρωμής που έχετε καταχωρημένη για το Λογαριασμό σας.  Η επιβεβαίωση της εν λόγω παραγγελίας θα αποστέλλεται στη διεύθυνση email που έχετε καταχωρημένη για το Λογαριασμό σας.  Η Μέθοδος πληρωμής που έχετε καταχωρημένη πρέπει να διατηρείται σε ισχύ εάν έχετε ενεργές Υπηρεσίες στο Λογαριασμό σας.

Επιπλέον, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η τοποθεσία επεξεργασίας των πληρωμών σας μπορεί να αλλάξει, με βάση τον τύπο της Μεθόδου πληρωμής που επιλέξατε, οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις που θα γίνουν στον Τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει ή με βάση το νόμισμα που έχει επιλεχθεί για τον Τρόπο πληρωμής.

Με εξαίρεση όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, η GoDaddy δεν διατηρεί έντυπα αντίτυπα ή ηλεκτρονικές εκδόσεις των υποχρεωτικών, των παραγγελιών σε εκκρεμότητα ή/και οποιωνδήποτε υπογεγραμμένων εγγράφων συγκατάθεσης σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση των υπηρεσιών αυτόματης ανανέωσης που διαθέτουμε και, συνεπώς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε τέτοιου είδους έγγραφα κατόπιν αιτήματος.  Μπορείτε να αναθεωρήσετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτόματης ανανέωσης οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας σύνδεση στον λογαριασμό της GoDaddy.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όταν πραγματοποιούνται επιστροφές χρημάτων στη Μέθοδο πληρωμής σας, η έκδοση απόδειξης για την επιστροφή χρημάτων από την GoDaddy αποτελεί μόνο επιβεβαίωση ότι η GoDaddy έχει προβεί σε επιστροφή χρημάτων στη Μέθοδο πληρωμής που χρεώθηκε κατά τη στιγμή της αρχικής πώλησης και ότι η GoDaddy δεν έχει κανέναν απολύτως έλεγχο επί της εφαρμογής της επιστροφής χρημάτων στο διαθέσιμο υπόλοιπο της Μεθόδου πληρωμής σας.  Επιπλέον, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο πάροχος πληρωμής ή/και η μεμονωμένη εκδότρια τράπεζα που σχετίζεται με τη Μέθοδο πληρωμής σας θέτει και ρυθμίζει το χρονικό πλαίσιο για την εγγραφή της επιστροφής χρημάτων και ότι το εν λόγω χρονικό πλαίσιο ενδέχεται να ποικίλλει από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες έως έναν ολόκληρο κύκλο χρέωσης ή και περισσότερο. 

Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί επιστροφή χρημάτων στη Μέθοδο πληρωμής σας και ο πάροχος πληρωμής, η υπηρεσία επεξεργασίας πληρωμών ή η μεμονωμένη εκδότρια τράπεζα που σχετίζεται με τη Μέθοδο πληρωμής σας επιβάλει τυχόν περιορισμούς στις επιστροφές χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, περιορισμών αναφορικά με το χρόνο της επιστροφής χρημάτων ή τον επιτρεπόμενο αριθμό επιστροφών χρημάτων, τότε η GoDaddy, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε επιστροφή χρημάτων είτε (α) υπό μορφή πίστωσης στο κατάστημα, είτε (β) με την έκδοση επιταγής GoDaddy, η οποία θα αποστέλλεται στην ταχυδρομική διεύθυνση που βρίσκεται καταχωρημένη στο Λογαριασμό σας.Η   GoDaddy έχει επίσης το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να προσφέρει πίστωση στο κατάστημα σε πελάτες που επιθυμούν επιστροφή χρημάτων, ακόμη και εάν οι επιστροφές χρημάτων δεν υπόκεινται σε περιορισμούς από τη Μέθοδο πληρωμής.  Προς αποφυγή αμφιβολιών, όλες οι επιστροφές χρημάτων που πραγματοποιούνται μέσω της έκδοσης πόντων αγοράς ή μέσω επιταγής της GoDaddy εναπόκεινται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της GoDaddy και δεν διατίθενται κατόπιν αιτήματος των πελατών.

Εάν χρεώνεστε σε μηνιαία βάση, η ημερομηνία κάθε χρέωσης θα βασίζεται στην ημερομηνία κατά την οποία αγοράσατε τις Υπηρεσίες, εκτός εάν πρόκειται για ημέρα μετά την 28η του μήνα, οπότε και η χρέωση θα γίνεται την 28η ημέρα κάθε μήνα. 

Επίσης, στις περιπτώσεις εκείνες, όπου κατά την εκτίμηση της GoDaddy, θεωρεί ότι υφίσταται θέμα χρηματικής οφειλής για οποιονδήποτε λόγο, η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης τυχόν πληρωμών προς τον Λογαριασμό σας έως ότου η GoDaddy αποπληρωθεί.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε διακοπή ή απώλεια των Υπηρεσιών, όλες οι Υπηρεσίες προσφέρονται με αυτόματη ανανέωση.  Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου συντρέχουν οι λόγοι described που αναφέρονται παρακάτω στην παρούσα ενότητα, η αυτόματη ανανέωση ανανεώνει αυτόματα την αντίστοιχη Υπηρεσία με τη λήξη της τότε ισχύουσας περιόδου λειτουργίας για χρόνο ανανέωσης ίσο με το διάστημα ισχύος της πιο πρόσφατης υπηρεσίας (με εξαίρεση ονόματα domain που ενδέχεται να ανανεωθούν για την αρχική υπηρεσία period).  Για παράδειγμα, εάν η τελευταία χρονική περίοδος παροχής της υπηρεσίας ήταν ένα έτος, τυπικά η περίοδος ανανέωσης θα είναι επίσης ένα έτος.  Ωστόσο, στην περίπτωση που η ανανέωση με τον Τρόπο πληρωμής που υπάρχει στα αρχεία μας θα αποτύχει, η GoDaddy μπορεί να επιχειρήσει να ανανεώσει την αντίστοιχη υπηρεσία για χρονικό διάστημα μικρότερο από την αρχική περίοδο συνδρομής, στην έκταση που είναι απαραίτητο για να επιτύχει η συναλλαγή. 

Εκτός εάν απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτόματης ανανέωσης, η GoDaddy θα ανανεώσει αυτόματα την αντίστοιχη Υπηρεσία, όταν προκύψει ο χρόνος ανανέωσης και θα λάβει την πληρωμή από τον Τρόπο πληρωμής που υπάρχει στα αρχεία της GoDaddy με τις τότε τρέχουσες τιμές της GoDaddy, οι οποίες αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από τις τιμές που ίσχυαν κατά την αρχική περίοδο παροχής της υπηρεσίας.  Προκειμένου να δείτε τις ρυθμίσεις ανανέωσης που ισχύουν για εσάς και τις Υπηρεσίες σας, απλώς συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμού από αυτόν τον Ιστότοπο και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται εδώ.  Αν δεν επιθυμείτε την αυτόματη ανανέωση οποιασδήποτε υπηρεσίας, ενδέχεται να επιλέξετε να ακυρώσετε την ανανέωση, στην οποία περίπτωση, οι Υπηρεσίες σας θα τερματιστούν με τη λήψη της τότε ισχύουσας περιόδου παροχής, εκτός εάν ανανεώσετε μη αυτόματα τις Υπηρεσίες σας πριν από τη σχετική ημερομηνία (στην οποία περίπτωση, οι Υπηρεσίες θα ρυθμιστούν και πάλι για αυτόματη ανανέωση).  Με άλλα λόγια, εάν επιλέξετε να ακυρώσετε το προϊόν σας και δεν ανανεώσετε αυτόματα τις Υπηρεσίες σας προτού λήξουν, ενδέχεται να προκύψει διακοπή ή απώλεια των υπηρεσιών και η GoDaddy δεν θα φέρει ευθύνη προς εσάς ή οποιονδήποτε τρίτον σχετικά.

Επιπλέον, η GoDaddy μπορεί να συμμετέχει σε “προγράμματα τακτικής τιμολόγησης” ή “υπηρεσίες ενημέρωσης λογαριασμού” με την υποστήριξη του παρόχου της πιστωτικής σας κάρτας (και εν τέλει ανάλογα με τη συμμετοχή της τράπεζάς σας).  Εάν δεν κατορθώσουμε να χρεώσουμε με επιτυχία με τον υφιστάμενο Τρόπο πληρωμής, ο πάροχος της πιστωτικής σας κάρτας (ή η τράπεζά σας) μπορεί να μας ειδοποιεί για τυχόν επικαιροποιήσεις του αριθμού ή/και της ημερομηνίας λήξης της πιστωτικής σας κάρτας, ή να χρεώνει αυτόματα τη νέα πιστωτική σας κάρτα εκ μέρους μας χωρίς ειδοποίηση προς εμάς.  Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προγραμμάτων τακτικής τιμολόγησης, σε περίπτωση που λάβουμε ειδοποίηση για επικαιροποίηση του αριθμού ή/και της ημερομηνίας λήξης της πιστωτικής σας κάρτας, η GoDaddy θα ενημερώνει αυτόματα το προφίλ πληρωμών για λογαριασμό σας. Η GoDaddy δεν παρέχει εγγυήσεις ότι θα ζητούμε ή θα λαμβάνουμε επικαιροποιημένες πληροφορίες πιστωτικής κάρτας. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη να τροποποιείτε και να τηρείτε τις ρυθμίσεις του Λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς (i) της ακύρωσης προϊόντων και της (ii) διασφάλισης ότι οι συνδεδεμένοι Τρόποι πληρωμής είναι επικαιροποιημένα και έγκυρα.  Επιπλέον, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι, εάν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκύψει διακοπή ή απώλεια παροχής των Υπηρεσιών και η GoDaddy δεν θα φέρει καμία σχετική ευθύνη προς εσάς ή οποιονδήποτε τρίτον. 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η GoDaddy δεν δύναται να χρεώσει στη Μέθοδο πληρωμής που έχετε ορίσει ολόκληρο το ποσό που οφείλετε για την παροχή των Υπηρεσιών ή εάν η GoDaddy λάβει ειδοποίηση για ακύρωση, αντιστροφή χρέωσης, αμφισβήτηση πληρωμής, ή χρεωθεί πρόστιμο για χρέωση που επιβλήθηκε στη Μέθοδο Πληρωμής, συμφωνείτε ότι η GoDaddy δύναται να ασκήσει κάθε διαθέσιμο νόμιμο μέσο ώστε να λάβει την πληρωμή, περιλαμβανομένων ενδεικτικά της άμεσης ακύρωσης, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, οποιωνδήποτε ονομάτων domain ή Υπηρεσιών που έχουν κατοχυρωθεί ή ανανεωθεί για λογαριασμό σας.  Η GoDaddy διατηρεί επίσης το δικαίωμα να σας επιβάλει εύλογες "διαχειριστικές χρεώσεις" ή "χρεώσεις διεκπεραίωσης" για (α) εργασίες που η GoDaddy ενδέχεται να εκτελέσει εκτός του συνήθους πεδίου εφαρμογής των Υπηρεσιών, (β) πρόσθετο χρόνο ή/και κόστη με τα οποία ενδέχεται να επιβαρυνθεί η GoDaddy κατά την παροχή των Υπηρεσιών ή/και (γ) την από μέρους σας μη συμμόρφωση προς την παρούσα Σύμβαση (όπως προσδιορίζεται από την GoDaddy κατά τη μόνη και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια).  Χαρακτηριστικά παραδείγματα διαχειριστικών χρεώσεων ή χρεώσεων διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικά (i) ζητήματα εξυπηρέτησης πελατών που απαιτούν πρόσθετο προσωπικό χρόνο ή προσοχή, (ii) ενέργειες της UDRP σε σχέση με τα ονόματα domain που διατηρείτε ή/και αμφισβητήσεις που απαιτούν λογιστικές ή νομικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν εκτελούνται από το προσωπικό της GoDaddy ή από εξωτερικές εταιρείες που διατηρεί η GoDaddy, (iii) παρακράτηση κάθε κόστους και χρέωσης, περιλαμβανομένου του κόστους Υπηρεσιών με το οποίο επιβαρύνεται η GoDaddy ως συνέπεια των ακυρώσεων χρέωσης ή άλλων αμφισβητήσεων πληρωμών που προέρχονται από εσάς, την τράπεζά σας ή τον φορέα επεξεργασίας της Μεθόδου πληρωμής σας. Οι εν λόγω διαχειριστικές χρεώσεις ή χρεώσεις διεκπεραίωσης θα χρεώνονται στη Μέθοδο Πληρωμής που έχει καταχωρηθεί για εσάς στην GoDaddy.

