GoDaddy

ΣΎΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ PRO

Τελευταία αναθεώρηση: 19 Φεβρουαρίου 2018

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Η παρούσα Σύμβαση χρήσης του προγράμματος GoDaddy Pro (η παρούσα “Σύμβαση”) συνάπτεται ανάμεσα στην GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") και εσάς και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποδοχής. Η παρούσα Σύμβαση ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της από μέρους σας χρήσης των υπηρεσιών GoDaddy Pro (“Υπηρεσίες Pro”) και Pro Connect (“Pro Connect”), που αναφέρονται από κοινού ως το Πρόγραμμα GoDaddy Pro (“Πρόγραμμα Pro”). Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή ανεξάρτητος επαγγελματίας web ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες στο πλαίσιο του Προγράμματος Pro θα αναφέρεται ως “Πάροχος(οι) Προγράμματος Pro”, και το ή τα άτομα που ζητούν να προσλάβουν τις υπηρεσίες των Παρόχων Προγράμματος Pro θα αναφέρονται ως “Πελάτης(ες) Προγράμματος Pro”.

Η από μέρους σας ηλεκτρονική αποδοχή της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχτεί και συμφωνήσει να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση, μαζί με τη Σύμβαση των Γενικών όρων χρήσης της GoDaddy, η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα διά παραπομπής.

Οι όροι “εμείς”, “εμάς” ή “μας” θα αναφέρονται στην GoDaddy. Οι όροι “εσείς” ή “εσάς”ή “σας” αναφέρονται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποδεχθεί την παρούσα Σύμβαση, είτε πρόκειται για Πάροχο Προγράμματος Pro είτε για Πελάτη Προγράμματος Pro. Τίποτα από τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση δεν θεωρείται ότι εκχωρεί δικαιώματα ή πλεονεκτήματα τρίτων.

Η GoDaddy μπορεί, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε αλλαγή ή τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης και οποιωνδήποτε πολιτικών ή συμφωνιών που ενσωματώνονται σε αυτήν, και οι εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον ιστότοπο της GoDaddy (ο παρόν “ιστότοπος”). Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι (i) η GoDaddy μπορεί να σας ειδοποιήσει για τις εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις, δημοσιεύοντάς τις στον παρόντα Ιστότοπο και ότι (ii) η από μέρους σας χρήση του παρόντος Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών μετά την εφαρμογή των εν λόγω αλλαγών ή τροποποιήσεων (σύμφωνα με την ημερομηνία της ένδειξης “Τελευταία αναθεώρηση” στην κορυφή αυτής της σελίδας) θα συνιστά την από μέρους σας αποδοχή της τελευταίας αναθεώρησης της παρούσας Σύμβασης. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Σύμβαση όπως αναθεωρήθηκε τελευταία, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε (ή να συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε) τον παρόντα Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες. Επίσης, η GoDaddy ενδέχεται να σας ενημερώνει περιστασιακά για αλλαγές ή τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση μέσω email. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε ενημερωμένα τα δεδομένα σας στον λογαριασμό αγοραστή που διαθέτετε (“Λογαριασμός”). Η GoDaddy δεν είναι υπεύθυνη ούτε υπόλογη σε περίπτωση αδυναμίας σας να λάβετε ειδοποίηση email, αν η εν λόγω αδυναμία προκύπτει από ανακριβή ή μη ενημερωμένη διεύθυνση email.

Συμφωνείτε ότι η διαπραγμάτευση των όρων της παρούσας Σύμβασης καθώς και η σύναψη, εκτέλεση και εφαρμογή αυτής για κάθε σκοπό θα θεωρείται ότι έχει λάβει χώρα εντός της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRO

Οι Υπηρεσίες Pro προσφέρουν μια πλατφόρμα απρόσκοπτων υπηρεσιών η οποία δίνει τη δυνατότητα στους Παρόχους Προγράμματος Pro να αγοράζουν, να ρυθμίζουν και να διαχειρίζονται προϊόντα της GoDaddy για τους Πελάτες Προγράμματος Pro. Στις Υπηρεσίες Pro συγκαταλέγονται: i) οι Κοινές αγορές, που σας δίνουν τη δυνατότητα να στέλνετε στους πελάτες Προγράμματος Pro ένα καλάθι αγορών για να αγοράζουν προϊόντα GoDaddy για τον ιστότοπό τους, ii) η Πρόσβαση στον λογαριασμό, που σας δίνει τη δυνατότητα να προβάλλετε ή να διαχειρίζεστε τον λογαριασμό GoDaddy ενός Πελάτη Προγράμματος Pro, iii) η Παρακολούθηση ιστότοπου, που σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τον χρόνο λειτουργίας και τον χρόνο απόκρισης διακομιστή του ιστότοπου ενός Πελάτη Προγράμματος Pro και iv) μια γραμμή άμεσης πρόσβασης στους εκπροσώπους τεχνικής υποστήριξης του GoDaddy Pro.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ PRO CONNECT

