GoDaddy

ΕΝΙΑΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΕΠΊΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΏΝ ΟΝΟΜΆΤΩΝ DOMAIN (UDPR)

Τελευταία αναθεώρηση: 24/10/2019

(Όπως έχει εγκριθεί από την ICANN, στις 24 Οκτωβρίου του 1999)

1. Σκοπός

Η παρούσα Ενιαία πολιτική επίλυσης διαφορών για ονόματα domain (η «Πολιτική») υιοθετήθηκε από τη Διαδικτυακή αρχή για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - «ICANN»), ενσωματώνεται διά παραπομπής στη Σύμβαση κατοχύρωσης που υπογράφετε και διατυπώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις σε περιπτώσεις διαφορών ανάμεσα σε εσάς και οποιοδήποτε τρίτο μέρος εκτός από εμάς (τον καταχωρητή) σχετικά με την κατοχύρωση και τη χρήση ενός ονόματος domain που έχετε κατοχυρώσει. Οι διαδικασίες που προβλέπονται στην Παράγραφο 4 της παρούσας Πολιτικής θα διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανόνες της Ενιαίας πολιτικής επίλυσης διαφορών για ονόματα domain (οι «Κανόνες Διαδικασίας»), οι οποίοι διατίθενται εδώ και τους συμπληρωματικούς κανόνες του επιλεγμένου παρόχου που αναλαμβάνει τη διοικητική επίλυση των διαφορών.

2. Οι δηλώσεις σας

Με την αίτησή σας για κατοχύρωση ενός ονόματος domain ή με το αίτημά σας για συντήρηση ή ανανέωση κατοχύρωσης ονόματος domain, διά του παρόντος δηλώνετε και εγγυάστε σε εμάς ότι (α) οι δηλώσεις που παρείχατε στη Σύμβαση κατοχύρωσης είναι πλήρεις και ακριβείς, (β) εξ όσων γνωρίζετε, η κατοχύρωση του ονόματος domain δεν προσβάλλει ή δεν καταπατά με άλλον τρόπο δικαιώματα τρίτων, (γ) δεν κατοχυρώνετε το όνομα domain για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό και (δ) δεν θα γίνει εν γνώσει σας χρήση του ονόματος domain κατά παράβαση οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων και κανονισμών. Είναι δική σας ευθύνη να προσδιορίζετε εάν η κατοχύρωση του ονόματος domain από εσάς προσβάλλει ή καταπατά τα δικαιώματα άλλου προσώπου.

3. Ακυρώσεις, μεταβιβάσεις και αλλαγές

Θα προβούμε σε ακύρωση, μεταβίβαση ή με άλλον τρόπο αλλαγή της κατοχύρωσης του ονόματος domain υπό τις εξής περιστάσεις:

 1. σύμφωνα με τις διατάξεις της Παραγράφου 8, κατόπιν λήψης γραπτών ή ηλεκτρονικών οδηγιών σε κατάλληλη μορφή από εσάς ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας ώστε να προβούμε σε αυτή την ενέργεια,
 2. κατόπιν λήψης απόφασης δικαστικής αρχής ή διαιτητικού δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση αρμόδια στην περιοχή δικαιοδοσίας, η οποία εντέλλει την εν λόγω ενέργεια ή/και
 3. εάν λάβουμε απόφαση από τη Διοικητική επιτροπή διά της οποίας θα ζητείται η ανάληψη τέτοιας ενέργειας σε οποιαδήποτε διοικητική διαδικασία στην οποία παραστήκατε και η οποία διεξήχθη δυνάμει της παρούσας Πολιτικής ή μεταγενέστερης έκδοσης αυτής και την οποία έχει θεσπίσει η ICANN. (Δείτε Παράγραφο 4(i) και (k) κατωτέρω)
 4. Έχουμε δικαίωμα επίσης να ακυρώσουμε, να μεταβιβάσουμε ή να κάνουμε άλλες αλλαγές σε κατοχυρωμένο όνομα domain σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης κατοχύρωσης που έχετε υπογράψει ή με άλλες νομικές απαιτήσεις.

4. Υποχρεωτική διοικητική διαδικασία

Η παρούσα Παράγραφος καθορίζει τον τύπο των διαφορών για τις οποίες υποχρεούστε να παραστείτε σε μια υποχρεωτική διοικητική διαδικασία. Οι εν λόγω διαδικασίες θα διεξάγονται ενώπιον ενός από τους παρόχους υπηρεσιών διοικητικής επίλυσης διαφορών που αναφέρονται εδώ (έκαστος, ένας "Πάροχος").

