GoDaddy

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ DOMAIN

Τελευταία αναθεώρηση: 29 Δεκεμβρίου 2017

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η παρούσα Σύμβαση για την Υπηρεσία διαμεσολάβησης domain (η παρούσα “Σύμβαση”) συνάπτεται ανάμεσα στην GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (“GoDaddy”) και εσάς, και αποκτά ισχύ από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποδοχής.  Η παρούσα Σύμβαση περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών διαμεσολάβησης domain της GoDaddy (οι “Υπηρεσίες διαμεσολάβησης domain” ή οι “Υπηρεσίες”). 

Η από μέρους σας ηλεκτρονική αποδοχή της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχτεί και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση, μαζί με τη Σύμβαση των Γενικών όρων χρήσης της GoDaddy, η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα διά παραπομπής.

Οι όροι “εμείς”, “εμάς” ή “μας” θα αναφέρονται στην GoDaddy. Οι όροι “εσείς”, “εσάς”, “σας”, “Χρήστης” ή “πελάτης” θα παραπέμπουν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδέχεται την παρούσα Σύμβαση.  Τίποτα από τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση δεν θεωρείται ότι εκχωρεί δικαιώματα ή πλεονεκτήματα τρίτων.

Η GoDaddy μπορεί, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε αλλαγή ή τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης και οποιωνδήποτε πολιτικών ή συμφωνιών που ενσωματώνονται σε αυτήν, και οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον ιστότοπο της GoDaddy (ο παρών “Ιστότοπος”).  Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι (i) η GoDaddy μπορεί να σας ειδοποιήσει για τις εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις, δημοσιεύοντάς τις στον παρόντα Ιστότοπο και ότι (ii) η από μέρους σας χρήση του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που βρίσκονται σε αυτόν τον Ιστότοπο μετά την εφαρμογή των εν λόγω αλλαγών ή τροποποιήσεων (σύμφωνα με την ημερομηνία της ένδειξης “Τελευταία αναθεώρηση” στην κορυφή αυτής της σελίδας) θα συνιστά την από μέρους σας αποδοχή της τελευταίας αναθεώρησης της παρούσας Σύμβασης.  Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση, όπως αναθεωρήθηκε τελευταία, μη χρησιμοποιήσετε (ή μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε) τον παρόντα Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες που βρίσκονται σε αυτόν.  Επίσης, η GoDaddy ενδέχεται να σας ενημερώνει περιστασιακά για αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση μέσω email.  Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα δεδομένα σας στον λογαριασμό αγοραστή που διαθέτετε (“Λογαριασμός”). Η GoDaddy δεν είναι υπεύθυνη ούτε υπόλογη σε περίπτωση αδυναμίας σας να λάβετε ειδοποίηση email, αν η εν λόγω αδυναμία προκύπτει από ανακριβή ή μη ενημερωμένη διεύθυνση email.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Υπηρεσίες παρέχονται για να διευκολύνεται η αγορά των εκάστοτε κατοχυρωμένων ονομάτων domain. Η GoDaddy προσφέρει έναν χώρο και μια διαδικασία διευκόλυνσης συναλλαγών και θα εισπράττει μια καθορισμένη προμήθεια για κάθε συναλλαγή που ολοκληρώνεται. Η GoDaddy δεν είναι εκπρόσωπος μεσεγγύησης. Κατά συνέπεια, η GoDaddy δεν μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα, την ασφάλεια ή την νομιμότητα πολλών από τα καταχωρημένα ονόματα domain. Ένας Πωλητής μπορεί να επιλέξει να αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς κυρώσεις, αλλά όχι όταν υπάρχει συμφωνημένη πώληση, καθώς εκείνη τη στιγμή η διαδικασία διαπραγμάτευσης θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί.

Σε αυτές τις συναλλαγές, η GoDaddy ενεργεί ως διαμεσολαβητής συναλλαγών για να σας βοηθήσει στην αγορά και την πώληση ονομάτων domain. Η GoDaddy δεν θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαιά σας για τα λειτουργικά της έξοδα ή για άλλους εταιρικούς σκοπούς και δεν θα τα διαθέτει εκούσια στους πιστωτές της σε περίπτωση χρεοκοπίας ή για οποιονδήποτε άλλον σκοπό. Αποδέχεστε ότι η GoDaddy δεν είναι τραπεζικός οργανισμός και ότι η Υπηρεσία είναι μια υπηρεσία διεκπεραίωσης πληρωμών και όχι τραπεζική υπηρεσία. Επιπροσθέτως, αποδέχεστε ότι η GoDaddy δεν λειτουργεί ως πληρεξούσιος, εμπιστευματοδόχος ή μεσεγγυητής όσον αφορά τα κεφάλαιά σας.