Μόνο οι Πάροχοι του Προγράμματος Pro που έχουν επιτύχει να φθάσουν και να τους ανατεθεί η κατάσταση“Pro Plus” από την GoDaddy (“Πάροχοι Pro Plus”), επιτρέπεται να συμμετέχουν στο Pro Connect. Το Pro Connect προσφέρει έναν χώρο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του Παρόχου Pro Plus και των Πελατών του Προγράμματος Pro. Πιο συγκεκριμένα:

Για τους Παρόχους Pro Plus:

 1. Δημιουργούν ένα δημόσιο προφίλ που περιλαμβάνει τα προσωπικά τους στοιχεία, μεταξύ των οποίων όνομα, τοποθεσία, βιογραφικό, δεξιότητες, κριτική πελατών, υπόβαθρο, διαθεσιμότητα, αντιπροσωπευτικές εργασίες και στοιχεία επικοινωνίας,
 2. Δέχονται επικοινωνία επαφής από τους Πελάτες Προγράμματος Pro που εντοπίζουν το προφίλ του Παρόχου Pro Plus μέσω του ευρετηρίου του Pro Connect και
 3. Αναζητούν βαθμολογία και αξιολογήσεις από προηγούμενους Πελάτες Προγράμματος Pro και απαντούν σε αυτές τις αξιολογήσεις (ωστόσο, έχετε υπόψη σας ότι ο Πάροχος Pro Plus δεν μπορεί να διαγράψει τις παλαιότερες αξιολογήσεις).
 4. Καθιστούν προσβάσιμο το δημόσιο προφίλ τους, μέσω του ευρετηρίου Pro Connect και των αποτελεσμάτων αναζήτησης

Για τους Πελάτες Προγράμματος Pro:

 1. Υποβάλλουν αίτημα προς τον Πάροχο Pro Plus προκειμένου να ζητήσουν τη βοήθειά του για να κατασκευάσουν έναν ιστότοπο ή να κάνουν αλλαγές σε υφιστάμενο ιστότοπο,
 2. Λαμβάνουν δηλώσεις ενδιαφέροντος από τον Πάροχο Pro Plus,
 3. Επικοινωνούν με τον Πάροχο Pro Plus για να συζητήσουν το έργο ανάπτυξης ιστότοπου και τη δήλωση ενδιαφέροντος,
 4. Δημοσιεύουν αξιολογήσεις για τον Πάροχο Pro Plus με τον οποίον έχουν συνεργαστεί.

Μέσω του Pro Connect, οι Πελάτες Προγράμματος Pro μπορούν εύκολα να αναζητήσουν, να επικοινωνήσουν και να δημιουργήσουν μια επαγγελματική σχέση με τον ΠάροχοPro Plus. Η GoDaddy δεν έχει την πρόθεση να λειτουργεί ως πράκτορας εκ μέρους οποιουδήποτε μέρους ή/και να διευκολύνει τη διεκπεραίωση πληρωμών μεταξύ των μερών.

4. ΌΡΟΙ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ

Η χρήση του Προγράμματος Pro συμπεριλαμβάνει λειτουργικότητα που δίνει τη δυνατότητα στον Πάροχο Προγράμματος Pro να ζητά δικαιώματα εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους λογαριασμούς Πελατών Προγράμματος Pro ή να παρέχει περιορισμένη ή πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό σας GoDaddy σε έναν Πάροχο Προγράμματος Pro, με τον οποίο έχετε συνάψει μια επαγγελματική σχέση. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή παροχή πρόσβασης σε αυτό το πλαίσιο υπόκειται και διέπεται αυστηρά από τους όρους και τις προϋποθέσεις των Όρων παροχής υπηρεσιών πρόσβασης λογαριασμού, οι οποίοι ενσωματώνονται στην παρούσα δια παραπομπής.