Η GoDaddy μπορεί να προσφέρει τιμές σε επίπεδο προϊόντος σε διάφορα νομίσματα. Ωστόσο, η επεξεργασία των συναλλαγών υποστηρίζεται μόνο σε δολάρια ΗΠΑ και σε έναν συγκεκριμένο αριθμό επιλογών νομισμάτων που εμφανίζεται στον παρόντα Ιστότοπο ("Υποστηριζόμενο νόμισμα" ή “Υποστηριζόμενα νομίσματα”). Εάν το επιλεγμένο νόμισμα είναι Υποστηριζόμενο νόμισμα, τότε η επεξεργασία της συναλλαγής πραγματοποιείται στο Υποστηριζόμενο νόμισμα και η τιμή που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς θα συνιστά το πραγματικό ποσό που εκκαθαρίζεται και υποβάλλεται στην τράπεζά σας για καταβολή. Εάν το επιλεγμένο νόμισμα δεν είναι ένα Υποστηριζόμενο νόμισμα, τότε η επεξεργασία της συναλλαγής πραγματοποιείται σε δολάρια ΗΠΑ και η τιμή που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς θα συνιστά μια εκτιμώμενη τιμή μετατροπής κατά τη στιγμή της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση (ανεξαρτήτως εάν το επιλεγμένο νόμισμα είναι ένα Υποστηριζόμενο νόμισμα), εάν η επεξεργασία της συναλλαγής πραγματοποιηθεί σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα του τραπεζικού σας λογαριασμού, ενδέχεται να σας επιβληθούν τέλη συναλλαγματικής ισοτιμίας από την τράπεζά σας.  Επιπλέον, εξαιτίας της διαφοράς μεταξύ (α) της ώρας που ολοκληρώνετε τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς, (β) της ώρας που πραγματοποιείται η επεξεργασία της συναλλαγής και (γ) της ώρας που καταχωρείται η συναλλαγή στην κατάσταση κίνησης του λογαριασμού σας, οι τιμές μετατροπής ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις, και η GoDaddy δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση ότι (α) το ποσό που υποβάλλεται στην τράπεζά σας προς πληρωμή θα είναι το ίδιο με το ποσό που καταχωρείται στην κατάσταση κίνησης του λογαριασμού σας (σε περίπτωση Υποστηριζόμενου νομίσματος) ή ότι (β) η εκτιμώμενη τιμή μετατροπής θα είναι ίδια με το ποσό που εκκαθαρίζεται ή το ποσό που καταχωρείται στην κατάσταση κίνησης του λογαριασμού σας (σε περίπτωση μη Υποστηριζόμενου νομίσματος), και συμφωνείτε να παραιτείστε από κάθε αξίωση που βασίζεται σε τέτοιες αποκλίσεις (συμπεριλαμβανομένων όλων των αξιώσεων για επιστροφή χρημάτων βάσει των ανωτέρω). Επιπλέον, ανεξαρτήτως επιλεγμένου νομίσματος, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι μπορεί να σας επιβληθεί Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ("ΦΠΑ"), φόρος επί αγαθών και υπηρεσιών ("GST") ή άλλα τοπικά τέλη ή/και φόροι, ανάλογα με την τράπεζά σας ή/και τη χώρα που αναφέρεται στο πεδίο που περιέχει τη διεύθυνση χρέωσής σας.

(Β) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Τα Προϊόντα και οι Υπηρεσίες με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων περιγράφονται εδώ (“Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων”). 

Σε περίπτωση που αγοράσετε ένα προϊόν που περιλαμβάνει δωρεάν όνομα domain, εάν ακυρώσετε το προϊόν, η τιμή καταλόγου για το όνομα domain θα αφαιρεθεί από το ποσό της επιστροφής χρημάτων. Ως "τιμή καταλόγου" εννοείται η τιμή του ονόματος domain όπως παρατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία web της GoDaddy η οποία και δεν εντάσσεται σε τυχόν προωθητικές ενέργειες, ούτε υπόκειται σε εκπτώσεις ή άλλου είδους μείωση.

Για τους πελάτες στη Γερμανία, η Πολιτική περί επιστροφής χρημάτων δεν επηρεάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο τα νόμιμα δικαιώματα ανάκλησης, υπαναχώρησης ή τερματισμού συμβολαίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προστασίας καταναλωτών και σύμφωνα με τους όρους αυτής της Σύμβασης.

(Γ) ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GOOD AS GOLD

Λεπτομέρειες Υπηρεσίας

Στο πλαίσιο της από μέρους σας χρήσης των προπληρωμένων υπηρεσιών Good As Gold, μπορείτε να μεταφέρετε κεφάλαια στην GoDaddy ώστε να χρηματοδοτηθεί ο λογαριασμός προπληρωμένων υπηρεσιών Good As Gold (“Λογαριασμός Good As Gold”).  Κατόπιν τούτου, μπορείτε να χρησιμοποιήστε το λογαριασμό σας Good As Gold για την αγορά οποιωνδήποτε Υπηρεσιών.  Μπορείτε να χρηματοδοτείτε το λογαριασμό σας Good As Gold μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων (wire transfer). Όλες οι πληρωμές πρέπει να αφορούν ολόκληρο το ποσό που απαιτείται κατά τη συναλλαγή αγοράς.    

Αποδέχεστε ότι τα χρηματοδοτικά κεφάλαια που μεταφέρονται στο λογαριασμό σας Good As Gold θα είναι στη κατοχή της GoDaddy και δεν θα υπόκεινται σε προσαυξήσεις ούτε θα καταβάλλονται εξ αυτών τόκοι προς όφελός σας. Στο βαθμό που ενδέχεται να υπάρχουν δεδουλευμένοι τόκοι, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η GoDaddy θα δικαιούται να λαμβάνει και να διατηρεί τυχόν τέτοια ποσά για να καλύπτει τα κόστη που συνδέονται με τις προπληρωμένες υπηρεσίες Good As Gold.

Αποδέχεστε ότι όλες οι συναλλαγές μέσω των Προπληρωμένων υπηρεσιών Good As Gold θα διενεργούνται σε δολάρια ΗΠΑ.

Ο Λογαριασμός σας Good As Gold πρέπει να χρηματοδοτείται αρχικά με τουλάχιστον $100,00 δολάρια ΗΠΑ.

Τα τραπεζικά εμβάσματα μπορούν να πραγματοποιούνται σε ξένο νόμισμα για τη χρηματοδότηση του Λογαριασμού σας Good As Gold, ωστόσο το φυσικό νόμισμα του τραπεζικού λογαριασμού της Wild West Domains είναι τα δολάρια ΗΠΑ.   Τα τραπεζικά εμβάσματα σε ξένο νόμισμα θα μετατρέπονται αυτόματα και θα κατατίθενται σε δολάρια ΗΠΑ.   Πρέπει να σημειωθεί ότι ενδέχεται να επιβάλλονται τέλη συναλλαγματικής ισοτιμίας.  Συμφωνείτε ότι θα είστε υπεύθυνοι για όλα τα τέλη τραπεζικών εμβασμάτων, τόσο των εισερχόμενων όσο και των εξερχόμενων, που σχετίζονται με το Λογαριασμό Good As Gold. Τυχόν τραπεζικά εμβάσματα εκτός ΗΠΑ ενδέχεται να υπόκεινται σε επιβολή τελών από την τράπεζά σας, από ενδιάμεσες τράπεζες ή από την τράπεζα της GoDaddy, γεγονός το οποίο μπορεί να μειώσει το χρηματικό ποσό που εισπράττεται από την τράπεζα της GoDaddy και, κατά συνέπεια, το ποσό χρηματοδότησης του Λογαριασμού σας Good As Gold. Με την παρούσα εξουσιοδοτείτε ρητώς την GoDaddy  (α) να μειώνει τον Λογαριασμό σας Good As Gold κατά το ποσό του τέλους τραπεζικού εμβάσματος που επιβάλλει η GoDaddy για την είσπραξη των χρημάτων σας ή/και (β) να επιβάλει τέλος υπηρεσιών ύψους είκοσι δολαρίων Η.Π.Α. ($ 20,00) (“Τέλος υπηρεσιών”) για τον τερματισμό του Λογαριασμού Good As Gold.  Όλα τα τέλη υπόκεινται ανά πάσα στιγμή σε αλλαγές και οι εν λόγω αλλαγές θα αναρτώνται online και θα τίθενται άμεσα σε ισχύ χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς.

