GoDaddy

ΣΎΜΒΑΣΗ ΚΑΤΟΧΎΡΩΣΗΣ ΟΝΌΜΑΤΟΣ DOMAIN

Τελευταία αναθεώρηση: 29 Ιουλίου 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ.


1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η παρούσα Σύμβαση κατοχύρωσης ονόματος domain (η παρούσα "Σύμβαση") συνάπτεται ανάμεσα στην GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") και εσάς, και αποκτά ισχύ από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποδοχής της. Η παρούσα Σύμβαση περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών κατοχύρωσης ονομάτων domain της GoDaddy ("Υπηρεσίες κατοχύρωσης ονομάτων domain" ή "Υπηρεσίες"). Οι όροι "εμείς" ή "εμάς", "μας" θα παραπέμπουν στην GoDaddy. Οι όροι "εσείς", "εσάς", "σας", "Χρήστης" ή "πελάτης" θα παραπέμπουν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδέχεται την παρούσα Σύμβαση. Εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό, ουδεμία διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι εκχωρεί δικαιώματα ή πλεονεκτήματα τρίτων.

Η εκ μέρους σας ηλεκτρονική αποδοχή αυτής της Σύμβασης σημαίνει ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αναγνωρίσει, καθώς και ότι συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτή τη Σύμβαση, η οποία ενσωματώνει κατά συνέπεια τα εξής: (i) GoDaddy Γενικούς Όρους χρήσης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών ("UTOS"), (ii) όλες τις οδηγίες, πολιτικές, πρακτικές, διαδικασίες, απαιτήσεις κατοχύρωσης ή πρότυπα λειτουργίας domain ανωτάτου επιπέδου ("TLD") στο οποίο κατοχυρώνετε οποιοδήποτε domain (“Πολιτικές μητρώου”) και (iii) οποιουσδήποτε περιορισμούς προγραμματισμού, αποποιήσεις ευθυνών για προϊόντα ή άλλους περιορισμούς που σας παρουσιάζονται στη σελίδα υποδοχής των Υπηρεσιών Κατοχύρωσης Ονόματος Domain του ιστότοπου GoDaddy (αυτός ο “Ιστότοπος”).

ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ TLD ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΤΕ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ DOMAIN, ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι (i) είναι στην αποκλειστική και απόλυτη κρίση της GoDaddy να αλλάζει ή να τροποποιεί, ανά πάσα στιγμή, την παρούσα Σύμβαση και τυχόν πολιτικές ή συμβάσεις που ενσωματώνονται στο παρόν, οι δε εν λόγω αλλαγές και τροποποιήσεις θα έχουν άμεση ισχύ μετά την ανάρτησή τους σε αυτό τον Ιστότοπο, και (ii) η από μέρους σας χρήση του εν λόγω Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που βρίσκονται σε αυτό τον Ιστότοπο μετά την εφαρμογή των εν λόγω αλλαγών και τροποποιήσεων θα συνιστά αποδοχή της παρούσας Σύμβασης, όπως αναθεωρήθηκε τελευταία. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση, όπως αναθεωρήθηκε τελευταία, μη χρησιμοποιήσετε (ή μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε) τον παρόντα Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες που βρίσκονται σε αυτόν. Επίσης, η GoDaddy ενδέχεται να σας ενημερώνει περιστασιακά για αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση μέσω email. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα δεδομένα σας στον λογαριασμό αγοραστή που διαθέτετε (“Λογαριασμός καταναλωτή”). Η GoDaddy δεν είναι υπεύθυνη ούτε υπόλογη σε περίπτωση αδυναμίας σας να λάβετε ειδοποίηση email, αν η εν λόγω αδυναμία προκύπτει από ανακριβή ή μη ενημερωμένη διεύθυνση email. Η GoDaddy είναι διαπιστευμένος καταχωρητής του οργανισμού Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"). Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ως διαπιστευμένος καταχωρητής της ICANN, η GoDaddy δεσμεύεται από τη σύμβαση με την ICANN. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η GoDaddy μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Σύμβαση προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται με τη σύμβαση που έχει συνάψει με την ICANN, καθώς και με οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις που έχουν οριστεί από (i) την ICANN ή/και (ii) το μητρώο που ισχύει για το εν λόγω domain ανωτάτου επιπέδου ή το domain ανωτάτου επιπέδου κωδικού χώρας ("ccTLD"). Στο πλαίσιο του παρόντος, οι όροι «μητρώο», «Μητρώο», «φορέας διαχείρισης μητρώου» ή «Φορέας διαχείρισης μητρώου» θα αναφέρονται στο μητρώο που ισχύει για τον εν λόγω TLD ή ccTLD. Για να εντοπίσετε τον υπεύθυνο καταχωρητή, κάντε κλικ εδώ.


2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΩΝ


Εκτός και αν υπάρχει επισήμανση περί του αντιθέτου, οι όροι που ακολουθούν στην Ενότητα 2 ισχύουν, γενικά, για όλα τα TLD που παρέχουμε. Ειδικοί όροι και διατάξεις που αφορούν κάποιο συγκεκριμένο TLD ή ccTLD (πλέον όσων περιλαμβάνονται στις Πολιτικές μητρώου) προσδιορίζονται αλλού παρακάτω στη Σύμβαση.

 1. Πολιτικές μητρώου. Αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από όλες τις Πολιτικές μητρώου (όπως ορίζονται παραπάνω στη Σύμβαση αυτή) οι οποίες ισχύουν και εφαρμόζονται στην από μέρους σας κατοχύρωση ονόματος domain (σε οποιοδήποτε επίπεδο). ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ TLD ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ TLD ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΘΕ TLD ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΟΥ TLD ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΔΩ. Παρά οποιονδήποτε αντίθετο όρο αναφερόμενο στην παρούσα Σύμβαση, ο Φορέας διαχείρισης του Μητρώου του TLD στον οποίο θα γίνει η κατοχύρωση του ονόματος domain είναι και θα παραμείνει προβλεπόμενος τρίτος δικαιούχος της παρούσας Σύμβασης. Κατά συνέπεια, τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας σύμβασης αποδέχονται και συμφωνούν ότι τα δικαιώματα του Φορέα διαχείρισης μητρώου ως τρίτου δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης είναι κεκτημένα και ότι ο Φορέας διαχείρισης μητρώου βασίστηκε στα εν λόγω δικαιώματα στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης για να παράσχει τη συγκατάθεσή του, ώστε η GoDaddy να γίνει καταχωρητής για το αντίστοιχο TLD. Τυχόν δικαιώματα του Φορέα διαχείρισης μητρώου ως τρίτου δικαιούχου διατηρούνται και μετά τη λήξη της Σύμβασης αυτής.
 2. Απαιτήσεις κατοχύρωσης. Στην έκταση που οποιοδήποτε TLD ή ccTLD απαιτεί να πληρείτε απαιτήσεις καταλληλότητας (π.χ. τόπο διαμονής για τα .JP, .EU κ.λπ.), εγκυρότητας (π.χ. εγκυρότητα DNS) ή άλλες απαιτήσεις έγκρισης ως προϋπόθεση για την κατοχύρωση ενός ονόματος domain στο TLD, αποδέχεστε ότι, υποβάλλοντας αίτηση ή ανανεώνοντας το όνομα domain σας, δηλώνετε και εγγυάστε τα εξής: (α) όλες οι πληροφορίες που παρέχετε για την κατοχύρωση ή την ανανέωση του ονόματος domain (συμπεριλαμβανομένων όλων των συνοδευτικών εγγράφων, εάν υπάρχουν) είναι αληθείς, πλήρεις και σωστές και επ’ ουδενί παραπλανητικές και η αίτηση γίνεται με καλή πίστη, (β) πληροίτε και θα συνεχίσετε να πληροίτε, τα κριτήρια καταλληλότητας που αναφέρονται στις Πολιτικές μητρώου για το σχετικό TLD, για όλη τη διάρκεια κατοχύρωσης του ονόματος domain, (γ) δεν έχετε παλαιότερα υποβάλει αίτηση για το εν λόγω όνομα domain με άλλον καταχωρητή χρησιμοποιώντας τα ίδια κριτήρια καταλληλότητας και ο άλλος καταχωρητής δεν έχει απορρίψει την αίτηση (εάν εφαρμόζεται), (δ) αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ακόμη και αν το όνομα domain γίνει δεκτό προς κατοχύρωση, το δικαίωμά σας να κατοχυρώσετε το όνομα domain ενδέχεται να αμφισβητηθεί από άλλους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν δικαίωμα επί του ονόματος domain και (ε) αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το Μητρώο ή ο καταχωρητής μπορεί να ακυρώσει την κατοχύρωση του ονόματος domain εάν κάποια από τις παραπάνω εγγυήσεις αποδειχθεί αναληθής, ημιτελής, εσφαλμένη ή παραπλανητική.
 3. Κυριότητα. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η κατοχύρωση ενός ονόματος domain δεν παρέχει οποιοδήποτε αποκλειστικό δικαίωμα σε εσάς, τον καταχωρητή ή οποιοδήποτε άλλο άτομο επί του ονόματος που χρησιμοποιείται ως όνομα domain ή επί της κατοχύρωσης ονόματος domain, και ότι η εγγραφή ενός ονόματος domain στο Μητρώο δεν δύναται να ερμηνευτεί ως αποδεικτικό κυριότητας επί του ονόματος domain που κατοχυρώθηκε ως όνομα domain. Δεν θα μεταβιβάσετε, ούτε καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο θα εμφανίζεστε να μεταβιβάζετε οιοδήποτε αποκλειστικό δικαίωμα επί οποιασδήποτε κατοχύρωσης ονόματος domain, και δεν θα παρέχετε, ούτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο θα εμφανίζεστε να παρέχετε ως εχέγγυο μια κατοχύρωση ονόματος domain, και δεν θα παρακωλύετε, ούτε θα εμφανίζεστε να παρακωλύετε κατοχύρωση ονόματος domain.
 4. Απαιτήσεις ICANN. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις, τα πρότυπα, τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις πρακτικές της ICANN που κάθε Φορέας διαχείρισης μητρώου οφείλει να ακολουθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση μητρώου που έχει συνάψει με την ICANN ή τυχόν άλλη συμφωνία με την ICANN. Για επιπρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με την ICANN, ανατρέξτε στις ενότητες Εκπαιδευτικό υλικό ICANN, καθώς και Πλεονεκτήματα και ευθύνες ICANN.
 5. Αποζημίωση Μητρώου. Αποδέχεστε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε (εντός 30 ημερών από το σχετικό αίτημα) τον Φορέα διαχείρισης του Μητρώου και τον Πάροχο Υπηρεσιών Μητρώου, καθώς και τους υπεργολάβους, τις θυγατρικές εταιρείες, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τις διευθύνσεις, τους μετόχους, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους λογιστές, τους δικηγόρους, τους ασφαλιστές, τους πράκτορες, τους προκατόχους, τους διαδόχους και τους πληρεξουσίους του από και κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων, αιτημάτων, ζημιών, απωλειών, κόστους, δαπανών, αγωγών ή άλλων ευθυνών οποιουδήποτε είδους, γνωστών ή αγνώστων, συμπεριλαμβανομένων των ευλόγων δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών, τα οποία θα προκύψουν λόγω ή σε σχέση με ή αλλιώς πως αναφορικά με την κατοχύρωση του ονόματος domain σας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, της χρήσης, κατοχύρωσης, επέκτασης, ανανέωσης, διαγραφής ή/και μεταβίβασης αυτών ή/και της παραβίασης οποιωνδήποτε ισχυόντων όρων ή προϋποθέσεων που διέπουν την κατοχύρωση. Δεν θα πρέπει να έλθετε σε κανέναν διακανονισμό ή συμβιβασμό για καμία τέτοιου είδους απαίτηση που μπορεί να καλυφθεί με αποζημίωση, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Καταχωρητή ή του Φορέα διαχείρισης μητρώου, την οποία δεν θα πρέπει να αρνηθούν οι ανωτέρω χωρίς εύλογη αιτία, ενώ αποδέχεστε και ότι η εν λόγω υποχρέωση περί αποζημίωσης θα εξακολουθεί να ισχύει και μετά την καταγγελία ή τη λήξη της Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΑΛΛΟΝ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΖΗΤΗΜΑ, ΕΙΤΕ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ DOMAIN, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΡΧΕΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΧΕ ΛΑΒΕΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
 6. Ρυθμιζόμενα TLD. Όσον αφορά κατοχύρωση ονόματος domain με χρήση οποιουδήποτε από τα “Ρυθμιζόμενα” TLD, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα: (α) με όλους τους εφαρμοστέους νόμους. περιλαμβανομένων των σχετικών με την προστασία του απορρήτου, τη συλλογή δεδομένων, την προστασία του καταναλωτή (και ό,τι αφορά παραπλανητική ή παραπειστική συμπεριφορά), δίκαιο δανεισμό, είσπραξη οφειλών, βιολογική καλλιέργεια, αποκάλυψη δεδομένων και γνωστοποιήσεις οικονομικών στοιχείων, (β) αν συλλέγετε και συντηρείτε ευαίσθητα δεδομένα υγείας καθώς και οικονομικά δεδομένα, οφείλετε να εφαρμόζετε εύλογα και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ανάλογα της προσφοράς των εν λόγω υπηρεσιών, όπως καθορίζονται στο εφαρμοστέο δίκαιο. Στα ρυθμιζόμενα TLD συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: .games, .juegos, .school, .schule, .toys, .eco, .care, .diet, .fitness, .health, .clinic, .dental, .healthcare, .capital, .cash, .broker, .claims, .exchange, .finance, .financial, .fund, .investments, .lease, .loans, .market, .money, .trading, .credit, .insure, .tax, .mortgage, .degree, .mba, .audio, .book, .broadway, .movie, .music, .software, .fashion, .video, .app, .art, .band, .cloud, .data, .digital, .fan, .free, .gratis, .discount, .sale, .media, .news, .online, .pictures, .radio, .show, .theater, .tours, .accountants, .architect, .associates, .broker, .legal, .realty, .vet, .engineering, .law, .limited, .show, .theater, .town, .city, .reise, και .reisen
 7. Αυστηρώς ρυθμιζόμενα TLD. Επιπλέον της απαίτησης για τα Ρυθμιζόμενα TLD, όσον αφορά κατοχυρώσεις ονομάτων domain με χρήση οποιουδήποτε από τα Αυστηρώς ρυθμιζόμενα TLD, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα: (α) θα παρέχετε τα στοιχεία της επαφής διαχείρισης τα οποία πρέπει να διατηρούνται ενημερωμένα, για σκοπούς ειδοποίησης σχετικά με καταγγελίες ή αναφορές κατάχρησης κατοχύρωσης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του οικείου ρυθμιστικού φορέα ή φορέα αυτορρύθμισης του Κλάδου στον κύριο τόπο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, (β) δηλώνετε ότι κατέχετε κάθε απαραίτητη εξουσιοδότηση, πράξη, άδεια ή/και άλλα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα για τη συμμετοχή σας στο domain που συνδέεται με το εν λόγω Αυστηρώς Ρυθμιζόμενο TLD και (γ) θα αναφέρετε κάθε ουσιώδη αλλαγή ως προς την εγκυρότητα των εξουσιοδοτήσεων, πράξεων, αδειών ή/και άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων για τη συμμετοχή σας στον τομέα που συνδέεται με το Αυστηρώς Ρυθμιζόμενο TLD, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εξακολουθείτε να συμμορφώνεστε με τους κατάλληλους κανονισμούς και τις απαιτήσεις αδειοδότησης και ότι, εν γένει, διεξάγετε τις δραστηριότητές σας με γνώμονα το συμφέρον των καταναλωτών που εξυπηρετούν αυτές. Στα αυστηρώς ρυθμιζόμενα TLD συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: .abogado, .attorney, .bank, .bet, .bingo, .casino .charity (και αντίστοιχο με IDN), .cpa, .corp, creditcard, .creditunion .dds, .dentist, .doctor, .fail, .gmbh, .gripe, .hospital, .inc, .insurance, .lawyer, .lifeinsurance, .llc, .llp, .ltda, .medical, .mutuelle, .pharmacy, .poker, .university, .sarl, .spreadbetting, .srl, .sucks, .surgery .university, .vermogensberater, .vesicherung, και .wtf. Για το TLD .doctor, οι κάτοχοι που παρουσιάζονται ως ιατροί με άδεια εξάσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι έτοιμοι να αποδείξουν στον Καταχωρητή και στο Μητρώο ότι διαθέτουν τις σχετικές πιστοποιήσεις, κατόπιν αιτήματος.
 8. Ειδικώς προστατευόμενα TLD. Επιπλέον της απαίτησης για τα Ρυθμιζόμενα και Αυστηρώς ρυθμιζόμενα TLD, όσον αφορά κατοχυρώσεις ονομάτων domain με χρήση οποιουδήποτε εξ όσων ανήκουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας (“Ειδικώς προστατευόμενα” TLD), αποδέχεστε να προβείτε σε εύλογα μέτρα για την αποφυγή της παρερμηνείας ή του ψευδούς υπαινιγμού ότι εσείς ή η επιχείρησή σας είστε συνεργαζόμενοι, χορηγούμενοι ή έχετε τη συγκατάθεση μίας ή περισσότερων κρατικών ή κυβερνητικών στρατιωτικών δυνάμεων, εάν τέτοιου είδους συνεργασία, χορηγία ή συγκατάθεση δεν υφίστανται. Στα TLD Ειδικής προστασίας συγκαταλέγονται τα εξής: .army, .navy, .airforce
 9. Τρίτος δικαιούχος. Παρά οποιονδήποτε αντίθετο όρο αναφερόμενο στην παρούσα Σύμβαση, ο Φορέας διαχείρισης του Μητρώου του TLD στον οποίο θα γίνει η κατοχύρωση του ονόματος domain είναι και θα παραμείνει προβλεπόμενος τρίτος δικαιούχος της παρούσας Σύμβασης. Κατά συνέπεια, τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας σύμβασης αποδέχονται και συμφωνούν ότι τα δικαιώματα του Φορέα διαχείρισης μητρώου ως τρίτου δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης είναι κεκτημένα και ότι ο Φορέας διαχείρισης μητρώου βασίστηκε στα εν λόγω δικαιώματα στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης για να παράσχει τη συγκατάθεσή του, ώστε η GoDaddy να γίνει καταχωρητής για το TLD. Τυχόν δικαιώματα του Φορέα διαχείρισης μητρώου ως τρίτου δικαιούχου διατηρούνται και μετά τη λήξη της Σύμβασης αυτής.
 10. Μεταβλητή και μη ενιαία τιμολογιακή πολιτική. Αναγνωρίζετε, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι ορισμένα ονόματα domain σε ορισμένα TLD έχει καθοριστεί από τις Πολιτικές μητρώου να έχουν διαφορετικές τιμές (δηλαδή, τυπικά έναντι προνομιούχων ονομάτων) ή/και ενδέχεται να έχουν μη ενιαίο τιμολόγιο κατοχύρωσης ανανέωσης (έτσι ώστε η Αμοιβή για την ανανέωση κατοχύρωσης ενός ονόματος domain ενδέχεται να διαφέρει από των άλλων ονομάτων domain στο ίδιο TLD, π.χ. η ανανέωση της κατοχύρωσης ενδέχεται να είναι 100,00 $ για ένα domain και 33,00 $ για ένα άλλο).
 11. Περιορισμός ως προς τη διαθεσιμότητα απόρρητων κατοχυρώσεων ή κατοχυρώσεων μέσω μεσολαβητή. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι μπορεί να μην έχετε το δικαίωμα να προβαίνετε σε απόρρητες κατοχυρώσεις TLD ή κατοχυρώσεις μέσω μεσολαβητή σε ορισμένες αγορές, χώρες και περιοχές ή για ορισμένα TLD. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να εγγράφεστε για όλες τις κατοχυρώσεις TLD χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας στοιχεία, για τα οποία θα δηλώνετε και θα εγγυάστε ότι είναι επίκαιρα, ακριβή και πλήρη.


3. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

(A) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Συμφωνείτε να καταβάλλετε τα αντίτιμα και τις χρεώσεις για Υπηρεσίες που αγοράζονται ή αποκτώνται στον παρόντα Ιστότοπο κατά τη στιγμή παραγγελίας των Υπηρεσιών. Η GoDaddy διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε αλλαγή ή τροποποίηση των τιμών και των χρεώσεών της, και οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα αναρτώνται online στον παρόντα Ιστότοπο και θα τίθενται σε ισχύ αμέσως χωρίς να απαιτείται περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς. Εάν έχετε αγοράσει ή αποκτήσει Υπηρεσίες για περίοδο μηνών ή ετών, οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις στις τιμές και τις χρεώσεις θα τίθενται σε ισχύ όταν οι εν λόγω Υπηρεσίες θα πρέπει να ανανεωθούν όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω.

Εκτός εάν προβλέπεται ρητώς διαφορετικά (για λόγους όπως αυτοί που περιγράφονται στη Ενότητα 2(x) παραπάνω), η τιμή ανανέωσης για οποιοδήποτε όνομα domain σε οποιοδήποτε TLD θα είναι η ίδια όπως στην τιμή καταλόγου (όχι πώλησης) που εμφανίζεται όταν αναζητάτε και επιλέγετε ένα domain και πάλι στο καλάθι αγορών, πριν από την αγορά. Για παράδειγμα, εάν η τιμή καταλόγου είναι 9,12 € δολάρια Η.Π.Α. και δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένα διαφορετική τιμή ανανέωσης, τότε και η τιμή ανανέωσης είναι επίσης 9,12 € δολάρια Η.Π.Α. Αντίστοιχα, εάν όνομα domain έχει τιμή πώλησης 8,21 € δολάρια Η.Π.Α., με την τιμή καταλόγου (όχι πώλησης) που εικονίζεται (διαγραμμένη) 9,12 € δολάρια Η.Π.Α., η τιμή ανανέωσης θα είναι 9,12 € δολάρια Η.Π.Α.*

Η τιμή ανανέωσης ενδέχεται να αλλάξει πριν από την πραγματική ημερομηνία ανανέωσης.

Για όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν αμοιβές, πληρωμή, επιστροφή χρημάτων και τιμολόγηση κ.λπ. και ισχύουν για τις Υπηρεσίες που προσφέρονται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, ανατρέξτε στην ενότητα “Αμοιβές και πληρωμές” των Γενικών Όρων Παροχής Υπηρεσιών.

(B) ΟΡΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ DOMAIN

Όταν κατοχυρώνετε ένα όνομα domain, θα έχετε τρεις επιλογές ανανέωσης: (α) "Αυτόματη ανανέωση", (β) "Παρατεταμένη αυτόματη ανανέωση" και (γ) "Μη αυτόματη ανανέωση":

 1. Αυτόματη ανανέωση. Η Αυτόματη ανανέωση είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση. Επομένως, αν δεν επιλέξετε είτε Εκτεταμένη αυτόματη ανανέωση είτε Μη αυτόματη ανανέωση, η GoDaddy θα σας εγγράψει στο πρόγραμμα Αυτόματης ανανέωσης. Τα ονόματα domain θα ανανεώνονται αυτόματα, για περίοδο ίση με την περίοδο της αρχικής κατοχύρωσης του ονόματος domain σας. Οποιοδήποτε όνομα domain πλησιάζει στη λήξη θα ανανεώνεται και η υπηρεσία θα εισπράττει την αντίστοιχη χρέωση με τον τρόπο πληρωμής που έχετε δηλώσει στο λογαριασμό σας GoDaddy, στην εκάστοτε τιμή της GoDaddy. Δηλαδή, αν έχετε επιλέξει κατοχύρωση του ονόματος domain σας για ένα (1) χρόνο, η GoDaddy θα το ανανεώσει αυτόματα για έναν (1) χρόνο. Αν έχετε επιλέξει κατοχύρωση του ονόματος domain σας για δύο (2) χρόνια, η GoDaddy θα το ανανεώσει αυτόματα για δύο (2) χρόνια, κ.ο.κ.
 2. Εκτεταμένη αυτόματη ανανέωση. Εάν εγγραφείτε στο πρόγραμμα Εκτεταμένης αυτόματης ανανέωσης, η GoDaddy θα ανανεώνει αυτόματα κάθε όνομα domain που επίκειται να ανανεωθεί για μία επιπλέον περίοδο ενός έτους ακριβώς στην ημερομηνία κατοχύρωσης του ονόματος domain σας, ώστε η αρχική περίοδος κατοχύρωσης να παραμένει πάντα ακέραιη. Έτσι, εάν έχετε επιλέξει να κατοχυρώσετε το όνομα domain σας για δύο (2) έτη, η GoDaddy θα το ανανεώσει αυτόματα για ένα (1) επιπλέον έτος ακριβώς στην ημερομηνία κατοχύρωσης του ονόματος domain σας ώστε η περίοδος κατοχύρωσης δύο (2) ετών που διαθέτετε να παραμένει πάντα ακέραιη. Εάν έχετε επιλέξει να κατοχυρώσετε το όνομα domain σας για πέντε (5) έτη, η GoDaddy θα το ανανεώσει αυτόματα για ένα (1) επιπλέον έτος ακριβώς στην ημερομηνία κατοχύρωσης του ονόματος domain σας ώστε η περίοδος κατοχύρωσης πέντε (5) ετών που διαθέτετε να παραμένει πάντα ακέραιη και ούτω καθεξής. Η GoDaddy θα λάβει την πληρωμή από τη Μέθοδο πληρωμής που έχετε ορίσει στην GoDaddy, με την αρχική ισχύουσα χρέωση κατοχύρωσης ονόματος domain ενός έτους της GoDaddy.
 3. Μη αυτόματη ανανέωση. Αν έχετε επιλέξει να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανανέωση και να ακυρώσετε το προϊόν (δηλαδή, να ακυρώσετε την κατοχύρωση του ονόματος domain) που ισχύει κατά τη λήξη της τότε τρέχουσας περιόδου, μπορείτε σε κάθε περίπτωση να ανανεώσετε μη αυτόματα το όνομα domain, οποιαδήποτε στιγμή πριν από την ημερομηνία λήξης με σύνδεση στη Διαχείριση λογαριασμού και μη αυτόματη εφαρμογή της ανανέωσης ή καλώντας την εξυπηρέτηση πελατών (εάν τελικά θέλετε να ανανεωθεί το όνομα domain). Αν παραλείψετε να πραγματοποιήσετε μη αυτόματα ανανέωση πριν την ημερομηνία λήξης, το όνομα domain θα ακυρωθεί και δεν θα μπορείτε πλέον να το χρησιμοποιείτε.

Όλες οι ανανεώσεις θα υπόκεινται στους όρους της παρούσας Σύμβασης, όπως αυτή ενδέχεται να τροποποιηθεί από καιρού εις καιρόν, ενώ αναγνωρίζετε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας (τροποποιημένης) Σύμβασης για όλα τα domain που ανανεώσατε. Οι χρεώσεις για ανανέωση ονόματος domain δεν επιστρέφονται. Στην περίπτωση που δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανανεώσουμε αυτόματα το όνομα domain σας για την επιλογή ανανέωσης που κάνατε, για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να ανανεώσουμε αυτόματα το όνομα σας για μικρότερο χρονικό διάστημα από την αρχική περίοδο κατοχύρωσης, στην έκταση που είναι απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η συναλλαγή. Αν για οποιονδήποτε λόγο η GoDaddy δεν κατορθώσει να λάβει πληρωμή με τη μέθοδο πληρωμής που έχουμε καταχωρήσει για εσάς, και αν δεν απαντήσετε στις ειδοποιήσεις μας, η κατοχύρωση ονόματος domain σας θα λήξει. Αποτελεί δική σας υποχρέωση να διατηρείτε ενημερωμένες τις πληροφορίες της μεθόδου πληρωμής, στις οποίες συγκαταλέγεται η ημερομηνία λήξης, αν χρησιμοποιείτε πιστωτική κάρτα.

Για ορισμένους ccTLD (.am, .at, .be, .br, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk και .vg), η τιμολόγηση ανανέωσης θα εκδοθεί την πρώτη μέρα του μήνα πριν από το μήνα λήξης.

Για ορισμένους ccTLD (.am, .at, .be, .ca, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk και .vg), η ανανέωση θα πραγματοποιηθεί ή πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 20 του μήνα πριν την ημερομηνία λήξης, ειδάλλως το όνομα domain σας θα τεθεί σε κατάσταση μη ανανέωσης. Για ορισμένους ccTLD (.es) πρέπει να πραγματοποιηθεί ανανέωση τουλάχιστον επτά ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης, ειδάλλως το όνομα domain σας θα τεθεί σε κατάσταση μη ανανέωσης. Όταν το όνομα domain βρίσκεται σε κατάσταση μη ανανέωσης, μπορείτε να ανανεώσετε το όνομα domain μόνο αν καλέσετε το GoDaddy και ζητήσετε την ανανέωση του ονόματος domain. Δεν μπορείτε να ανανεώσετε το όνομα domain μέσω της Διαχείρισης λογαριασμού. Αν παραλείψετε να πραγματοποιήσετε μη αυτόματα ανανέωση οποιουδήποτε ακυρωμένου προϊόντος πριν από την ημερομηνία λήξης, το όνομα domain θα ακυρωθεί και δεν θα μπορείτε πλέον να το χρησιμοποιείτε.

Συμφωνείτε ότι η GoDaddy δεν φέρει ευθύνη για ακυρωμένα ονόματα domain που θα παραλείψετε να ανανεώσετε στα χρονικά πλαίσια που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν ανανεώσετε εγκαίρως το όνομα domain σας, ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον χρεώσεις. Αν επιλέξατε υπηρεσίες προστασίας απορρήτου, προστατευμένη κατοχύρωση ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες με την κατοχύρωση του ονόματος domain σας, οι υπηρεσίες αυτές θα ανανεωθούν αυτόματα με την ανανέωση της κατοχύρωσης του ονόματος domain σας και θα χρεωθείτε με την εκάστοτε ισχύουσα χρέωση ανανέωσης, εκτός εάν ακυρώσετε εκ των προτέρων.

Εάν δεν κατορθώσετε να ανανεώσετε το όνομα domain σας στα χρονικά περιθώρια που υποδεικνύονται στην παρούσα Σύμβαση, συμφωνείτε ότι η GoDaddy μπορεί, κατά την αποκλειστική κρίση της, να ανανεώσει το όνομα του ληγμένου domain σας για λογαριασμό σας. Εάν η GoDaddy αποφασίσει να ανανεώσει το όνομα του ληγμένου domain σας για λογαριασμό σας, θα σας δοθεί μια περίοδος χάριτος ανανέωσης, στη διάρκεια της οποίας μπορείτε να αποζημιώσετε την GoDaddy για την ανανέωση και να κρατήσετε το όνομα domain σας. Η περίοδος χάριτος ανανέωσης διαρκεί προς το παρόν δώδεκα (12) ημέρες, αλλά ενδέχεται να αλλάξει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Για ορισμένους ccTLD (.am, .at, .be, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .de, .eu, .fm, .gs, .it, .jp, .ms, .nu, .nz, .co.nz, .net.nz, .org.nz, .tc, .tk, .tw, .com.tw, .org.tw, .idv.tw, .uk και .vg) δεν ισχύει περίοδος χάριτος ανανέωσης μετά την ημερομηνία λήξης του ονόματος domain. Εάν δεν αποζημιώσετε την GoDaddy για την ανανέωση στη διάρκεια της περιόδου χάριτος ανανέωσης, το όνομα domain σας θα τεθεί σε αναμονή και θα επισημανθεί για διαγραφή μετά την οποία θα ισχύει μια περίοδος εξαργύρωσης 30 ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι το όνομα domain σας δεν έχει τεθεί σε δημοπρασία ληγμένων domain και ότι θα καταβάλετε στην GoDaddy ένα αντίτιμο εξαγοράς. Το αντίτιμο εξαγοράς είναι αυτήν τη στιγμή 80,00 $ (USD) και ενδέχεται να μεταβληθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Εάν δεν εξαγοράσετε το όνομα domain σας μέχρι το τέλος της περιόδου εξαγοράς των 30 ημερών, η GoDaddy μπορεί, κατά την αποκλειστική κρίση της, να διαγράψει το όνομα domain σας ή να το μεταβιβάσει σε άλλον κάτοχο για λογαριασμό σας. Στη διάρκεια της περιόδου εξαγοράς υπάρχει το ενδεχόμενο στάθμευσης του ονόματος domain.

Αν το όνομα domain σας διαγραφεί, το Μητρώο παρέχει επίσης μια Περίοδο χάριτος ανάκτησης 30 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποία μπορείτε να καταβάλετε ένα τέλος ανάκτησης στη GoDaddy και να ανακτήσετε το όνομα domain σας. Το αντίτιμο εξαγοράς είναι αυτήν τη στιγμή 80,00 $ (USD) και ενδέχεται να μεταβληθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Αν δεν ανακτήσετε το όνομα domain σας πριν το τέλος της Περιόδου χάριτος ανάκτησης που παρέχεται από το Μητρώο, το Μητρώο θα αποδεσμεύσει το όνομα και αυτό θα καταστεί διαθέσιμο για κατοχύρωση κατά σειρά προτεραιότητας.

Οι περίοδοι χάριτος ανανέωσης και οι περίοδοι χάριτος ανάκτησης διαφέρουν ανάλογα με τον ccTLD. Ανατρέξτε στους συγκεκριμένους όρους για τον σχετικό TLD. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων της παρούσας παραγράφου και των όρων για τους ccTLD, θα υπερισχύουν οι όροι για τους ccTLD.

Η πολιτική μας για την ειδοποίηση λήξης κατοχυρώσεων και οι συσχετιζόμενες χρεώσεις περιγράφονται εδώ.

(Γ) ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σε περίπτωση που σας δοθούν δωρεάν προϊόντα με την κατοχύρωση ενός ονόματος domain, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι τα εν λόγω δωρεάν προϊόντα θα είναι διαθέσιμα μόνο με μια έγκυρη αγορά και ενδέχεται να διακοπούν σε περίπτωση που ένα όνομα domain διαγραφεί ή ακυρωθεί. Για τα δωρεάν ονόματα domain, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν επιτρέπεται να αλλάξετε τον λογαριασμό που συνδέεται με τον εν λόγω δωρεάν domain για τις πρώτες πέντε (5) ημέρες μετά την κατοχύρωση. Σε περίπτωση που ένα δωρεάν όνομα domain παρέχεται μαζί με την κατοχύρωση ενός άλλου domain και αποτύχει το επί πληρωμή κατοχυρωμένο όνομα domain, τότε ενδέχεται κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια να διαγράψουμε την κατοχύρωση του δωρεάν domain ή να επιστρέψουμε τη χρηματική διαφορά του καταβληθέντος ποσού και της αξίας του δωρεάν domain. Οι αποτυχημένες κατοχυρώσεις που συνδέονται με προωθητικές προσφορές ενδέχεται να καταλήξουν στη διαγραφή του δωρεάν προϊόντος ή του προϊόντος σε έκπτωση ή σε ρύθμιση της διαφοράς της τιμής του κατοχυρωμένου domain και της αξίας του προϊόντος σε έκπτωση, κατά τη δική μας αποκλειστική διακριτική ευχέρεια.


4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ, ΔΟΚΙΜΗ DOMAIN


Η περίοδος ισχύος της παρούσας Σύμβασης θα συνεχιστεί με πλήρη ισχύ παράγοντας αποτελέσματα εφόσον διατηρείτε ονόματα domain κατοχυρωμένα μέσω GoDaddy.