 1. Προβλεπόμενες διαφορές. Πρέπει να παραστείτε σε μια υποχρεωτική διοικητική διαδικασία σε περίπτωση που κάποιο τρίτο μέρος ("καταγγέλλων") ισχυριστεί στον αρμόδιο Πάροχο, σύμφωνα με τους Κανόνες Διαδικασίας ότι
  • το όνομα του domain σας είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο σε βαθμό που δημιουργεί σύγχυση με ένα εμπορικό σήμα ή σήμα υπηρεσίας με κατοχυρωμένα δικαιώματα από τον καταγγέλλοντα και
  • ότι δεν έχετε δικαίωμα ή έννομο συμφέρον έναντι του ονόματος domain και
  • το όνομα του domain σας έχει κατοχυρωθεί και χρησιμοποιείται κακή τη πίστει.
  Σε περιπτώσεις διοικητικής διαδικασίας, ο καταγγέλλων πρέπει να αποδεικνύει ότι ισχύει καθένα από τα τρία αυτά στοιχεία.
 2. Τεκμήρια κατοχύρωσης και κακόπιστης χρήσης. Στο πλαίσιο της Παραγράφου 4(α)(iii), στις ακόλουθες περιστάσεις, συγκεκριμένα, ενδεικτικά, εάν κριθεί από την Επιτροπή ότι υφίστανται οι εν λόγω περιστάσεις, θα τεκμηριώνεται η κακόπιστη χρήση της κατοχύρωσης και της χρήσης του ονόματος domain:
  • περιπτώσεις που υποδεικνύουν ότι έχετε κατοχυρώσει ή αποκτήσει το όνομα domain κυρίως με σκοπό να πωλήσετε, να ενοικιάσετε ή με άλλο τρόπο να μεταβιβάσετε το κατοχυρωμένο όνομα domain στον καταγγέλλοντα ο οποίος είναι ο κάτοχος του εμπορικού σήματος ή του σήματος υπηρεσίας ή σε έναν ανταγωνιστή του συγκεκριμένουκαταγγέλλονταα, προκειμένου να αποκομίσετε σημαντικά κέρδη καθ' υπέρβαση του τεκμηριωμένου κόστους το οποίο σχετίζεται άμεσα με το όνομα domain ή
  • έχετε κατοχυρώσει το όνομα domain, προκειμένου να αποτρέψετε τον κάτοχο του εμπορικού σήματος ή του σήματος υπηρεσίας από το να χρησιμοποιήσει ένα αντίστοιχο όνομα domain που θα αντικατοπτρίζει το εν λόγω σήμα, με την προϋπόθεση ότι συμπεριφέρεστε συστηματικά με αυτόν τον τρόπο ή
  • έχετε κατοχυρώσει το όνομα domain κυρίως για σκοπούς διατάραξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανταγωνιστή ή
  • χρησιμοποιώντας το όνομα domain, προσπαθήσατε εσκεμμένα να προσελκύσετε, με σκοπό το κέρδος, χρήστες του Internet στον ιστότοπό σας ή σε άλλη online τοποθεσία, δημιουργώντας την πιθανότητα σύγχυσης με το σήμα του καταγγέλλοντα ως προς την προέλευση, τη χορηγία, την εμπορική σχέση ή την υποστήριξη του ιστοτόπου ή της τοποθεσίας σας ή προϊόντος ή υπηρεσίας στον ιστότοπο ή την τοποθεσία σας.
 3. Πώς να τεκμηριώσετε τα δικαιώματά σας και τα έννομα συμφέροντά σας στο όνομα domain όταν αποκρίνεστε σε καταγγελία. Όταν λαμβάνετε μια καταγγελία, πρέπει να ανατρέχετε στην παράγραφο 5 των Κανόνων περί της Διαδικασίας (Rules of Procedure) προκειμένου να αποφασίσετε πώς θα προετοιμάσετε την απόκρισή σας. Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις, κυρίως, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί από την Επιτροπή ότι στοιχειοθετούνται οι εν λόγω περιστάσεις βάσει της αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίστηκαν, θα τεκμηριώνονται τα δικαιώματα ή τα έννομα συμφέροντά σας στο όνομα domain, στο πλαίσιο της Παραγράφου 4α)(ii):
  • προτού λάβετε σχετική ειδοποίηση για τη διαφορά, την από μέρους σας χρήση ή τις καταδεικνυόμενες προετοιμασίες για τη χρήση του ονόματος domain που αντιστοιχεί στο όνομα domain σχετικά με μια καλόπιστη προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών ή
  • εσείς (ως φυσικό πρόσωπο, επιχείρηση ή άλλης μορφής νομικό πρόσωπο) είστε κοινώς γνωστοί με το όνομα του domain σας, ακόμη και αν δεν έχετε κατοχυρώσει δικαιώματα εμπορικού σήματος ή σήματος υπηρεσίας ή
  • η από μέρους σας χρήση του ονόματος domain είναι νόμιμη, μη εμπορική και δίκαιη, χωρίς πρόθεση να αποκομίσετε εμπορικά οφέλη για παραπλάνηση των καταναλωτών ή απαξίωση του εμπορικού σήματος ή του σήματος υπηρεσίας.
 4. Επιλογή Παρόχου. Ο καταγγέλλων θα επιλέξει τον Πάροχο μεταξύ των παρόχων που έχουν λάβει έγκριση από την ICANN υποβάλλοντας την καταγγελία στο συγκεκριμένο Πάροχο. Ο επιλεγμένος Πάροχος θα διαχειριστεί τη διαδικασία, εκτός από περιπτώσεις ενοποίησης, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 4(στ).
 5. Έναρξη και διεξαγωγή διαδικασίας και Διορισμός της Διοικητικής επιτροπής. Ο Κανονισμός Διαδικασίας περιγράφει όλα τα βήματα για την έναρξη και τη διεξαγωγή μιας διαδικασίας καθώς και το διορισμό της επιτροπής που θα αποφανθεί για τη διαφορά ("Διοικητική επιτροπή").