Η πρόσβαση σε λογαριασμό μπορεί να παρέχεται σε περιορισμένη βάση, στην οποία περίπτωση ο Πάροχος Προγράμματος Pro θα έχει τη δυνατότητα να προβάλλει τον λογαριασμό GoDaddy του Πελάτη Προγράμματος Pro ή σε πλήρη βάση, στην οποία περίπτωση ο Πάροχος Προγράμματος Pro θα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει τα προϊόντα GoDaddy εκ μέρους του Πελάτη Προγράμματος Pro, με τη χρήση της μεθόδου πληρωμής που έχει καταχωριστεί στον λογαριασμό του Πελάτη Προγράμματος Pro.

Οποιαδήποτε παραβίαση των όρων της παρούσας Σύμβασης ή των Όρων παροχής υπηρεσιών πρόσβασης λογαριασμού, οι οποία θα διαπιστωθεί κατά την πλήρη και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να καταλήξει στον άμεσο τερματισμό της εκ μέρους σας πρόσβασης στο Πρόγραμμα Pro, σε ποινική δίωξη ή/και σε μήνυση στο πλαίσιο του αστικού κώδικα. Εάν το Πρόγραμμα Pro ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, οποιοδήποτε περιεχόμενο ή δεδομένα που έχετε καταχωρίσει στο Πρόγραμμα Pro θα χαθούν, χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

5. ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BETA

Η GoDaddy έχει το δικαίωμα να προσφέρει μια προέκδοση “Beta” του Προγράμματος Pro ή κάποιας συγκεκριμένης δυνατότητας ή δυνατοτήτων που προσφέρονται εντός του Προγράμματος Pro (το “Πρόγραμμα Pro Beta”). Αν οι υπηρεσίες ή η δυνατότητα προσφέρονται ως Πρόγραμμα Pro Beta, θα ειδοποιηθείτε ότι η δυνατότητα είναι διαθέσιμη σε μορφή προέκδοσης και μόνο και θα σας προσφερθεί μια επιλογή σχετικά με τη συμμετοχή σας Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Pro Beta, θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την προέκδοση των υπηρεσιών ή της δυνατότητας και να δοκιμάσετε τα διάφορα σενάρια και τις περιπτώσεις χρήσης, εντός των υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες και οποιεσδήποτε δυνατότητες που προσφέρονται από το Πρόγραμμα Pro Beta προσφέρονται «ως έχουν» χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση. Με τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Pro Beta, συμφωνείτε να μη συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Pro Beta για εφαρμογές που αφορούν κρίσιμης σημασίας προϊόντα ή εργασίες.

Η εκ μέρους σας επιλογή να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα Pro Beta υποδεικνύει ότι είστε πρόθυμοι να παρέχετε σχόλια στην GoDaddy αναφορικά με τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες και ότι η GoDaddy έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να συλλέξει τα σχόλια και τις απόψεις σας αναφορικά με τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες.

Η GoDaddy έχει το δικαίωμα να διακόψει το Πρόγραμμα Pro Beta ή τη δική σας συμμετοχή στο Πρόγραμμα Pro Beta, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MANAGEWP

Ως Πάροχος Προγράμματος Pro, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση στη χρήση του ManageWP. Το ManageWP είναι μια κονσόλα διαχείρισης ιστότοπων, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να διαχειρίζονται οποιονδήποτε αριθμό ιστότοπων, έννοια που περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμούς, διαχείριση, παρακολούθηση, δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων, ανάπτυξη, δημοσίευση και εργαλεία ασφαλείας. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση της κονσόλας ManageWP υπόκειται στους όρους χρήσης που διατίθενται εδώ και οι οποίοι ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής.

7. ΠΟΝΤΟΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRO ΓΙΑ ΤΟ PRO CONNECT

7(α) Κανόνες προγράμματος ανταμοιβών

Ως Πάροχος Προγράμματος Pro, έχετε τη δυνατότητα να κερδίζετε πόντους ανταμοιβής για αγορές (“Πόντοι”) που γίνονται με τη χρήση του Προγράμματος Pro. Η εκ μέρους σας συμμετοχή στο Πρόγραμμα ανταμοιβών GoDaddy Pro (“Πρόγραμμα ανταμοιβών”) υπόκειται στους Κανόνες προγράμματος ανταμοιβών που ορίζονται παρακάτω:

Η φιλοσοφία του προγράμματος ανταμοιβών υπόκειται σε τροποποιήσεις, ακυρώσεις ή περιορισμούς, κατά τη διακριτική ευχέρεια της GoDaddy, κατόπιν ειδοποίησης ή και άνευ ειδοποίησης. Περιορισμοί όσον αφορά την εξαργύρωση πόντων ενδέχεται να επιβληθούν ανά πάσα στιγμή.