Σε όλες τις συναλλαγές, όπου το όνομα domain έχει κατοχυρωθεί στην GoDaddy, τα ονόματα domain που αγοράστηκαν μέσω των Υπηρεσιών δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλον καταχωρητή εκτός της GoDaddy για περίοδο εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής κυριότητας.

Διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών

Βάσει των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης και κάθε μίας εκ των πολιτικών και διαδικασιών της GoDaddy, η GoDaddy θα καταβάλλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για την παροχή (Α) ορισμένων τμημάτων των Υπηρεσιών εικοσιτέσσερις (24) ώρες την ημέρα, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, καθ’ όλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης και (Β) για την παροχή άλλων τμημάτων των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υπηρεσιών διαμεσολάβησης για αγορά domain, κατά τις τυπικές εργάσιμες ώρες. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι περιστασιακά ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή οι εν λόγω Υπηρεσίες να μην λειτουργούν για κάποιο λόγο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω περιπτώσεων: (i) δυσλειτουργιών εξοπλισμού, (ii) διαδικασιών περιοδικής συντήρησης ή επισκευών που μπορεί να αναλαμβάνει η GoDaddy περιστασιακά ή (iii) αιτιών πέραν του ευλόγου πεδίου ελέγχου της GoDaddy ή που δεν είναι δυνατό να προβλέψει η GoDaddy ευλόγως, όπως η διακοπή ή η αποτυχία των συνδέσμων τηλεπικοινωνίας ή ψηφιακής μετάδοσης, οι εχθρικές επιθέσεις στο δίκτυο, η συμφόρηση δικτύου ή άλλες αστοχίες. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η GoDaddy δεν ασκεί έλεγχο επί της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας σε συνεχή ή αδιάκοπη βάση.

3. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

Συμφωνείτε να συμπληρώσετε πλήρως, με ακρίβεια και ειλικρίνεια όλες τις φόρμες και τα αιτήματα για πληροφορίες που παρέχονται από την GoDaddy καθ’ όλη τη διαδικασία. Συμφωνείτε ότι η GoDaddy δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που παρέχετε, εσκεμμένα ή μη.

Συμφωνείτε να ειδοποιείτε την GoDaddy εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών για κάθε αλλαγή των πληροφοριών που παρέχετε. Η διατήρηση της εγκυρότητας και ενημερότητας των εν λόγω πληροφοριών αποτελεί δική σας ευθύνη. Εάν εξ αρχής και σε διαρκή βάση, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρέχετε στην GoDaddy ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, αυτό θα θεωρείται ουσιώδης αθέτηση της παρούσας Σύμβασης. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν απαντήσετε εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις που σας υποβλήθηκαν από την GoDaddy, προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των πληροφοριών που έχετε παράσχει, αυτό θα θεωρείται επίσης ουσιώδης αθέτηση της παρούσας Σύμβασης.

Ο Αγοραστής και ο Πωλητής, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή αφού συμφωνήσουν και οι δύο επί μιας τιμής για τα domain. Ο Αγοραστής και ο Πωλητής εξουσιοδοτούν και κατευθύνουν συγκεκριμένα την GoDaddy να ενεργεί ως ο Προσδιορισμένος Αντιπρόσωπός τους για τη διαμεσολάβηση στη μεταφορά των domain.