 6. Συμψηφισμός. Στην περίπτωση πολλών υποθέσεων διαφορών ανάμεσα σε εσάς και τον καταγγέλλοντα, είτε εσείς είτε ο καταγγέλλων μπορείτε να ζητήσετε τον συμψηφισμό των διαφορών και διεξαγωγή της διαδικασίας ενώπιον μίας Διοικητικής επιτροπής. Το εν λόγω αίτημα θα κατατίθεται στην πρώτη Διοικητική επιτροπή που θα οριστεί για την ακρόαση της εκκρεμούσας διαφοράς μεταξύ των μερών. Η Διοικητική επιτροπή δύναται να συμψηφίσει ενώπιόν της οποιαδήποτε και όλες τις υποθέσεις διαφορών, κατά τη αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, με την προϋπόθεση ότι οι συμψηφιζόμενες διαφορές διέπονται από την παρούσα Πολιτική ή μεταγενέστερη έκδοση αυτής που έχει θεσπίσει η ICANN.
 7. Χρεώσεις. Όλες οι χρεώσεις που χρεώνονται από έναν Πάροχο αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά ενώπιον μιας Διοικητικής επιτροπής σύμφωνα με την αυτή την Πολιτική θα καταβάλλονται από τον καταγγέλλοντα, εκτός από τις περιπτώσεις που εσείς επιλέξετε τη διεύρυνση της Διοικητικής επιτροπής από ένα σε τρία μέλη όπως προβλέπεται στην Παράγραφο 5(β)(iv) του Κανονισμού Διαδικασίας, οπότε όλες οι χρεώσεις κατανέμονται εξίσου ανάμεσα σε εσάς και τον καταγγέλλοντα.
 8. Η συμμετοχή μας στις διοικητικές διαδικασίες. Δεν συμμετέχουμε με κανέναν τρόπο στη διαχείριση ή στη διεξαγωγή οποιασδήποτε διαδικασίας ενώπιον Διοικητικής επιτροπής. Επιπλέον, δεν φέρουμε καμία ευθύνη συνεπεία των αποφάσεων που θα λάβει η Διοικητική επιτροπή.
 9. Αποζημιώσεις. Οι διαθέσιμες αποζημιώσεις για τον καταγγέλλοντα δυνάμει οποιασδήποτε διαδικασίας ενώπιον Διοικητικής επιτροπής θα περιορίζονται στο αίτημα ακύρωσης του ονόματος domain που χρησιμοποιείτε ή στη μεταβίβαση της κατοχύρωσης του ονόματος domain στον καταγγέλλοντα.
 10. Ειδοποίηση και Δημοσίευση. Ο Πάροχος θα μας ειδοποιήσει για οποιαδήποτε απόφαση λήφθηκε από τη Διοικητική επιτροπή σχετικά με το όνομα domain που έχετε κατοχυρώσει σε εμάς. Όλες οι αποφάσεις στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής θα δημοσιεύονται πλήρως στο Internet, εκτός εάν μια Διοικητική επιτροπή αποφασίσει σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παραλειφθούν τμήματα της απόφασής της.
 11. Διαθεσιμότητα δικαστικών διαδικασιών. Οι απαιτήσεις για την υποχρεωτική διοικητική διαδικασία που διατυπώνονται στην Παράγραφο 4 δεν αποκλείουν ούτε εσάς ούτε τον καταγγέλοντα από τη δυνατότητα προσφυγής σε αρμόδια δικαστική αρχή για την ανεξάρτητη επίλυση της διαφοράς προτού ξεκινήσει η υποχρεωτική διοικητική διαδικασία ή αφού ολοκληρωθεί. Αν μια Διοικητική επιτροπή αποφασίσει ότι η κατοχύρωση του ονόματος domain σας πρέπει να ακυρωθεί ή να μεταβιβαστεί, θα περιμένουμε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες (όπως ισχύει στην τοποθεσία της έδρας μας) από την ημέρα που θα ενημερωθούμε από τον αρμόδιο Πάροχο σχετικά με την απόφαση της Διοικητικής επιτροπής προτού υλοποιήσουμε την απόφαση. Στη συνέχεια, θα υλοποιήσουμε την απόφαση εκτός εάν έχουμε λάβει από εσάς εντός του διαστήματος των δέκα (10) εργάσιμων ημερών επίσημη τεκμηρίωση (όπως αντίγραφο καταγγελίας, με σφραγίδα του δικαστικού υπαλλήλου) ότι έχετε καταθέσει αγωγή εναντίον του καταγγέλοντα σε αρμόδια δικαστική αρχή σύμφωνα με την Παράγραφο 3(β)(xiii) του Κανονισμού Διαδικασίας. (Σε γενικές γραμμές, η περιοχή δικαιοδοσίας της αρμόδιας δικαστικής αρχής είναι είτε η τοποθεσία της έδρας μας είτε η δική σας διεύθυνση όμως εμφανίζεται στη βάση δεδομένων Whois. Ανατρέξτε στις Παραγράφους 1 και 3(β)(xiii) του Κανονισμού Διαδικασίας για λεπτομέρειες.) Αν λάβουμε τέτοια τεκμηρίωση εντός της περιόδου των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, δεν θα υλοποιήσουμε την απόφαση της Διοικητικής επιτροπής και δεν θα προβούμε σε καμία περαιτέρω ενέργεια μέχρι να λάβουμε (α) ικανοποιητικό για εμάς αποδεικτικό στοιχείο για την επίλυση της διαφοράς μεταξύ των διάδικων μερών, (β) ικανοποιητικό για εμάς αποδεικτικό στοιχείο ότι η αγωγή που καταθέσατε απορρίφθηκε ή αποσύρθηκε, ή (γ) αντίγραφο δικαστικής απόφασης που απορρίπτει την αγωγή σας ή αποφαίνεται ότι δεν έχετε το δικαίωμα να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το όνομα domain σας.