Μπορείτε να ελέγξετε τα εναπομείναντα κεφάλαια στο λογαριασμό σας Good As Gold ανά πάσα στιγμή πραγματοποιώντας είσοδο στην ενότητα “Διαχείριση λογαριασμού” ή μέσω του καλαθιού αγορών στον ιστότοπο της GoDaddy. Εάν αποφασίσετε να τερματίσετε το λογαριασμό σας Good As Gold (ή εάν η GoDaddy επιλέξει να τερματίσει το λογαριασμό σας Good As Gold επειδή αθετήσατε κάποια υποχρέωση βάσει της Σύμβασης χρήσης της υπηρεσίας Good As Gold), σε αυτήν την περίπτωση το υπόλοιπο του λογαριασμού Good As Gold θα σας επιστραφεί, μείον το τέλος υπηρεσίας.

Στο Λογαριασμό Good As Gold μπορούν να προστίθενται επιπλέον χρήματα ανά πάσα στιγμή. Το προτιμώμενο ελάχιστο όριο για μεταφορές χρηματικών ποσών είναι $100,00.

Από μέρους σας χρήση των Προπληρωμένων υπηρεσιών Good As Gold

Η χρήση των χρημάτων στο Λογαριασμό σας Good As Gold μπορεί να γίνει μόνο μέσω της διαδικασίας αγοράς της GoDaddy στον ιστότοπο της GoDaddy. Οι αγορές δεν μπορούν να πραγματοποιούνται εάν δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα χρήματα στο Λογαριασμό σας Good As Gold κατά τη στιγμή της αγοράς για να καλυφθεί το συνολικό ποσό της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συναφών χρεώσεων που καθορίζονται στην παρούσα ή σε άλλες σχετικές συμβάσεις.

Θα μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση στη δραστηριότητα και τα αρχεία του λογαριασμού σας Good As Gold από το σύνδεσμο “Διαχείριση λογαριασμού” στον ιστότοπο της GoDaddy. Ο λογαριασμός Good As Gold θα προβάλλει τις αγορές σας και το υπόλοιπο ποσό στο λογαριασμό Good As Gold. Η GoDaddy διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το λογαριασμό σας Good As Gold, όπως η GoDaddy θεωρεί απαραίτητο ώστε να εκπληρώσει υποχρεώσεις που ορίζονται στο ισχύον δίκαιο ή κανονισμό ή να ανταποκριθεί σε νομικές διαδικασίες ή κρατικό αίτημα ή να επεξεργαστεί, να αρνηθεί την ανάρτηση ή να καταργήσει οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, εν όλω ή εν μέρει, από τον λογαριασμό σας Good As Gold, κατά τη μόνη και απόλυτη διακριτική ευχέρεια της GoDaddy.

(Δ) ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΕΠΙΤΑΓΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ)

Με τη χρήση της επιλογής που παρέχει η GoDaddy για πληρωμή μέσω επιταγής (“Πληρωμή μέσω επιταγής”), μπορείτε να αγοράζετε Υπηρεσίες της GoDaddy χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική επιταγή (από τον προσωπικό ή επαγγελματικό σας λογαριασμό όψεως, κατά περίπτωση). Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνείτε να επιτρέπεται στη Certegy Check Services Inc. (“Certegy”) να χρεώνει ολόκληρο το ποσό της αγοράς σας από τον λογαριασμό όψεως που διατηρείτε (“Λογαριασμός όψεως”), το οποίο δεν επιστρέφεται. Η Certegy θα προβαίνει στην έκδοση εντολής για ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων (“EFT”) ή μιας τραπεζικής επιταγής, η οποία θα προσκομίζεται στην τράπεζα ή στο πιστωτικό ίδρυμα όπου τηρείτε λογαριασμό για πληρωμή από το Λογαριασμό όψεως. Ο Λογαριασμός όψεως πρέπει να τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και η επιταγή πρέπει να καταβάλλεται σε δολάρια ΗΠΑ.

Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε το λογαριασμό όψεως ενημερωμένο και με επαρκή κεφάλαια. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι (α) η Certegy διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει συναλλαγή για οποιονδήποτε λόγο (περιλαμβανομένων ενδεικτικά πληρωμών που δεν διεκπεραιώνονται επειδή ο λογαριασμός όψεως δεν υφίσταται πλέον ή δεν έχει διαθέσιμα/επαρκή κεφάλαια) και (β) σε τέτοια περίπτωση, ούτε η Certegy αλλά ούτε και η GoDaddy θα φέρουν ευθύνη απέναντί σας ή έναντι τρίτου ως προς τα ανωτέρω εκτεθέντα.  Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Certegy δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ανάληψη ολόκληρου του ποσού που οφείλετε για τις παρασχεθείσες Υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι η Certegy και η GoDaddy δύνανται να ασκήσουν κάθε διαθέσιμο νόμιμο μέσο ώστε να λάβουν την πληρωμή (συν τυχόν ισχύουσες χρεώσεις).Η   GoDaddy δεν ευθύνεται για τις ενέργειες της Certegy.  Συμφωνείτε ότι εάν η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων (EFT) ή το τραπεζικό γραμμάτιο επιστραφούν ως μη πληρωθέντα, θα καταβάλετε χρέωση υπηρεσίας σύμφωνα με τις χρεώσεις που προβλέπονται κατωτέρω ή ως άλλως επιτρέπεται εκ του νόμου. Οι χρεώσεις αυτές μπορούν να πληρωθούν από τον λογαριασμό όψεως που διατηρείτε μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων (EFT) ή τραπεζικού γραμματίου.  Όλες οι χρεώσεις είναι σε δολάρια Η.Π.Α..

Η GoDaddy και οι πάροχοι υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, της Certegy Check Services, Inc. και της Complete Payment Recovery Services, Inc., μπορούν να σας παρέχουν γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν αλλαγές στους παρόντες όρους παροχής υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κανονικού ταχυδρομείου, SMS, MMS, μηνυμάτων κειμένου, δημοσιεύσεων στις υπηρεσίες ή άλλων εύλογων μέτρων που είναι αυτή τη στιγμή γνωστά ή θα αναπτυχθούν στη συνέχεια. Τέτοιου είδους γνωστοποιήσεις ενδεχομένως να μην ληφθούν εάν παραβιάσετε αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών με την προσπέλαση των υπηρεσιών με μη εγκεκριμένο τρόπο. Η εκ μέρους σας συμφωνία με αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών συνιστά την εκ μέρους σας αποδοχή ότι θεωρείται πως έχετε λάβει οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις που θα σας είχαν παραδοθεί, εφόσον είχατε προσπελάσει τις υπηρεσίες με εγκεκριμένο τρόπο. Επίσης, εξουσιοδοτείτε ρητώς την GoDaddy και τους παρόχους υπηρεσιών του δικτύου της, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμούς της Certegy Check Services, Inc. και της Complete Payment Recovery Services, Inc. και των θυγατρικών της να επικοινωνήσουν μαζί σας, μέσω αυτόματου κέντρου κλήσεων, προηχογραφημένων μηνυμάτων ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, σε οποιονδήποτε από τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας ανήκουν Επίσης αναγνωρίζετε ότι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχετε δεν είναι κοινές, δεν προσπελαύνονται από άλλους και δεν είναι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούν εργοδότες.

Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας της Κολούμπια:

AK

Αλάσκα

$25,00

AL

Αλαμπάμα

$30,00

AR

Άρκανσο

$25,00

AZ

Αριζόνα

$25,00

CA

Καλιφόρνια

$25,00

CO

Κολοράντο

$20,00

CT

Κονέκτικατ

$20,00

DC

Περιφέρεια της Κολούμπια

$15,00

DE

Ντέλαγουερ

$40,00

FL

Φλόριντα

 • Για επιταγή ονομαστικής αξίας $0,01 - $50,00, $25,00
 • Έναντι ονομαστικής αξίας επιταγής $50,01 - $300,00, $30,00
 • Για επιταγή με ονομαστική αξία $300,01 ή μεγαλύτερο ποσό, ποσό ανώτερο των $40,00 ή ποσοστό 5% επί της ονομαστικής αξίας της επιταγής.

GA

Τζόρτζια

 • Το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του ποσού $30,00 και του 5% της ονομαστικής αξίας της επιταγής

HI

Χαβάη

$30,00

IA

Αϊόβα

$30,00

ID

Άινταχο

 • Το μικρότερο ποσό μεταξύ του ποσού $20,00 ή της ονομαστικής αξίας της επιταγής

IL

Ιλινόις

$25,00

IN

Ιντιάνα

$20,00

KS

Κάνσας

$30,00

KY

Κεντάκι

$25,00

LA

Λουιζιάνα

 • Το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του ποσού $25,00 και του 5% της ονομαστικής αξίας της επιταγής

MA

Μασαχουσέτη

$25,00

MD

Μέριλαντ

$35,00

ME

Μέιν

$25,00

MI

Μίσιγκαν

$25,00

MN

Μινεσότα

$30,00

MO

Μισούρι

$25,00

MS

Μισισίπι

$40,00

MT

Μοντάνα

$30,00

NC

Βόρεια Καρολίνα

$25,00

ND

Βόρεια Ντακότα

$30,00

NE

Νεμπράσκα

$25,00

NH

Νιού Χαμσάιρ

$25,00

NJ

Νιού Τζέρσεϊ

$25,00

NM

Νιού Μέξικο

$20,00

NV

Νεβάδα

$25,00

NY

Νέα Υόρκη

$20,00

OH

Οχάιο

 • Ποσό ανώτερο των $30,00 ή ποσοστό 10% της ονομαστικής αξίας της επιταγής

OK

Οκλαχόμα

$25,00

OR

Όρεγκον

$25,00

PA

Πενσυλβάνια

$25,00

RI

Ρόουντ Άιλαντ

$25,00

Α

Νότια Καρολίνα

$30,00

SD

Νότια Ντακότα

$40,00

TN

Τενεσί

$30,00

TX

Τέξας

$30,00

UT

Γιούτα

$20,00

VA

Βιρτζίνια

$50,00

VT

Βερμόντ

$25,00

WA

Ουάσινγκτον

$25,00

WI

Γουισκόνσιν

$25,00

WV

Δυτική Βιρτζίνια

$25,00

WY

Γουαϊόμινγκ

$30,00

Εδάφη ΗΠΑ:

AS

Αμερικανικές Σαμόα

$15,00

GU

Γκουάμ

$15,00

PR

Πόρτο Ρίκο

$15,00

VI

Παρθένοι νήσοι

$15,00

Σταθμοί ενόπλων δυνάμεων ΗΠΑ:

AA

Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΑΑ)

$15,00

AE

Ένοπλες Δυνάμεις Αφρικής, Ένοπλες Δυνάμεις Καναδά, Ένοπλες Δυνάμεις Ευρώπης, Ένοπλες Δυνάμεις Μέσης Ανατολής

$15,00

AP

Ένοπλες Δυνάμεις Ειρηνικού (AP)

$15,00

Καναδικές επαρχίες/εδάφη:

AB

Αλμπέρτα

$20,00

BC

Βρετανική Κολούμπια

$20,00

MB

Μανιτόμπα

$20,00

NB

Νιού Μπράνσγουικ

$20,00

NL

Νέα Γη και Λαμπραντόρ

$20,00

NS

Νέα Σκωτία

$20,00

NT

Βορειοδυτικές Περιφέρειες

$20,00

ON

Οντάριο

$20,00

PE

Νησί Πρίγκιπα Εδουάρδου

$20,00

QC

Κεμπέκ

$15,00

SK

Σασκατσούαν

$20,00

YT

Γιούκον

$20,00

Αν επιλέξετε το πλαίσιο “Συμφωνώ” ως προς τους όρους της επιλογής "Πληρωμή μέσω επιταγής", παρέχετε εξουσιοδότηση ώστε οι πληροφορίες που παρέχετε να χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων (EFT) ή για τη δημιουργία τραπεζικού γραμματίου και (παρέχετε εξουσιοδότηση) για να χρεωθεί ολόκληρο το ποσό της αγοράς σας από το λογαριασμό όψεως που διατηρείτε.

(Ε) ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ PAYPAL

Με τη χρήση της επιλογής πληρωμής μέσω PayPal της GoDaddy (“PayPal”), μπορείτε να αγοράζεστε Υπηρεσίες μέσω PayPal. Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνείτε να επιτρέπεται στο PayPal να χρεώνει ολόκληρο το ποσό αγοράς από το λογαριασμό σας PayPal (“Λογαριασμός PayPal”) ή από τις  πιστωτικές κάρτες, τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή άλλες επιτρεπόμενες μεθόδους πληρωμής που είναι συνδεδεμένες με το Λογαριασμό PayPal (“Πηγή χρηματοδότησης PayPal”).

Είναι δική σας ευθύνη ο λογαριασμός PayPal και η Χρηματοδοτική πηγή PayPal που διαθέτετε να έχουν ενημερωμένα στοιχεία και επαρκή χρηματοδότηση, ενώ επίσης ο λογαριασμός PayPal πρέπει να έχει την κάλυψη μιας έγκυρης πιστωτικής κάρτας.  Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι (α) η PayPal διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει συναλλαγή για οποιονδήποτε λόγο (περιλαμβανομένων ενδεικτικά πληρωμών που δεν διεκπεραιώνονται επειδή ο λογαριασμός PayPal ή η Χρηματοδοτική πηγή PayPal δεν υφίστανται πλέον ή δεν έχουν διαθέσιμα/επαρκή κεφάλαια) και (β) σε τέτοια περίπτωση, ούτε η PayPal αλλά ούτε και η GoDaddy θα φέρουν ευθύνη απέναντί σας ή έναντι τρίτου ως προς τα ανωτέρω εκτεθέντα.  Εάν για οποιονδήποτε λόγο η PayPal δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει ανάληψη ολόκληρου του ποσού που οφείλετε για την αγορά σας, συμφωνείτε ότι η PayPal και η GoDaddy δύνανται να ασκήσουν κάθε διαθέσιμο νόμιμο μέσο ώστε να λάβουν την πληρωμή. Συμφωνείτε ότι εάν η συναλλαγή επιστραφεί ως μη πληρωθείσα, θα καταβάλετε χρέωση υπηρεσίας $25,00 ή το μέγιστο ποσό που επιτρέπεται από το νόμο, το οποίο ενδέχεται να χρεωθεί από το λογαριασμό σας PayPal ή από τη Χρηματοδοτική πηγή PayPal.

Επιλέγοντας το πλαίσιο “Συμφωνώ” με τους όρους της επιλογής πληρωμής μέσω PayPal, αποδέχεστε να γίνεται χρέωση ολόκληρου του ποσού αγοράς από το Λογαριασμό PayPal ή την Πηγή χρηματοδότησης PayPal που έχετε ορίσει.

(ΣΤ) ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Η GoDaddy προσφέρει πολλές εναλλακτικές μεθόδους διεθνών πληρωμών μέσω πλήθους παρόχων διεθνών πληρωμών (“IPP, International Payment Providers”).  Σε περίπτωση που επιλέξετε έναν IPP, δηλώνετε ότι έχετε ήδη συμφωνήσει σε όλες τις ισχύουσες συμβάσεις εξυπηρέτησης πελατών του πριν ολοκληρώσετε τη συναλλαγή σας με την GoDaddy.  Συμφωνείτε επίσης ότι επιτρέπετε στον IPP να χρεώσει ολόκληρο το ποσό της αγοράς από τον επιλεγμένο τραπεζικό λογαριασμό, λογαριασμό ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) (περιλαμβανομένων πιστωτικών καρτών, τραπεζικών λογαριασμών ή άλλων μεθόδων πληρωμής που συνδέονται με το λογαριασμό ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή άλλου τύπου λογαριασμό που σχετίζεται με τον επιλεγμένο IPP (περιλαμβανομένων ενδεικτικά προπληρωμένων καρτών και πληρωμών μέσω κινητών συσκευών), συλλογικά καλούμενων “"Χρηματοδοτικές πηγές"”. Επιπλέον, συμφωνείτε να επιτρέπετε στον επιλεγμένο IPP να εφαρμόζει, όπου απαιτείται, “χρέωση μετατροπής συναλλαγματικής ισοτιμίας”, καθώς και τυχόν άλλες χρεώσεις που θα ισχύουν βάσει της σύμβασης που έχετε με τον IPP (συλλογικά καλούμενες “Χρεώσεις IPP”), από τις Χρηματοδοτικές πηγές σας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οι Χρεώσεις IPP ενδέχεται να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή από τον IPP χωρίς ενημέρωση από την GoDaddy.

Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε τις Χρηματοδοτικές πηγές σας ενημερωμένες και με επαρκή κεφάλαια. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι (α) ο IPP (International Payment Provider - [πάροχος διεθνών πληρωμών]) διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει συναλλαγές για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πληρωμών που δεν είναι επιτυχείς εξαιτίας εξάντλησης των Χρηματοδοτικών πηγών σας ή μη διαθέσιμων/επαρκών κεφαλαίων) και (β) σε αυτήν την περίπτωση, ο IPP και η GoDaddy δεν φέρουν καμία ευθύνη προς εσάς ή προς οποιονδήποτε τρίτο σχετικά με αυτό. Αποδέχεστε ότι η GoDaddy δεν θα επιχειρήσει να εκτελέσει τις Υπηρεσίες που αγοράζονται από εσάς έως ότου η GoDaddy λάβει επιβεβαίωση πληρωμής από τον IPP μέσω της συσχετιζόμενης οικείας υπηρεσίας επεξεργασίας πληρωμών. Αποδέχεστε ότι ενδέχεται να υπάρξει ένα κενό διάστημα μερικών ωρών μεταξύ του χρόνου που υποβάλλετε μια παραγγελία και του χρόνου που ο IPP επιβεβαιώνει την πληρωμή μέσω της συσχετιζόμενης οικείας υπηρεσίας επεξεργασίας πληρωμών. Εάν η GoDaddy δεν λάβει επιβεβαίωση πληρωμής από το IPP μέσω της συσχετιζόμενης οικείας υπηρεσίας επεξεργασίας πληρωμών εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της παραγγελίας, η παραγγελία σας ενδέχεται να ακυρωθεί και να χρειαστεί να εκκινήσετε ξανά τη διαδικασία πληρωμής. Σε περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε την πληρωμή για μια εκκρεμούσα συναλλαγή, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία μέσω του λογαριασμού σας στην GoDaddy. Τα χρήματα για τις πληρωμές που εισπράττονται από προηγουμένως ακυρωθείσες παραγγελίες θα επιστρέφονται στην αρχική Μέθοδο πληρωμής εφόσον είναι δυνατόν.

Εάν, κατά τη στιγμή που η GoDaddy λάβει επιβεβαίωση πληρωμής από τον IPP (πάροχο διεθνών πληρωμών) (μέσω της συσχετιζόμενης υπηρεσίας επεξεργασίας πληρωμών), (α) οι Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων domain) δεν είναι πλέον διαθέσιμες για αγορά ή (β) μια εκκρεμούσα εντολή έχει ακυρωθεί στα συστήματά μας ή (γ) η επιβεβαίωση της πληρωμής δεν αντιστοιχεί στο ποσό δολαρίων της εκκρεμούσας εντολής και ως αποτέλεσμα η αγορά σας υπερχρηματοδοτείται ή υποχρηματοδοτείται, η GoDaddy μπορεί να προβαίνει αυτόματα σε μερική επιστροφή χρημάτων (σε περίπτωση υπερχρηματοδότησης) ή σε πλήρη επιστροφή χρημάτων (σε περίπτωση υποχρηματοδότησης) στην Πηγή χρηματοδότησής σας. Εάν ο IPP (ή η συσχετιζόμενη οικεία υπηρεσία επεξεργασίας πληρωμών) επιβάλει οποιουδήποτε είδους περιορισμούς στις επιστροφές πληρωμών, η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε επιστροφή χρημάτων στο υπόλοιπο πίστωσης στο κατάστημα.  Εάν λάβετε επιστροφή χρημάτων για ολόκληρο το ποσό, θα πρέπει να ξεκινήσετε εκ νέου τη διαδικασία πληρωμής. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο IPP διατηρεί το δικαίωμα να μην προβαίνει σε επιστροφή των τελών IPP που σχετίζονται με συναλλαγή για την οποία έχει γίνει επιστροφή χρημάτων. Ομοίως, τυχόν επιστροφές χρημάτων στις οποίες έχει προβεί η GoDaddy δεν θα συμπεριλαμβάνουν τέλη IPP, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

GoDaddy παρέχει τη δυνατότητα άμεσης χρέωσης "SEPA Direct Debit" (“SEPA”), ως τρόπο πληρωμής για τους πελάτες που κατοικούν στη Γερμανία. Εάν επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής το "SEPA", τότε εξουσιοδοτείτε την GoDaddy και την Adyen, τον πάροχο υπηρεσιών διεκπεραίωσης πληρωμών, να αποστείλουν στην τράπεζά σας οδηγίες προς χρέωση του λογαριασμού σας. Με την από μέρους σας αποδοχή των όρων αυτών, δίνετε στην GoDaddy εντολή για είσπραξη όλων των σχετικών χρεώσεων που προκύπτουν βάσει της Σύμβασης αυτής. Η εξουσιοδότηση θα ισχύει, επίσης, για οποιονδήποτε νέο τραπεζικό λογαριασμό χρησιμοποιείται από εσάς για αγορές από την GoDaddy. Θα σας ενημερώσουμε για την ημερομηνία είσπραξης της άμεσης χρέωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (“προ-ειδοποίηση”). Αυτή η προ-ειδοποίηση θα σας αποσταλεί μέσω ηλ. ταχυδρομείου (email) τουλάχιστον (1) εργάσιμη πριν από την είσπραξη της πληρωμής. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του επαρκούς διαθέσιμου υπολοίπου στον λογαριασμό σας, προκειμένου να καλυφθούν οι πληρωμές μέσω άμεσης χρέωσης. Επίσης, συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε την GoDaddy έναντι τυχόν ζημίας που μπορεί να προκύψει σε περίπτωση που ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός με τον οποίο συνεργάζεστε παρακρατήσει, για οποιονδήποτε λόγο, ποσά που οφείλονται ως πληρωμή στην GoDaddy.