Συμφωνείτε ότι δεν θα μεταβιβάσετε κανένα όνομα domain που έχει κατοχυρωθεί μέσω της GoDaddy σε άλλον καταχωρητή ονομάτων domain στη διάρκεια των πρώτων εξήντα (60) ημερών μετά την ημερομηνία αρχικής κατοχύρωσης. Αποδέχεστε ότι δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση οποιουδήποτε ονόματος domain για;δέκα (10) ημέρες μετά την Αλλαγή Λογαριασμού.

Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα συμμετέχετε σε "δοκιμή domain" (domain tasting) χρησιμοποιώντας την περίοδο χάριτος πέντε (5) ημερών κατά την οποία ένας κάτοχος μπορεί να επιλέξει να ακυρώσει ένα όνομα domain και να λάβει επιστροφή ολόκληρου του κόστους κατοχύρωσης με σκοπό να δοκιμάσει την εμπορευσιμότητα ή τη βιωσιμότητα ενός ονόματος domain. Εάν η GoDaddy αποφασίσει (η οποία απόφαση θα λαμβάνεται από την GoDaddy κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια) ότι συμμετέχετε σε "δοκιμή domain", τότε η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα (α) να σας επιβάλει μια μικρή χρέωση (η οποία θα αφαιρείται από οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων πραγματοποιηθεί) ή (β) να απορρίψει το αίτημά σας για ακύρωση/επιστροφή χρημάτων. Η GoDaddy δεν θα σας επιβάλει χρέωση εάν η GoDaddy ακυρώσει το όνομα domain σας κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος των πέντε (5) ημερών εξαιτίας απάτης ή άλλης δραστηριότητας πέραν του ελέγχου σας. Η περίοδος χάριτος των πέντε (5) ημερών δεν ισχύει για domain Premium, για τα οποία δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

Συμφωνείτε ότι η GoDaddy δεν δεσμεύεται από (i) καμία δήλωση τρίτων, τους οποίους ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε για να αγοράσετε υπηρεσίες από την GoDaddy και από (ii) καμία δήλωση γενικής φύσης η οποία μπορεί να είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της GoDaddy ή να περιλαμβάνεται στο προωθητικό υλικό της GoDaddy.


5. ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΗ


Συμφωνείτε ότι θα ειδοποιείτε την GoDaddy εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών για τυχόν αλλαγές σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία που έχετε παράσχει στο πλαίσιο της αίτησης ή/και της διαδικασίας κατοχύρωσης. Η διατήρηση της εγκυρότητας και ενημερότητας των εν λόγω πληροφοριών αποτελεί δική σας ευθύνη. Αν εξαρχής και σε διαρκή βάση, για οιανδήποτε αιτία, παραλείψατε να παράσχετε στην GoDaddy ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, αυτό θα θεωρηθεί ουσιώδης αθέτηση της παρούσας Σύμβασης και βάση για αναστολή ή/και ακύρωση του ονόματος domain. Αν, για οιανδήποτε αιτία, παραλείψετε να απαντήσετε εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις που σας υποβλήθηκαν από την GoDaddy προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των παρεχόμενων από εσάς πληροφοριών, αυτό θα θεωρηθεί ουσιώδης αθέτηση της παρούσας Σύμβασης και βάση για αναστολή ή/και ακύρωση του ονόματος domain. Συμφωνείτε ότι θα διατηρείτε ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς του ονόματος domain για το αρχείο σας.

Συμφωνείτε ότι για κάθε από μέρους σας κατοχυρωμένο όνομα domain, θα απαιτούνται τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email, τηλεφωνικός αριθμός και, αν υπάρχει, αριθμός φαξ για τον Κάτοχο κατοχυρωμένου ονόματος και, αν δεν πρόκειται για τον ίδιο τον Κάτοχο κατοχυρωμένου ονόματος, τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας για μια επαφή τεχνικής υποστήριξης, μια επαφή διαχείρισης και μια επαφή τιμολόγησης.

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η κατοχύρωση του ονόματος domain απαιτεί την κοινοποίηση αυτών των στοιχείων επαφής, εν μέρει ή στο σύνολό τους, στο φορέα διαχείρισης του μητρώου για δική του χρήση, αντιγραφή, διανομή, δημοσίευση, τροποποίηση και άλλου είδους διεκπεραίωση για (μεταξύ άλλων χρήσεων σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε) τους σκοπούς της διαχείρισης της καταχώρισης του ονόματος domain, η οποία ενδέχεται να χρειαστεί τη μεταφορά τέτοιου είδους πληροφοριών εντός και εκτός διεθνών συνόρων, για παράδειγμα από και προς τις Η.Π.Α. προς την Ε.Ε., για παράδειγμα. Κατ' απαίτηση της ICANN, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι επίσης δημοσίως διαθέσιμες μέσω της βάσης δεδομένων WhoIs, ο δε φορέας διαχείρισης μητρώου ενδέχεται να είναι επίσης υποχρεωμένος να καταστήσει αυτές τις πληροφορίες δημοσίως διαθέσιμες μέσω της βάσης δεδομένων WhoIs. Αμφότεροι η GoDaddy και ο φορέας διαχείρισης μητρώου ενδέχεται να υποχρεούνται να αρχειοθετούν αυτές τις πληροφορίες μέσω υπηρεσιών μεσεγγύησης τρίτων. Με το παρόν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας σε όλες τις εν λόγω απαιτήσεις και γνωστοποιήσεις. Επιπροσθέτως, δηλώνετε και εγγυάστε ότι αν παρέχετε πληροφορίες σχετικά με κάποιον τρίτο, θα ειδοποιείτε τον εν λόγω τρίτο για τη γνωστοποίηση και τους σκοπούς της γνωστοποίησης και θα εξασφαλίζετε τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω γνωστοποίηση. Ο καταχωρητής δεν θα επεξεργάζεται δεδομένα κατά τρόπο μη συμβατό με την παρούσα Σύμβαση. Ο καταχωρητής θα λαμβάνει εύλογες προφυλάξεις για την προστασία των δεδομένων από απώλεια ή κακή χρήση.

Συμφωνείτε ότι για κάθε κατοχυρωμένο από μέρους σας όνομα domain οι εξής πληροφορίες θα είναι δημοσίως διαθέσιμες μέσω της βάσης δεδομένων WhoIs, σύμφωνα με την πολιτική της ICANN και ενδέχεται να πωληθούν μαζικά, όπως ορίζεται στη σύμβαση της ICANN:

 • Το όνομα domain,

 • Όνομα και ταχυδρομική διεύθυνση,

 • Το όνομα, η διεύθυνση email, η ταχυδρομική διεύθυνση, οι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ για τεχνικές επαφές και διαχειριστικές επαφές,

 • Οι αριθμοί πρωτοκόλλου Internet για τους κύριους και τους δευτερεύοντες nameserver,

 • Τα αντίστοιχα ονόματα των nameserver, και

 • Αρχική ημερομηνία κατοχύρωσης και λήξης.

 • Το όνομα του κύριου nameserver και του δευτερεύοντος nameserver.

 • Η ταυτότητα του καταχωρητή.


Συμφωνείτε ότι στο βαθμό που επιτρέπεται από την ICANN, η GoDaddy μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες που παραχωρήσατε στη διάρκεια της κατοχύρωσης. Εάν εμπλέκεστε στη μεταπώληση ονομάτων domain, συμφωνείτε ότι θα χορηγήσετε στα άτομα, των οποίων τα ατομικά στοιχεία έχετε λάβει, πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές χρήσεις των ατομικών στοιχείων τους σύμφωνα με την πολιτική της ICANN. Συμφωνείτε επίσης ότι θα λάβετε συγκατάθεση και απόδειξη της συγκατάθεσης από αυτά τα άτομα για την εν λόγω χρήση των ατομικών στοιχείων που θα χορηγήσουν.

Αποδέχεστε ότι η GoDaddy έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει και να ανταλλάσσει με τρίτα μέρη ορισμένες πληροφορίες που συνδέονται με την πώληση ή την αγορά ονομάτων domain στον ιστότοπο, όπως (α) το όνομα domain που πωλείται ή αγοράζεται, (β) την τιμή πώλησης ή αγοράς του ονόματος domain που πωλείται ή αγοράζεται και (γ) τις πληροφορίες για το χρόνο της πώλησης ή της αγοράς.

Προκειμένου να τηρήσουμε κάθε ισχύοντα ή μελλοντικό κανόνα και πολιτική που αφορά συστήματα ονόματος domain, καθώς και κάθε κανόνα ή πολιτική που έχει θεσπιστεί από τη CIRA ή από οποιαδήποτε τοπική ή ομοσπονδιακή κυβέρνηση ή από άλλο οργανισμό που έχει την εξουσία ή είναι εξουσιοδοτημένος να θεσπίζει κανόνες ή πολιτικές, με το παρόν χορηγείτε σε εμάς το δικαίωμα να γνωστοποιούμε σε τρίτους μέσω μιας αλληλεπιδραστικής, ανοιχτής στο κοινό, βάσης δεδομένων κατοχύρωσης τις παρακάτω πληροφορίες που πρέπει να παράσχετε όταν κάνετε αίτηση για ένα όνομα domain:

 1. Τα ονόματα domain ή δευτερεύοντος domain που έχετε κατοχυρώσει
 2. Το όνομα, το είδος και η ταχυδρομική διεύθυνση του οργανισμού σας
 3. Το όνομα, η θέση, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση e-mail, ο αριθμός τηλεφώνου και, όπου υπάρχει, ο αριθμός φαξ των επαφών διαχείρισης και τεχνικού τμήματος για το όνομα του κύριου ή του δευτερεύοντος domain σας
 4. Τα πλήρη ονόματα κεντρικού υπολογιστή και οι διευθύνσεις IP (Internet Protocol) τουλάχιστον δύο (2) κεντρικών υπολογιστών server ονομάτων (ένας κύριος και τουλάχιστον ένας δευτερεύων) για το όνομα του κύριου ή του δευτερεύοντος domain σας Μπορούν να οριστούν μέχρι έξι (6) server ονομάτων. Αν ένας κεντρικός υπολογιστής (host) έχει περισσότερες από μία (1) διευθύνσεις IP, χρησιμοποιήστε κόμμα για το διαχωρισμό τους.
 5. Τα αντίστοιχα ονόματα αυτών των nameserver
 6. Η αρχική ημερομηνία δημιουργίας της κατοχύρωσης, και
 7. Η ημερομηνία λήξης της κατοχύρωσης

Ενδέχεται να πρέπει να καταστήσουμε τις εν λόγω πληροφορίες διαθέσιμες υπό μαζική μορφή σε τρίτους. Ενδέχεται επίσης να μεταβιβάσουμε ή να εκχωρήσουμε τις εν λόγω πληροφορίες στη CIRA ή σε άλλον τέτοιον τρίτο όπως ενδεχομένως αποφασίσουμε, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια.


6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα Πολιτική μας επίλυσης διαφορών. Αυτή η πολιτική ενσωματώνεται στο παρόν και καθίσταται τμήμα της παρούσας Σύμβασης. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την Ενιαία πολιτική επίλυσης διαφορών ονομάτων domain, ηλεκτρονικά. Συμφωνείτε ότι η GoDaddy μπορεί από καιρού εις καιρόν να τροποποιεί την Πολιτική επίλυσης διαφορών. Η GoDaddy θα αναρτά τυχόν αλλαγές στην Πολιτική επίλυσης διαφορών τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προτού αυτές τεθούν σε ισχύ. Συμφωνείτε ότι διατηρώντας την κατοχύρωση ονόματος domain σας στην GoDaddy μετά την έναρξη ισχύος της ενημερωμένης πολιτικής, συμφωνείτε στην αναθεωρημένη Πολιτική επίλυσης διαφορών. Συμφωνείτε ότι θα εξετάζετε περιοδικά τον ιστότοπο της GoDaddy για να διαπιστώνετε αν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στην Πολιτική επίλυσης διαφορών. Αν ακυρώσετε ή τερματίσετε τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την GoDaddy εξαιτίας της τροποποιημένης Πολιτικής επίλυσης διαφορών, δεν θα σας επιστραφεί καμία χρέωση. Συμφωνείτε επίσης να αποδέχεστε τις προσφυγές που ασκούνται στο πλαίσιο του Ενιαίου συστήματος ταχείας αναστολής (Uniform Rapid Suspension System / URS) της ICANN, εφόσον ισχύουν.

Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση διαφοράς που οφείλεται σε ένα (1) ή περισσότερα ονόματα domain, τα οποία έχετε κατοχυρώσει μέσω της GoDaddy, θα καταβάλλετε αποζημιώσεις, θα υπερασπίζεστε και θα απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη την GoDaddy, όπως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση. Συμφωνείτε επίσης ότι, εάν η GoDaddy ενημερωθεί ότι έχει εγερθεί αγωγή από κυβερνητική, διοικητική ή δικαστική αρχή, σχετικά με όνομα domain που έχει κατοχυρωθεί από εσάς μέσω της GoDaddy, η GoDaddy, κατά την αποκλειστική κρίση της, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η GoDaddy κρίνει απαραίτητη σχετικά με περαιτέρω τροποποίηση, εκχώρηση ή/και έλεγχο του ονόματος domain που απαιτείται, προκειμένου το όνομα domain να συμμορφωθεί με τους νόμους ή τις απαιτήσεις της κυβερνητικής, διοικητικής ή δικαστικής αρχής, έως ότου επιλυθεί η διαφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, συμφωνείτε να απαλλάξετε την GoDaddy από κάθε ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία θα προβεί η GoDaddy.

Αποδέχεστε ότι υπόκειστε, με επιφύλαξη ως προς άλλες δυνάμει ισχύουσες δικαιοδοσίες, στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων (1) του τόπου μόνιμης κατοικία σας, (2)της έδρας του καταχωρητή ή (3) της έδρας του φορέα διαχείρισης του μητρώου (π.χ. Κίνα για το domain .CN, Κολομβία για το .CO, Η.Β. για το .EU κ.ο.κ.).

Στην περίπτωση ονομάτων domain .ca, συμφωνείτε ότι αν η από μέρους σας χρήση της υπηρεσίας ή η κατοχύρωση ενός ονόματος domain .ca αμφισβητηθεί από τρίτους, θα υπόκεισθε στους όρους που έχουν καθοριστεί από τη CIRA στην πολιτική της περί επίλυσης διαφορών, η οποία ισχύει κατά τη στιγμή που παρουσιάζεται η διαφορά.


7. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ DOMAIN, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ


Σε περίπτωση μεταβίβασης ονόματος domain, συμφωνείτε να παρέχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται, και να δεσμεύεστε, από τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην Σύμβαση μεταβίβασης ονόματος domain και στην Σύμβαση αλλαγής κατόχου. Μπορείτε να δείτε τις τελευταίες εκδόσεις της Σύμβασης μεταβίβασης ονόματος domain και της Σύμβαση αλλαγής κατόχου, ηλεκτρονικά. Προκειμένου να προστατέψετε περισσότερο το όνομα domain σας, οποιοδήποτε όνομα domain κατοχυρώνεται από την GoDaddy ή μεταφέρεται στην GoDaddy θα τοποθετείται σε κατάσταση κλειδώματος, εκτός εάν έχει προκύψει εξαίρεση, όπως προβλέπεται από την Σύμβαση αλλαγής κατόχου ή τη Σύμβαση μεσολάβησης ονόματος domain. Για να είναι δυνατή η μεταβίβαση του ονόματος domain από την GoDaddy σε νέο καταχωρητή, πρέπει να ξεκλειδωθεί (κατάσταση ξεκλειδώματος). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο λογαριασμό σας στην GoDaddy οποιαδήποτε στιγμή μετά την επιτυχή μεταβίβαση του ονόματος domain σας στην GoDaddy και να αλλάξετε την κατάστασή του για να το ξεκλειδώσετε.

Σε περίπτωση που αγοράσετε ένα όνομα domain για λογαριασμό τρίτου μέρους, συμφωνείτε ότι θα ενημερώσετε κάθε πελάτη σας, ο οποίος μπορεί να αποκτήσει το όνομα domain από εσάς χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες κατοχύρωσης της GoDaddy, ότι στην ουσία θα κατοχυρώσει το όνομα domain του μέσω της GoDaddy και ότι η GoDaddy είναι διαπιστευμένος καταχωρητής ICANN. Συμφωνείτε ότι δεν θα δηλώσετε ότι είστε διαπιστευμένος καταχωρητής ICANN ή ότι παρέχετε με οποιονδήποτε τρόπο ανώτερη πρόσβαση στο μητρώο ονομάτων domain της ICANN. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το λογότυπο εμπορικού σήματος της ICANN σε κανένα από τα προωθητικά υλικά σας, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπού σας.

Συμφωνείτε να εξασφαλίζετε την αποδοχή ενός εκάστου των πελατών σας για την εκάστοτε ισχύουσα εκδοχή της παρούσας Σύμβασης και να τηρείτε αποδεικτικά για την από μέρους των πελατών αποδοχή, για περίοδο τουλάχιστον των τριών (3) ετών. Σε περίπτωση που απαιτήσετε από τους πελάτες σας να αποδεχτούν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι δεν απαιτούνται από την GoDaddy, συμφωνείτε ότι οι εν λόγω πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις δεν θα αντιβαίνουν στην παρούσα Σύμβαση και τις πολιτικές και διαδικασίες που έχει υιοθετήσει η ICANN.

Συμφωνείτε ότι η GoDaddy δεν σας παρέχει πρόσβαση στις συνδέσεις καταχωρητή του ούτε στο μητρώο της και ότι εσείς οι ίδιοι δεν θα μπορείτε αυτοδικαίως να θεωρηθείτε καταχωρητές. Επιπροσθέτως, συμφωνείτε να μην αποπειραθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδέσεις καταχωρητή ή στο μητρώο της GoDaddy. Συμφωνείτε να παρέχετε πλήρη, ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία για κάθε κάτοχο που πρόκειται να προστεθεί σε ένα μητρώο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ICANN για συμπερίληψη στη βάση δεδομένων Whois.

