GoDaddy

Σύμβαση κρυπτογράφησης email

Τελευταία αναθεώρηση: 2 Φεβρουαρίου 2016

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η παρούσα Σύμβαση κρυπτογράφησης email GoDaddy (η παρούσα «Σύμβαση») συνάπτεται ανάμεσα στην GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company («GoDaddy») και εσάς και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποδοχής.  Η παρούσα Σύμβαση προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών κρυπτογράφησης email της GoDaddy («Κρυπτογράφηση email» ή «Υπηρεσίες»).

Η ηλεκτρονική αποδοχή από εσάς της παρούσας σύμβασης σημαίνει ότι έχετε διαβάσει, έχετε κατανοήσει, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με την παρούσα Σύμβαση, καθώς και με (i) της GoDaddy τη Σύμβαση γενικών όρων χρήσης, και με (ii) οποιαδήποτε όρια προγράμματος, αποποιήσεις προϊόντων ή άλλους περιορισμούς που εμφανίζονται σε εσάς στην αρχική σελίδα της Κρυπτογράφησης email του ιστότοπου της GoDaddy (αυτός ο «Ιστότοπος»), της οποίας τα σημεία (i) και (ii) ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής.    

Οι όροι «εμείς», «εμάς» ή «μας» θα αναφέρονται στην GoDaddy.  Οι όροι «εσείς», «εσάς» και «μας», «Χρήστης» ή «πελάτης» θα αναφέρονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδέχεται την παρούσα Σύμβαση ή/και χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες.  Εκτός εάν προβλέπεται άλλως ειδικά στην παρούσα Σύμβαση, κανένα σημείο στην παρούσα Σύμβαση δεν θα θεωρείται ότι εκχωρεί δικαιώματα ή πλεονεκτήματα τρίτων.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι (i) η GoDaddy, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ενδέχεται να αλλάξει ή να τροποποιήσει την παρούσα Σύμβαση και τυχόν πολιτικές ή συμφωνίες που ενσωματώνονται στο παρόν, ανά πάσα στιγμή, και οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα ισχύουν άμεσα με τη δημοσίευση στον παρόντα Ιστότοπο και ότι (ii) η εκ μέρους σας χρήση αυτού του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών που βρίσκονται στον Ιστότοπο αφού έχουν πραγματοποιηθεί οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις (όπως δηλώνεται από την ημερομηνία «Τελευταία αναθεώρηση» στην αρχή της σελίδας) θα συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις.  Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση, όπως αναθεωρήθηκε τελευταία, μη χρησιμοποιήσετε (ή μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε) τον παρόντα Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες που βρίσκονται σε αυτόν.  Επίσης, η GoDaddy ενδέχεται να σας ενημερώνει περιστασιακά για αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση μέσω email.  Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα δεδομένα σας στον λογαριασμό αγοραστή που διαθέτετε («Λογαριασμός καταναλωτή»). Η GoDaddy δεν είναι υπεύθυνη ούτε υπόλογη σε περίπτωση αδυναμίας σας να λάβετε ειδοποίηση email, αν η εν λόγω αδυναμία προκύπτει από ανακριβή ή μη ενημερωμένη διεύθυνση email.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η κρυπτογράφηση email GoDaddy είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία κρυπτογράφησης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία προσφέρει δυνατότητες κρυπτογράφησης βάση πολιτικής που εφαρμόζονται από τον χρήστη, για τους λογαριασμούς email του Microsoft Office 365.

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, στην έκταση που οποιαδήποτε API (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εφαρμογής συλλογής δεδομένων) ή άλλο λογισμικό (συλλογικά «Λογισμικό») παρέχεται σε Εσάς αναφορικά με τις Υπηρεσίες και κατόπιν πληρωμής όλων των αμοιβών παροχής Υπηρεσιών που οφείλονται στο πλαίσιο της παρούσας, η GoDaddy εκχωρεί σε εσάς ένα ανακλητό, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και μη υπεκχωρούμενο δικαίωμα και άδεια χρήσης κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της παρούσας Σύμβασης για τη λήψη, την εγκατάσταση και τη χρήση του Λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων ή/και τροποποιήσεων σε αυτό («Ενημερώσεις»), καθώς και οποιαδήποτε συνοδευτική τεκμηρίωση, αποκλειστικά αναφορικά με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες και μόνο από τους εξουσιοδοτημένους τελικούς χρήστες.  Ο χρήστης θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εγκατάσταση και τη χρήση του Λογισμικού και η GoDaddy δεν θα φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αναφορικά με αυτό. Θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά τη χρήση και την πρόσβαση των Υπηρεσιών από εσάς. 

