GoDaddy

Σύμβαση Υπηρεσιών αντιγράφων ασφαλείας
Τελευταία αναθεώρηση: 4 Απριλίου 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η παρούσα Σύμβαση Υπηρεσιών αντιγράφων ασφαλείας (η παρούσα "Σύμβαση") συνάπτεται ανάμεσα στην GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company και εσάς και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποδοχής. Η παρούσα Σύμβαση ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης εκ μέρους σας των Υπηρεσιών αντιγράφων ασφαλείας της GoDaddy (οι "Υπηρεσίες") και αποτελεί την πλήρη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την GoDaddy αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα.

Η ηλεκτρονική αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας Σύμβασης υποδηλώνει ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχθεί και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση, καθώς και τη Σύμβαση Γενικών όρων χρήσης, που ενσωματώνεται μέσω παραπομπής και από τυχόν άλλες συμβάσεις ή πολιτικές που ενδεχομένως επισημαίνονται ακολούθως ως ενσωματωμένες στο παρόν.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενική περιγραφή. Οι Υπηρεσίες αντιγράφων ασφαλείας από την GoDaddy παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ιστοτόπου για τα αρχεία του ιστοτόπου και της βάσης δεδομένων σας (το "Περιεχόμενο") που περιέχονται σε ιστοτόπους σας που φιλοξενούνται από την GoDaddy ή τρίτες εταιρείες ("Ιστότοποι").

Περιορισμοί. Οι Υπηρεσίες αυτές δεν προβλέπουν τη δυνατότητα αντιγράφων ασφαλείας για αρχεία μεγαλύτερα από 4 gigabyte (GB), καθώς και για αρχεία και φακέλους προσωρινής αποθήκευσης (cache).

Πρόσβαση στους ιστοτόπους. Προκειμένου να παράσχει αυτές τις Υπηρεσίες, η GoDaddy απαιτεί πρόσβαση στους Ιστοτόπους σας μέσω sFTP, sFTP (κλειδί SSH) ή FTP, ώστε να είναι δυνατός ο ορισμός προγραμματισμένων εργασιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του Περιεχομένου σας. Εξουσιοδοτείτε την GoDaddy να προσπελάσει τους Ιστοτόπους σας με τους ανωτέρω τρόπους, προκειμένου για την διεκπεραίωση και διαχείριση των Υπηρεσιών.

Αποθήκευση του Περιεχομένου. Η GoDaddy θα αποθηκεύσει με ασφάλεια τα αντίγραφα ασφαλείας του Περιεχομένου σας είτε εκτός τοποθεσίας, μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών αποθήκευσης στο cloud, είτε στα κέντρα δεδομένων της GoDaddy. Η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει το πού θα αποθηκεύσει το Περιεχόμενό σας.

Διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος. Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, σας παραχωρείται ένας προκαθορισμένος χώρος αποθήκευσης, προκειμένου η GoDaddy να εκτελεί εργασίες τήρησης αντιγράφων ασφαλείας του Περιεχομένου σας. Σε περίπτωση που υπερβείτε αυτήν την ποσότητα χώρου, η GoDaddy θα διακόψει τη δημιουργία νέων αντιγράφων ασφαλείας έως ότου αγοράσετε πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο που σχετίζεται με τον ιστότοπό σας ή έως ότου αποδεσμεύσετε χώρο ώστε να επαρκεί σύμφωνα με τους περιορισμούς του λογαριασμού σας. Μπορείτε να αναβαθμίσετε ή υποβιβάσετε την ποσότητα αποθηκευτικού χώρου ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Χρονική διάρκεια αντιγράφων ασφαλείας.Η GoDaddy θα αποθηκεύει αντίγραφα ασφαλείας του Περιεχομένου σας για τουλάχιστον 30 ημέρες σε κυλιόμενη βάση και θα συνεχίσει να αποθηκεύει τα αντίγραφα ασφαλείας του Περιεχομένου σας για 30 ημέρες μετά την ακύρωση του προϊόντος. 

Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας. Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, θα είστε σε θέση να διαχειρίζεστε τα αντίγραφα ασφαλείας σας από τον Λογαριασμό σας, εκτελώντας ενέργειες προβολής, λήψης, επαναφοράς και διαγραφής του Περιεχομένου σας. Θα είστε, επίσης, σε θέση να επιλέγετε τη συχνότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (π.χ. ημερησίως, ανά δύο ημέρες, ανά εβδομάδα ή ανά μήνα). Η GoDaddy θα συνεχίσει με συνέπεια να τηρεί αντίγραφα ασφαλείας του Περιεχομένου σας στη συχνότητα της προτίμησής σας, έως ότου ακυρωθεί το πρόγραμμα των Υπηρεσιών σας ή εξαντληθεί ο αποθηκευτικός χώρος του προγράμματος της Υπηρεσίας.

3. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Καταχρηστικές ενέργειες και άλλες απειλές.  Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τους server μας και τους Ιστοτόπους σας ως server προέλευσης, ενδιάμεσους server, διεύθυνση για απαντήσεις ή διεύθυνση προορισμού για βόμβες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπερφόρτωση διαδικτυακής κίνησης, τροποποίηση πακέτου δεδομένων, άρνηση υπηρεσίας ή άλλου είδους καταχρηστικές ενέργειες και δραστηριότητες που απειλούν τη σταθερότητα του δικτύου μας ή που προκαλούν βλάβη στα συστήματά μας ή παρακωλύουν την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών προς τη GoDaddy, τους πελάτες μας ή τρίτους. Απαγορεύεται η εισβολή σε server ή η διάπραξη παραβίασης ασφαλείας και διατηρούμε το δικαίωμα να καταργούμε ιστότοπους που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με εισβολές ή συνδέσμους σε τέτοιες πληροφορίες. Απαγορεύεται η χρήση του εκάστοτε ιστοτόπου σας ως ανώνυμη πύλη. Απαγορεύουμε τη χρήση λογισμικού ή δεσμών ενεργειών που εκτελούνται στους server μας και προκαλούν φόρτωση σε υπερβολικό επίπεδο, όπως αυτή ορίζεται από εμάς. Συμφωνείτε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε τους ιστοτόπους προσωρινά ή μόνιμα από τους server μας, εάν παραβιάσετε την παρούσα Σύμβαση ή/και σε περίπτωση δραστηριοτήτων που απειλούν τη σταθερότητα του δικτύου μας. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλοι οι ιστότοποι που σχετίζονται με τη χρήστη της Υπηρεσίας ενδέχεται να καταργηθούν, εάν ένας ιστότοπος παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση.  Επιπλέον, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να σαρώνει το περιεχόμενό σας για malware και άλλο κακόβουλο περιεχόμενο, καθώς και να καταργεί τέτοιου είδους περιεχόμενο, στην περίπτωση που εντοπιστεί, για λόγους ασφαλείας. 

Αποθήκευση και ασφάλεια.  Αν και οι Υπηρεσίες παρέχονται ως μια λύση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του Περιεχομένου σας, προκειμένου να διασφαλιστείτε από ενδεχόμενη απώλεια ή καταστροφή του Περιεχομένου σας, συνιστούμε να σκεφτείτε, επίσης, το ενδεχόμενο να λάβετε και άλλα μέτρα, όπως διατήρηση ανεξάρτητης αρχειοθήκης και ξεχωριστών αντιγράφων ασφαλείας του Περιεχομένου σας. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα του Περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω της από μέρους σας χρήσης της Υπηρεσίας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητώς από τη Σύμβαση αυτή.