Συμφωνείτε ότι θα παρέχετε στους πελάτες σας επαρκή υποστήριξη πελατών και ότι θα διατηρείτε επαφή μαζί τους, προκειμένου να τους παρέχετε ένα μέσο ώστε να επικοινωνούν τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που σας παρέχουν στο πλαίσιο της διαδικασίας κατοχύρωσης ονόματος domain. Με τη λήψη των διορθώσεων ή ενημερώσεων των πληροφοριών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θα παρέχετε τις εν λόγω πληροφορίες στη GoDaddy προκειμένου η GoDaddy να ενημερώνει τα αρχεία κατοχύρωσης. Θα διατηρείτε αντίγραφα όλων των επικοινωνιών ανάμεσα σε εσάς και τους πελάτες σας και κατόπιν αιτήματος θα παρέχετε στην GoDaddy αντίγραφα αυτών.


8. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΘΕΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Δηλώνετε και εγγυάστε ότι, στο βαθμό που είστε σε θέση να γνωρίζετε, ούτε η κατοχύρωση του domain ούτε ο άμεσος ή έμμεσος τρόπος χρήσης του δεν προσβάλλει τα νομικά δικαιώματα κανενός τρίτου μέρους. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που σχετίζονται με το απόρρητο, τη συλλογή δεδομένων, την προστασία των καταναλωτών, τον δίκαιο δανεισμό, την είσπραξη οφειλών, τη βιολογική καλλιέργεια, την κοινοποίηση δεδομένων και την κοινοποίηση οικονομικών στοιχείων. Εάν συλλέγετε και διατηρείτε ευαίσθητα δεδομένα για την υγεία καθώς και ευαίσθητα οικονομικά δεδομένα, πρέπει να λαμβάνετε εύλογα και κατάλληλα μέτρα ασφάλειας ανάλογα με την προσφορά αυτών των υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο ισχύον δίκαιο. Δηλώνετε ότι διαθέτετε κάθε αναγκαία εξουσιοδότηση, καταστατικό, άδεια ή/και άλλα σχετικά διαπιστευτήρια για τη συμμετοχή στο domain που σχετίζεται με τη σχετική συμβολοσειρά tld του μητρώου. Θα αναφέρετε τυχόν σημαντικές αλλαγές που σχετίζονται με την εγκυρότητα της εξουσιοδότησης, του καταστατικού, της άδειας ή/και άλλων σχετιζόμενων διαπιστευτηρίων σας. Θα αποζημιώνετε και θα απαλλάσσετε τον καταχωρητή και τον φορέα διαχείρισης του μητρώου, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους από και απέναντι σε οποιαδήποτε απαίτηση, ζημία, ευθύνη, κόστος και δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων και των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων) που θα προκύψουν ή θα σχετίζονται με την κατοχύρωση του ονόματος domain. Η εν λόγω υποχρέωση εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη ή τη λύση της παρούσας Σύμβασης ή της κατοχύρωσης του ονόματος domain.

Συμφωνείτε ότι, εκτός από άλλα συμβάντα που δηλώνονται στην παρούσα Σύμβαση:

 1. Η δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχονται από την GoDaddy υπόκεινται σε ακύρωση ή αναστολή, σε περίπτωση ανεπίλυτης αθέτησης της παρούσας Σύμβασης ή/και σε περίπτωση όπου επιβάλλεται αναστολή ή ακύρωση βάσει οποιασδήποτε πολιτικής βρίσκεται σε ισχύ τώρα ή εφαρμοστεί σε μεταγενέστερο χρόνο από την ICANN.
 2. Η κατοχύρωση από μέρους σας ονομάτων domain υπόκειται σε αναστολή, ακύρωση ή μεταβίβαση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή πολιτικές της ICANN ή σύμφωνα με τις διαδικασίες της GoDaddy που είναι συμβατές με τις προδιαγραφές ή τις πολιτικές της ICANN (α) για τη διόρθωση λαθών που έγιναν από την GoDaddy ή το φορέα διαχείρισης μητρώου κατά την κατοχύρωση του ονόματος domain, ή (β) για την επίλυση διαφορών αναφορικά με το όνομα domain.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η GoDaddy και το μητρώο διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν, να ακυρώσουν ή να μεταβιβάσουν κατοχυρώσεις ή συναλλαγές, ή να θέσουν σε κατάσταση κλειδώματος, αναστολής ή σε παρόμοια κατάσταση στο μητρώο ένα όνομα domain, εφόσον το θεωρούν απαραίτητο, κατά την απεριόριστη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της GoDaddy ή του μητρώου: (i) για συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που έχουν υιοθετήσει ευρέως αναγνωρισμένες ομάδες του κλάδου και θεωρούνται υποχρεωτικές αναφορικά με το Internet (π.χ. RFC), (ii) για προστασία της ακεραιότητας και σταθερότητας, καθώς και διόρθωση των λαθών που έγιναν από το μητρώο ή τον καταχωρητή σε σχέση με την κατοχύρωση ονόματος domain, (iii) για τη μη καταβολή χρεώσεων στο μητρώο, (iv) για την προστασία της ακεραιότητας και της σταθερότητας του μητρώου, (v) για συμμόρφωση με τυχόν δικαστικές αποφάσεις, ισχύοντες νόμους, κυβερνητικούς κανόνες ή απαιτήσεις, αιτήματα των διωκτικών αρχών ή διαδικασίες επίλυσης διαφορών, (vi) για τη συμμόρφωση με ισχύοντες κανόνες ή κανονισμούς της ICANN, περιλαμβανομένης ενδεικτικά της σύμβασης μητρώου, (vii) για την αποφυγή ευθύνης, αστικής ή ποινικής, εκ μέρους του φορέα διαχείρισης μητρώου, των συνεργατών, των θυγατρικών, των στελεχών, των διευθυντών και των υπαλλήλων του, (viii) σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, (ix) ως συνέπεια τέλεσης μίας εκ των απαγορευμένων δραστηριοτήτων της Ενότητας 8 κατωτέρω, (x) στη διάρκεια επίλυσης κάποιας διαφοράς.

Συμφωνείτε ότι η αδυναμία σας να συμμορφωθείτε πλήρως με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης και με οποιονδήποτε κανόνα ή πολιτική της GoDaddy μπορεί να θεωρήσει η GoDaddy ως ουσιώδη αθέτηση της παρούσας Σύμβασης και ότι η GoDaddy μπορεί να σας στείλει ειδοποίηση για την εν λόγω αθέτηση, είτε γραπτώς είτε ηλεκτρονικά (δηλαδή με email). Σε περίπτωση που δεν παράσχετε στην GoDaddy ουσιαστικές αποδείξεις ότι δεν έχετε αθετήσει τις υποχρεώσεις σας προς την GoDaddy, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η GoDaddy μπορεί να καταγγείλει τη μεταξύ σας συμβατική σχέση και να προβεί σε οποιαδήποτε επανορθωτική ενέργεια διαθέτει η GoDaddy βάσει του εφαρμοστέου δικαίου. Η εν λόγω επανορθωτική ενέργεια μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να ειδοποιηθείτε και περιλαμβάνει ενδεικτικά την ακύρωση της κατοχύρωσης οποιουδήποτε από τα ονόματα domain σας και τη διακοπή κάθε υπηρεσίας που σας παρέχει η GoDaddy. Σε περίπτωση που η παροχή των υπηρεσιών σας ακυρωθεί ή καταγγελθεί λόγω αθέτησης, δεν θα σας επιστραφεί κανένα ποσό που έχετε καταβάλει.

Τυχόν αποτυχία της GoDaddy να ενεργήσει ή να σας ενημερώσει για οποιοδήποτε γεγονός, το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί αθέτηση, δεν συνιστά απαλλαγή ή δικαιολογία για από μέρους σας αθέτηση.


9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ


Εάν φιλοξενείτε το σύστημα ονόματος domain (“DNS”) στους server της GoDaddy ή εάν χρησιμοποιείτε τα συστήματά μας για να προωθήσετε ένα όνομα domain, ένα URL, ή διαφορετικά σε ένα σύστημα ή έναν ιστότοπο που φιλοξενείτε αλλού ή εάν έχετε κατοχυρώσει το όνομα domain σας με την GoDaddy, έχετε την ευθύνη να διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρχει εκτεταμένη υπερφόρτωση στους server της GoDaddy. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε server της GoDaddy και το όνομα domain σας ως server προέλευσης, ενδιάμεσους server, διεύθυνση απάντησης ή διεύθυνση προορισμού για βόμβες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπερφόρτωση διαδικτυακής κίνησης, καταστροφή πακέτων δεδομένων ή άλλη καταχρηστική επίθεση. Απαγορεύεται το hacking σε server ή άλλη διάπραξη παραβιάσεων ασφάλειας. Συμφωνείτε ότι η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα απενεργοποίησης του ονόματος domain σας από το DNS της, εάν η GoDaddy κρίνει ότι είναι αποδέκτης ενεργειών από τον ιστότοπό σας, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του δικτύου της.

Συμφωνείτε ότι η GoDaddy μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας, να αρνηθεί να κάνει δεκτή την κατοχύρωση οποιουδήποτε ονόματος domain. Επίσης, η GoDaddy μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας, να προβεί σε διαγραφή της κατοχύρωσης οποιουδήποτε ονόματος domain στη διάρκεια των πρώτων τριάντα (30) ημερών από την κατοχύρωση.

Σε περίπτωση που η GoDaddy απορρίψει μια κατοχύρωση ή διαγράψει μια υφιστάμενη κατοχύρωση κατά τις πρώτες τριάντα (30) ημέρες μετά την κατοχύρωση, θα σας επιστρέφονται οποιαδήποτε ποσά έχετε καταβάλει στην GoDaddy σε σχέση με την κατοχύρωση που έχει ακυρωθεί ή απορριφθεί. Σε περίπτωση που η GoDaddy διαγράψει την κατοχύρωση ενός ονόματος domain που χρησιμοποιείται σε σχέση με ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία ή ηθικά ανάρμοστες δραστηριότητες, δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων.


10. ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΑΘΜΕΥΜΕΝΟΥ DOMAIN


Επιλογή των ρυθμίσεων του ονόματος domain σας. Όταν κατοχυρώνετε ένα όνομα domain στην GoDaddy, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ρυθμίσεις ονόματος domain κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε άλλο πάροχο για τις ανάγκες του ιστότοπου ή της φιλοξενίας, πρέπει να καταχωρήσετε τους server ονόματος του εν λόγω παρόχου όταν επιλέγετε τις ρυθμίσεις ονόματος domain. Με την ενέργεια αυτή, το όνομα domain σας δεν θα κατευθυνθεί στους server ονόματος της GoDaddy. Εάν είστε ήδη πελάτης της GoDaddy και έχετε ήδη δημιουργήσει προφίλ πελάτη καθορίζοντας τις ρυθμίσεις ονόματος domain σας για νέες κατοχυρώσεις ονόματος domain, δεν θα χρειαστεί να συμπληρώσετε ξανά αυτό το βήμα κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς.

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της GoDaddy. Εάν δεν μεταβιβάσετε το όνομα domain σας από τους server ονομάτων της GoDaddy όπως περιγράφεται παραπάνω, η GoDaddy θα μεταβιβάσει το όνομα domain σας σε μια “Σελίδα σταθμευμένου domain” (“Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις”). Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η GoDaddy έχει το δικαίωμα να ορίζει την Προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Προεπιλεγμένη ρύθμιση σελίδας σταθμευμένου domain. Η υπηρεσία σελίδας σταθμευμένου domain της GoDaddy είναι ένα online σύστημα αξιοποίησης domain που έχει σχεδιαστεί για την παραγωγή κέρδους (μέσω της χρήσης διαφημίσεων pay-per-click) από ονόματα domain που τη δεδομένη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται ως ιστότοποι. Εάν το όνομα domain σας κατευθύνεται σε μια Σελίδα σταθμευμένου domain, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η GoDaddy μπορεί να εμφανίζει τόσο (α) εταιρικές διαφημίσεις (που περιλαμβάνουν συνδέσμους σε προϊόντα και υπηρεσίες της GoDaddy) όσο και (β) διαφημίσεις τρίτων (που περιλαμβάνουν συνδέσμους σε προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων) στη Σελίδα σταθμευμένου domain μέσω αναδυόμενων παραθύρων που εμφανίζονται μπροστά ή πίσω από το εμφανιζόμενο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, διαφημίσεις με banner, ροές ήχου ή εικόνας ή οποιοδήποτε άλλο διαφημιστικό μέσο, και ότι ενδέχεται να συγκεντρώσουμε για δική μας χρήση σχετιζόμενα δεδομένα χρήσης με τη μορφή cookies και άλλων παρόμοιων μέσων. Επιπλέον, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλες οι εταιρικές διαφημίσεις και οι διαφημίσεις τρίτων θα επιλέγονται από την GoDaddy και τους διαφημιστικούς συνεργάτες της, όπως απαιτείται, και δεν θα επιτρέπεται να προσαρμόζετε τις διαφημίσεις και δεν δικαιούστε καμία αποζημίωση ως αντάλλαγμα αυτού. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι διαφημίσεις τρίτων που εμφανίζονται στις Σελίδες σταθμευμένου domain της GoDaddy μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο προσβλητικό προς εσάς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των συνδέσμων προς σελίδες περιεχομένου για ενήλικες. Η GoDaddy δεν καταβάλλει καμία προσπάθεια να επεξεργαστεί, να ελέγξει, να παρακολουθήσει ή να περιορίσει το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις τρίτων που εμφανίζονται σε Σελίδες σταθμευμένου domain της GoDaddy, και αποποιείται ρητώς οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος συνδέεται με αυτές.

Αλλαγή Προεπιλεγμένων ρυθμίσεων της GoDaddy. Μπορείτε να αλλάζετε τις Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της GoDaddy ανά πάσα στιγμή κατά την περίοδο ισχύος της κατοχύρωσης του ονόματος domain σας.

 1. Περιεχόμενο που εμφανίζεται στη σελίδα σταθμευμένου domain σας. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε το περιεχόμενο που εμφανίζεται στη σελίδα σταθμευμένου domain σας. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις άλλες επιλογές που αναφέρονται παρακάτω.
 2. Συμμετοχή σε αξιοποίηση ονόματος domain για δημιουργία εσόδων (domain monetization). Εάν θέλετε να συμμετέχετε στη δυνατότητα δημιουργίας εσόδων domain που περιλαμβάνεται στην υπηρεσία Σελίδα σταθμευμένου domain" της GoDaddy, διαβάστε σχετικά και αν θέλετε αγοράστε την υπηρεσία CashParking®.
 3. Απουσία περιεχομένου. Εάν οι επιλογές που αναφέρονται παραπάνω δεν είναι αποδεκτές από εσάς, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών για να μάθετε τι άλλες επιλογές ενδέχεται να βρίσκονται στη διάθεσή σας.

Επαναφορά στην προεπιλεγμένη ρύθμιση σελίδας σταθμευμένου domain κατά τη λήξη του ονόματος domain. Κατά τη λήξη του ονόματος domain και ανεξαρτήτως του τρόπου χρήσης του ονόματος domain κατά την περίοδο ισχύος της κατοχύρωσής του, το όνομα domain θα επανέλθει αυτόματα στην προεπιλεγμένη ρύθμιση της σελίδας σταθμευμένου domain που περιγράφεται ανωτέρω. Στο πλαίσιο αυτής της παραγράφου, ο όρος “λήξη” θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει οποιαδήποτε “περίοδο ανανέωσης” ή “περίοδο εξαγοράς” αμέσως μετά τη λήξη του ονόματος domain και προτού το όνομα domain επανέλθει στο μητρώο. Αφού το όνομα domain σας επανέλθει στην προεπιλεγμένη ρύθμιση σελίδας σταθμευμένου domain που περιγράφεται ανωτέρω, ο μόνος τρόπος να αποχωρήσετε από την υπηρεσία σελίδας σταθμευμένου domain είναι να ανανεώσετε, να εξαγοράσετε ή να κατοχυρώσετε εκ νέου το όνομα domain σύμφωνα με την Παράγραφο 2(B), Όροι ανανέωσης του ονόματος domain, της παρούσας Σύμβασης.


11. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ DOMAIN

Business Registration: Η δυνατότητα Business registration σάς επιτρέπει να εμφανίσετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση στην οποία βασίζεται το όνομα domain σας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό φαξ, τη διεύθυνση και τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης.

Πιστοποιημένα domain. Η υπηρεσία πιστοποιημένου domain σάς επιτρέπει σε γενικές γραμμές: (i) να θέσετε σφραγίδα Επικύρωσης πιστοποιημένου domain στον ιστότοπό σας, και (ii) το όνομα domain σας να φέρει την ένδειξη "Πιστοποιημένο" στις αναζητήσεις στη βάση δεδομένων WHOIS στον ιστότοπό μας. Η σφραγίδα Επικύρωσης πιστοποιημένου domain ανανεώνεται ανεξάρτητα από το domain σας. Κατά την ανανέωση του domain σας, πρέπει επίσης, εάν είναι απαραίτητο, να κάνετε ξεχωριστά ανανέωση της σφραγίδας Επικύρωσης πιστοποιημένου domain. Ωστόσο, η σφραγίδα Επικύρωσης πιστοποιημένου domain μπορεί να ακυρωθεί ανεξάρτητα από το domain σας. Αν ακυρώσετε το domain, η σφραγίδα Πιστοποιημένου domain που αφορά το ακυρωμένο domain, ακυρώνεται αυτόματα. Η σφραγίδα Πιστοποιημένου domain είναι εμπορικό σήμα και προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σφραγίδα Πιστοποιημένου domain μόνο σε συνδυασμό με την αγορά των Υπηρεσιών που περιγράφονται στη Σύμβαση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, δεν επιτρέπεται η χρήση, η αναπαραγωγή ή η τροποποίηση του σήματος για οποιαδήποτε πρόσθετη χρήση με σκοπό την προώθηση, χωρίς προηγουμένως να σας παράσχουμε σχετική γραπτή έγκριση. Το δικαίωμα που έχετε να χρησιμοποιείτε τη σφραγίδα Πιστοποιημένου domain αίρεται αμέσως με τη λήξη ή τη λύση της παρούσας Σύμβασης.