 1. Μόνο μεμονωμένα άτομα είναι κατάλληλα για να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ανταμοιβών και το κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό Προγράμματος ανταμοιβών. Εταιρείες, ομάδες ή/και συνδεόμενα νομικά πρόσωπα δεν έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ανταμοιβών.
 2. Οι Συλλεχθέντες πόντοι δεν αποτελούν ιδιοκτησία του πελάτη. Οι πόντοι δεν έχουν αξία σε μετρητά. Οι πόντοι που συλλέγονται από έναν πελάτη αξιοποιούνται μόνο από τον πελάτη αυτόν και είναι αδύνατον να μεταβιβαστούν σε οποιονδήποτε.
 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΗΞΗΣ ΠΟΝΤΩΝ: Προκειμένου να διατηρεί τους πόντους που συλλέγει, ο πελάτης πρέπει να διατηρεί έναν ενεργό λογαριασμό στο Πρόγραμμα Pro. Οι πόντοι λήγουν 2 έτη από τη συλλογή τους.

7(β) Συλλογή και χρήση πόντων

 1. Πόντοι κερδίζονται με την ολοκλήρωση ή την παραπομπή παραγγελιών μέσω του Προγράμματος Pro, καθώς και με την ολοκλήρωση των παραγγελιών στον λογαριασμό του Pro. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι μόνο οι αγορές που ολοκληρώνονται μέσω του Προγράμματος Pro ή μέσω του δικού σας λογαριασμού πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για τη συλλογή Πόντων. Οι αγορές που ολοκληρώνονται 1) τηλεφωνικώς, 2) μέσω του Κλαμπ εκπτωτικών domain της GoDaddy ή 3) μέσω κάποιας θυγατρικής οντότητας της GoDaddy δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για συλλογή Πόντων.

 2. Η GoDaddy θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να σας παρέχει ακριβείς καθημερινές εκτιμήσεις των Πόντων που έχετε συλλέξει. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι καθημερινές εκτιμήσεις δεν αντιπροσωπεύουν τον ακριβή προσδιορισμό των Πόντων σας και ότι ο ακριβής αριθμός των Πόντων σας προσδιορίζεται στη λήξη της περιόδου όπου παράγεται το ισχύον εισόδημα. Επιπλέον, για τον υπολογισμό των Πόντων, μπορεί να περιλαμβάνονται κλάσματα κάποιας νομισματικής μονάδας. Θα καταβάλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να στρογγυλοποιήσουμε αυτά τα ποσά στην πλησιέστερη τιμή, κατά τρόπο επωφελή για εσάς. Ωστόσο, ο τελικός υπολογισμός των Πόντων που θα γίνει εκ μέρους μας θα είναι οριστικός και δεσμευτικός.