5. Λοιπές διαφορές και προσφυγές

Όλες οι άλλες διαφορές ανάμεσα σε εσάς και οποιοδήποτε τρίτο μέρος εκτός από εμάς, αναφορικά με την κατοχύρωση εκ μέρους σας ονόματος domain, για τις οποίες δεν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις της Παραγράφου 4 σχετικά με την υποχρεωτική διοικητική διαδικασία, θα επιλύονται από οποιοδήποτε δικαστήριο, διαδικασία διαιτησίας ή άλλη διαθέσιμη διαδικασία.

6. Η συμμετοχή μας στις υποθέσεις διαφορών

Με κανέναν τρόπο δεν θα συμμετάσχουμε σε καμία υπόθεση διαφοράς ανάμεσα σε εσάς και οποιοδήποτε μέρος πέραν ημών σχετικά με την κατοχύρωση και τη χρήση του εν λόγω ονόματος domain. Δεν επιτρέπεται να μας κατονομάσετε ως μέρος στην υπόθεση ή να μας συμπεριλάβετε με άλλον τρόπο σε τέτοια διαδικασία. Στην περίπτωση που κατονομαστούμε ως μέρος σε μια τέτοια διαδικασία, διατηρούμε το δικαίωμα υπεράσπισης με τρόπο κατά την κρίση μας κατάλληλο και ανάληψης οποιασδήποτε άλλης ενέργειας κριθεί απαραίτητη για την υπεράσπισή μας.

7. Διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος

Δεν θα προβούμε σε ακύρωση, μεταβίβαση, ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, με άλλον τρόπο αλλαγή της κατάστασης της κατοχύρωσης κανενός ονόματος domain δυνάμει της παρούσας Πολιτικής, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην ανωτέρω Παράγραφο 3.

8. Μεταβιβάσεις εν μέσω διαφορών

Μεταβιβάσεις ονόματος domain σε νέο κάτοχο

Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε την κατοχύρωση του ονόματος domain σε κανέναν άλλον κάτοχο (i) για όσο διάστημα εκκρεμεί διοικητική διαδικασία η οποία ασκήθηκε δυνάμει της Παραγράφου 4 ή για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών (όπως ισχύει για την τοποθεσία του κύριου τόπου δραστηριότητας) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ή (ii) για όσο διάστημα εκκρεμεί ασκηθείσα δικαστική προσφυγή ή διαιτησία αναφορικά με το όνομα domain που χρησιμοποιείτε, εκτός εάν ο συμβαλλόμενος στον οποίο μεταβιβάζεται η κατοχύρωση του ονόματος domain συμφωνήσει εγγράφως ότι θα δεσμεύεται από την απόφαση του δικαστηρίου ή του επιδιαιτητή. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε μεταβίβαση κατοχύρωσης ονόματος domain σε άλλον κάτοχο, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση της παρούσας υποπαραγράφου.

Αλλαγή καταχωρητών

Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε το κατοχυρωμένο όνομα domain σας σε άλλον καταχωρητή ενώ εκκρεμεί διοικητική διαδικασία δυνάμει της Παραγράφου 4 ή για περίοδο δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών (όπως ισχύει στην τοποθεσία της έδρας μας) μετά τη λήξη αυτής της διοικητικής διαδικασίας. Μπορείτε να μεταβιβάσετε τη διαχείριση του κατοχυρωμένου ονόματος domain σας σε άλλον καταχωρητή ενώ εκκρεμεί δικαστική απόφαση ή απόφαση διαιτησίας, με την προϋπόθεση ότι το όνομα domain που έχετε κατοχυρώσει σε εμάς θα συνεχίσει να υπόκειται στις διαδικασίες που ξεκίνησαν εναντίον σας σύμφωνα με τους όρους αυτής της Πολιτικής. Στην περίπτωση που μεταβιβάσετε ένα κατοχυρωμένο όνομα domain σε εμάς ενώ εκκρεμεί δικαστική απόφαση ή απόφαση διαιτησίας, η διαφορά θα συνεχίσει να υπόκειται στην πολιτική επίλυσης διαφορών για ονόματα domain του καταχωρητή από τον οποίο μεταβιβάστηκε το κατοχυρωμένο όνομα domain.

9. Τροποποιήσει πολιτικής

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική οποτεδήποτε με την άδεια της ICANN. Θα αναρτήσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική σε αυτή την τοποθεσία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προτού τεθεί σε ισχύ. Εκτός εάν έχει ήδη γίνει επίκληση της παρούσας Πολιτικής με την υποβολή καταγγελίας σε έναν Πάροχο, οπότε θα εφαρμοστεί η έκδοση της Πολιτικής που βρισκόταν σε ισχύ τη στιγμή της επίκλησης μέχρι την επίλυση της διαφοράς, όλες οι εν λόγω αλλαγές θα είναι δεσμευτικές για εσάς όσον αφορά τυχόν διαφορές για κατοχύρωση ονόματος domain, είτε η διαφορά προέκυψε πριν είτε κατά είτε μετά την ημερομηνία ισχύος των αλλαγών. Σε περίπτωση που έχετε αντίρρηση για κάποια αλλαγή σε αυτή την Πολιτική, το μόνο μέσο θεραπείας είναι να ακυρώσετε την κατοχύρωση του ονόματος domain που πραγματοποιήσατε σε εμάς, με την προϋπόθεση ότι δεν δικαιούστε επιστροφή οποιωνδήποτε χρεώσεων έχετε καταβάλει σε εμάς. Η αναθεωρημένη Πολιτική θα ισχύει για εσάς μέχρι να ακυρώσετε την κατοχύρωση ονόματος τομέα που πραγματοποιήσατε.