Ενοποίηση ημερομηνιών λήξης. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η υπηρεσία ενοποίησης ημερομηνιών λήξης επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για την ενοποίηση των ημερομηνιών λήξης των ονομάτων domain .com και .net. Η υπηρεσία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την ενοποίηση domain που βρίσκονται σε κατάσταση "ΑΝΑΣΤΟΛΗ από Καταχωρητή", "ΑΝΑΣΤΟΛΗ από Μητρώο" ή "Μεταβίβαση σε εκκρεμότητα". Αποδέχεστε ότι η υπηρεσία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τη χρονική μετάθεση της ημερομηνίας λήξης των domain σας, από ένα (1) μήνα έως και δέκα (10) χρόνια μετά, και δη, μόνο για περίοδο μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες. Αφού η υπηρεσία χρησιμοποιηθεί για την ενοποίηση των domain, η νέα ημερομηνία λήξης δεν επιτρέπεται να αναστρέφεται. Για να διασφαλιστεί ότι η υπηρεσία δεν υφίσταται κατάχρηση και δεν χρησιμοποιείται αντί της ανανέωσης, μπορείτε να την χρησιμοποιείτε για κάθε domain μόνο μία φορά ανά περίοδο 12 μηνών. Η υπηρεσία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για ονόματα domain που δεν έχουν υπερβεί την ημερομηνία λήξης τους. Για να αλλάξετε ξανά την ημερομηνία λήξης, θα πρέπει πρώτα να ανανεώσετε το όνομα domain. Κατανοείτε και αποδέχεστε επίσης ότι η υπηρεσία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για το συντονισμό domain, καταχωρητής των οποίων είμαστε εμείς. Τα domain που δεν κατοχυρώνονται σε εμάς πρέπει να μεταβιβάζονται πριν αποκτήσουμε τη δυνατότητα εκτέλεσης της Υπηρεσίας.

Κλαμπ εκπτωτικών domain. Σε αντάλλαγμα της αγοράς μιας συνδρομής στο Κλαμπ εκπτωτικών domain, θα έχετε τη δυνατότητα να αγοράζετε εκπτωτικά προϊόντα και υπηρεσίες μας, περιλαμβανομένων των εκπτώσεων για επιλεγμένες κατοχυρώσεις domain, ενός (1) δωρεάν λογαριασμού Δημοπρασιών, ενός (1) δωρεάν λογαριασμού CashParking και εκπτώσεων για την Υπηρεσία αγοράς domain. Υποχρεούστε να διατηρείτε τα στοιχεία της συνδρομής σας ενημερωμένα για όσο διάστημα έχετε δωρεάν ή εκπτωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες σας που ανανεώνετε. Εάν δεν ανανεώσετε τη συνδρομή σας και δεν ακυρώσετε την εκπτωτική κατοχύρωση του domain σας ή άλλες υπηρεσίες, θα ανανεώνουμε αυτόματα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας με τις κανονικές τιμές που θα ισχύουν κατά τη στιγμή της ανανέωσης, χρεώνοντας τη Μέθοδο πληρωμής που έχετε καταχωρημένη για εσάς, και δεν θα έχετε τη δυνατότητα να αγοράζετε άλλα εκπτωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες ή να χρησιμοποιείτε τους δωρεάν λογαριασμούς σας έως ότου καταβληθεί το τέλος της Σύμβασης συνδρομής. Οι πάγιες συνδρομητικές χρεώσεις δεν επιστρέφονται.

Προπαραγγελίες/Παρακολούθηση. Συμφωνείτε ότι ένα όνομα domain που έχει λήξει θα υπόκειται πρώτα σε μια περίοδο χάριτος δώδεκα (12) ημερών, και κατόπιν στην υποχρεωτική από την ICANN περίοδο χάριτος για εξόφληση των τριάντα (30) ημερών. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο τρέχων κάτοχος του ονόματος domain μπορεί να ανανεώσει το όνομα domain και να διατηρήσει τα δικαιώματα κατοχύρωσης. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι η προπαραγγελία σας θα καταλήξει στην απόκτηση του ονόματος domain και διατηρούμε ρητώς το δικαίωμα (α) να αρνηθούμε πρόσθετες προπαραγγελίες ή (β) να ακυρώσουμε τις υπάρχουσες προπαραγγελίες οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση άρνησης ή ακύρωσης της προπαραγγελίας σας, συμφωνούμε να επιστρέψουμε χωρίς καθυστέρηση τις χρεώσεις που καταβλήθηκαν για την προπαραγγελία του ονόματος domain. Το όνομα domain μπορεί επίσης να τοποθετηθεί προς μεταπώληση σε μια δευτερεύουσα αγορά μέσω της υπηρεσίας Δημοπρασιών (Auctions®). Συμφωνείτε ότι μετά τον πρώτο χρόνο συνδρομής στην υπηρεσία Δημοπρασιών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, θα ανανεώνουμε αυτόματα τη συνδρομή σας μέσω του τρόπου πληρωμής που έχετε δηλώσει στον λογαριασμό σας για το χρονικό διάστημα που η πίστωση της προπαραγγελίας σας παραμένει ενεργή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δημοπρασίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο Δημοπρασιών. Το όνομα domain μπορεί επίσης να περάσει από ένα ενδιάμεσο στάδιο «εγκατάλειψης» μαζί με άλλα domain (drop pool) προτού γίνει διαθέσιμο για αγορά. Κατανοείτε ότι εμείς και οι καταχωρητές συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες μας, όπως είναι η προπαραγγελία. Επομένως, το όνομα domain μπορεί να κατοχυρωθεί με διαφορετικό καταχωρητή αλλά η διαχείρισή του είναι εφικτή μέσω του λογαριασμού σας. Μέσω των Υπηρεσιών μας μπορείτε, μεταξύ άλλων:

 1. Κάντε προπαραγγελία για οποιοδήποτε όνομα domain που εμπίπτει στα domain ανωτάτου επιπέδου .COM, .NET, .US, .BIZ, .INFO, .ORG και .MOBI. Η προπαραγγελία για ένα όνομα domain περιλαμβάνει το τίμημα για την κατοχύρωση ονόματος domain με διάρκεια έως ένα έτος. Σε περίπτωση που υποβάλετε με επιτυχία προπαραγγελία για ένα όνομα domain, θα υπόκειστε στους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης κατοχύρωσης ονόματος domain και των συναφών συμβάσεων, οι οποίες ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής.
 2. Αλλάξτε την προπαραγγελία σας μέχρι να αποκτήσετε ένα όνομα domain. Έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε την πίστωση σε διαφορετικό όνομα domain μέχρι να γίνει δικό σας ένα από αυτά. Μετά από τρία (3) χρόνια, εάν δεν χρησιμοποιηθεί η πίστωση, δικαιούμαστε να την καταργήσουμε.
 3. Αγοράστε μηνιαία συνδρομή σε μια λίστα ονομάτων domain που λήγουν. Μπορεί επίσης να επιλέξετε να αγοράσετε συνδρομή σε μια λίστα ονομάτων domain που λήγουν εντός των επόμενων πέντε (5) ημερών. Αν αγοράσετε συνδρομή σε μια λίστα ονομάτων domain που λήγουν, συμφωνείτε να χρεώνεστε σε μηνιαία βάση για την περίοδο ισχύος των Υπηρεσιών που αγοράσατε σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που έχετε δηλώσει στον λογαριασμό σας.
 4. Να επιλέγετε ονόματα domain από τη λίστα ονομάτων domain που λήγουν τα οποία θα θέλατε να κατοχυρώσετε. Κάθε όνομα domain που επιχειρείτε να προπαραγγείλετε θα περιλαμβάνει την τιμή μιας κατοχύρωσης ονόματος domain έως ένα έτος, όπως ορίζεται στην παράγραφο (i) ανωτέρω.
 5. Να παρακολουθείτε τα εκάστοτε κατοχυρωμένα ονόματα domain σας για αλλαγές στον καταχωρητή, την κατάσταση, την ημερομηνία λήξης ή τους nameserver, χωρίς πρόσθετη χρέωση.
 6. Εγγραφείτε στην υπηρεσία Ειδοποίηση domain Pro ή παρακολούθηση domain, που σας παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε κατοχυρωμένα ονόματα domain, ανεξαρτήτως καταχωρητή, ώστε να βλέπετε το ιστορικό αλλαγών κατάστασης και να ορίσετε πολλές διευθύνσεις email για τη λήψη ειδοποιήσεων.

Υπηρεσία προστασίας δικαιωμάτων κατοχύρωσης. Γενικά, η Υπηρεσία προστασίας δικαιωμάτων κατοχύρωσης (“η Υπηρεσία”) σάς παρέχει: (i) προστασία από το ενδεχόμενο απώλειας ενός ονόματος domain, (ii) τη δυνατότητα να απαγορεύετε τη μεταφορά ενός ονόματος domain από καταχωρητή σε καταχωρητή και τη μεταβίβαση από κάτοχο σε κάτοχο, ενόσω αυτή η Υπηρεσία είναι ενεργή για το εν λόγω όνομα και (iii) μια ετήσια αναφορά για ονόματα domain, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά η κατάσταση όλων των ονομάτων domain που προστατεύονται στο πλαίσιο αυτής της Υπηρεσίας. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ, ΩΣΤΟΣΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ DOMAIN PREMIUM Ή ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ DOMAIN ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΤΗΣ GoDaddy, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΟΥ ΠΟΤΕ ΚΑΝΑΤΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ DOMAIN. Όταν επιλέξετε να αγοράσετε την Υπηρεσία για όλα τα ονόματα domain, για κάθε όνομα domain θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης και τα εν λόγω ονόματα δεν θα είναι μεταβιβάσιμα μέχρι την ανανέωση της Υπηρεσίας ή έως ότου πουλήσετε το όνομα domain Premium. Συνεπώς, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε αναλογιστεί προσεκτικά τις επιπτώσεις από την αγορά της Υπηρεσίας και κατανοείτε τους περιορισμούς που η Υπηρεσία αυτή θα επιβάλει ως προς τη δυνατότητά σας να μεταβιβάζετε ονόματα domain για τα οποία έχετε αγοράσει την Υπηρεσία. Επίσης, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε όνομα domain για το οποίο έχετε αγοράσει την Υπηρεσία δεν θα είναι μεταβιβάσιμο για οποιονδήποτε λόγο, εξαιρουμένης της πώλησης domain premium, μέχρι την επόμενη τακτικά προγραμματισμένη ανανέωση για το εν λόγω όνομα domain, υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως θα επιλέξετε να απενεργοποιήσετε την Υπηρεσία για το συγκεκριμένο όνομα domain, η δε απενεργοποίηση δεν μπορεί να λάβει χώρα πριν από τη λήξη της τρέχουσας περιόδου ισχύος της Υπηρεσίας. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε να αγοράσετε την Υπηρεσία για ένα όνομα domain το οποίο έχετε κατοχυρώσει για περίοδο πέντε (5) ετών, η Υπηρεσία θα παραμείνει ενεργή για την ίδια περίοδο των πέντε (5) ετών και δεν θα έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε μεταβίβαση του εν λόγω ονόματος domain κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου των πέντε (5) ετών.

Ονόματα domain Premium.

1. Περιγραφή της Υπηρεσίας. Η υπηρεσία Όνομα domain Premium (η “Υπηρεσία”) παρέχεται για τη διευκόλυνση των αγοραπωλησιών ήδη κατοχυρωμένων ονομάτων domain. Παρέχουμε εγκατάσταση και προβλέπουμε μια διαδικασία διευκόλυνσης συναλλαγών. Δεν είμαστε δημοπράτης ούτε μεσεγγυητής. Δεν ασκούμε εποπτεία σε όλα τα ονόματα domain που είναι καταχωρημένα στον ιστότοπο. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να ελέγχουμε την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των ονομάτων domain που είναι καταχωρημένα. Τα καταχωρημένα ονόματα domain ενδέχεται να αποσυρθούν ανά πάσα στιγμή από τον πωλητή ή από εμάς. Ενεργούμε ως διαμεσολαβητής συναλλαγών προκειμένου να πραγματοποιείτε και να εισπράττετε πληρωμές από τρίτους. Δεν είμαστε μεσεγγυητής, αντιθέτως ενεργούμε ως εντολοδόχος σας σύμφωνα με τις οδηγίες και τα αιτήματά σας για τη χρήση των Υπηρεσιών βάσει των οποίων εκτελούμε εργασίες για λογαριασμό σας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα κεφάλαιά σας για τα λειτουργικά μας έξοδα ή για άλλους εταιρικούς σκοπούς και δεν θα τα διαθέτουμε εκούσια στους πιστωτές μας σε περίπτωση χρεοκοπίας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Αποδέχεστε ότι δεν είμαστε τραπεζικός οργανισμός και ότι η Υπηρεσία είναι μια υπηρεσία διεκπεραίωσης πληρωμών και όχι τραπεζική υπηρεσία. Επιπροσθέτως αποδέχεστε ότι δεν λειτουργούμε ως πληρεξούσιος, εμπιστευματοδόχος ή μεσεγγυητής όσον αφορά τα κεφάλαιά σας. Σε όλες τις συναλλαγές, όπου το όνομα domain έχει κατοχυρωθεί σε εμάς, τα ονόματα domain που αγοράστηκαν μέσω της Υπηρεσίας δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλον καταχωρητή εκτός από εμάς για περίοδο εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής κατόχου.

2. Οι υποχρεώσεις σας.

Καταχώρηση ονομάτων domain. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για την καταχώρηση ονομάτων domain επί των οποίων: (i) διαθέτετε αποκλειστικά δικαιώματα προς πώληση, και (ii) είστε σε θέση να μεταβιβάσετε σύμφωνα με τις Υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση. Κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών για τους εν λόγω σκοπούς, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (i) είστε ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων επί του ονόματος domain που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, (ii) το όνομα domain δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων (iii) έχετε το δικαίωμα να μεταβιβάσετε το όνομα domain σύμφωνα με τις Υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και (iv) τυχόν υπηρεσία προστασίας δικαιωμάτων κατοχύρωσης που ισχύει για το domain δεν θα σας αποτρέψει τόσο από την καταχώρηση του ονόματος domain σε λίστα όσο και από την μεταβίβαση δικαιωμάτων κατοχύρωσης από εσάς. Επίσης, συμφωνείτε ότι το όνομα domain, επί του παρόντος, δεν αποτελεί αντικείμενο διαμάχης στο πλαίσιο της Ενιαίας πολιτικής επίλυσης διαφορών ονομάτων domain ή άλλης παρόμοιας αντιδικίας. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, επιφυλασσόμαστε ρητώς παντός δικαιώματος για την κατάργηση της καταχώρησης ορισμένων ή όλων των ονομάτων domain σας αμέσως μόλις περιέλθει σε γνώση μας η μη συμμόρφωσή σας. Μπορείτε να καταχωρήσετε το όνομα domain σας για οποιαδήποτε χρονική διάρκεια που προσφέρεται στον ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι θα καταβάλλετε τη χρέωση καταχώρησης που σχετίζεται με την περίοδο διάρκειας που επιλέξατε τη στιγμή της καταχώρησης. Αν θέλετε, μπορείτε να συμπληρώσετε την καταχώρηση με διάφορες πρόσθετες παρεχόμενες υπηρεσίες, αν διατίθενται. Η από μέρους σας χρήση των πρόσθετων υπηρεσιών υποδηλώνει ότι συμφωνείτε να καταβάλλετε τυχόν πρόσθετα αντίτιμα τα οποία συσχετίζουμε με τις πρόσθετες υπηρεσίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τη δομή τιμολόγησης ανά πάσα στιγμή. Αν εξασφαλίσετε Αγοραστή μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών, η συναλλαγή θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των Υπηρεσιών. Για κάθε συναλλαγή που ολοκληρώνεται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι θα καταβάλλετε σε εμάς ένα τέλος συναλλαγής σύμφωνα με τον κατάλογο χρεώσεων που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο. Το εν λόγω τέλος συναλλαγής θα είναι πληρωτέο απευθείας σε εμάς. Συμφωνείτε να μην προβαίνετε στην πώληση του ονόματος domain σε οποιονδήποτε Αγοραστή μέσω των Υπηρεσιών χωρίς τη χρήση των Υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αν κρίνουμε ότι παρακάμπτετε τις Υπηρεσίες, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε το λογαριασμό σας και να ακυρώσουμε όλες τις καταχωρήσεις σας. Σε περίπτωση που ενημερώσετε την τιμή πώλησης, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ενδεχομένως να απαιτηθούν έως και 24 ώρες για την ενημέρωση της τιμής που εμφανίζεται στους αγοραστές. Σε περίπτωση που το όνομα domain σας πωληθεί προτού ενημερωθεί η τιμή στον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι θα ισχύσει η τιμή που εμφανίζεται.

Αγορά ονομάτων domain. Ως Αγοραστής, έχετε την υποχρέωση να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή εάν αγοράσετε το όνομα domain. Αποδέχεστε ότι για ορισμένα ονόματα domain ενδέχεται να υπάρχει πρόσθετη χρέωση κατοχύρωσης. Για αυτά τα ονόματα domain, η χρέωση κατοχύρωσης θα προστεθεί στην τιμή για να διαμορφωθεί η τιμή αγοράς. Συμφωνείτε ότι ολοκληρώνοντας τη συναλλαγή, έχετε υποχρέωση να πληρώσετε τη χρέωση κατοχύρωσης. Με την επιλογή και την αποστολή πληρωμών μέσω της Υπηρεσίας, ορίζετε εμάς ως εκπρόσωπό σας για την είσπραξη των χρημάτων για λογαριασμό σας και τη μεταφορά τους στον παραλήπτη που έχετε ορίσει. Θα εισπράττουμε τα χρήματα με τον πρώτο τρόπο πληρωμής που έχετε δηλώσει. Αν τα χρήματα δεν επαρκούν ή τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν είναι σωστά, μπορούμε να εισπράττουμε το υπολειπόμενο χρηματικό ποσό με χρέωση οποιουδήποτε από τους τρόπους πληρωμής έχετε δηλώσει στον λογαριασμό σας. Αφού στείλετε την πληρωμή, θα παρακρατήσουμε τα χρήματα ενεργώντας ως εκπρόσωπός σας για προκαθορισμένη χρονική περίοδο ανάλογα με τον τύπο της συναλλαγής, και με την πάροδο αυτής θα αποδεσμεύσουμε τα χρήματα στον Πωλητή. Δεν μπορείτε να αποσύρετε αυτά τα χρήματα ούτε να τα στείλετε σε άλλο παραλήπτη αν δεν έχει ακυρωθεί η αρχική συναλλαγή. Σε περίπτωση που ο Πωλητής αρνηθεί την πληρωμή, τα χρήματα, μείον τη χρέωση συναλλαγής σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, θα σας επιστραφούν. Συμφωνείτε ότι δεν θα φέρουμε ευθύνη για τις πληρωμές που τυχόν αρνηθεί ο Πωλητής.