(Ζ) ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΓΟΡΑΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Λογαριασμός σας περιέχει υπόλοιπο πίστωσης στο κατάστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τυχόν διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο σε οποιαδήποτε μελλοντική αγορά στο Λογαριασμό σας.  Σε περίπτωση κατά την οποία ο Λογαριασμός σας περιέχει υπόλοιπο πίστωσης στο κατάστημα, διά του παρόντος εξουσιοδοτείτε την GoDaddy να χρησιμοποιήσει τυχόν διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο σε οποιεσδήποτε οφειλόμενες διαχειριστικές χρεώσεις, ακυρώσεις πληρωμής ή άλλες χρεώσεις που συνδέονται με το Λογαριασμό σας.  Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί ολοκλήρωση της συναλλαγής με την προεπιλεγμένη Μέθοδο πληρωμής σε αυτοματοποιημένη χρέωση σε σχέση με τη διεκπεραίωση ανανεώσεων Υπηρεσιών, η  GoDaddy δύναται να χρησιμοποιήσει τυχόν διαθέσιμο υπόλοιπο πίστωσης στο κατάστημα, εάν υπάρχουν επαρκή κεφάλαια, για να καλυφθεί το συνολικό ποσό της συναλλαγής. Ανεξαρτήτως του ύψους της διαθέσιμης πίστωσης στο κατάστημα και στο λογαριασμό σας, η  GoDaddy δεν είναι υπεύθυνη για την απώλεια προϊόντων ως συνέπεια της αδυναμίας είσπραξης κεφαλαίων από την προεπιλεγμένη Μέθοδο πληρωμής που έχετε ορίσει ή από την πίστωση στο κατάστημα.  Οι πιστώσεις στο κατάστημα θα χρησιμοποιηθούν βάσει του επιλεγμένου νομίσματος στο καλάθι αγορών κατά το χρόνο αγοράς (ή ανανέωσης). Εάν έχετε περισσότερες της μίας πιστώσεις στο κατάστημα, θα γίνει επεξεργασία των πιστώσεων αυτών σύμφωνα με την ημερομηνία προσθήκης της πίστωσης στο κατάστημα, συνεπώς θα χρησιμοποιηθεί πρώτα εκείνη με την παλαιότερη ημερομηνία. Εάν απαιτηθούν πρόσθετα κεφάλαια για την ολοκλήρωση της αγοράς ή της ανανέωσης, οι πιστώσεις που τηρούνται σε μη επιλεγμένο νόμισμα θα μετατραπούν μέσω της ημερήσιας νομισματικής ισοτιμίας που εφαρμόζει η GoDaddy με βάση την ημερομηνία προσθήκης της πίστωσης (από την παλαιότερη στη νεότερη) έως ότου (α) διατεθούν επαρκή κεφάλαια για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ή (β) δεν υφίσταται πλέον διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό σας. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι κατά το χρόνο μετατροπής, η GoDaddy δύναται επίσης να επιβάλει πρόσθετη διαχειριστική χρέωση ως αντιστάθμισμα για τους κινδύνους και τα κόστη που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών μετατροπής συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Μπορείτε να επαληθεύσετε το διαθέσιμο υπόλοιπο πίστωσης στο κατάστημα ανά πάσα στιγμή πραγματοποιώντας είσοδο στη “Διαχείριση λογαριασμού” ή μέσω του καλαθιού αγορών στον ιστότοπο της GoDaddy. Αποδέχεστε ότι τα υπόλοιπα πίστωσης στο κατάστημα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στο Λογαριασμό στον οποίο αποκτήθηκαν και μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης. Οι δωρεάν πόντοι στο κατάστημα θα λήγουν μετά από περίοδο δύο ετών από την έκδοσή τους.  Σε περίπτωση που η GoDaddy τερματίσει το Λογαριασμό σας, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι τυχόν διαθέσιμο υπόλοιπο πίστωσης στο κατάστημα θα παύει να ισχύει. 

Αποδέχεστε επίσης ότι τα χρήματα που είναι διαθέσιμα στο υπόλοιπο πίστωσης στο κατάστημα διατηρούνται από την GoDaddy και ότι δεν θα σωρεύεται ή θα καταβάλλεται τόκος για λογαριασμό σας. Σε περίπτωση σώρευσης τόκων, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η GoDaddy έχει το δικαίωμα να εισπράττει και να διατηρεί οποιαδήποτε τέτοια ποσά για την κάλυψη του κόστους που σχετίζεται με την υποστήριξη της λειτουργίας υπολοίπου πίστωσης στο κατάστημα.

(Η) ΔΩΡΟΚΑΡΤΕΣ

Η παρούσα ενότητα ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις Χρήσης της υπηρεσίας Δωροκάρτας της GoDaddy και των συναφών υπηρεσιών (συλλογικά καλούμενων "Κάρτα").  Η GoDaddy σάς χορηγεί μη αποκλειστική άδεια χρήσης της Κάρτας υπό τον όρο, ωστόσο, ότι θα συμμορφώνεστε προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα και σε κάθε μία από τις πολιτικές και διαδικασίες της GoDaddy.

Οι Υπηρεσίες σάς επιτρέπουν γενικά να εξαργυρώνετε την Κάρτα για αγαθά και υπηρεσίες της GoDaddy, αλλά όχι για την αγορά άλλης δωροκάρτας, συνδρομής στις δημοπρασίες, προϊόντος που περιλαμβάνει δωρεάν συνδρομή στις δημοπρασίες, ή οποιασδήποτε προσφοράς δεν περιλαμβάνει αγορά με δωροκάρτα.

Η Κάρτα δεν παρέχει δυνατότητα επαναπλήρωσης, επιστροφής χρημάτων, δεν συνιστά προσωπική προπληρωμένη δωροκάρτα και δεν επιτρέπεται η μεταπώληση, μεταβίβαση, εξαργύρωση έναντι μετρητών ή η χρήση της σε σχέση με οποιονδήποτε λογαριασμό, με εξαίρεση όσα ορίζει ο νόμος. Η Κάρτα δεν συνιστά λογαριασμό, δεν αποφέρει κέρδη και δεν είναι ασφαλισμένη στην FDIC (Federal Deposits Insurance Corporation). Η Κάρτα δεν συνιστά πιστωτική κάρτα. Μας εξουσιοδοτείτε να πληρώνουμε όλες τις συναλλαγές που γίνονται μέσω της Κάρτας με τα χρηματοδοτικά κεφάλαια που έχουν πιστωθεί σε αυτήν. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Κάρτα μόνο όπως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Συμφωνείτε ότι το ύψος των χρηματοδοτικών κεφαλαίων που εμφανίζεται στα αρχεία μας ως προς την Κάρτα θα προσδιορίζει το υπόλοιπο της Κάρτας. Όταν το υπόλοιπο της Κάρτας θα μηδενίζεται (μηδέν δολάρια [$0]), όλες οι συναλλαγές θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση όπου ο παραλήπτης της Κάρτας λάβει ως αξία συναλλαγής του μέσω της Κάρτας μεγαλύτερη του υπολοίπου, θα καταβάλετε σε εμάς κατόπιν ειδικού αιτήματός μας τη διαφορά από το ποσό που υπερέβη το υπόλοιπο της Κάρτας ως αποτέλεσμα της συναλλαγής.

Μπορείτε να δώσετε την Κάρτα σε οποιονδήποτε παραλήπτη, ωστόσο για να μπορεί ο εν λόγω παραλήπτης να εξαργυρώσει την αξία που έχει πιστωθεί στην Κάρτα, θα πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό στην GoDaddy και να συμφωνήσει σε όσες πολιτικές και συμβάσεις αφορούν το προϊόν ή την υπηρεσία που έχει αγοραστεί.

Η Κάρτα δύναται να εκληφθεί ως μετρητά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα χωρίς έλεγχο ταυτότητας του χρήστη. Συμφωνείτε να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της Κάρτας έναντι απώλειας, κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Μπορείτε να καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών για να αναφέρετε απώλεια ή κλοπή της Κάρτας. Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να αντικαταστήσουμε την Κάρτα, ενώ από το ποσό της κάρτας θα αφαιρεθούν τυχόν ισχύουσες χρεώσεις.

Η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να θεωρεί ότι οποιαδήποτε αξία σε μια Κάρτα δεν έχει εξαργυρωθεί εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς έχει λήξει.

(Θ) Αγορές ονομάτων domain που έχουν λήξει

Ως προς τα ονόματα domain που έχουν λήξει και αγοράζετε μέσω του λογαριασμού σας, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήξη της δημοπρασίας του ποσού της προσφοράς που έγινε δεκτή συν τη χρέωση για ένα (1) έτος ανανέωσης ή μεταφοράς (από τη λήξη της προηγούμενης περιόδου κατοχύρωσης του ονόματος domain), συν τη χρέωση ICANN, αν απαιτείται, ή κάθε άλλον έγκυρο τρόπο πληρωμής που συνδέεται με το λογαριασμό θα χρεωθεί την τρίτη ημέρα μετά τη λήξη της δημοπρασίας.

19. ΑΖΗΤΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΤΕΛΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εάν ένας πελάτης έχει ανεξόφλητο υπόλοιπο λογαριασμού (θετικό πιστωτικό υπόλοιπο) επί τουλάχιστον τρία (3) έτη για οποιονδήποτε λόγο και (α) η GoDaddy δεν δύναται να προβεί σε πληρωμή προς τον εν λόγω πελάτη ή (β) η GoDaddy προέβη σε πληρωμή προς τον εν λόγω πελάτη υπό μορφή έντυπης επιταγής, χωρίς ωστόσο η επιταγή να έχει εξαργυρωθεί, τότε η GoDaddy θα παρακαταθέτει το εν λόγω υπόλοιπο λογαριασμού στην πολιτεία της Αριζόνας σύμφωνα με την πολιτειακή νομοθεσία.  Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β), η GoDaddy μπορεί να παρακρατεί τέλος αδράνειας που ανέρχεται στο μικρότερο ποσό μεταξύ του ποσού των $25,00 και του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου λογαριασμού που σχετίζεται με τον εν λόγω πελάτη.    

20. ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΚΔΟΧΕΙΣ

Η παρούσα Σύμβαση θα είναι δεσμευτική και θα ισχύει προς όφελος των συμβαλλομένων σε αυτή και των αντίστοιχων κληρονόμων, διαδόχων και εκδοχέων τους.

21. ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Τίποτα από τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση δεν θεωρείται ότι εκχωρεί δικαιώματα ή πλεονεκτήματα τρίτων.

22. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ

Ο παρών Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο υπόκεινται στους νόμους, τους περιορισμούς, τους κανονισμούς και τις διοικητικές πράξεις περί εξαγωγών του Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, του Γραφείου Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών (“OFAC”), του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλων αρχών των ΗΠΑ (συλλογικά, “Νομοθεσία περί εξαγωγών των ΗΠΑ”).  Οι χρήστες δεν θα χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο για συλλογή, αποθήκευση ή μετάδοση οποιωνδήποτε τεχνικών πληροφοριών ή δεδομένων που ελέγχονται βάσει της Νομοθεσίας περί εξαγωγών των ΗΠΑ.  Οι χρήστες δεν θα προβαίνουν σε εξαγωγή ή επανεξαγωγή και δεν θα επιτρέπουν την εξαγωγή ή επανεξαγωγή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο κατά παράβαση της νομοθεσίας περί εξαγωγών των ΗΠΑ.  Απαγορεύεται η λήψη ή η με οποιονδήποτε άλλον τρόπο εξαγωγή ή επανεξαγωγή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο (α) σε οποιαδήποτε χώρα (ή σε υπήκοο ή κάτοικο αυτής) στην οποία οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει εμπορικό αποκλεισμό ή (β) σε οποιονδήποτε περιλαμβάνεται στην ειδική λίστα πολιτών (Specially Designated Nationals) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ή στη λίστα αποκλεισμένων προσώπων (Denied Persons) του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ ή σε οποιαδήποτε άλλη λίστα αποκλεισμένων προσώπων σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί εξαγωγών των ΗΠΑ.  Με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου και των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο, συμφωνείτε με τα ανωτέρω και δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν είστε υπήκοος ή κάτοικος χώρας, ότι δεν βρίσκεστε σε χώρα ή υπό τον έλεγχο χώρας που συμπεριλαμβάνεται σε τέτοια λίστα, ότι δεν ανήκετε σε οποιαδήποτε λίστα αποκλεισμένων προσώπων και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλη τη Νομοθεσία περί εξαγωγών των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών “κατά του εμπορικού αποκλεισμού”, περί “οιονεί εξαγωγής” και περί “οιονεί επανεξαγωγής”).  Εάν έχετε πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο από άλλες χώρες ή δικαιοδοσίες, προβαίνετε στην ενέργεια αυτή με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι να συμμορφώνεστε με την τοπική νομοθεσία της εν λόγω δικαιοδοσίας, εάν και στο βαθμό που η εν λόγω τοπική νομοθεσία εφαρμόζεται και δεν συγκρούεται με τη νομοθεσία περί εξαγωγών των ΗΠΑ.  Εάν αυτή η νομοθεσία συγκρούεται με τη νομοθεσία περί εξαγωγών των ΗΠΑ, δεν θα αποκτάτε πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο.  Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν την ενότητα συνεχίζουν να ισχύουν μετά από τυχόν λύση ή λήξη της παρούσας Σύμβασης ή μετά από τερματισμό της από μέρους σας χρήσης του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο.

23. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ

Δηλώνετε ρητά ότι αποδέχεστε τα εξής : (i) η GoDaddy (ή ο πάροχος υπηρεσιών της) δύναται να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω τηλεφώνου, προκειμένου να επιλύσει την καταγγελία ή τη διένεξή σας ή το τρέχον πρόβλημα παροχής υπηρεσίας ή χρέωσης και (ii) προκειμένου να επιλυθεί η εν λόγω καταγγελία, διένεξη ή το εν λόγω ζήτημα, η GoDaddy δύναται να χρησιμοποιήσει και να αποκαλύψει στον πάροχο υπηρεσιών της τις ακόλουθες πληροφορίες: ηχογραφήσεις κλήσεων, όνομα πελάτη, αριθμό ή αριθμούς τηλεφώνου και προτιμήσεις επικοινωνίας, χρονική διάρκεια της σχέσης σας με την GoDaddy, χρησιμοποιούμενα προϊόντα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη φύση της καταγγελίας, της διένεξης ή του προβλήματος παροχής υπηρεσίας.

24. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Η GoDaddy δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση ότι το περιεχόμενο που διατίθεται στον παρόντα Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία, και απαγορεύεται η πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο από χώρες ή δικαιοδοσίες στις οποίες το περιεχόμενό του κρίνεται παράνομο.  Οι χρήστες που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο έχουν την ευθύνη να συμμορφώνονται με όλους τους τοπικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς. 

25. ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ, ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ.  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΝΑ ΕΠΙΛΥΕΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.

(A) Αντιδικίες. Οι όροι της Ενότητας αυτής θα ισχύουν για όλες τις Αντιδικίες μεταξύ εσάς και της GoDaddy, με εξαίρεση τις αντιδικίες που διέπονται από την Ενιαία πολιτική επίλυσης διαφορών ονομάτων domain που αναφέρεται παραπάνω και είναι διαθέσιμη εδώ.  Για τους σκοπούς αυτής της ενότητας, με τον όρο “Διένεξη” εννοούμε οποιαδήποτε αντιδικία, αγωγή ή διαφορά που θα προκύψει μεταξύ εσάς και της GoDaddy στο πλαίσιο ή σε σχέση με οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ή Προϊόντα της GoDaddy, GoDaddy’s ιστότοπους, τους παρόντες Όρους ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που αφορά εσάς και την GoDaddy, στη βάση σύμβασης, εγγύησης, παρερμηνείας, απάτης, αδικοπραξίας, εκούσιας αδικοπραξίας, θεσμών, κανονισμών, διατάξεων ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ή δίκαιη βάση, και θα ερμηνεύεται με την ευρύτερη έννοια που μπορεί να του αποδοθεί από τον νόμο. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η GoDaddy ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ “ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ” ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΑΓΩΓΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ Ή ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ GoDaddy ΓΙΑ (i) ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΥΣΤΙΚΩΝ, (ii) ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, (iii) ΠΡΟΣΒΟΛΗ Ή ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ (iv) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ. Επιπλέον, παρά οποιαδήποτε άλλη διάταξη στους παρόντες Όρους, συμφωνείτε ότι μόνον δικαστήριο και όχι ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να αποφασίσει εάν μια αγωγή εμπίπτει σε κάποια από τις παρακάτω τέσσερις εξαιρέσεις.

(B) Δεσμευτική διαιτησία. Εσείς και η GoDaddy αποδέχεστε περαιτέρω: (i) τη διαιτησία όλων των Διαφορών μεταξύ των μερών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Όρων, (ii) οι παρόντες Όροι τιμούν κάποια συναλλαγή διακρατικού εμπορίου, (iii) ο Ομοσπονδιακός Νόμος περί Διαιτησίας (9 U.S.C. &ενότ.;1, και εξής) διέπει την ερμηνεία και την επιβολή των διατάξεων της παρούσας Ενότητας και (iv) η παρούσα Ενότητα θα εξακολουθήσει να ισχύει και μετά τον τερματισμό των παρόντων Όρων. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΑΣΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΡΚΟΥΣ ΚΑΙ OI ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΛΟΓΟΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ Ο διαιτητής ενδέχεται να σας επιδικάσει τις ίδιες ζημίες που θα σας επιδικάζονταν και δικαστήριο της κατάλληλης δικαιοδοσίας, όπως περιορίζεται από τον Περιορισμό Ευθύνης που προσδιορίζεται στην Ενότητα 15 της παρούσας Σύμβασης και ενδέχεται να ορίσει την έκδοση αναγνωριστικής απόφασης ή ασφαλιστικά μέτρα μόνο υπέρ του μεμονωμένου μέρους που επιζητεί τα μέτρα και μόνο στην έκταση που είναι απαραίτητο για την παροχή των μέτρων που αναφέρονται στην μεμονωμένη αξίωση του συγκεκριμένου μέρους. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος της διαιτησίας θα μπορούσε να υπερβεί το κόστος της εκδίκασης και το δικαίωμα εντοπισμού ενδέχεται να είναι περισσότερο περιορισμένα σε περίπτωση διαιτησίας παρά εκδίκασης. Η απόφαση του διαιτητή θα είναι οριστική και εκτελεστή από οποιοδήποτε δικαστήριο με δικαιοδοσία επί των μερών.

(Γ) Δικαστήριο μικροδιαφορών (Ειρηνοδικείο). Παρά τα παραπάνω, έχετε το δικαίωμα υποβολής μεμονωμένης αγωγής στο κρατικό ή το δημοτικό Ειρηνοδικείο, εφόσον η αγωγή εμπίπτει στη δικαιοδοσία αυτού του δικαστηρίου και εκκρεμεί αποκλειστικά στο δικαστήριο αυτό.