 3. Οι παραγγελίες που αποζημιώνονται ή για τις οποίες επιστρέφονται τα χρήματα με τον αρχικό τρόπο πληρωμής θα χρεώνονται και στους Πόντους που έχετε ήδη κερδίσει από την παραγγελία, στο υπόλοιπο Πόντων σας. Οι παραγγελίες βάσει των οποίων συλλέγονται πόντοι δεν συμπεριλαμβάνουν επιστροφές προϊόντων, πιστώσεις, επιστροφές χρημάτων και προσαρμογές και ορίζονται ως αγορές που έχουν γίνει στην GoDaddy.com ή τους θυγατρικούς ιστότοπους, εκτός των φόρων επί των πωλήσεων,
 4. Οι Πόντοι κερδίζονται τριάντα (30) ημέρες μετά από την ημερομηνία αγοράς των υπηρεσιών. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας, υπάρχει δυνατότητα εξαργύρωσης των Πόντων για πίστωση στο κατάστημα, διαθέσιμη μόνο στο GoDaddy.com. Οι Πόντοι αυτοί θα εξαργυρώνονται στο αντίστοιχο των δολαρίων Η.Π.Α.
 5. Οι Πόντοι που εξαργυρώνονται με πίστωση στο κατάστημα του GoDaddy.com δεν είναι εξαργυρώσιμοι με μετρητά και υπόκεινται σε ακύρωση δύο έτη μετά από την συλλογή τους.
 6. Η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τους Πόντους, εάν υπάρχουν υποψίες ότι έχουν συλλεχθεί με απάτη ή με κατάχρηση δραστηριοτήτων.
 7. Η δομή συλλογής πόντων (η "Δομή συλλογής") για το Πρόγραμμα Pro θα βασίζεται στο τελικό ποσό ολοκλήρωσης της αγοράς σε δολάρια Η.Π.Α. του περιεχομένου του καλαθιού αγορών, το δικό σας ή του Πελάτη σας, μετά την αφαίρεση τυχόν εκπτώσεων σε προϊόντα ή εξαιρέσεων. Η Δομή συλλογής ενδέχεται να περιλαμβάνει (i) κάποιο ποσοστό ανά προϊόν ή υπηρεσία, (ii) ένα συγκεκριμένο ποσό ανά προϊόν ή υπηρεσία (iii) έναν συνδυασμό των δύο. Η τρέχουσα δομή συλλογής προσδιορίζεται παρακάτω:
  Τίτλος Ημερομηνία ισχύος Ποσοστό
  Κατάλληλα προϊόντα – Πάροχος Προγράμματος Pro Κατάλληλα προϊόντα – Πάροχος Προγράμματος Pro Plus 8/2/2016
  1/9/2016
  5%
  10%

7(γ) Καταλληλότητα Pro Connect για τους Παρόχους Προγράμματος Pro

Προκειμένου να πληρείτε τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Pro Connect, πρέπει να είστε Πάροχος Pro Plus.

7(δ) Καταλληλότητα Pro Plus για Παρόχους Προγράμματος Pro

Όλοι οι Πάροχοι Προγράμματος Pro είναι κατάλληλοι για την κατάσταση Pro Plus, αφού κερδίσουν 2.500 Πόντους καταλληλότητας, εντός ενός ημερολογιακού έτους. Με τη συλλογή 2.500 Πόντων καταλληλότητας, ένας Πάροχος Προγράμματος Pro θα περάσει αυτόματα σε κατάσταση Pro Plus και θα οριστεί από την GoDaddy ως Πάροχος Pro Plus.

Οι Πάροχοι Pro Plus έχουν πλεονεκτήματα έναντι των απλών Παρόχων Προγράμματος Pro: τη δυνατότητα να δημιουργούν προφίλ στην κονσόλα Pro Connect, σύμφωνα με την Ενότητα 3 και τη δυνατότητα να κερδίζουν πρόσθετους Πόντους, σύμφωνα με την Ενότητα 7(β)(vii).

Η κατάσταση Pro Plus τερματίζεται αυτόματα στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί την προαγωγή μέλους στο πρόγραμμα Pro Plus, εκτός και αν κερδίσετε επιπλέον 2.500 Πόντους καταλληλότητας κατά τη διάρκεια του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Οι Πόντοι εξαργύρωσης για πίστωση στο κατάστημα δεν επηρεάζουν τον αριθμό των πόντων που έχουν κερδηθεί για σκοπούς καταλληλότητας για λήψη της ιδιότητας του μέλους Pro Plus.

8. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χωρίς κανέναν περιορισμό επί των δικαιωμάτων και των ενδίκων μέσων μας, αν:

 1. Παραβιάσετε την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε έγγραφο που ενσωματώνεται μέσω παραπομπής.
 2. Η GoDaddy καθορίζει εάν οι ενέργειές σας μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο την GoDaddy ή τα μέλη της,
 3. Ως Πάροχος Προγράμματος Pro, λάβετε μέση αξιολόγηση χαμηλότερη από 4 αστέρια (από τα 5) στις τελευταίες 10 αξιολογήσεις ή
 4. Η GoDaddy καθορίζει αν η χρήση του Προγράμματος Pro από μέρους σας παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή τα νομικά δικαιώματα άλλων.

H GoDaddy έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει άμεσα και επ΄ αόριστο τα πλεονεκτήματά σας, να θέσει σε διαθεσιμότητα ή να κλείσει τον ή τους λογαριασμούς σας και να απορρίψει την προσφορά του Προγράμματος Pro σε εσάς ή να λάβει άλλα μέτρα που θεωρεί κατάλληλα (όπως προσδιορίζονται από την GoDaddy κατά την πλήρη και αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια), προκειμένου να επιβάλλει την εφαρμογή ή να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση.

