GoDaddy

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Τελευταία αναθεώρηση: 4/3/2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ.

 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
 2. Η παρούσα Σύμβαση Υπηρεσιών Πιστοποιητικών (η παρούσα “Σύμβαση”) συνάπτεται ανάμεσα στην GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company, ("GoDaddy") και εσάς και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποδοχής. Η παρούσα Σύμβαση ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την από μέρους σας χρήση των διαφόρων υπηρεσιών πιστοποιητικών SSL και πιστοποιητικών υπογραφής κώδικα (οι “Υπηρεσίες”) που παρέχουμε. Η από μέρους σας ηλεκτρονική αποδοχή της παρούσας Σύμβασης υποδεικνύει ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τη δέσμευσή σας από την παρούσα Σύμβαση, η οποία ενσωματώνει μέσω παραπομπής το σύνολο της (i) δικής μας Σύμβασης γενικών όρων χρήσης, (ii) το σύνολο των συμφωνιών, δηλώσεων πρακτικών και μορφών που καθορίζονται στο Αποθετήριο Υπηρεσιών Πιστοποιητικών και (ii) οποιαδήποτε όρια προγράμματος, αποποιήσεις ευθυνών για προϊόντα ή άλλους περιορισμούς που σάς παρουσιάζονται στη σελίδα υποδοχής της ασφάλειας web ή των πιστοποιητικών του ιστότοπου της GoDaddy (ο παρών “Ιστότοπος”).

  Οι όροι “εμείς”, “εμάς” ή “μας” θα αναφέρονται στην GoDaddy. Οι όροι “εσείς”, “εσάς” και “μας”, “Χρήστης” ή “πελάτης” θα αναφέρονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδέχεται την παρούσα Σύμβαση ή/και χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες. Εκτός εάν προβλέπεται άλλως ειδικά στην παρούσα Σύμβαση, κανένα σημείο στην παρούσα Σύμβαση δεν θα θεωρείται ότι εκχωρεί δικαιώματα ή πλεονεκτήματα τρίτων.

  Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι (α) η GoDaddy, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση της, ενδέχεται να αλλάξει ή να τροποποιήσει την παρούσα Σύμβαση και τυχόν πολιτικές ή συμφωνίες που ενσωματώνονται στο παρόν, ανά πάσα στιγμή, και οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα ισχύουν άμεσα με τη δημοσίευση στον παρόντα Ιστότοπο και ότι (β) η εκ μέρους σας χρήση αυτού του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που βρίσκονται στον Ιστότοπο αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις (όπως δηλώνεται από την ημερομηνία “Τελευταία τροποποίηση” στην αρχή της σελίδας) θα συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση, όπως αναθεωρήθηκε τελευταία, μη χρησιμοποιήσετε (ή μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε) τον παρόντα Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες που βρίσκονται σε αυτόν. Επίσης, η GoDaddy ενδέχεται να σας ενημερώνει περιστασιακά για αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση μέσω email. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα δεδομένα σας στον λογαριασμό αγοραστή που διαθέτετε (“Λογαριασμός καταναλωτή”). Η GoDaddy δεν είναι υπεύθυνη ούτε υπόλογη σε περίπτωση αδυναμίας σας να λάβετε ειδοποίηση email, αν η εν λόγω αδυναμία προκύπτει από ανακριβή ή μη ενημερωμένη διεύθυνση email.

 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 4. Προσφέρουμε διάφορες υπηρεσίες “ασφάλειας στο web”συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υπογραφής πιστοποιητικών SSL και υπηρεσιών υπογραφής κώδικα. Η καθεμία από αυτές περιγράφεται πιο εκτεταμένα παρακάτω και το σύνολό τους διέπεται από μεμονωμένες συμφωνίες με συγκεκριμένο σύνολο όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται και ενσωματώνονται στο παρόν, καθώς και διάφορες δηλώσεις πρακτικής και πολιτικής που διέπουν τις υπηρεσίες γενικότερα. Το σύνολο των Υπηρεσιών διέπεται από τη Δήλωση Πολιτικής Πιστοποίησης και Πρακτικής Πιστοποίησης Στην έκταση που ισχύει, οι Υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις του Συμφωνητικού Εξαρτώμενου Μέρους Υπηρεσίας Πιστοποίησης SSL.

  Πιστοποιητικά SSL. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό SSL που θα αγοράσετε από εμάς ή τις θυγατρικές μας υπόκειται και προορίζεται για τη συγκεκριμένη χρήση, όπως περιγράφεται στο Συμφωνητικό συνδρομητή υπηρεσίας πιστοποιητικού SSL ή, εάν πρόκειται για πιστοποιητικό εκτεταμένης επικύρωσης, από τους όρους του Συμφωνητικού συνδρομητή υπηρεσίας πιστοποιητικού εκτεταμένης επικύρωσης. Για τα πιστοποιητικά Premium (EV), υπάρχει μια εκτεταμένη διαδικασία ελέγχου του οργανισμού που εκκινείται με μια εις βάθος εφαρμογή η οποία απαιτεί από εσάς να παρέχετε στοιχεία σχετικά με την επιχείρησή σας, όπως είναι ο αριθμός μητρώου, ο φορέας σύστασης ή κατοχύρωσης και οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη δικαιοδοσία.

  Περίοδος ισχύος για τα Πιστοποιητικά SSL. Στο πλαίσιο ενός νέου κανονισμού που εισήγαγε το CAB Forum τον Ιούλιο του 2017 απαιτείται όλα τα πιστοποιητικά SSL με ημερομηνία έκδοσης 1 Μαρτίου 2018 ή μεταγενέστερη να μην έχουν διάρκεια ισχύος μεγαλύτερη των 27 μηνών. Ως εκ τούτου, θα προχωρήσουμε σε αυτόματη εκ νέου επικύρωση και επανέκδοση των πιστοποιητικών διάρκειας άνω των 2 ετών, αρκεί να υφίσταται ενεργή συνδρομή για το πιστοποιητικό SSL.