(Δ) Ειδοποίηση αντιδικίας. Σε περίπτωση αντιδικίας, εσείς ή η GoDaddy πρέπει πρώτα να αποστείλετε στο άλλο μέρος μια ειδοποίηση σχετικά με την Αντιδικία, η οποία θα περιλαμβάνει μια γραπτή δήλωση που καθορίζει το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας με το μέρος που προβαίνει σε αυτήν, τα στοιχεία που υποστηρίζουν την υποβολή της διένεξης, καθώς και τα μέτρα που απαιτούνται (η “Ειδοποίηση διένεξης”). Η Ειδοποίηση αντιδικίας προς την GoDaddy πρέπει να αποστέλλεται στη διεύθυνση: GoDaddy , 14455 N. Hayden Rd., Scottsdale, AZ 85260, Attn.: Legal Department (η “GoDaddy Διεύθυνση ειδοποίησης”). Η Ειδοποίηση αντιδικίας προς εσάς θα σταλεί με συστημένο ταχυδρομείο, στην πιο πρόσφατη διεύθυνση που υπάρχει στα αρχεία μας ή, διαφορετικά στα αρχεία που τηρούμε για εσάς.  Εάν η GoDaddy και εσείς δεν κατορθώσετε να έλθετε σε συμφωνία για την επίλυση της Αντιδικίας εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης αντιδικίας, εσείς ή η GoDaddy μπορείτε να εκκινήσετε μια διαδικασία διαιτησίας, σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα. Μετά την υποβολή και την παραλαβή της Ειδοποίησης αντιδικίας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ενεργούν καλή τη πίστη με σκοπό την επίλυση της Αντιδικίας πριν από την έναρξη της διαιτησίας.

(E) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η GoDaddy ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΙ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑΓΩΝ Ή ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΙΚΗ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ Ή ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ή ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.  ΟΥΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΥΤΕ Η GoDaddy ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑΣ ΩΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ Ή ΩΣ ΜΕΡΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙ Ή ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ.  ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΑΛΛΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ Ή ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ.

(ΣΤ) Διαδικασία διαιτησίας. Εάν οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος επιλέξει την έναρξη διαιτησίας, η διαιτησία θα εκτελεστεί από την Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (“AAA”) και θα διέπεται από τους Κανόνες Διαιτησίας Καταναλωτή της AAA (“AAA Rules”), σε συνδυασμό με τους κανόνες που ορίζονται στους παρόντες Όρους, με την εξαίρεση ότι η AAA απαγορεύεται να εκτελέσει οποιαδήποτε διαιτησία με πολλαπλούς προσφεύγοντες ή ομαδική διαιτησία, καθώς οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η διαιτησία θα περιορίζεται στην επίλυση αποκλειστικά μεμονωμένων αξιώσεων.  Οι Κανόνες της AAA παρέχονται στη διεύθυνση www.adr.org ή καλώντας στον αριθμό 1-800-778-7879. Εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των Κανόνων της AAA και των κανόνων που ορίζονται από τους παρόντες Όρους, θα προέχουν κανόνες που ορίζονται στους παρόντες Όρους. Στο πλαίσιο της διαιτησίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οποιοδήποτε και όλα τα ένδικα μέσα που είναι διαφορετικά διαθέσιμα σε εσάς, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς, κρατικούς ή τοπικούς νόμους, όπως περιορίζεται από τη Δήλωση περιορισμένης ευθύνης της Ενότητας 15 της παρούσας Σύμβασης. Όλες οι Αντιδικίες θα επιλύονται από έναν μεμονωμένο, ουδέτερο διαιτητή και στα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα δοθεί η εύλογη δυνατότητα να συμμετέχουν στην επιλογή του διαιτητή. Ο διαιτητής δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους. Ο διαιτητής και όχι οποιοδήποτε ομοσπονδιακό, κρατικό ή τοπικό δικαστήριο ή φορέας, θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία να επιλύουν το σύνολο των αντιδικιών που προκύπτουν από ή σε σχέση με την ερμηνεία, την εφαρμοσιμότητα, την επιβολή ή τη διαμόρφωση των παρόντων Όρων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, οποιασδήποτε αξίωσης ότι το σύνολο ή μέρος των παρόντων Όρων είναι κενό περιεχομένου ή μπορεί να αποκτήσει αυτή την ιδιότητα.  Ο διαιτητής θα έχει επίσης την αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίσει στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αντιρρήσεων αναφορικά με την ύπαρξη, το εύρος ή την εγκυρότητα της σύμβασης διαιτησίας ή με την δυνατότητα διαιτησίας επί οποιασδήποτε αγωγής ή ανταγωγής.  Παρά την παρούσα ευρεία εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον διαιτητή, ένα δικαστήριο ενδέχεται να γνωμοδοτήσει επί του περιορισμένου ερωτήματος εάν κάποια αγωγή ή ίδια αιτία υποβάλλεται για (i) υπεξαίρεση εμπορικών μυστικών, (ii) παραβίαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, (iii) καταπάτηση ή κατάχρηση πνευματικών δικαιωμάτων ή (iv) παραβίαση ή καταστρατήγηση εμπορικού σήματος, τα οποία εξαιρούνται από τον ορισμό του όρου “Αντιδικίες” όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο διαιτητής θα έχει την αρμοδιότητα να επιδικάσει οποιαδήποτε μέτρα έχει στη διάθεσή του στο πλαίσιο του νόμου ή του εθιμικού δικαίου. Η απόφαση του διαιτητή θα είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη και ενδέχεται να κατατεθεί ως απόφαση σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια δικαιοδοσία. Μπορείτε να επιλέξετε να συμμετέχετε στις ακροάσεις διαιτησίας μέσω τηλεφώνου. Οι ακροάσεις διαιτησίας που δεν διενεργούνται μέσω τηλεφώνου θα λαμβάνουν χώρα σε τοποθεσία ευλόγως προσβάσιμη από τον τόπο κύριας κατοικίας σας (ή την έδρα της επιχείρησής σας, εφόσον είστε μικρή επιχείρηση) ή στη Maricopa County, Αριζόνα, κατ΄ επιλογή σας.

(Ζ) Έναρξη διαδικασίας διαιτησίας. Εάν είτε εσείς είτε η GoDaddy αποφασίσετε να φέρετε κάποια Αντιδικία σε διαιτησία, συμφωνούμε στην ακόλουθη διαδικασία:

i.   Σύνταξη αιτήματος για διαιτησία. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή της Αντιδικίας και το ποσό αποζημίωσης που ζητείται να καλυφθεί. Μπορείτε να βρείτε ένα αντίγραφο ενός Αιτήματος για διαιτησία http://www.adr.org (“Αίτημα για διαιτησία: Κανόνες διαιτησίας καταναλωτή”).

ii.  Αποστολή ενός αντιτύπου του Αιτήματος για διαιτησία στην AAA μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: American Arbitration Association Case Filing Services 1101 Laurel Oak Road, Suite 100 Voorhees, NJ 08043. 

iii. Αποστολή ενός αντιτύπου του Αιτήματος για διαιτησία στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, στην ίδια διεύθυνση με την Ειδοποίηση αντιδικίας ή, όπως αλλιώς έχει συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη.

(H) Μορφή ακροαματικής διαδικασίας. Σε όλες τις μορφές ακροαματικής διαδικασίας, ο διαιτητής θα εκδόσει μια γραπτή απόφαση που εξηγεί τα απαραίτητα ευρήματα, καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία θα βασιστεί η απόφαση, εάν υπάρξει. Κατά τη διάρκεια της διαιτησίας, το ποσό οποιασδήποτε προσφοράς συμβιβασμού που θα γίνει από την GoDaddy ή από εσάς δεν θα κοινοποιηθεί στον διαιτητή, παρά μόνο αφού ο διαιτητής καθορίσει το ποσό που δικαιούται η GoDaddy ή εσείς. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαιτησίας ενδέχεται να επιτρέπεται η ανεύρεση ή η ανταλλαγή μη προνομιούχων πληροφοριών σχετικά με την Αντιδικία.

(Θ) Αμοιβές και πληρωμές διαιτησίας.

i. Αντιδικίες που αφορούν ποσά 75.000 δολαρίων Η.Π.Α. ή μικρότερα. Η GoDaddy θα αποζημιώσει άμεσα τα τέλη διεκπεραίωσης και θα καταβάλει τις αμοιβές και τα έξοδα της AAA και του διαιτητή. Αν απορρίψετε την τελευταία γραπτή προσφορά διακανονισμού της GoDaddy, η οποία έχει γίνει πριν από τον διορισμό του διαιτητή (“τελευταία γραπτή προσφορά τηςGoDaddy”), η αντιδικία σας ολοκληρώσει τη διαδικασία ωσότου να εκδοθεί απόφαση από τον διαιτητή (ονομάζεται “εκδίκαση”) και ο διαιτητής σας επιδικάσει ποσό μεγαλύτερο από την τελευταία γραπτή προσφορά της GoDaddy, η GoDaddy: (i) θα καταβάλει το μεγαλύτερο ποσό που θα επιδικαστεί ή 1000 δολάρια Η.Π.Α., (ii) θα καταβάλλει το διπλάσιο της εύλογης αμοιβής δικηγόρου, εάν υπάρξει και (iii) θα αποζημιώσει οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και του κόστους εμπειρογνώμονα μάρτυρα) που εύλογα θα χρεώσει ο δικηγόρος σας για τη διερεύνηση, τη σύνταξη και την παρακολούθηση της αγωγής σας στη διαδικασία της διαιτησίας. Ο διαιτητής θα προσδιορίσει το ποσό των αμοιβών, του κόστους και των δαπανών, εκτός εάν εσείς και η GoDaddy συμφωνήσετε επ΄αυτών.

ii. Αντιδικίες που αφορούν ποσά μεγαλύτερα από 75.000 δολάρια Η.Π.Α. Οι κανόνες της AAA θα διέπουν την πληρωμή των τελών διεκπεραίωσης, καθώς και τις αμοιβές και τα έξοδα της AAA και του διαιτητή.

iii. Αντιδικίες που αφορούν οποιοδήποτε ποσό. Σε οποιαδήποτε διαιτησία που θα εκκινηθεί από εσάς, η GoDaddy θα ζητήσει από εσάς να καταβάλετε τις αμοιβές και τα έξοδα της AAA ή του διαιτητή ή τα δικά σας τέλη διεκπεραίωσης για τα οποία έχει καταβάλει αποζημίωση, μόνο εφόσον ο διαιτητής διαπιστώσει ότι το αίτημα διαιτησίας είναι ανυπόστατο ή ότι έχει εγερθεί για αλλότριους σκοπούς. Σε οποιαδήποτε διαιτησία που θα εκκινηθεί από την GoDaddy, η GoDaddy θα καταβάλλει το πλήρες ποσό των τελών διεκπεραίωσης, καθώς και των αμοιβών και των εξόδων της AAA και του διαιτητή.  Η GoDaddy δεν θα ζητήσει να καταβάλλετε εσείς τις αμοιβές ή τα έξοδα του δικηγόρου της σε καμία διαδικασία διαιτησίας.  Οι αμοιβές και τα έξοδα δεν συμπεριλαμβάνονται στον προσδιορισμό του χρηματικού ποσού που αποτελεί αντικείμενο της αντιδικίας.

