Σύμβαση προσφοράς δημοπρασιών/αγοράς/προσφοράς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ. 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η παρούσα Σύμβαση προσφοράς δημοπρασιών, προσφοράς και αγοράς της εταιρείας GoDaddy (η παρούσα "Σύμβαση") συνάπτεται ανάμεσα στην εταιρεία GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company και εσάς και αποκτά ισχύ από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποδοχής. Η παρούσα Σύμβαση ορίζει τους όρους και προϋποθέσεις για την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών προσφοράς δημοπρασιών, προσφοράς και αγοράς της εταιρείας GoDaddy (οι "Υπηρεσίες"). 

Η από μέρους σας ηλεκτρονική αποδοχή της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχτεί και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση, μαζί με τη Σύμβαση των Γενικών όρων χρήσης της GoDaddy, η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα διά παραπομπής.

Οι όροι «εμείς», «εμάς» ή «μας» θα αναφέρονται στην GoDaddy. Οι όροι «εσείς», «εσάς», «σας», «Χρήστης» ή «πελάτης» θα παραπέμπουν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδέχεται την παρούσα Σύμβαση.  Τίποτα από τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση δεν θεωρείται ότι εκχωρεί δικαιώματα ή πλεονεκτήματα τρίτων.

Η εταιρεία GoDaddy μπορεί, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε αλλαγή ή τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης και οποιωνδήποτε πολιτικών ή συμφωνιών που ενσωματώνονται σε αυτήν, και οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον Ιστότοπο της εταιρείας GoDaddy (ο παρών "Ιστότοπος"). Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι (i) η GoDaddy μπορεί να σας ειδοποιήσει για τις εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις, δημοσιεύοντάς τες στον παρόντα Ιστότοπο και ότι (ii) η από μέρους σας χρήση του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που βρίσκονται σε αυτόν τον Ιστότοπο μετά την εφαρμογή των εν λόγω αλλαγών ή τροποποιήσεων (σύμφωνα με την ημερομηνία της ένδειξης “Τελευταία αναθεώρηση” στην κορυφή αυτής της σελίδας) θα συνιστά την από μέρους σας αποδοχή της τελευταίας αναθεώρησης της παρούσας Σύμβασης. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση, όπως αναθεωρήθηκε τελευταία, μη χρησιμοποιήσετε (ή μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε) τον παρόντα Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες που βρίσκονται σε αυτόν. Επίσης, η GoDaddy ενδέχεται να σας ενημερώνει περιστασιακά για αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση μέσω email.  Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα δεδομένα σας στον λογαριασμό αγοραστή που διαθέτετε («Λογαριασμός»). Η GoDaddy δεν είναι υπεύθυνη ούτε υπόλογη σε περίπτωση αδυναμίας σας να λάβετε ειδοποίηση email, αν η εν λόγω αδυναμία προκύπτει από ανακριβή ή μη ενημερωμένη διεύθυνση email.

