GoDaddy

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΕΡΊ ΚΛΉΤΕΥΣΗΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥΣ

Τελευταία αναθεώρηση: 14 Φεβρουαρίου 2019

Η Πολιτική απορρήτου της GoDaddy απαγορεύει την αποκάλυψη πληροφοριών πελάτη ή λογαριασμού χωρίς τη ρητή άδεια του πελάτη, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου απαιτείται από το νόμο και προκειμένου να συμμορφώνεται προς όσα ορίζει ο νόμος ή προς τις νομικές διαδικασίες και τα σχετικά έγγραφα που επιδίδονται καταλλήλως στην GoDaddy ή σε κάποια από τις συνδεδεμένες εταιρείες (συνεργάτες) της.

Εάν αναζητάτε την ταυτότητα ή πληροφορίες λογαριασμού πελάτη της GoDaddy σε σχέση με κάποιο νομικό ζήτημα αστικής ή ποινικής φύσης, υποχρεούστε να αποστείλετε φαξ, ταχυδρομική επιστολή ή να επιδώσετε έγκυρη κλήτευση στην GoDaddy.com, LLC. Για ζητήματα ποινικής φύσης πρέπει να ανήκετε στο δυναμικό των διωκτικών αρχών.

Υποβολή κλητεύσεων

Η έδρα της GoDaddy βρίσκεται στο Scottsdale της Αριζόνα, συνεπώς όλες οι κλητεύσεις πρέπει να επιδίδονται στην προαναφερθείσα τοποθεσία ή να ταχυδρομούνται στη διεύθυνση:

  Compliance Department
  GoDaddy.com, LLC 14455 North Hayden Rd., Suite 219 Scottsdale, AZ 85260

Εναλλακτικά, η κλήτευση μπορεί να σταλεί με φαξ στον αριθμό:

(480) 624-2546 Attn: Compliance Department

Πολιτικές σχετικά με το email

Η GoDaddy δεν θα προσκομίζει περιεχόμενο μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς ο Νόμος περί απορρήτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κώδικα πολιτικής και ποινικής δικονομίας των Η.Π.Α., ενότητα 18, §2701 και επ. (Electronic Communications Privacy Act, 18 U.S.C. 2701 et seq.) απαγορεύει σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να προσκομίζουν το περιεχόμενο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ακόμα και δυνάμει δικαστικής εντολής, εξαιρουμένων περιορισμένων περιπτώσεων. Οι διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email server) της GoDaddy δεν διατηρούν διαγραμμένα ή απεσταλμένα email.

Η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο της μήνυσης καθώς και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν με ποιον τρόπο η διεύθυνση email της GoDaddy σχετίζεται με την εκκρεμούσα προσφυγή.

Όροι ειδικά για αστικές κλητεύσεις:

Ειδοποίηση προς τον πελάτη και χρόνος απόκρισης

Με την παραλαβή έγκυρης κλήτευσης σε αστικές διαδικασίες, η GoDaddy θα ειδοποιεί άμεσα τον πελάτη για τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες μέσω email ή ταχυδρομείου. Εάν οι περιστάσεις δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα, η GoDaddy δεν θα προσκομίζει άμεσα τις πληροφορίες του πελάτη οι οποίες ζητούνται μέσω της κλήτευσης και θα δίνει στον πελάτη την ευκαιρία να προσβάλει την κλήτευση στο δικαστήριο. Η GoDaddy διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει διαχειριστικές χρεώσεις στον πελάτη μέσω της Μεθόδου πληρωμής που η GoDaddy έχει καταχωρήσει για τον πελάτη.

Χρεώσεις που απορρέουν από τη συμμόρφωση προς κλητεύσεις

Η GoDaddy θα επιβάλλει χρεώσεις στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την κλήτευση σε αστικές διαδικασίες για έξοδα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση προς τις εν λόγω κλητεύσεις. Η πληρωμή πρέπει να γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου της GoDaddy. Οι επιταγές πρέπει να εκδίδονται στο όνομα της GoDaddy.com, LLC

Τα έξοδα που απορρέουν από την υποχρέωση συμμόρφωσης της GoDaddy έχουν ως εξής:

 • Έρευνα - 68,42 €/ώρα
 • Federal Express - όπως τιμολογήθηκε
 • Αντίγραφα - 0,23 €/σελίδα

Μεταχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών

Τα έγγραφα και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από την GoDaddy στο πλαίσιο της ανταπόκρισης σε μια κλήτευση ενδέχεται να περιέχουν εμπιστευτικές, ιδιόκτητες ή/και απόρρητες πληροφορίες, καθώς και εμπορικά μυστικά, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας από δημόσια αποκάλυψη. Οποιαδήποτε τέτοια έγγραφα θα φέρουν τη σφραγίδα σήμανσης “CONFIDENTIAL” (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ) και πρέπει να διεκπεραιώνονται ως εμπιστευτικά από κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που θα έχει πρόσβαση σε αυτά. Η διεκπεραίωση ως εμπιστευτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Πρώτον, η πρόσβαση σε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ έγγραφα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στα μέρη που εμπλέκονται στην υποκείμενη διαδικασία και στα οποία έχει επιδοθεί κλήτευση. Στα μέρη αυτά συγκαταλέγονται και οι εκπρόσωποί τους και τα μέλη και το προσωπικό του δικαστηρίου. Τα έγγραφα που επισημαίνονται ως ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κατά την ένορκη κατάθεση, στο πλαίσιο της υποκείμενης διαδικασίας, κάποιου μάρτυρα στον οποίον η κοινοποίηση είναι ευλόγως απαραίτητη, με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε κατάθεση που αφορά τα εν λόγω ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ έγγραφα θα χαρακτηριστεί ως "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ" και θα τύχει μεταχείρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρούσα διάταξη.

Δεύτερον, τα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ έγγραφα δεν πρέπει να καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο, ενώ πρέπει να καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια αρχειοθέτησης των εγγράφων αυτών, καθώς και τυχόν παραπομπών σε αυτά, σε σφραγισμένα αρχεία. Οποιοσδήποτε επιχειρήσει να υποβάλλει οποιαδήποτε αίτηση, ενημέρωση ή άλλο έγγραφο, το οποίο επισυνάπτεται ή παραπέμπει σε οποιοδήποτε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ έγγραφο ή μέρος αυτού, οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να επιτύχει τη σφράγιση των εν λόγω ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ πληροφοριών με δικαστική εντολή. Εάν το δικαστήριο απορρίψει μια αίτηση σφράγισης που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής κλήτευσης, το μέρος έχει το δικαίωμα να αρχειοθετήσει το ή τα εν λόγω έγγραφα κανονικά, εκτός εάν δοθεί διαφορετική εντολή από το δικαστήριο.

Τρίτον, τα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ έγγραφα που συντάσσονται ως απόκριση στην κλήτευση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, εκτός από την δίωξη ή την υπεράσπιση της προσφυγής για την οποία επιδίδεται η κλήτευση και πρέπει να καταστρέφονται εντός εξήντα (60) ημερών από την τελική εκδίκαση της υποκείμενης προσφυγής. Το άτομο ή η οντότητα που υποβάλλει την κλήτευση είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση ότι κάθε πρόσωπο ή οντότητα στα οποία θα διατεθούν τυχόν ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ έγγραφα θα συμμορφωθεί με αυτήν την απαίτηση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ GoDaddy.COM, LLC

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα διαφορών domain της GoDaddy για ερωτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες της Ενιαίας πολιτικής επίλυσης διαφορών (UDRP), τυχόν προσφυγές ή άλλου τύπου νομικές διαφορές περί ονομάτων domain τα οποία είναι κατοχυρωμένα με την GoDaddy ή σχετικά με περιεχόμενο ιστότοπων που φιλοξενεί η GoDaddy. Διαβάστε τις ακόλουθες πληροφορίες και επικοινωνήστε μαζί μας για διαφορές περί ονομάτων domain πριν προβείτε σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή αν έχετε ερωτήσεις:

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 8 π.μ.-5 μ.μ. (Ορεινή ώρα Η.Π.Α.)

Διεύθυνση για προσφυγές ή νομικές διενέξεις: courtdisputes@godaddy.com

Διεύθυνση επικοινωνίας για θέματα διενέξεων που αφορούν την Ενιαία πολιτικής επίλυσης διαφορών (UDRP): UDRPdisputes@godaddy.com

Εάν η GoDaddy είναι ο καταχωρητής του επίδικου ονόματος domain ή φιλοξενεί το περιεχόμενο που συνιστά αντικείμενο της καταγγελίας μου, πρέπει να κατονομάσω την GoDaddy στην αγωγή που θα καταθέσω;

Όχι. Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρετε ονομαστικά την GoDaddy σε μια νομική διαφορά σχετικά με όνομα domain που έχει κατοχυρωθεί ή φιλοξενείται στην GoDaddy. Η GoDaddy θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση εκδοθεί από αρμόδιο δικαστήριο σχετικά με την τελική διάθεση ενός ονόματος domain ή ενός ιστότοπου.