Αγορά ονομάτων domain

Ως Αγοραστής, οφείλετε να καταθέτετε την αμοιβαίως συμφωνημένη τιμή και την προμήθεια του διαμεσολαβητή του Αγοραστή, όπως καθορίζεται από την GoDaddy, όσο το δυνατόν συντομότερα μετά τη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τον Πωλητή, και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά τη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τον πωλητή επί της τιμής. Μετά την αποστολή της πληρωμής, η GoDaddy θα παρακρατά αυτά τα χρήματα για μια καθορισμένη χρονική περίοδο ανάλογα με τον τύπο της συναλλαγής, και με την πάροδο αυτής η GoDaddy θα αποδεσμεύει τα χρήματα στον Πωλητή. Ο Αγοραστής δεν μπορεί να αποσύρει αυτά τα χρήματα ούτε να τα στείλει σε άλλον παραλήπτη εάν δεν ακυρωθεί η αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση που ο πωλητής αρνηθεί την πληρωμή, τα χρήματα θα επιστραφούν στον Αγοραστή. Συμφωνείτε ότι η GoDaddy δεν φέρει καμία ευθύνη για παραβίαση της σύμβασης εξαιτίας της άρνησης του Πωλητή να αποδεχτεί την προαναφερθείσα αμοιβαίως συμφωνημένη τιμή πώλησης. Σε περίπτωση που εσείς και ο πωλητής δεν συμφωνήσετε επί μιας τιμής πώλησης, η GoDaddy θα σας επιστρέφει τυχόν χρήματα που παρακρατά η GoDaddy για την αγορά του domain το συντομότερο εμπορικά ευλόγως δυνατό.

Ο Αγοραστής αποδέχεται και συμφωνεί ότι σε καμία περίπτωση η GoDaddy δεν θα επιστρέψει το αρχικό τέλος που υποχρεούται να καταβάλει ο Αγοραστής για τη χρήση των Υπηρεσιών.

4.Τα δικαιώματα της GoDaddy

Πέραν των οποιωνδήποτε και όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων για τα οποία η GoDaddy επιφυλάσσεται στην παρούσα Σύμβαση, η GoDaddy επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια να προβεί στις εξής ενέργειες:

 1. Τροποποιεί τις τιμές κατόπιν ειδοποίησης μέσω email.
 2. Να αρνηθεί, να ακυρώσει, να τερματίσει, να αναστείλει, να κλειδώσει ή να τροποποιήσει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες σας για αυτόκλητα, εμπορικά email (δηλαδή, ανεπιθύμητα μηνύματα, αποστολή email σε συνδρομητές που δεν έχουν επιλέξει να τα λαμβάνουν), παράνομη πρόσβαση σε άλλους υπολογιστές ή δίκτυα (δηλαδή, ηλεκτρονική εισβολή), διανομή ιών internet ή παρόμοιων καταστροφικών δραστηριοτήτων, μη πληρωμή τελών, δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να δυσφημίσουν, να γελοιοποιήσουν, να βλάψουν, να προσβάλουν, να απειλήσουν, συκοφαντήσουν ή να παρενοχλήσουν τρίτα μέρη, δραστηριότητες που απαγορεύονται από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών ή/και άλλες επικράτειες όπου διεξάγεται η επιχειρηματική σας δραστηριότητα, δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί να ενθαρρύνουν άλλους σε παράνομη συμπεριφορά, όπως εγκλήματα μίσους, τρομοκρατία και παιδική πορνογραφία, δραστηριότητες από τις οποίες προκύπτει αδικοπραξία, είναι χυδαίες, άσεμνες, αδιάκριτες όσον αφορά το απόρρητο τρίτων, ανάρμοστες σε φυλετικό ή εθνικό επίπεδο ή με άλλον τρόπο, δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί να μιμούνται την ταυτότητα τρίτου μέρους και δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί να βλάπτουν ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και άλλες δραστηριότητες, νόμιμες ή παράνομες τις οποίες η GoDaddy αποφασίζει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια ότι είναι επιβλαβείς για τους άλλους πελάτες, την επιχειρηματική της δραστηριότητα ή τη φήμη της.
 3. Να αρνηθεί, να ακυρώσει, να τερματίσει, να αναστείλει, να κλειδώσει ή να τροποποιήσει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες σας, εάν η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα ή προκαλέσει αγωγή ή επαπειλούμενη αγωγή εναντίον της GoDaddy ή οποιωνδήποτε εκ των συνεργατών της, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη εάν η εν λόγω αγωγή ή επαπειλούμενη αγωγή τελικά αποφασιστεί ότι έχει βάση ή στερείται βάσης.
 4. Να αρνηθεί, να ακυρώσει, να τερματίσει, να αναστείλει, να κλειδώσει ή να τροποποιήσει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες, εάν δεν έχετε κάνει χρήση της υπηρεσίας ή δεν έχετε συνδεθεί σε αυτήν για διάστημα που υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες.