Μεταβίβαση κυριότητας. Δεν έχουμε στην κυριότητά μας όλα τα ονόματα domain που έχουν καταχωρηθεί στον Ιστότοπο και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε άμεση μεταβίβαση. Όσον αφορά ονόματα domain των οποίων είμαστε οι κάτοχοι, η μεταβίβαση κυριότητας της κατοχύρωσης θα αρχίσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς. Επιπροσθέτως, η μεταβίβαση οποιουδήποτε ονόματος domain από μέρους μας σε έναν αγοραστή πραγματοποιείται χωρίς εγγυήσεις και αποποιούμαστε ρητώς όλες ανεξαιρέτως τις εγγυήσεις και δηλώσεις περί της μη προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων από το όνομα domain. Τυχόν υπηρεσία προστασίας δικαιωμάτων κατοχύρωσης που ισχύει για το domain δεν θα σας αποτρέψει τόσο από την καταχώρηση του ονόματος domain σε λίστα όσο και από την μεταβίβαση δικαιωμάτων κατοχύρωσης από εσάς.

Πώληση ονομάτων domain. Ως Πωλητές, υποχρεούστε να ολοκληρώνετε τη συναλλαγή εάν ο Αγοραστής δεσμευτεί να αγοράσει το domain. Με τη λήψη πληρωμών μέσω της Υπηρεσίας, μας ορίζετε ως Αντιπρόσωπό σας με σκοπό να λαμβάνουμε και να καταθέτουμε κεφάλαια εκ μέρους σας. Οφείλετε, κατά τη στιγμή της καταχώρησης του ονόματος domain, να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό δικαιούχου. Οι πληρωμές για ολοκληρωμένες πωλήσεις ονομάτων domain θα πιστώνονται στον λογαριασμό δικαιούχου. Μετά από περίοδο διακράτησης λόγω απάτης, εάν δεν έχει εντοπιστεί κάποια απάτη, τα χρήματά σας θα καταβάλλονται ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής στον λογαριασμό δικαιούχου. Συνήθως, οι πληρωμές γίνονται ως εξής:

 • Ηλεκτρονική πληρωμή (ACH) — Γίνεται εκκαθάριση την ίδια ημέρα καθώς αποδεσμεύονται τα κεφάλαια και τα χρήματα εμβάζονται εντός δύο εργάσιμων ημερών, ανάλογα με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείτε λογαριασμό
 • PayPal® — Γίνεται εκκαθάριση την ίδια ημέρα καθώς αποδεσμεύονται τα κεφάλαια και τα χρήματα εμβάζονται μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα
 • Good As Gold — Γίνεται εκκαθάριση την ίδια ημέρα καθώς αποδεσμεύονται τα κεφάλαια και τα χρήματα εμβάζονται μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα
 • Επιταγή — Γίνεται εκκαθάριση κάθε εβδομάδα και ταχυδρομείται σε εσάς εντός 9 εργάσιμων ημερών

Αν δεν είστε δικαιούχος λογαριασμού, από προεπιλογή θα διεκπεραιώσουμε την πληρωμή μέσω επιταγής. Θα επιβαρύνεστε με τέλος διεκπεραίωσης ύψους 25,00 $ για όλες τις πληρωμές μέσω επιταγής. Με το παρόν μάς εξουσιοδοτείτε να δημιουργούμε πιστωτικές (θετικές) εγγραφές για πληρωμές στο λογαριασμό δικαιούχου. Κατανοείτε ότι το ποσό που καταχωρείται και εγγράφεται στο λογαριασμό δικαιούχου θα αντιπροσωπεύει πληρωμή για ονόματα domain που πωλήθηκαν με χρήση της Υπηρεσίας, μείον τυχόν ισχύουσες χρεώσεις ή/και αντιστροφές συναλλαγών. Με το παρόν μάς εξουσιοδοτείτε να δημιουργούμε και να καταχωρούμε χρεωστικές (αρνητικές) εγγραφές στο λογαριασμό δικαιούχου για την αντιστροφή εσφαλμένων πληρωμών ή/και για την πραγματοποίηση διορθώσεων σε λανθασμένες πληρωμές. Η εξουσιοδότηση που μας παρέχει με το παρόν ο κάτοχος του λογαριασμού δικαιούχου θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη ειδοποίηση από τον κάτοχο λογαριασμού δικαιούχου για ανάκληση της εν λόγω εξουσιοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η εν λόγω έγγραφη ειδοποίηση θα παρέχεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μας παρέχει εύλογη δυνατότητα να προβούμε σε ενέργειες σε σχέση με την εν λόγω ανάκληση εξουσιοδότησης ή μέχρις ότου αποστείλουμε ειδοποίηση για καταγγελία της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση αντιστροφής πληρωμής, θα αφαιρούμε το ποσό της πληρωμής από τη μέθοδο πληρωμής του πωλητή που είναι καταχωρημένη στα αρχεία μας. Αν, κατά την κρίση μας, παρατηρηθούν πολλές αντιστροφές συναλλαγών, διατηρούμε το δικαίωμα να παρακρατήσουμε ποσοστό είκοσι επί τοις εκατό (20%) σε όλες τις πληρωμές του Πωλητή για περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία καταβολής της πληρωμής.

Επικύρωση μεταβίβασης. Η υπηρεσία επικύρωσης μεταβίβασης σάς βοηθά να διατηρήσετε ασφαλές το όνομα domain σας. Με την επιλογή σας να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία υποβάλλετε ένα ρητό και οικειοθελές αίτημα σε εμάς να απορρίψουμε κάθε απόπειρα μεταβίβασης του ονόματος domain σε άλλον καταχωρητή ή μετακίνησης του ονόματος domain σας σε άλλον λογαριασμό, εκτός εάν επιβεβαιώνετε κάθε αίτημά σας όπως περιγράφεται στο παρόν. Θα μας δηλώσετε ένα όνομα υπευθύνου επικοινωνίας, έναν αριθμό τηλεφώνου και ένα PIN για τις επικυρώσεις μεταβίβασης domain. Όταν ζητηθεί μεταβίβαση ενός domain για όνομα domain που υπάρχει στον ατομικό σας Λογαριασμό, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Όταν λάβουμε ένα αίτημα μεταβίβασης, θα σας καλέσουμε για να το επιβεβαιώσουμε. Εάν δεν κατορθώσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη λήψη του αιτήματος για μεταβίβαση, η μεταβίβαση θα απορριφθεί. Εάν δεν δηλώσετε το σωστό PIN, η μεταβίβαση θα απορριφθεί. Όταν λάβουμε ένα αίτημα αλλαγής λογαριασμού, θα σας καλέσουμε για να το επιβεβαιώσουμε. Εάν δεν κατορθώσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη λήψη του αιτήματος για αλλαγή λογαριασμού, η αλλαγή θα απορριφθεί. Εάν δεν δηλώσετε το σωστό PIN, η αλλαγή θα απορριφθεί. Η διαθεσιμότητα υπηρεσιών υπόκειται στους όρους και στις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης και κάθε μίας από τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας. Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την παροχή ορισμένων τμημάτων των Υπηρεσιών εικοσιτέσερις (24) ώρες την ημέρα, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, καθόλη την περίοδο ισχύος της Σύμβασης και για την παροχή άλλων τμημάτων της υπηρεσίας κατά τις τυπικές εργάσιμες ώρες. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι περιστασιακά ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή οι εν λόγω Υπηρεσίες να μην λειτουργούν για κάποιο λόγο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των παρακάτω περιπτώσεων: (i) δυσλειτουργιών εξοπλισμού, (ii) διαδικασιών περιοδικής συντήρησης ή επισκευών που μπορεί να αναλαμβάνουμε περιστασιακά ή (iii) αιτιών πέραν του ευλόγου πεδίου ελέγχου μας ή που δεν είναι δυνατό να προβλέψουμε ευλόγως, όπως η διακοπή ή η αποτυχία των συνδέσμων τηλεπικοινωνίας ή ψηφιακής μετάδοσης, οι εχθρικές επιθέσεις στο δίκτυο, η συμφόρηση δικτύου ή άλλες αστοχίες. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν έχουμε έλεγχο επί της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας σε συνεχή ή αδιάκοπη βάση.

Total/Premium DNS. Το Total DNS είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο Domain Name System (“DNS”) που επιτρέπει τη διαχείριση των DNS σας και σας βοηθά να διατηρείτε τη διαθεσιμότητα και την αξιόπιστη απόδοση του ιστότοπου και των web εφαρμογών σας. Η υπηρεσία παρέχεται ως “έχει”, “ως διατίθεται” και “με όλα τα σφάλματα”, και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση ως προς αυτή.

Επιπλέον, αποδέχεστε και συμφωνείτε ειδικά ότι δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τα εξής:

 1. Διακοπές υπηρεσίας που προκαλούνται από την περιοδική συντήρηση, τις επιδιορθώσεις ή τις αντικαταστάσεις στη γενική υποδομή server ονομάτων(ορίζεται κατωτέρω) στις οποίες μπορεί να προβαίνουμε κατά διαστήματα.
 2. Διακοπές της Υπηρεσίας που προκαλούνται από εσάς εξαιτίας προσαρμοσμένης δέσμης ενεργειών, κωδικοποίησης, προγραμματισμού ή ρύθμισης παραμέτρων.
 3. Διακοπές υπηρεσίας που προκαλούνται από εσάς εξαιτίας της εγκατάστασης εφαρμογών τρίτων μερών.
 4. Διακοπές υπηρεσίας που δεν εμποδίζουν τους επισκέπτες να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό σας, αλλά επηρεάζουν απλώς τη δυνατότητά σας να προβαίνετε σε αλλαγές στον ιστότοπό σας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των αλλαγών μέσω μηχανισμών όπως το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (“FTP”) και το email, ή
 5. Τυχόν διακοπές της παροχής υπηρεσίας που ξεπερνούν το εύλογο πεδίο ελέγχου μας ή που δεν μπορούμε ευλόγως να προβλέψουμε, όπως είναι οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση, η διακοπή ή η αποτυχία των τηλεπικοινωνιακών συνδέσμων ή των συνδέσμων ψηφιακής μετάδοσης, οι εχθρικές επιθέσεις δικτύου, η συμφόρηση δικτύου ή άλλες αστοχίες.

Σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις περί ανωτέρας βίας, προσφέρουμε εγγύηση αδιάλειπτης λειτουργίας (“Εγγύηση αδιάλειπτης λειτουργίας”) για υπηρεσίες επί πληρωμή με διαθεσιμότητα χρόνου 99,999% (ορίζεται κατωτέρω). Θα λάβετε μονάδες υπηρεσίας για οποιαδήποτε διακοπή παροχής (που ορίζεται στην συνέχεια) της υπηρεσίας που καλύπτεται από την Εγγύηση απρόσκοπτης λειτουργίας. Οι μονάδες υπηρεσίας θα ισχύουν ως επεκτάσεις των όρων της σχετιζόμενης υπηρεσίας. Η Εγγύηση απρόσκοπτης λειτουργίας θα τεθεί σε ισχύ δεκατέσσερις (14) ημέρες αφότου αγοράσετε την υπηρεσία που καλύπτεται από την Εγγύηση απρόσκοπτης λειτουργίας ώστε να επιτρέπεται και στα δύο συμβαλλόμενα μέρα χρόνος για να διαμορφώσουν και να δοκιμάσουν δεόντως την υπηρεσία.

Ορισμοί. Για τους σκοπούς της Εγγύησης απρόσκοπτης λειτουργίας, θα ισχύουν οι εξής ορισμοί:

 1. “Γενική υποδομή server ονομάτων”: Το σύνολο συστημάτων (server, υλικό και σχετιζόμενο λογισμικό) μέσω των οποίων παρέχονται οι Υπηρεσίες. Η γενική υποδομή server ονομάτων δεν περιλαμβάνει τα περιβάλλοντα εργασίας χρήστη στο web, τους μηχανισμούς μεταφοράς ζώνης, τα συστήματα ενημερώσεων ή άλλες μεθόδους πρόσβασης ή διαχείρισης δεδομένων από τους χρήστες.
 2. “99,999% διαθεσιμότητα”: Εγγύηση ότι η γενική υποδομή server ονομάτων θα είναι διαθέσιμη να αποκριθεί σε αιτήματα του DNS σε ποσοστό 99,999% των περιπτώσεων.
 3. “Διακοπή παροχής”: Ο χρόνος κατά τον οποίο η διαθεσιμότητα της γενικής υποδομής server ονομάτων δεν διατηρήθηκε σε ποσοστό 99,999%.

Εξαιρέσεις. Για τους σκοπούς της Εγγύησης απρόσκοπτης λειτουργίας, τυχόν χρόνος εκτός λειτουργίας συνέπεια των παρακάτω συμβάντων δεν θα θεωρείται διακοπή παροχής:

 1. Διακοπές υπηρεσίας που προκαλούνται από “Κανονικά προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης” δηλαδή οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης που εκτελούνται στη γενική υποδομή server ονομάτων για τις οποίες ο πελάτης ειδοποιείται είκοσι τέσσερις (24) ώρες νωρίτερα. Θα αποστέλλεται ειδοποίηση email για κανονικά προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει ο πελάτης.
 2. Διακοπές της Υπηρεσίας που προκαλούνται από εσάς εξαιτίας προσαρμοσμένης δέσμης ενεργειών, κωδικοποίησης, προγραμματισμού ή ρύθμισης παραμέτρων.
 3. Διακοπές υπηρεσίας που προκαλούνται από εσάς εξαιτίας της εγκατάστασης εφαρμογών τρίτων μερών.
 4. Διακοπές υπηρεσίας που δεν εμποδίζουν τους επισκέπτες να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό σας, αλλά επηρεάζουν απλώς τη δυνατότητά σας να προβαίνετε σε αλλαγές στον ιστότοπό σας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των αλλαγών μέσω μηχανισμών όπως το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (“FTP”) και το email, ή
 5. Τυχόν διακοπές της παροχής υπηρεσίας που ξεπερνούν το εύλογο πεδίο ελέγχου μας ή που δεν μπορούμε ευλόγως να προβλέψουμε, όπως είναι οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση, η διακοπή ή η αποτυχία των τηλεπικοινωνιακών συνδέσμων ή των συνδέσμων ψηφιακής μετάδοσης, οι εχθρικές επιθέσεις δικτύου, η συμφόρηση δικτύου ή άλλες αστοχίες.

Κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια θα προσδιορίζουμε εάν ένα συμβάν πρέπει να θεωρηθεί διακοπή παροχής.

Αποζημιώσεις. Για τους σκοπούς της Εγγύησης αδιάλειπτης λειτουργίας, όταν ο πελάτης αντιληφθεί μια διακοπή, παροχής, οφείλει να υποβάλει δελτίο προβλήματος στο τμήμα υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης που διαθέτουμε εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη διακοπή παροχής. Αν κρίνουμε ότι όντως συνέβη διακοπή παροχής, ο πελάτης θα λάβει πίστωση υπηρεσίας που θα αντιστοιχεί σε δύο (2) μήνες για καθεμία από τις Υπηρεσίες που επηρεάστηκαν. Η πίστωση υπηρεσίας θα εφαρμοστεί ως επέκταση της περιόδου ισχύος των επηρεαζόμενων Υπηρεσιών. Οι λογαριασμοί πελατών δεν θα πιστώνονται βάσει της Εγγύησης απρόσκοπτης λειτουργίας συχνότερα από μία φορά το μήνα.

Προκειμένου να έχετε δικαίωμα σε πίστωση υπηρεσίας, θα πρέπει να διαθέτετε μια τρέχουσα και έγκυρη συνδρομή για τις επηρεαζόμενες Υπηρεσίες και έναν Λογαριασμό μαζί μας σε πλήρη συμμόρφωση με τις απορρέουσες υποχρεώσεις. Η πίστωση υπηρεσίας δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τυχόν χρεώσεις ή Υπηρεσίες πέραν εκείνων μόνο για τις οποίες δεν τηρήθηκε η Εγγύηση απρόσκοπτης λειτουργίας. Οι πελάτες με συνδρομές για περισσότερες της μίας Υπηρεσίες δεν θα λαμβάνουν πίστωση υπηρεσίας για Υπηρεσίες που δεν επηρεάστηκαν. Οι αποζημιώσεις που περιγράφονται στον παρόν θα είναι οι μοναδικές και αποκλειστικές αποζημιώσεις σε περίπτωση που αθετήσουμε την Εγγύηση αδιάλειπτης λειτουργίας.

