Πολιτική WHOIS .GODADDY

Τελευταία αναθεώρηση: 7 Σεπτεμβρίου 2016


Η GoDaddy παρέχει μια δημοσίως διαθέσιμη υπηρεσία WHOIS με δυνατότητα αναζήτησης, προκειμένου να βοηθήσει τους χρήστες να προσδιορίζουν το περιεχόμενο μιας εγγραφής κατοχύρωσης ενός ονόματος domain στη βάση δεδομένων του TLD. Αυτή η υπηρεσία προορίζεται αποκλειστικά για πρόσβαση με βάση ερωτήματα. Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτά τα δεδομένα προκειμένου: (α) να επιτρέψετε, να ενεργοποιήσετε ή να υποστηρίξετε με άλλον τρόπο τη διαβίβαση μέσω email, τηλεφώνου ή φαξ μαζικών ανεπιθύμητων εμπορικών διαφημίσεων ή προσκλήσεις προς οντότητες διαφορετικές από τους υφιστάμενους πελάτες του παραλήπτη των δεδομένων ή (β) να ενεργοποιήσετε αυτοματοποιημένες, ηλεκτρονικές διαδικασίες υψηλού όγκου που στέλνουν ερωτήματα ή δεδομένα στα συστήματα του Φορέα διαχείρισης μητρώου, ενός καταχωρητή ή ενός παρόχου υπηρεσιών παρασκηνίου παρά μόνο όπως είναι ευλόγως απαραίτητο για την κατοχύρωση ονομάτων domain ή για την τροποποίηση των υφιστάμενων κατοχυρώσεων. Μαζικά αιτήματα για πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες θα εγκρίνονται αποκλειστικά κατά την πλήρη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της GoDaddy. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης αυτών των όρων οποιαδήποτε στιγμή.