Η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε δυνατότητα ή λειτουργικότητα των Υπηρεσιών, στο σύνολό τους ή εν μέρει, οποιαδήποτε στιγμή.  Ο χρήστης κατανοεί ότι οι υπηρεσίες ενδέχεται να είναι κατά καιρούς μη διαθέσιμες, λόγω τακτικής, προγραμματισμένης συντήρησης. Η GoDaddy θα καταβάλλει εμπορικώς εύλογες προσπάθειες να προγραμματίζει αυτή τη συντήρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα σαββατοκύριακα ή εκτός των περιόδων αιχμής. 

Η GoDaddy ενδέχεται (αλλά δεν φέρει σχετική υποχρέωση) να παρέχει τακτικά Ενημερώσεις, οι οποίες πρέπει να εγκαθίστανται από τον Δικαιούχο για τη συνεχή χρήση του Λογισμικού και των αντίστοιχων Υπηρεσιών.  Για σαφήνεια, οποιαδήποτε και όλες οι Ενημερώσεις θα συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό του όρου «Λογισμικό» στους Όρους.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εξαιρουμένων των ρητών δικαιωμάτων και αδειών που εκχωρούνται στο πλαίσιο της παρούσας, η GoDaddy ή/και οι προμηθευτές της επιφυλάσσονται του συνόλου των δικαιωμάτων, του τίτλου και των συμφερόντων τους σε και επί των Υπηρεσιών και του Λογισμικού.  Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι οι Υπηρεσίες και το Λογισμικό, καθώς και οι αντίστοιχες δομές, η οργάνωση και ο πηγαίος κώδικάς τους, αποτελούν πολύτιμα εμπορικά μυστικά της GoDaddy ή/και των προμηθευτών της.  Με εξαίρεση όσα ρητώς επιτρέπονται, ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Χρήστης δεν πρόκειται και δεν πρόκειται να επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να (i) τροποποιήσει, να προσαρμόσει, να αλλοιώσει, να μεταφράσει ή να δημιουργήσει παράγωγα έργα από τις Υπηρεσίες, το Λογισμικό ή την τεκμηρίωση, (ii) να συγχωνεύσει τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό με άλλο λογισμικό, (iii) να επαναπωλήσει ή να εξάγει, εξαιρουμένων όσων αναφέρονται στην παρούσα, να πωλήσει, να παρέχει προς χρήση σε γραφείο παροχής υπηρεσιών (service bureau), να διαθέσει προς χρηματοδοτική μίσθωση, να ενοικιάσει, να δανείσει ή να μεταβιβάσει με άλλον τρόπο τις Υπηρεσίες, το Λογισμικό ή την τεκμηρίωση σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, (iv) να προβεί σε αποσυμπίληση του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα ή να επιχειρήσει με άλλον τρόπο να ανακτήσει τον πηγαίο κώδικα των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού, (v) να καταργήσει ή να αλλοιώσει οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες ειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις Υπηρεσίες ή στο Λογισμικό ή (vi) να χρησιμοποιήσει ή να αντιγράψει με άλλον τρόπο τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό, παρά μόνο όπως επιτρέπεται ρητώς.  Χωρίς περιορισμό των παραπάνω, οι περιορισμοί χρήσης των Υπηρεσιών και του Λογισμικού που προσδιορίζονται σε αυτή την Ενότητα θα ισχύουν για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ή Λογισμικό που παρέχονται στην GoDaddy από τους προμηθευτές της.

Η GoDaddy ή/και οι προμηθευτές της δεν παρέχουν και ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι δεν θα έχει κανένα δικαίωμα, άδεια ή συμφέρον επί οποιωνδήποτε από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή τα εμπορικά μυστικά που κατέχουν, χρησιμοποιούν ή διεκδικούν τώρα ή στο μέλλον η GoDaddy ή οι προμηθευτές της.  Όλα τα ισχύοντα δικαιώματα επί τέτοιου είδους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και εμπορικών μυστικών ανήκουν και θα παραμείνουν στην αποκλειστική κυριότητα της GoDaddy ή των προμηθευτών της.  Κανένας τίτλος ή κυριότητα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου που περιέχεται στις Υπηρεσίες, στο Λογισμικό ή σε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού, καθώς και το σύνολο των βελτιώσεων, των ενημερώσεων, των τοπικών εκδόσεων ή οποιωνδήποτε παράγωγων έργων από τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό, καθώς και το σύνολο της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτών θα παραμείνουν στην κυριότητα της GoDaddy ή των προμηθευτών της.  Ο χρήστης δεν θα διαγράψει ούτε θα αλλοιώσει οποιεσδήποτε εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σήματα ή άλλα διακριτικά της GoDaddy ή των προμηθευτών της GoDaddy τα οποία είναι προσαρτημένα στην Υπηρεσία ή στο Λογισμικό ή στη σχετική τεκμηρίωση.  Ο χρήστης θα ειδοποιήσει εγκαίρως τη GoDaddy για οποιεσδήποτε αξιώσεις αναφορικά με την άδεια ή τη χρήση των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού ή για οποιαδήποτε φερόμενη παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

4. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οποιεσδήποτε τεχνικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες («Πληροφορίες») που παρέχονται στον Χρήστη στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης αποτελούν ιδιοκτησία της GoDaddy ή των προμηθευτών της και (i) θα χρησιμοποιούνται από τον Χρήστη μόνο αναφορικά με τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, (ii) απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η αντιγραφή τους, στο σύνολο ή εν μέρει, με εξαίρεση όπως είναι απαραίτητο για τη χρήση για την οποία εξουσιοδοτείται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, (iii) θα πρέπει να επιστραφεί ή να καταστραφεί, μαζί με οποιαδήποτε αντίγραφα, όταν πλέον δεν χρειάζεται ή δεν είναι εγκεκριμένο για χρήση. 

5. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • Την ευθύνη για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών εισόδου που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αριθμών πρόσβασης, κωδικών πρόσβασης, ερωτήσεων ασφαλείας, αριθμών λογαριασμών καθώς και τυχόν άλλων πληροφοριών ασφαλείας ή πρόσβασης, έχετε αποκλειστικά εσείς. Εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά εξαιτίας της αδυναμίας σας να διασφαλίσετε τις πληροφορίες εισόδου που σας αφορούν.
 • Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η χρήση των Υπηρεσιών γίνεται με δική σας ευθύνη.
 • Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι οι Υπηρεσίες και το Λογισμικό παρέχονται σε βάση "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" και "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ".
 • Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι δεν εγγυόμαστε ότι οι Υπηρεσίες:
 1. Είναι πάντα διαθέσιμες.
 2. Δεν περιλαμβάνουν σφάλματα ή άλλα ελαττώματα. Και σε αυτήν την περίπτωση, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το λογισμικό θα λειτουργεί απρόσκοπτα.
 3. Είναι 100% ασφαλείς.
 • Όταν μας παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες, δεδομένα, κωδικούς πρόσβασης ή άλλο περιεχόμενο, παραχωρείτε στην GoDaddy και στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών της άδειας χρήσης αυτού του περιεχομένου για τους σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς.
 • Παραχωρείτε στην GoDaddy και στους παρόχους υπηρεσιών της άδεια χρήσης οποιωνδήποτε πληροφοριών, δεδομένων, κωδικών πρόσβασης, υλικού ή άλλου περιεχομένου (από κοινού «Περιεχόμενα») που παρέχετε μέσω της υπηρεσίας ή σε αυτήν. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε, να τροποποιούμε, να προβάλλουμε, να διανέμουμε και να δημιουργούμε νέο υλικό χρησιμοποιώντας αυτό το Περιεχόμενο για την παροχή της υπηρεσίας σε εσάς. Με την υποβολή του Περιεχομένου, συμφωνείτε ή δεσμεύεστε αυτόματα ότι ο κάτοχος αυτού του Περιεχομένου έχει συμφωνήσει ρητά ότι, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο χρονικό περιορισμό και χωρίς την καταβολή τυχόν χρεώσεων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Περιεχόμενο για τους σκοπούς που καθορίζονται παραπάνω.
 • Με την παρούσα δηλώνετε ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος του Περιεχομένου και ότι έχετε την αρμοδιότητα να ορίζετε, και ορίζετε ρητά δια της παρούσας, εμάς ή τους τρίτους προμηθευτές μας ως αντιπρόσωπό σας με περιορισμένη πληρεξουσιότητα να έχει πρόσβαση και να ανακτά το Περιεχόμενό σας εκ μέρους σας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. Δεν πρέπει, κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, να παραβιάζετε οποιουσδήποτε νόμους στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).

6. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 • Η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να διακόπτει ανά πάσα στιγμή, προσωρινά ή μόνιμα, τις Υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε τμήμα τους), με ή χωρίς ειδοποίηση.
 • Ενδέχεται να επιλέξουμε να τροποποιήσουμε ανά πάσα στιγμή τις τιμές για τις Υπηρεσίες.
 • Θα ανανεώσουμε αυτόματα τις μηνιαίες ή ετήσιες Υπηρεσίες σας με τις τρέχουσες τιμές, εκτός εάν ακυρώσετε τις Υπηρεσίες δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.
 • Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη προς εσάς ή προς οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών.

7.  ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι, μετά την ακύρωση του λογαριασμού σας, δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στο περιεχόμενό σας και ότι αυτό θα διαγραφεί οριστικά από τις Υπηρεσίες.