(Ι) Οι Αγωγές ή τα Αιτήματα επίλυσης διαφορών πρέπει να υποβάλλονται εντός ενός έτους.  Στην έκταση που επιτρέπεται από τον νόμο, οποιαδήποτε αγωγή ή αντιδικία επί της οποίας έχει εφαρμογή η ακόλουθη Ενότητα πρέπει να κατατίθεται εντός ενός έτους για επίλυση μικροδιαφορών ή για διαιτησία. Η χρονική περίοδος του ενός έτους αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής ή κοινοποίησης της Ειδοποίησης αντιδικίας.  Εάν δεν κατατεθεί εντός ενός έτους, η αγωγή ή η αντιδικία θα παραγραφεί πλήρως.

(K) Περίοδος προαιρετικής εξαίρεσης 30 ημερών. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ GoDaddy ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΜΗΝΥΜΑ EMAIL ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ LEGALOPTOUT@GODADDY.COM ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ). Στο μήνυμα email, πρέπει να συμπεριλάβετε (α) το όνομα, (β) το επώνυμο, (γ) τη διεύθυνση, (δ) τον αριθμό τηλεφώνου και (ε) τον ή τους αριθμούς λογαριασμού και να δηλώσετε τα παρακάτω: “Επιθυμώ να εξαιρεθώ από τις διατάξεις περί διαιτησίας που περιέχονται στη GoDaddy’s Σύμβαση γενικών όρων χρήσης.” Παρέχοντας τις πληροφορίες της παραπάνω μεθόδου, εξαιρείστε από τη σύμβαση περί διαιτησίας που περιέχεται στη GoDaddy’s Σύμβαση γενικών όρων χρήσης. Το αίτημα εξαίρεσης θα είναι έγκυρο μόνο εφόσον γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την πρώτη αποδοχή των Γενικών όρων χρήσης. Σε περίπτωση που θα εξαιρεθείτε εφαρμόζοντας τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, όλοι οι άλλοι όροι που περιέχονται στο παρόν θα εξακολουθήσουν να ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την ισχύουσα, διέπουσα νομοθεσία και το ή τα δικαστήρια που ενδέχεται να εξετάσουν τις δικαστικές διαφορές.

(ΙΑ) Τροποποιήσεις στην παρούσα ενότητα. Παρά οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων προς το αντίθετο, εσείς και η GoDaddy αποδέχεστε ότι, εάν η GoDaddy προβεί στο μέλλον σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη διαδικασία επίλυσης διαφορών και στις διατάξεις σχετικά με την αποποίηση ομαδικών αγωγών (εκτός από αλλαγές στη διεύθυνση της GoDaddy) στους παρόντες Όρους, η GoDaddy θα σας ειδοποιήσει και θα έχετε στη διάθεσή σας τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης για να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις.  Εάν απαντήσετε καταφατικά στο ερώτημα της εξαίρεσής σας από οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις, αποδέχεστε ότι θα υποβάλετε σε διαιτησία οποιαδήποτε Αντιδικία μεταξύ μας, σύμφωνα με τη διατύπωση της παρούσας Ενότητας, όπως δηλώνεται στο τρέχον κείμενο των παρόντων όρων, να συνιστά το διέπον κείμενο.  Εάν δεν απαντήσετε καταφατικά στο ερώτημα της εξαίρεσής σας από οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις, θα θεωρηθεί ότι συγκατατίθεστε σε αυτές τις μελλοντικές τροποποιήσεις.

(ΙΒ) Αυτοτέλεια. Εάν οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας Ενότητας θεωρηθεί ανεφάρμοστη, η διάταξη θα διαχωριστεί από το υπόλοιπο κείμενο των παρόντων Όρων, το οποίο θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Τα παραπάνω δεν θα ισχύσουν για την απαγόρευση των ομαδικών αγωγών ή των αντιπροσωπευτικών αγωγών. Εάν η απαγόρευση κατά των ομαδικών ή των αντιπροσωπευτικών αγωγών θεωρηθεί μη εφαρμόσιμη, ολόκληρη αυτή η Ενότητα θα κηρυχθεί άκυρη. Διαφορετικά οι όροι αυτής της Ενότητας θα παραμείνουν σε ισχύ, μετά από οποιονδήποτε τερματισμό ισχύος των παρόντων Όρων.

(ΙΓ) Αποκλειστικός χώρος για άλλες διαφορές. Η GoDaddy και εσείς συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφορά που εξαιρείται από τη διαδικασία επίλυσης διαφορών και τις διατάξεις αποποίησης των ομαδικών αγωγών της παρούσας Ενότητας (εκτός από μια μεμονωμένη αγωγή που θα υποβληθεί στο Ειρηνοδικείο), θα κατατίθεται προς επίλυση αποκλειστικά στο Ανώτερο Δικαστήριο της Maricopa County, Αριζόνα ή στο Πρωτοδικείο των Η.Π.Α. για την Arizona, ενώ όλοι οι συμβαλλόμενοι δια της παρούσας συγκατατίθενται και αποδέχονται αμετάκλητα και άνευ αιρέσεων τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτών για οποιαδήποτε τέτοιου είδους διαφορά.  Επίσης συμφωνείτε να αποποιηθείτε το δικαίωμα της εκδίκασης με σώμα ενόρκων σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους αγωγή ή διαδικασία.

26. ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Οι τίτλοι και οι κεφαλίδες της παρούσας Σύμβασης είναι συμβατικοί και παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς, και συνεπώς με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ερμηνεύσουν τη συμφωνία μεταξύ των μερών όπως άλλως διατυπώνονται στην παρούσα.  Κάθε συνθήκη και επιμέρους συμφωνία στην παρούσα Σύμβαση θα ερμηνεύεται για όλους τους σκοπούς που περιγράφονται ως ξεχωριστή και ανεξάρτητη συνθήκη και συμφωνία. Εάν ένα αρμόδιο δικαστήριο θεωρήσει ότι οποιαδήποτε διάταξη (ή τμήμα διάταξης) της παρούσας Σύμβασης είναι παράνομη, ανίσχυρη ή για άλλο λόγο μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις (ή τμήματα διατάξεων) της παρούσας Σύμβασης δεν θα επηρεάζονται και θα θεωρούνται ισχυρές και εφαρμοστέες στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο.

27. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ

Η παρούσα Σύμβαση, καθώς και όλες οι πολιτικές και οι ισχύουσες συμβάσεις προϊόντων που προσδιορίζονται παραπάνω και έχουν ενσωματωθεί στο παρόν με παραπομπή (συνολικά, η “Σύμβαση”), είναι εκτελεστέες στην Αγγλική γλώσσα. Στην έκταση που παρέχεται σε εσάς οποιαδήποτε μετάφραση, αυτή παρέχεται για λόγους ευκολίας και μόνο και, στην περίπτωση που υπάρχει αντίφαση μεταξύ της αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης, όπου επιτρέπεται από το νόμο, η έκδοση στην Αγγλική θα κυριαρχεί και θα υπερισχύει. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται να παρέχεται σε εσάς μεταφρασμένη έκδοση η οποία πρέπει να θεωρείται δεσμευτική από το νόμο (i) και οι δύο εκδόσεις γλώσσας θα είναι εξίσου έγκυρες, (ii) κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει τις εκδόσεις και στις δύο γλώσσες και ότι είναι ουσιαστικά οι ίδιες από όλες τις ουσιαστικές απόψεις και, (iii) σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αυτών των δύο εκδόσεων, η μεταφρασμένη έκδοση μπορεί να υπερισχύει, με την προϋπόθεση ότι η πρόθεση των Συμβαλλομένων έχει ληφθεί πλήρως υπ’ όψιν. 

28. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email ή ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:

GoDaddy Νομικό τμήμα
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com 

29. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(A) ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ GoDaddy και του εμπορικού συνεργάτη της βάσει σύμβασης (“Επιχειρηματίας” σύμφωνα με το νόημα της ενότητας 14 του Γερμανικού Αστικού Κώδικα) διέπεται και ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με το πολιτειακό δίκαιο της πολιτείας της Αριζόνα, εξαιρουμένων των διατάξεων περί σύγκρουσης δικαίων και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις περί διεθνούς πώλησης αγαθών.

(Β) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

_____________ΕΝΑΡΞΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ/ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ_____________

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ §13 BGB) ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ/ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ

GoDaddy
14455 N. HAYDEN RD., STE. 226
SCOTTSDALE, AZ 85260 USA

EMAIL: HQ@GODADDY.COM


PHONE:  089 21 094 807

ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΡΗΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Π.Χ. ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, ΦΑΞ Ή EMAIL) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗΝ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ, ΩΣΤΟΣΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΡΚΕΙ ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΛΗΞΕΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ.

(Γ) ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΑΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΡΟΠΟ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ) ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΑΣ ΑΥΤΗ, ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΥΤΗ.

(Δ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΣΕ ΣΑΣ ΩΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.

(Ε) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ/ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:

(ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ).

• TO GoDaddy, Widerrufsrecht@GODADDY.COM

• ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ, ΔΗΛΩΝΩ/ΟΥΜΕ (*) ΟΤΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΩ/ΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ/ΕΜΑΣ (*) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (*)

• ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ΣΤΙΣ (*) / ΛΗΦΘΗΚΕ ΣΤΙΣ (*)

• ΟΝΟΜΑ/ΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ/ΩΝ

• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ/ΩΝ

• ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ/ΩΝ (ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ)

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 (*) ΔΙΑΓΡΑΦΗ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ/ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

_____________ΤΕΛΟΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ/ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ_____________

(F) CUSTOMER SUPPORT

Η υποστήριξη πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες GoDaddy που παρέχονται βάσει αυτής της Σύμβασης παρέχεται από την GoDaddy Deutschland GmbH, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε, ως εξής:

GoDaddy Deutschland GmbH

Hansestr. 11151149 Köln

Τηλέφωνο: 089 21 094 807 (8:00 - 20:00, Δε-Πα)

E-Mail: HQ@GoDaddy.com


19/04/2018
© 2014-2018 GoDaddy.com, LLC