9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Αν και η GoDaddy προβαίνει σε ορισμένα βήματα για την εξέταση των διαπιστευτηρίων ενός Παρόχου Προγράμματος Pro, ως Πελάτης Προγράμματος Pro, κατανοείτε ότι κανένα μέρος του Προγράμματος Pro της GoDaddy δεν προορίζεται για την αντικατάσταση ή την υποκατάσταση οποιωνδήποτε απαιτήσεων παροχής άδειας χρήσης για κάποιον ανεξάρτητο επαγγελματία web. H GoDaddy δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση αναφορικά με τις δεξιότητας των Παρόχων Προγράμματος Pro ή την ποιότητα των υπηρεσιών που ενδέχεται να σας παρέχει. Εάν επιλέξετε να διατηρήσετε τις υπηρεσίες τους, η GoDaddy δεν εγκρίνει ούτε συνιστά τις υπηρεσίες οποιουδήποτε συγκεκριμένου Παρόχου Προγράμματος Pro. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα Pro θα πρέπει να επαφίεται στη δική του, ανεξάρτητη κρίση ή, όπως είναι κατάλληλο, να αναζητά τις συμβουλές κάποιου ικανού επαγγελματία για τον προσδιορισμό της άσκησης εύλογης επιμέλειας υπό οποιεσδήποτε δεδομένες συνθήκες. Επαφίεται αποκλειστικά σε εσάς να αξιολογήσετε τις ικανότητες οποιουδήποτε ατόμου και να συνάψετε απευθείας συμβόλαιο ή να συνάψετε με άλλον τρόπο συμφωνία με κάποιον Πάροχο Προγράμματος Pro. Οι Πάροχοι Προγράμματος Pro δεν είναι εργολάβοι, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι της GoDaddy.

Η GoDaddy δεν εμπλέκεται στη σύμβαση μεταξύ ενός Πελάτη Προγράμματος Pro και ενός Παρόχου προγράμματος Prο ή στην ολοκλήρωση οιωνδήποτε υπηρεσιών. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε αντιδικία μεταξύ των μερών, πρέπει να την επιλύσετε απευθείας με το άτομο με το οποίο έχετε συνάψει συμβατική σχέση.

ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΤΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ, ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΤΕ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΝ GoDaddy ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ), ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΥΛΟΓΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΛΟΓΩ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΑΛΛΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRO (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ, ΠΡΑΞΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ), ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRO.

Η GoDaddy ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRO BETA Ή ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRO, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ Ή ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΕΛΑΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRO Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΒΙΩΣΕΤΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRO BETA Ή ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRO, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ.

ΕΑΝ, ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ Η GoDaddy Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΗ ΒΑΣΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRO ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

10. ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΔΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Οι τίτλοι και οι κεφαλίδες της παρούσας Σύμβασης παρέχονται προς διευκόλυνση και μόνο για λόγους αναφοράς, και συνεπώς με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ερμηνεύσουν τη συμφωνία μεταξύ των μερών όπως άλλως διατυπώνεται στην παρούσα. Κάθε συμφωνία και σύμβαση στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης θα ερμηνεύεται για όλους τους σκοπούς ως ξεχωριστή και ανεξάρτητη συμφωνία ή σύμβαση. Σε περίπτωση που το δικαστήριο μιας αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει οποιαδήποτε διάταξη (ή τμήμα διάταξης) της παρούσας Σύμβασης ως παράνομη, μη έγκυρη ή μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις (ή τμήματα διατάξεων) της παρούσας Σύμβασης δεν πρόκειται να επηρεαστούν και θα θεωρούνται έγκυρες και εφαρμοστέες στον απόλυτο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

11. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα θα έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται στη Σύμβαση των Γενικών όρων χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και των διατάξεων της Σύμβασης γενικών όρων χρήσης, θα υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα GoDaddy Pro ή την παρούσα Σύμβαση, επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

GoDaddy Legal Department
14455 North Hayden Rd.
Suite 219
Scottsdale, AZ 85260
legal@godaddy.com

Τηλέφωνο: 21 1 198 4715


Αναθεώρηση: 19/2/2018
Πνευματικά δικαιώματα © 2014-2019 GoDaddy.com, LLC Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.