Κατανοείτε και συμφωνείτε περαιτέρω ότι η εξαγωγή, η αντιγραφή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συλλογή τυχόν επιθυμητού περιεχομένου από την υπηρεσία πριν από την ακύρωση του λογαριασμού σας είναι δική σας ευθύνη.

8. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ EMAIL

Θα σας αποστέλλουμε περιστασιακά μηνύματα email όπως αυτόματες ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις συντήρησης, ενημερωτικά δελτία, έρευνες, ειδοποιήσεις υποστήριξης και εθελοντικές ειδοποιήσεις λογαριασμού.

Εάν αλλάξει η διεύθυνση email σας, είστε υπεύθυνοι να μας ενημερώσετε σχετικά με αυτή την αλλαγή προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να αποστέλλουμε επιτυχώς αυτά τα μηνύματα σε εσάς.

Ορισμένες από τις εθελοντικές ειδοποιήσεις λογαριασμού είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή στο πλαίσιο της υπηρεσίας. Ενδέχεται να εισαγάγουμε νέες ειδοποιήσεις ή να διακόψουμε την αποστολή ορισμένων ειδοποιήσεων κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια.

9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο Χρήστης θα υπερασπιστεί, θα αποζημιώσει και θα προφυλάξει από τυχόν απώλειες ή ζημίες την GoDaddy και τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών της, από και κατά οποιασδήποτε υποχρέωσης, αξιώσεων, αγωγών, ζημιών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που θα προκύψουν από (i) τη χρήση των Υπηρεσιών ή του Λογισμικού εκ μέρους του Χρήστη, (ii) τη μη συμμόρφωση του Χρήστη με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες ή/και κανονισμούς αναφορικά με τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό, (iii) τη μη συμμόρφωση του Χρήστη με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης ή (iv) οποιαδήποτε πράξη αμέλειας ή παράλειψης εκ μέρους του Χρήστη.  

10. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ» ΚΑΙ Η GoDaddy Ή Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ Ή ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ, ΤΗΝ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ.  Η GoDaddy ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΕΣ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. Η GoDaddy ή οι προμηθευτές της δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή για οποιαδήποτε παραβίαση δεδομένων ή παραβίαση ασφαλείας. 

Ο χρήστης έχει λάβει υπόψη του την αποποίηση εγγυήσεων αναφορικά με την απόφασή του να αποκτήσει το δικαίωμα ή την άδεια χρήσης των Υπηρεσιών ή το Λογισμικό, όπως ισχύει και συμφωνεί ότι αυτή η αποποίηση είναι δίκαιη και εύλογη, στο πλαίσιο των όρων της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των Υπηρεσιών, στο σύνολο.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους (τουλάχιστον μία φορά ετησίως) στο σύνολο των λογαριασμών email Microsoft Office 365 με τη χρήση της Υπηρεσίας Κρυπτογράφησης email για όλο το διάστημα ισχύος της Σύμβασης.  Σε περίπτωση που το σύνολο των λογαριασμών email Microsoft Office 365 με τη χρήση της Υπηρεσίας Κρυπτογράφησης email υπερβεί τον αριθμό των λογαριασμών για τους οποίους έχουν δοθεί άδειες χρήσης, η GoDaddy θα τιμολογήσει τον Χρήστη για τη διαφορά.

12. ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GoDaddy

Αν αγοράσετε Κρυπτογράφηση email, η εκ μέρους σας ηλεκτρονική αποδοχή της παρούσας Σύμβασης σημαίνει ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχθεί και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από την παρούσα Συμφωνία, παράλληλα με τις διευθετήσεις σε επίπεδο προϊόντος για οποιαδήποτε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της GoDaddy που συνοδεύουν την Κρυπτογράφηση email, εφόσον ισχύει.

13. ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Οι τίτλοι και οι κεφαλίδες της παρούσας Σύμβασης παρέχονται προς διευκόλυνση και μόνο για λόγους αναφοράς, και συνεπώς με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ερμηνεύσουν τη συμφωνία μεταξύ των μερών όπως άλλως διατυπώνεται στην παρούσα.  Κάθε συμφωνία και σύμβαση στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης θα ερμηνεύεται για όλους τους σκοπούς ως ξεχωριστή και ανεξάρτητη συμφωνία ή σύμβαση.  Σε περίπτωση που το δικαστήριο μιας αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει οποιαδήποτε διάταξη (ή τμήμα διάταξης) της παρούσας Σύμβασης ως παράνομη, μη έγκυρη ή μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις (ή τμήματα διατάξεων) της παρούσας Σύμβασης δεν πρόκειται να επηρεαστούν και θα θεωρούνται έγκυρες και εφαρμοστέες στον απόλυτο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

14.  ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα θα έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Σύμβαση των Γενικών όρων χρήσης.  Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και των διατάξεων της Σύμβασης γενικών όρων χρήσης, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.