Είναι αναγκαίο να αναφέρω ονομαστικά την Domains By Proxy σε μια νομική αγωγή που υποβάλλω εάν το όνομα domain χρησιμοποιεί την υπηρεσία απορρήτου Domains By Proxy;

Δεν είναι απαραίτητο να κατονομαστεί η Domains by Proxy σε μια νομική διαφορά. Η Domains by Proxy είναι μια υπηρεσία απόρρητης κατοχύρωσης και δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του ονόματος domain ή άλλου σχετικού περιεχομένου ιστότοπου. Όπως και η GoDaddy, η Domains By Proxy θα συμμορφώνεται προς οποιαδήποτε δικαστική εντολή εκδοθεί από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για υποβολή δικαστικών εγγράφων στην GoDaddy;

Τα δικαστικά έγγραφα που αφορούν νομικές διαφορές ή προσφυγές μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση courtdisputes@godaddy.com. Τυχόν αλληλογραφία για ζητήματα που αφορούν την Ενιαία πολιτική επίλυσης διαφορών (UDRP) μπορεί να αποστέλλεται στη διεύθυνση UDRPdisputes@godaddy.com. Προτιμώνται τα ηλεκτρονικά αντίγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Δεν είναι απαραίτητο να αποσταλούν στη συνέχεια έντυπα αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων.

Τι πρέπει να περιλαμβάνουν οι δικαστικές εντολές που αποστέλλονται στην GoDaddy;

Οι αποφάσεις δικαστηρίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ειδική, αλλά τουλάχιστον, πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Τα θιγόμενα ονόματα domain και, για περιεχόμενο που φιλοξενούμε εμείς, τις συγκεκριμένες διευθύνσεις URL όπου βρίσκεται το φιλοξενούμενο περιεχόμενο. (Παρακαλείσθε να μας παρέχετε μόνο εντολές για περιεχόμενο που φιλοξενούμε εμείς.)

 • Τη συγκεκριμένη ενέργεια στην οποία καλείται να προβεί η GoDaddy σχετικά με το όνομα domain ή/και τον σχετικό ιστότοπο.

 • Εάν ο ενάγων ζητά να αποκτήσει έλεγχο του λογαριασμού ενός πελάτη στην GoDaddy, η απόφαση δικαστηρίου πρέπει να καθορίσει τον αριθμό λογαριασμού GoDaddy. (Ακολουθήστε αυτήν την επιλογή μόνο εάν όλα τα ονόματα domain στο λογαριασμό σχετίζονται με την προσφυγή.)

Είναι δυνατή η υποβολή δικαστικών εγγράφων από χώρες εκτός των Η.Π.Α.;

Ναι. Εάν η γλώσσα των πρωτότυπων εγγράφων δεν είναι η αγγλική, απαιτούνται τα εξής:

 • Πρωτότυπο αντίγραφο με δικαστική σφραγίδα και

 • Πιστοποιημένη μετάφραση στα Αγγλικά του αντιγράφου που φέρει σφραγίδα δικαστηρίου.

Υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις ως προς τις Συμφωνίες διακανονισμών;

Ναι. Προκειμένου η GoDaddy να υλοποιήσει όρους που σχετίζονται με μια συμφωνία διακανονισμού, η συμφωνία διακανονισμού πρέπει:

 • Να περιλαμβάνει προσφυγή

 • Να είναι υπογεγραμμένη από αμφότερους τους συμβαλλόμενους με πιστοποιημένο το γνήσιο της υπογραφής

 • Να προσδιορίζει τα θιγόμενα ονόματα domain και

 • Να περιλαμβάνει δήλωση ότι η προσφυγή θα απορριφθεί τελεσίδικα.

Υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις ως προς τις Περιπτώσεις έκτακτης διαχείρισης;

Ναι. Όλες οι εντολές εκκαθάρισης σε περίπτωση χρεοκοπίας θα πρέπει:

 • Να αναφέρουν με σαφήνεια τα ονόματα domain που πρόκειται να μετακινηθούν ξεχωριστά από άλλους πόρους και

 • Να δηλώνουν ότι ο παραλήπτης πρόκειται να διαχειριστεί ή/και να πουλήσει το όνομα ή τα ονόματα domain.


Αναθεώρηση: 14/2/2019

Πνευματικά δικαιώματα © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.