Η GoDaddy δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί τις Υπηρεσίες, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να το πράξει. Η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τις περιγραφές και τα σχόλια στις καταχωρήσεις. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η GoDaddy έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την πώληση ή αγορά domain στον ιστότοπο, όπως (α) το όνομα του domain που πωλείται ή αγοράζεται, (β) την τιμή πώλησης ή αγοράς του ονόματος domain που πωλείται ή αγοράζεται και (γ) τις πληροφορίες σχετικά με το χρόνο της πώλησης ή της αγοράς.

5. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χωρίς περιορισμό σε άλλα ένδικα μέσα, αν:

 1. Παραβιάσετε την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε έγγραφο που ενσωματώνεται μέσω παραπομπής.
 2. Η GoDaddy καθορίζει εάν οι ενέργειές σας μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο την GoDaddy ή τα μέλη της ή
 3. Η GoDaddy καθορίζει εάν η από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή τα νομικά δικαιώματα άλλων.

Η GoDaddy μπορεί να προβεί άμεσα στις εξής ενέργειες:

 • Προειδοποιεί τα μέλη της για τις ενέργειές σας.
 • Θέτει σε αναμονή τις εκκρεμείς συναλλαγές που συσχετίζονται με τους λογαριασμούς σας.
 • Περιορίζει τις χρηματοδοτικές πηγές και τις πληρωμές.
 • Περιορίζει την πρόσβασή σας στους λογαριασμούς σας ή σε οποιαδήποτε λειτουργία των λογαριασμών σας ή
 • Προβαίνει σε αναστολή επ' αόριστο ή κλείσιμο των λογαριασμών σας και άρνηση παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς.

Επιπλέον, η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να διακρατά χρηματικά ποσά πέραν των κανονικών περιόδων διανομής για συναλλαγές που θεωρεί ύποπτες ή για λογαριασμούς με υψηλούς όγκους συναλλαγών για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των χρηματικών ποσών. Εάν η GoDaddy κλείσει τους λογαριασμούς σας, η GoDaddy θα σας ειδοποιήσει και θα καταβάλει στους λογαριασμούς σας το σύνολο των απεριόριστων χρηματικών ποσών που σας οφείλονται.

6. LIMITED WARRANTY FOR SOLD DOMAINS

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement or in the terms and conditions then in effect on GoDaddy's website (“Site”), Domain Broker Service sales will be guaranteed for payment by GoDaddy if the Buyer does not perform and if the Buyer is not an associated party of the Seller. In the event of a breach by the Buyer of any of its responsibilities related to payment under the completed sale, the Seller agrees to immediately transfer all of Seller’s right to the respective domain name to GoDaddy and GoDaddy agrees to pay Seller the final sales price less agreed upon commission.

For purpose of this limited warranty, a “completed sale” means an accepted private Buy Now transaction for a domain name through Domain Broker Service on GoDaddy’s Site, combined with receipt of payment by GoDaddy and transfer of the domain name to GoDaddy control.

7. ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Οι τίτλοι και οι κεφαλίδες της παρούσας Σύμβασης παρέχονται προς διευκόλυνση και μόνο για λόγους αναφοράς, και συνεπώς με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ερμηνεύσουν τη συμφωνία μεταξύ των μερών όπως άλλως διατυπώνεται στην παρούσα.  Κάθε συμφωνία και σύμβαση στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης θα ερμηνεύεται για όλους τους σκοπούς ως ξεχωριστή και ανεξάρτητη συμφωνία ή σύμβαση.  Σε περίπτωση που το δικαστήριο μιας αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει οποιαδήποτε διάταξη (ή τμήμα διάταξης) της παρούσας Σύμβασης ως παράνομη, μη έγκυρη ή μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις (ή τμήματα διατάξεων) της παρούσας Σύμβασης δεν πρόκειται να επηρεαστούν και θα θεωρούνται έγκυρες και εφαρμοστέες στον απόλυτο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

7. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα θα έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Σύμβαση των Γενικών όρων χρήσης.  Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και των διατάξεων της Σύμβασης γενικών όρων χρήσης, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.