  Θα προβούμε σε αυτόματη επικύρωση, έκδοση και εγκατάσταση του νέου πιστοποιητικού κάθε δύο έτη, για εγγεγραμμένους πελάτες που χρησιμοποιούν τα προϊόντα φιλοξενίας που παρέχουμε.

  Για τους πελάτες που χρησιμοποιούν προϊόντα φιλοξενίας 3ων κατασκευαστών θα απαιτηθεί η εκ νέου εγκατάσταση του νέου πιστοποιητικού μετά την αυτόματη επικύρωση και έκδοση ενός νέου πιστοποιητικού. Θα ενημερώσουμε τους πελάτες για το πότε θα πρέπει να αναλάβουν δράση μέσω του πίνακας εργασιών του προϊόντος, καθώς και μέσω email.

  Πιστοποιητικά υπογραφής κώδικα. Οποιοδήποτε Πιστοποιητικό υπογραφής κώδικα που θα αγοράσετε από εμάς ή τις θυγατρικές μας υπόκειται και προορίζεται για τη συγκεκριμένη χρήση, όπως περιγράφεται στο Συμφωνητικό συνδρομητή υπηρεσίας πιστοποιητικών υπογραφής κώδικα. Αφού αγοράσετε ένα Πιστοποιητικό υπογραφής κώδικα, θα χρειαστεί να λάβετε όλα τα εύλογα μέτρα που είναι απαραίτητα προκειμένου να διατηρήσετε τον αποκλειστικό έλεγχο, να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα και να προστατεύετε συνεχώς το ιδιωτικό σας κλειδί που αντιστοιχεί στο Δημόσιο κλειδί που πρέπει να συμπεριληφθεί στο ή στα απαιτούμενα Πιστοποιητικά (και οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία ή συσκευή ενεργοποίησης – π.χ. κωδικό ή τεκμήριο πρόσβασης) και να διασφαλίζετε ότι, τουλάχιστον, το ιδιωτικό κλειδί θα αποθηκεύετε σε ένα τεκμήριο USB που είναι ξεχωριστό από τη συσκευή που φιλοξενεί τη λειτουργία υπογραφής κώδικα, ωσότου εκκινηθεί μια διαδικασία υπογραφής. Παρέχετε ένα αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού (CSR) από τον υπολογιστή που υπογράφει τον κώδικα. Φροντίστε να ζητήσετε το πιστοποιητικό κάνοντας χρήση του υπολογιστή και του λογαριασμού (συνήθως Διαχειριστή) που θα χρησιμοποιήσετε για να υπογράψετε τον κώδικα. Με τη ζήτηση του πιστοποιητικού δημιουργείται ένα ιδιωτικό κλειδί στον υπολογιστή, το οποίο πρέπει να συσχετίσετε με το πιστοποιητικό υπογραφής κώδικα όταν θα το εγκαταστήσετε. Ανάλογα με τη χρήση του πιστοποιητικού, μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα το CSR ή να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο όπως το OpenSSL για να δημιουργήσετε το CSR. Αφού υποβάλετε το αίτημά σας, επαληθεύουμε τις πληροφορίες εταιρείας που παρέχετε. Ο αρμόδιος φορέας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες, αν απαιτείται. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία επαλήθευσης μέσω του λογαριασμού σας. Όταν εκδοθεί το πιστοποιητικό υπογραφής κώδικα, θα σας στείλουμε ένα email με ένα σύνδεσμο για τη λήψη και την εγκατάσταση του αρχείου πιστοποιητικού και οποιωνδήποτε σχετικών ενδιάμεσων πιστοποιητικών.

 5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
 6. Επιτρέπετε να εκχωρήσετε σε έναν εκπρόσωπο την εξουσία (1) να υπογράψει και να υποβάλει ή να εγκρίνει ένα αίτημα πιστοποιητικού για λογαριασμό σας, (2) να υπογράψει και να υποβάλει μια Σύμβαση Συνδρομητή για λογαριασμό σας ή/και (3) να αποδεχτεί τους Όρους χρήσης για λογαριασμό σας, εφόσον αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι θα τηρείτε και θα δεσμεύεστε από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, τώρα και στο μέλλον.

 7. ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ
 8. Οι τίτλοι και οι κεφαλίδες της παρούσας Σύμβασης παρέχονται προς διευκόλυνση και μόνο για λόγους αναφοράς, και συνεπώς με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ερμηνεύσουν τη συμφωνία μεταξύ των μερών όπως άλλως διατυπώνεται στην παρούσα. Κάθε συμφωνία και σύμβαση στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης θα ερμηνεύεται για όλους τους σκοπούς ως ξεχωριστή και ανεξάρτητη συμφωνία ή σύμβαση. Σε περίπτωση που το δικαστήριο μιας αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει οποιαδήποτε διάταξη (ή τμήμα διάταξης) της παρούσας Σύμβασης ως παράνομη, μη έγκυρη ή μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις (ή τμήματα διατάξεων) της παρούσας Σύμβασης δεν πρόκειται να επηρεαστούν και θα θεωρούνται έγκυρες και εφαρμοστέες στον απόλυτο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

 9. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
 10. Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα θα έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Σύμβαση των Γενικών όρων χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και των διατάξεων της Σύμβασης γενικών όρων χρήσης, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.