Εάν οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις ουσιώδεις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση λόγω ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις αυτές αίρονται για όσο διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία, με την προϋπόθεση ότι η αιτία της ανωτέρας βίας θα απαλειφθεί το συντομότερο δυνατό. Ο όρος “ανωτέρα βία” σημαίνει οποιοδήποτε γεγονός προκαλείται από συμβάντα πέραν του εύλογου ελέγχου του συμβαλλόμενου μέρους και περιλαμβάνει, αλλά όχι περιοριστικά, θεομηνίες, πυρκαγιά ή πλημμύρα, εχθροπραξίες, τρομοκρατικές ενέργειες, κυβερνητικές αποφάσεις, πολιτικές ή πράξεις που εκδόθηκαν ή τέθηκαν σε ισχύ μετά τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης, ή διακοπές, ελλείψεις ή περικοπές σε εργατικό δυναμικό, τηλεπικοινωνίες ή άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

Αν οι Υπηρεσίες σας περιλαμβάνουν Domain Name System Security Extensions (“DNSSEC”), θα μπορείτε να προστατεύετε τα ονόματα domain σας με DNSSEC. Το σύστημα DNSSEC είναι σχεδιασμένο για να σας προστατεύει από πλαστά δεδομένα DNS έτσι ώστε οι “εισβολείς” να μην μπορούν να κατευθύνουν επισκέπτες του ιστότοπού σας σε έναν πλαστό ιστότοπο.

Το DNSSEC λειτουργεί μέσω κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι εάν τα κλειδιά δεν ταιριάζουν, η αναζήτηση ενός επισκέπτη για τον ιστότοπό σας μπορεί να αποτύχει (και να οδηγήσει σε μήνυμα σφάλματος “ο ιστότοπος δεν βρέθηκε”). Δεν φέρουμε καμία ευθύνη ως προς αυτό. Επιπλέον, οι αποκρίσεις του DNSSEC είναι μεν επαληθευμένες μέσω ελέγχου ταυτότητας, αλλά όχι κρυπτογραφημένες. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το DNSSEC δεν παρέχει εμπιστευτικότητα ως προς τα δεδομένα και ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη ως προς αυτό.

Απαγορεύουμε την εκτέλεση μιας δημόσιας υπηρεσίας DNS επαναλαμβανόμενων ερωτημάτων σε οποιονδήποτε server. Όλοι οι αναδρομικοί server DNS πρέπει να είναι ασφαλείς ώστε να επιτρέπουν μόνο την πρόσβαση εσωτερικού δικτύου ή ένα περιορισμένο σύνολο διευθύνσεων IP. Πραγματοποιούμε διαρκώς σάρωση για την παρουσία δημόσιων υπηρεσιών DNS επαναλαμβανόμενων ερωτημάτων και διατηρούμε το δικαίωμα να καταργούμε τυχόν server από το δίκτυο οι οποίοι παραβιάζουν τον εν λόγω περιορισμό.

Απόρρητη κατοχύρωση. Η υπηρεσία προστασίας απορρήτου γενικά σας επιτρέπει τα εξής: (i) αντικατάσταση των προσωπικών σας στοιχείων στον κατάλογο WHOIS με τα στοιχεία της Domains By Proxy, (ii) ρύθμιση μιας απόρρητης διεύθυνσης email για κάθε όνομα domain που μπορείτε να προωθήσετε, να φιλτράρετε ή να αποκλείσετε. Η υπηρεσία προστασίας απορρήτου αποσκοπεί σε: αποτροπή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας που σχετίζεται με domain, καθώς και προστασία της ταυτότητάς σας από τρίτους. Όπως έχει οριστεί στην Ενότητα 2(xi) αυτής της Σύμβασης, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι μπορεί να μην έχετε το δικαίωμα να προβαίνετε σε απόρρητες κατοχυρώσεις TLD ή κατοχυρώσεις μέσω μεσολαβητή σε ορισμένες αγορές, χώρες και περιοχές ή για ορισμένα TLD. Για έναν πλήρη κατάλογο των αγορών και των χωρών όπου η υπηρεσία προστασίας απορρήτου δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ εδώ. Η από μέρους σας αγορά και χρήση της υπηρεσίας Προστασία απορρήτου υπόκειται σε και διέπεται από τους όρους της Σύμβασης μεσολάβησης ονόματος domain.

Ολοκληρωμένη προστασία και απόρρητο domain. Η υπηρεσία Ολοκληρωμένη προστασία και απόρρητο domain γενικά σας επιτρέπει τα εξής: (i) αντικατάσταση των προσωπικών σας στοιχείων στον κατάλογο WHOIS με τα στοιχεία της Domains By Proxy, (ii) ρύθμιση μιας απόρρητης διεύθυνσης email για κάθε όνομα domain που μπορείτε να προωθήσετε, να φιλτράρετε ή να αποκλείσετε, (iii) αποτροπή ακούσιας απώλειας ονόματος domain λόγω λήξης πιστωτικής κάρτας, (iv) "κλείδωμα" του ονόματος domain στον λογαριασμό σας, (v) λήψη online αναφορών σε πραγματικό χρόνο για παρακολούθηση ζωτικών στοιχείων αναφορικά με το όνομα domain. Η υπηρεσία Ολοκληρωμένη προστασία και απόρρητο domain αποσκοπεί σε: αποτροπή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας που σχετίζεται με domain, προστασία της ταυτότητάς σας από τρίτους και προσθήκη υψηλότερου επιπέδου προστασίας μέσω επαλήθευσης ταυτότητας σε 2 βήματα, προκειμένου να αποτραπούν τα περισσότερα ενδεχόμενα τυχαίας ή κακόβουλης μεταφοράς/μεταβίβασης ονομάτων domain και, τέλος, η παροχή στοιχείων εν είδει ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας στον κατάλογο WHOIS που έχει σχεδιαστεί για αύξηση της επισκεψιμότητας χωρίς συμβιβασμούς σε θέματα απορρήτου. Όπως έχει οριστεί στην Ενότητα 2(xi) αυτής της Σύμβασης, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι μπορεί να μην έχετε το δικαίωμα να προβαίνετε σε απόρρητες κατοχυρώσεις TLD ή κατοχυρώσεις μέσω μεσολαβητή σε ορισμένες αγορές, χώρες και περιοχές ή για ορισμένα TLD. Για έναν πλήρη κατάλογο των αγορών και των χωρών όπου η υπηρεσία προστασίας απορρήτου δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ εδώ. Η από μέρους σας αγορά και χρήση της υπηρεσίας Ολοκληρωμένη προστασία και απόρρητο domain υπόκειται σε και διέπεται από τους όρους της Σύμβασης μεσολάβησης ονόματος domain.

Απόρρητο και επαγγελματική προστασία. Η υπηρεσία Απόρρητο και επαγγελματική προστασία περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες και χαρακτηριστικά της Προστασίας απορρήτου, συν, γενικά, τα εξής: (i) αποτροπή ακούσιας απώλειας ονόματος domain λόγω λήξης πιστωτικής κάρτας, (ii) "κλείδωμα" του ονόματος domain στον λογαριασμό σας, (iii) λήψη online αναφορών σε πραγματικό χρόνο για παρακολούθηση ζωτικών στοιχείων αναφορικά με το όνομα domain και (iv) ενεργοποίηση του TrustedSite, με την ισχύ του McAfee SECURE. Η υπηρεσία Απόρρητο και επαγγελματική προστασία αποσκοπεί σε: αποτροπή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας που σχετίζεται με domain, προστασία της ταυτότητάς σας από τρίτους και προσθήκη υψηλότερου επιπέδου προστασίας μέσω επαλήθευσης ταυτότητας σε 2 βήματα, προκειμένου να αποτραπούν τα περισσότερα ενδεχόμενα τυχαίας ή κακόβουλης μεταφοράς/μεταβίβασης ονομάτων domain, η παροχή στοιχείων εν είδει ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας στον κατάλογο WHOIS που έχει σχεδιαστεί για αύξηση της επισκεψιμότητας χωρίς συμβιβασμούς σε θέματα απορρήτου και, τέλος, η παροχή προστασίας για ονόματα domain μέσω του TrustedSite. Η από μέρους σας αγορά και χρήση της υπηρεσίας Απόρρητο και επαγγελματική προστασία υπόκειται σε και διέπεται από τους όρους της Σύμβασης μεσολάβησης ονόματος domain.

Trademark Keeper (Beta) Το "Trademark Keeper" είναι μια δωρεάν δυνατότητα beta για το domain σας, η οποία (i) αυτόματα καταγράφει μια αποτύπωση της αρχικής σας σελίδας κάθε τρίμηνο, περιλαμβανομένων τυχόν εμπορικών σημάτων σας (“Στιγμιότυπα οθόνης”) και (ii) προσθέτει χρονική σήμανση και τεκμηριώνει την καταγραφή των στιγμιοτύπων οθόνης μέσω τεχνολογίας blockchain, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της εγγραφής. Το "Trademark Keeper" σάς επιτρέπει, επίσης, να προσδιορίσετε έως και τρία (3) μεμονωμένα εμπορικά σήματα, προκειμένου να σας διευκολύνει στην καταλογοποίηση των στοιχείων της εμπορικής/εταιρικής σας ταυτότητας στον πίνακα εργασιών σας. Το "Trademark Keeper" αποθηκεύει στιγμιότυπα οθόνης σε διακομιστές που παρέχονται από την GoDaddy αλλά δεν αναλύει, ούτε τροποποιεί, ούτε επεξεργάζεται τα στιγμιότυπα οθόνης. Το "Trademark Keeper" αποθηκεύει μια ψηφιακή υπογραφή των στιγμιοτύπων οθόνης σε ένα blockchain, παρέχοντας τεκμηρίωση για την ύπαρξη των στιγμιοτύπων οθόνης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά δεν αποθηκεύει τα ίδια τα στιγμιότυπα οθόνης στο blockchain. Μπορείτε να ζητήσετε μια αναφορά που θα εμφανίζει ένα ιστορικό αρχείο των στιγμιοτύπων οθόνης που έχουν αποτυπωθεί μέσω του "Trademark Keeper". Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ζητήσετε να εξαιρεθείτε από το Trademark Keeper και να διαγράψετε το ιστορικό των εγγραφών των στιγμιοτύπων οθόνης. Τα στιγμιότυπα οθόνης θα διαγραφούν 24 ώρες αφού απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διατήρησης των δεδομένων σας. Εάν ενεργοποιήσετε εκ νέου αυτήν τη λειτουργία εντός 24 ωρών, τα στιγμιότυπα οθόνης σας ενδέχεται να αποκατασταθούν.Η GoDaddy ενδέχεται να διακόψει την παροχή της Beta λειτουργίας ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ "TRADEMARK KEEPER" ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ “ΕΠΙΣΗΜΗ” ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ "TRADEMARK KEEPER" ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΑΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Ή ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ. Η GoDaddy ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΖΗΤΗΜΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΩΝ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ ΟΘΟΝΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ "TRADEMARK KEEPER".


12. ΠΡΟΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ


Εάν υποβάλετε αίτηση για προκατοχύρωση ενός ονόματος domain, η GoDaddy δεν εγγυάται ότι το όνομα θα ασφαλιστεί για λογαριασμό σας ή ότι θα έχετε άμεση πρόσβαση στο όνομα domain, εφόσον αυτό ασφαλιστεί. H GoDaddy μπορεί να χρησιμοποιήσει τρίτους παρόχους υπηρεσιών για τις υπηρεσίες προκατοχύρωσης.


13. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ .BIZ


Πολιτική επίλυσης διαφορών ονομάτων domain. Εάν έχετε κάνει κράτηση ή κατοχύρωση ενός ονόματος domain .BIZ μέσω της δικής μας υπηρεσίας, εκτός από τη δική μας Πολιτική Επίλυσης Διενέξεων, δια του παρόντος αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει και αποδέχεστε να δεσμευτείτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Επίλυσης Διενέξεων που ισχύει για το TLD .biz.

Η Ενιαία πολιτική επίλυσης διαφορών σχετικά με περιορισμούς (Restrictions Dispute Resolution Policy / RDRP) καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι ένα όνομα domain δεν χρησιμοποιείται πρωτίστως για επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς θα εξετάζεται κατά περίπτωση από έναν ανεξάρτητο, πιστοποιημένο από την ICANN φορέα επίλυσης διαφορών. Ο Φορέας διαχείρισης μητρώου δεν θα εξετάζει, παρακολουθεί ή με άλλο τρόπο επαληθεύει κατά πόσο ένα συγκεκριμένο όνομα domain χρησιμοποιείται πρωτίστως για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς και ότι ένα όνομα domain χρησιμοποιείται σε συμμόρφωση με τις διαδικασίες που περιγράφονται στις πολιτικές SUDRP και UDRP.

Κατοχύρωση ενός έτους. Εάν κατοχυρώσετε ένα όνομα domain .BIZ και επιλέξετε να εκμεταλλευτείτε τις ειδικές τιμές που ισχύουν για τις κατοχυρώσεις ενός έτους, θα ανανεώσουμε αυτόματα το όνομα domain σας για μια πρόσθετη περίοδο ενός έτους στο τέλος της περιόδου του πρώτου έτους λαμβάνοντας το ποσό πληρωμής με την Μέθοδο πληρωμής που έχετε στο αρχείο, εκτός εάν μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε ανανέωση. Θα ενημερωθείτε και θα σας δοθεί η ευκαιρία να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε την ανανέωση ενός έτους πριν από την ημερομηνία λήξης του ονόματος domain σας. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να μην ανανεώσετε το όνομα domain .BIZ σας για δεύτερο έτος, η κατοχύρωση ονόματος domain σας θα επανέλθει σε εμάς αυτόματα και θα αποκτήσουμε πλήρη δικαιώματα κατοχύρωσης για το εν λόγω όνομα domain. Συμφωνείτε ότι εάν διαγράψετε ή μεταβιβάσετε το όνομα domain .BIZ στη διάρκεια του πρώτου έτους, θα χρεωθείτε αυτόματα το αντίτιμο ανανέωσης του δεύτερου έτους.


14. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ .INFO


Κατοχύρωση ενός έτους. Εάν κατοχυρώσετε ένα όνομα domain .INFO και επιλέξετε να εκμεταλλευτείτε τις ειδικές τιμές που ισχύουν για τις κατοχυρώσεις ενός έτους, θα ανανεώσουμε αυτόματα το όνομα domain σας για μια πρόσθετη περίοδο ενός έτους στο τέλος της περιόδου του πρώτου έτους, λαμβάνοντας το ποσό πληρωμής με την Μέθοδο πληρωμής που αναφέρεται στο αρχείο, εκτός εάν μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε ανανέωση. Θα ενημερωθείτε και θα σας δοθεί η ευκαιρία να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε την ανανέωση ενός έτους πριν από την ημερομηνία λήξης του ονόματος domain σας. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να μην ανανεώσετε το όνομα domain .INFO για δεύτερο έτος, η κατοχύρωση ονόματος domain σας θα επανέλθει σε εμάς αυτόματα και θα αποκτήσουμε πλήρη δικαιώματα κατοχύρωσης για το εν λόγω όνομα domain. Συμφωνείτε ότι εάν διαγράψετε ή μεταβιβάσετε το όνομα domain .INFO στη διάρκεια του πρώτου έτους, θα χρεωθείτε αυτόματα το αντίτιμο ανανέωσης του δεύτερου έτους.


15. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ .MOBI


Instant Mobilizer. Με το παρόν σάς χορηγείται προσωπική, ανακλητή, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, μη εκχωρούμενη, μη υπεκχωρούμενη άδεια εκμετάλλευσης για χρήση της υπηρεσίας Instant Mobilizer (η “Υπηρεσία”), υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι θα συμμορφώνεστε με τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις. Δεν επιτρέπεται να αλλάξετε, να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε ή να αποδώσετε, εν όλω ή εν μέρει, την Υπηρεσία καθ' οιονδήποτε τρόπο. Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε παράγωγα έργα βασισμένα στην Υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται να ενοικιάζετε, να μισθώνετε, να εκχωρείτε, να αποποιείστε, να αντικαθιστάτε, να εκχωρείτε περαιτέρω άδειες εκμετάλλευσης ή άλλως να μεταβιβάζετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα χρήσης της Υπηρεσίας σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση που ο όγκος επισκεψιμότητας προς εσάς λόγω της από μέρους σας χρήσης της Υπηρεσίας αρκεί για να θέσει σε κίνδυνο την παροχή της Υπηρεσίας σε άλλους τελικούς χρήστες, εμείς και οι δικαιοπάροχοί μας διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να παύσουμε, προσωρινά ή σε μόνιμη βάση, την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας. Για την αποφυγή αμφιβολιών, ο όγκος επισκεψιμότητας που δημιουργείται από εσάς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) προβολές σελίδας την ημέρα. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η φράση "Instant Mobilizer από το dotMobi" ή κάποια αντίστοιχη θα τοποθετηθεί στο υποσέλιδο του ιστότοπού σας. Σε περίπτωση κατά την οποία ένα domain dotMobi στον οποίο παρέχεται η Υπηρεσία μεταβιβαστεί σε άλλον καταχωρητή ονομάτων domain, η Υπηρεσία θα διακοπεί για το εν λόγω domain dotMobi και η Υπηρεσία θα αποκατασταθεί εφόσον ο νέος καταχωρητής προσφέρει την Υπηρεσία.


16. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ .NAME


Αμυντική κατοχύρωση. Αμυντική κατοχύρωση είναι η κατοχύρωση που έχει σχεδιαστεί για την προστασία εμπορικών σημάτων και σημάτων υπηρεσίας και μπορεί να παραχωρηθεί προκειμένου να εμποδίσει ένα τρίτο μέρος να κατοχυρώσει μια παραλλαγή εμπορικού σήματος ή το ίδιο ακριβώς εμπορικό σήμα. Εάν το όνομα που επιθυμείτε να κατοχυρώσετε προστατεύεται με αμυντική κατοχύρωση, έχετε τρεις (3) επιλογές: (i) μπορείτε να κατοχυρώσετε μια παραλλαγή του ονόματος, (ii) μπορείτε να αμφισβητήσετε την αμυντική κατοχύρωση σύμφωνα με την Πολιτική επίλυσης διαφορών για απαιτήσεις καταλληλότητας ή (iii) μπορείτε να ζητήσετε τη συγκατάθεση του κατόχου αμυντικής κατοχύρωσης. Μπορείτε να ζητήσετε συγκατάθεση επικοινωνώντας με τον κάτοχο της αμυντικής κατοχύρωσης που αναγράφεται στη βάση δεδομένων GNR Whois και να ζητήσετε συγκατάθεση για να κατοχυρώσετε το όνομα domain .NAME. Εάν ο κάτοχος της αμυντικής κατοχύρωσης δώσει τη συγκατάθεσή του, η παραχώρηση της συγκατάθεσης πρέπει να γίνει γραπτώς. Εάν ο κάτοχος της αμυντικής κατοχύρωσης δεν δώσει τη συγκατάθεσή του, θα μπορούσατε να αμφισβητήσετε την αμυντική κατοχύρωση σύμφωνα με την Πολιτική επίλυσης διαφορών για απαιτήσεις καταλληλότητας.