2. Κατοχυρώσεις και χρεώσεις, γενικά

Κατανοείτε ότι κάθε προσφορά αποτελεί δεσμευτική σύμβαση και ότι (α) μια χρέωση ανανέωσης κατοχύρωσης ονόματος domain (η οποία περίοδος κατοχύρωσης θα ισχύει από το τέλος της προηγούμενης περιόδου κατοχύρωσης του ονόματος domain) και (β) μια υποχρεωτική χρέωση από το Σώμα του Διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ("ICANN") θα προστεθούν σε οποιαδήποτε επιτυχημένη προσφορά, κατά περίπτωση. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τις τρέχουσες χρεώσεις κατοχύρωσης ονόματος domain εδώ (επιλέγοντας την υπερσύνδεση "Τιμολόγηση domain") και μια λίστα με τις τρέχουσες χρεώσεις ICANN εδώ.  Φέρετε την ευθύνη για την καταβολή της πληρωμής εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από το κλείσιμο της δημοπρασίας, διαφορετικά ο τρόπος πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αγορά της συμμετοχής σας στις Δημοπρασίες GoDaddy ή οποιαδήποτε έγκυρη μέθοδος πληρωμής που σχετίζεται με το λογαριασμό θα χρεωθεί την τρίτη ημέρα μετά το κλείσιμο της δημοπρασίας. Το ποσό της επιτυχημένης προσφοράς συν η χρέωση για το ένα (1) έτος ανανέωσης (από το τέλος της προηγούμενης περιόδου κατοχύρωσης του ονόματος domain), συν η χρέωση ICANN, εάν ισχύει, θα χρεωθούν στο κλείσιμο της καταχώρησης σε όποια έγκυρη μέθοδο πληρωμής έχουμε στα αρχεία μας.  Το όνομα domain θα μεταβιβαστεί σε εσάς εντός μίας εβδομάδας μετά το κλείσιμο της δημοπρασίας, εκτός εάν το διεκδικήσει ο αρχικός κάτοχος. Σε αυτήν την περίπτωση δικαιούστε πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Η GoDaddy δεν ευθύνεται και αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση που η συναλλαγή ονόματος domain αποτύχει λόγω παραβίασης εκ μέρους του αγοραστή ή του πωλητή ή αποτυχία του αγοραστή ή του πωλητή να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή.  Ο αγοραστής δεν αποκτά δικαιώματα για την κατοχύρωση του ονόματος domain μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ως Αγοραστής, υποχρεούστε να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή εάν αγοράσετε το όνομα domain στο πλαίσιο σταθερής τιμής, με τη μορφή "Αγορά τώρα", ή εάν είστε ο μεγαλύτερος πλειοδότης στο τέλος της δημοπρασίας και η προσφορά σας πληροί ή υπερβαίνει την ελάχιστη τιμή προσφοράς ή αγοράς. Οι προσφορές σε δημοπρασίες σταθερής τιμής λήγουν επτά ημέρες μετά την υποβολή της προσφοράς. Εάν δεν ολοκληρώσετε τη συναλλαγή για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αδυναμίας καταβολής της τιμής αγοράς, εάν αγοράσετε το όνομα domain στο πλαίσιο σταθερής τιμής, με τη μορφή "Αγορά τώρα", ή εάν είστε ο μεγαλύτερος πλειοδότης στο τέλος της δημοπρασίας και η προσφορά σας πληροί ή υπερβαίνει την ελάχιστη τιμή προσφοράς ή αγοράς), η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να (i) σας επιβάλει χρέωση ή να (ii) τερματίσει τη συνδρομή σας στις Δημοπρασίες (όπως καθορίζεται από την GoDaddy κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια). Οι Πωλητές που καταχωρούν το όνομα domain τους ως "Προσφορά/Αντιπροσφορά" μπορούν, κατόπιν υποβολής της προσφοράς, να χρησιμοποιούν τη λειτουργία "Προώθηση σε δημοπρασία" προκειμένου να μετατρέψουν την καταχώρηση ονόματος domain τους σε καταχώρηση Δημοπρασίας. Εάν ο πωλητής χρησιμοποιήσει την εν λόγω δυνατότητα στην προσφορά σας, αυτή θα γίνει η πρώτη προσφορά στη συγκεκριμένη καταχώρηση. Εάν δεν υποβληθεί καμία άλλη (υψηλότερη) προσφορά, θα θεωρηθείτε ως ο αγοραστής του συγκεκριμένου ονόματος domain. Εάν η προσφορά σας δεν γίνει "αποδεκτή" για τη λειτουργία "Προώθηση σε δημοπρασία", θα λαμβάνετε ειδοποίηση και θα σας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το συγκεκριμένο όνομα domain στον ιστότοπο Δημοπρασιών.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εάν η επικρατούσα προσφορά είναι πέντε χιλιάδες δολάρια (4.560,80 €) ή μεγαλύτερη, η διαχείριση της συναλλαγής σας μπορεί να πραγματοποιηθεί από την υπηρεσία μεσεγγύησης τρίτου μέρους, Escrow.com. Η ηλεκτρονική αποδοχή της παρούσας Σύμβασης σημαίνει ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχτεί και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από τις γενικές οδηγίες μεσεγγύησης της Escrow.com, οι οποίες ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής. Επιπλέον, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η GoDaddy μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά στην Escrow.com με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της συναλλαγής.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι αν συμμετάσχετε σε μια συναλλαγή με τιμή πώλησης δημοπρασίας ή συναλλαγή υπηρεσίας αγοράς domain ύψους έως πέντε χιλιάδων δολαρίων (4.560,80 €), η συναλλαγή θα διεκπεραιωθεί από τη διαδικασία "Διασφάλιση προστασίας συναλλαγών" της εταιρείας GoDaddy. Η εταιρεία GoDaddy θα καταβάλει την πληρωμή στον Πωλητή για την τιμή αγοράς, αφαιρώντας τις ισχύουσες προμήθειες και χρεώσεις, περίπου 20 ημέρες μετά την είσπραξη των χρημάτων από τον Αγοραστή, εκτός εάν υπάρχει διαφορά ή υπάρχουν υπόνοιες για δόλια πληρωμή. Χρησιμοποιώντας τη διαδικασία "Διασφάλιση προστασίας συναλλαγών" της εταιρείας GoDaddy, εξουσιοδοτείτε την εταιρεία GoDaddy να εκτελέσει εργασίες εκ μέρους σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. H εταιρεία GoDaddy δεν θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαιά σας για τα λειτουργικά της έξοδα ή για άλλους εταιρικούς σκοπούς και δεν θα τα διαθέσει εκούσια στους πιστωτές σε περίπτωση χρεοκοπίας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η GoDaddy δεν είναι τράπεζα και η διαδικασία “Διασφάλιση προστασίας συναλλαγών” είναι μια υπηρεσία διεκπεραίωσης πληρωμών και όχι μια τραπεζική υπηρεσία. Επιπλέον, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η GoDaddy δεν λειτουργεί ως πληρεξούσιος, εμπιστευματοδόχος ή μεσεγγυητής όσον αφορά τα χρήματά σας.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι μπορούμε, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να επεκτείνουμε τη διάρκεια της δημοπρασίας, εάν υποβληθούν προσφορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα της δημοπρασίας, προκειμένου να δώσουμε στους πιθανούς αγοραστές τη δυνατότητα να υποβάλουν προσφορά, πριν από το τέλος της δημοπρασίας. 

4. ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Οι τίτλοι και οι κεφαλίδες της παρούσας Σύμβασης είναι συμβατικοί και παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς, και συνεπώς με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ερμηνεύσουν τη συμφωνία μεταξύ των μερών όπως άλλως διατυπώνονται στην παρούσα. Κάθε συμφωνία και σύμβαση στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης θα ερμηνεύεται για όλους τους σκοπούς ως ξεχωριστή και ανεξάρτητη συμφωνία ή σύμβαση. Σε περίπτωση που το δικαστήριο μιας αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει οποιαδήποτε διάταξη (ή τμήμα διάταξης) της παρούσας Σύμβασης ως παράνομη, μη έγκυρη ή μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις (ή τμήματα διατάξεων) της παρούσας Σύμβασης δεν πρόκειται να επηρεαστούν και θα θεωρούνται έγκυρες και εφαρμοστέες στον απόλυτο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

5. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα θα νοούνται κατά την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση γενικών όρων χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και των διατάξεων της Σύμβασης γενικών όρων χρήσης, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.