Πολιτική αποδεκτής χρήσης. Συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την Πολιτική αποδεκτής χρήσης ονόματος .NAME, που ενσωματώνεται στο παρόν μέσω παραπομπής. Μεταξύ άλλων περιορισμών, η παρούσα πολιτική σάς απαγορεύει να χρησιμοποιείτε το email σας .NAME για να συμμετάσχετε σε ενέργειες αποστολής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spamming). Θα ισχύει ο περιορισμός του μέγιστου ορίου ταυτόχρονης αποστολής πεντακοσίων (500) μηνυμάτων από το .NAME σας.


17. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ DOMAIN .REISE


Το ονόματα domain που είναι κατοχυρωμένα με το .REISE πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς που αφορούν το θεματικό αντικείμενο των ταξιδίων, εντός έξι μηνών από την αρχική κατοχύρωση, δηλ. να αξιοποιηθούν στο Διαδίκτυο ή κατ' άλλον τρόπο μέσω του οποίου επιτελούν το σκοπό τους.


18. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ KAI ΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ DOMAIN .SEXY


Δεν θα επιτρέπετε την προβολή περιεχομένου που είναι ακατάλληλο για προβολή από ανηλίκους από τον κύριο κατάλογο ή τον κατάλογο ανώτατου επιπέδου ενός ονόματος domain .SEXY. Για σκοπούς σαφήνειας, το περιεχόμενο που προβάλλεται στον κύριο κατάλογο ή τον κατάλογο ανώτατου επιπέδου ενός ονόματος domain .SEXY είναι το άμεσα ορατό περιεχόμενο, εάν ένας χρήστης μεταβεί στο http://example.sexy ή στο http://www.example.sexy.. Δεν ισχύουν περιορισμοί για το περιεχόμενο σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα ή υποκατάλογο η διεύθυνση των οποίων βρίσκεται σε ένα Κατοχυρωμένο Όνομα .SEXY.


19. DOMAIN ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


Δηλώνετε και εγγυάστε ότι ικανοποιείτε τις απαιτήσεις καταλληλότητας για καθέναν από τους ccTLD για τα οποία υποβάλλετε αίτηση. Επιπροσθέτως συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τυχόν κανόνες, πολιτικές και επιμέρους συμφωνίες του μητρώου για τον συγκεκριμένο ccTLD. Στα παραπάνω ενδέχεται να συγκαταλέγεται, ενδεικτικά, η συγκατάθεσή σας για την αποζημίωση του παρόχου ccTLD, ο περιορισμός των νομικών ευθυνών του παρόχου ccTLD και απαιτήσεις ότι τυχόν διαφορές θα επιλύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της οικείας χώρας.

(A) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ .AU

Για τις κατοχυρώσεις .au (περιλαμβανομένων και των com.au, net.au και org.au) ισχύουν οι ακόλουθοι επιπλέον όροι και προϋποθέσεις:

auDA. auDA σημαίνει .au Domain Administration Limited ACN 079 009 340, ο διαχειριστής ονομάτων domain .au. Ο Καταχωρητής ενεργεί ως αντιπρόσωπος για τα ονόματα domain auDA, με μοναδικό σκοπό, αλλά μόνο κατά τον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο, να απολαμβάνει ο auDA το πλεονέκτημα των δικαιωμάτων και συμφωνιών που του εκχωρούνται βάσει της παρούσας Σύμβασης. Ο auDA είναι προοριζόμενος τρίτος δικαιούχος της παρούσας Σύμβασης.

Δημοσιευμένη πολιτική auDA. Δημοσιευμένες πολιτικές της auDA νοούνται οι προδιαγραφές και οι πολιτικές που θεσπίζει και δημοσιεύει κατά καιρούς η auDA στη διεύθυνση https://www.auda.org.au. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις Δημοσιευμένες πολιτικές της auDA, όπως αυτές ενσωματώνονται στο παρόν και αποτελούν τμήμα της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνίας μεταξύ της Δημοσιευμένης πολιτικής της auDA και της παρούσας Σύμβασης, υπερισχύει η Δημοσιευμένη πολιτική της auDA όσον αφορά την εν λόγω ασυμφωνία. Αποδέχεστε ότι, στο πλαίσιο των Δημοσιευμένων πολιτικών της auDA: (1) υπάρχουν υποχρεωτικοί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για όλες τις άδειες ονομάτων domain, (2) οι άδειες και οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις ενσωματώνονται και συναποτελούν την παρούσα σύμβαση, (3) δεσμεύεστε και πρέπει να ακολουθείτε την Πολιτική επίλυσης διαφορών περί domain.au και (4) η auDA ενδέχεται να διαγράψει ή να ακυρώσει την κατοχύρωση ενός ονόματος domain .au.

Υποχρεώσεις και αποζημίωση του auDA. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το auDA δεν θα θεωρείται υπεύθυνο έναντι του Κατόχου για οιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, αποθετική, παραδειγματική ζημία ή αποζημίωση για ηθική βλάβη, απώλεια οιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διαφυγόντων κερδών, της απώλειας χρήσης, της απώλειας ή καταστροφής δεδομένων, της διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας και των έμμεσων δαπανών) που ενδέχεται να υποστεί ο Κάτοχος, η οποία απορρέει, αποτελεί αποτέλεσμα ή άλλως συνδέεται με οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του auDA, των υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή των αναδόχων του. Ο κάτοχος συμφωνεί ότι θα αποζημιώνει και θα συνεχίζει να αποζημιώνει και θα απαλλάσσει το auDA, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους αναδόχους του από κάθε αξίωση ή νομική ευθύνη που απορρέει, συνιστά αποτέλεσμα ή άλλως συνδέεται με την κατοχύρωση και χρήση ονόματος domain .au από τον κάτοχο. Κανένας από τους όρους του παρόντος δεν αποκλείει την ισχύ του νόμου περί εμπορικών πρακτικών του 1974 (Trade Practices Act).

(B) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ .CA

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η κατοχύρωση του επιλεγμένου ονόματος domain στην πρώτη σας αίτηση προς τη CIRA δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μόνο όταν συνάψετε και συμφωνήσετε ότι δεσμεύεστε με τη Σύμβαση κατόχου CIRA.

Καταχωρητής με τη διαπίστευση της CIRA. Ο καταχωρητής θα σας ενημερώσει αμέσως σε περίπτωση που πάψει να είναι διαπιστευμένος καταχωρητής της CIRA, εάν το πιστοποιητικό που τον καθιστά διαπιστευμένο καταχωρητή CIRA τεθεί σε αναστολή ή καταγγελθεί ή εάν η Σύμβαση καταχωρητή μεταξύ αυτού και της CIRA καταγγελθεί ή λήξει. Η CIRA μπορεί να αναρτήσει μια ειδοποίηση για την εν λόγω αναστολή, λύση ή λήξη στον ιστότοπό του και μπορεί, εάν το κρίνει απαραίτητο, να στείλει σχετική ειδοποίηση στους κατόχους. Σε περίπτωση που ο καταχωρητής πάψει να είναι διαπιστευμένος καταχωρητής CIRA, εάν το πιστοποιητικό που τον καθιστά διαπιστευμένο καταχωρητή CIRA τεθεί σε αναστολή ή καταγγελθεί ή εάν η Σύμβαση καταχωρητή μεταξύ αυτού και της CIRA καταγγελθεί ή λήξει, οφείλετε να αντικαταστήσετε τον καταχωρητή εγγραφής σας με έναν νέο διαπιστευμένο καταχωρητή CIRA μέσα σε τριάντα (30) ημέρες μετά την ειδοποίηση που θα σας σταλεί από (i) τον καταχωρητή ή (ii) τη CIRA σύμφωνα με τις πολιτικές, τους κανόνες και τις διαδικασίες Μητρώου της CIRA που ισχύουν τη δεδομένη στιγμή. Ωστόσο, εάν οποιαδήποτε από τις κατοχυρώσεις ονόματος domain σας πρόκειται να λήξει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την αποστολή αυτής της ειδοποίησης, τότε θα διαθέτετε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της επετείου της(των) κατοχύρωσης(ων) για να κατοχυρώσετε το όνομα domain με έναν νέο διαπιστευμένο καταχωρητή CIRA και να ανανεώσετε τη συγκεκριμένη κατοχύρωση ονόματος domain σύμφωνα με τις πολιτικές, τους κανόνες και τις διαδικασίες του μητρώου.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που τα ποσά τα οποία έχει προκαταβάλει ο καταχωρητής στο λογαριασμό της CIRA έναντι πληρωμών για μελλοντικές χρεώσεις δεν επαρκούν, η CIRA έχει το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική της ευχέρεια, να σταματήσει να δέχεται αιτήσεις από τον καταχωρητή για κατοχυρώσεις ονομάτων domain, να σταματήσει να πραγματοποιεί κατοχυρώσεις ονομάτων domain και μεταβιβάσεις, ανανεώσεις, τροποποιήσεις και ακυρώσεις που ζητά ο καταχωρητής καθώς και να σταματήσει τη διενέργεια άλλων χρεώσιμων συναλλαγών που ζητά ο καταχωρητής και δεν εξοφλούνται στο ακέραιο και η CIRA έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση καταχωρητή μεταξύ της CIRA και του Καταχωρητή.

Οι παραλλαγές domain .CA ASCII και IDN είναι μέρος πακέτου και έχουν δεσμευτεί για έναν κάτοχο. Οι κάτοχοι δεν είναι υποχρεωμένοι να κατοχυρώσουν όλες τις παραλλαγές σε ένα πακέτο, ωστόσο ένας μόνο καταχωρητής πρέπει να κατοχυρώσει και να διαχειρίζεται όλες τις κατοχυρωμένες παραλλαγές. Κάθε παραλλαγή που κατοχυρώνεται θα επιβαρύνεται με μια χρέωση κατοχύρωσης. Επιπλέον, όταν γίνεται κατοχύρωση πολλών παραλλαγών domain .CA (ASCII και IDN) σε ένα πακέτο, οι πληροφορίες του κατόχου πρέπει να είναι οι ίδιες. Αν έχουν κατοχυρωθεί παραλλαγές σε άλλους καταχωρητές ή αν οι πληροφορίες κατόχου δεν συμφωνούν, ενδέχεται να προκύψει ένα "μη διαθέσιμο" αποτέλεσμα αναζήτησης, μια καθυστερημένη ή αποτυχημένη κατοχύρωση. Αν οι πληροφορίες δεν συμφωνούν, θα απαιτηθεί επικύρωση, η οποία ενδέχεται να διαρκέσει ως και επτά εργάσιμες ημέρες, καθυστερώντας τη διαθεσιμότητα του domain.

(Γ) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ .CN

Το .CN είναι TLD που υπόκειται σε περιορισμούς– τυχόν αιτήσεις κατοχύρωσης υπόκεινται τόσο σε έλεγχο του ονόματος domain και σε επαλήθευση πραγματικού ονόματος, όπως απαιτείται από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Ως εκ τούτου, οι κατοχυρώσεις ονομάτων .CN υπόκεινται στους εξής πρόσθετους όρους:

Επαλήθευση, κατοχύρωση και ενεργοποίηση. Εάν δεν επιτρέπεται η κατοχύρωση κάποιου ονόματος domain από την κυβέρνηση της Κίνας, όπως καθορίζεται από εμάς, τον Φορέα Διαχείρισης Μητρώου ή/και κάποιον 3ο πάροχο που χρησιμοποιείται για τέτοιου είδους υπηρεσίες και προσδιορισμούς, κατά τη διακριτική ευχέρεια οποιουδήποτε από τους συμβαλλόμενους, η αίτηση για την κατοχύρωση δεν θα ευοδωθεί. Σε αυτή την περίπτωση, το όνομα θα διαγραφεί και δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, όπως περιγράφεται περαιτέρω παρακάτω.

Εφόσον επιτρέπεται, η Κατοχύρωση μπορεί να προχωρήσει, αλλά ένα όνομα domain .CN ενδέχεται να μην έχει ενεργοποιηθεί (δηλαδή, δεν θα λειτουργεί στο Διαδίκτυο) εκτός εάν και ωσότου υποβάλετε (μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται κατά την κατοχύρωση) τα έγκυρα έγγραφα που απαιτούνται από εμάς και το Μητρώο για τη διενέργεια της ταυτοποίησης πραγματικού ονόματος. Οι ακόλουθες είναι αποδεκτές μορφές εγγράφων για τους σκοπούς της ταυτοποίησης:

 • Κίνα: Μια ταυτότητα ή άλλο αναγνωριστικό μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ή πιστοποιητικό μητρώου οργανισμού
 • Χονγκ Κονγκ/Μακάο: Ταυτότητα μόνιμου κατοίκου, άδεια οδήγησης, διαβατήριο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Σιγκαπούρη: Άδεια οδήγησης, διαβατήριο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Ταϊβάν: Ταυτότητα μόνιμου κατοίκου, άδεια οδήγησης ή επαγγελματική άδεια
 • Άλλες χώρες/περιοχές: Άδεια οδήγησης, διαβατήριο

Τα έγγραφα που μας υποβάλλονται χρησιμοποιούνται από εμάς και κοινοποιούνται στο Μητρώο αποκλειστικώς για σκοπούς επαλήθευσης του πραγματικού ονόματος και, κατά τα άλλα, υπόκεινται στην Πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας. Με την κατοχύρωση ενός domain .CN, συμφωνείτε ρητώς ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν σε server στις Η.Π.Α. ή, σε κάθε περίπτωση, εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Επιστροφές χρημάτων. Επιστροφές χρημάτων για εγγραφές στο .CN θα επιτρέπονται μόνο στις περιπτώσεις όπου (i) η κατοχύρωση του αιτούντος για όνομα domain δεν επιτρέπεται από την κυβέρνηση της Κίνας ή (ii) θα μας ειδοποιήσετε σχετικά με την πρόθεσή σας να ακυρώσετε, για οποιονδήποτε λόγο, εντός των πρώτων πέντε (5) ημερών μετά από την Κατοχύρωση (δηλαδή αφού θεωρηθεί επιτρεπτό από την κυβέρνηση της Κίνας). Προς αποφυγή αμφιβολιών, δεν επιτρέπεται η επιστροφή χρημάτων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της Κατοχύρωσης, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της περίπτωσης όπου η ταυτοποίηση του πραγματικού ονόματος δεν είναι επιτυχής ή εάν η κυβέρνηση της Κίνας ορίσει μετά την Κατοχύρωση ότι το όνομα domain δεν έπρεπε να έχει κατοχυρωθεί (και μας δώσει την εντολή να διαγράψουμε την κατοχύρωση).

(Δ) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ .JP

Περιορισμοί κατοχύρωσης. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι διατηρείτε τοπική παρουσία στην Ιαπωνία με διεύθυνση οικία ή εργασίας. Συμφωνείτε ότι ορισμένα ονόματα domain είναι δεσμευμένα και μπορούν να κατοχυρωθούν μόνο από συγκεκριμένα μέρη. Αυτά περιλαμβάνουν: (i) TLD εκτός των ccTLD, όπως αυτά ορίζονται από την ICANN, (ii) ονόματα domain γεωγραφικού είδους .JP που ορίζονται ως μητροπολιτικές, επαρχιακές και δημοτικές ετικέτες, (iii) ονόματα πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών οργανισμών, (iv) ονόματα οργανισμών που σχετίζονται με τη διαχείριση του Internet, (v) ονόματα που απαιτούνται για λειτουργίες ονομάτων domain .JP και (vi) συμβολοσειρές οι οποίες ενδέχεται να συγχέονται με ιαπωνικά ονόματα domain που έχουν μετατραπεί σε μορφή ASCII. Η πλήρης λίστα των δεσμευμένων ονομάτων domain .JP είναι διαθέσιμη εδώ.


20. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ


Η παρούσα Σύμβαση, καθώς και όλες οι πολιτικές και οι ισχύουσες συμβάσεις προϊόντων που προσδιορίζονται παραπάνω και έχουν ενσωματωθεί στο παρόν με παραπομπή (συνολικά, η “Σύμβαση”), είναι εκτελεστέες στην Αγγλική γλώσσα. Στην έκταση που παρέχεται σε εσάς οποιαδήποτε μετάφραση, αυτή παρέχεται για λόγους ευκολίας και μόνο και, στην περίπτωση που υπάρχει αντίφαση μεταξύ της αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης, όπου επιτρέπεται από το νόμο, η έκδοση στην Αγγλική θα κυριαρχεί και θα υπερισχύει. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται να παρέχεται σε εσάς μεταφρασμένη έκδοση η οποία πρέπει να θεωρείται δεσμευτική από το νόμο (i) και οι δύο εκδόσεις γλώσσας θα είναι εξίσου έγκυρες, (ii) κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει τις εκδόσεις και στις δύο γλώσσες και ότι είναι ουσιαστικά οι ίδιες από όλες τις ουσιαστικές απόψεις και, (iii) σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αυτών των δύο εκδόσεων, η μεταφρασμένη έκδοση μπορεί να υπερισχύει, με την προϋπόθεση ότι η πρόθεση των Συμβαλλομένων έχει ληφθεί πλήρως υπ’ όψιν.


Αναθεώρηση: 18/12/2018
Πνευματικά δικαιώματα © 2000-2019 GoDaddy.com, LLC Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.