GoDaddy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΚΛΗΤΕΥΣΗΣ

Πολιτική κλήτευσης GoDaddy.com, LLC

Η Πολιτική απορρήτου της GoDaddy απαγορεύει την αποκάλυψη πληροφοριών πελάτη ή λογαριασμού χωρίς τη ρητή άδεια του πελάτη, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου απαιτείται από τον νόμο και προκειμένου να συμμορφώνεται προς όσα ορίζει ο νόμος ή προς τις νομικές διαδικασίες και τα σχετικά έγγραφα που επιδίδονται καταλλήλως στην GoDaddy ή σε κάποια από τις συνδεδεμένες εταιρείες (συνεργάτες) της. Η GoDaddy είναι μεταπωλητής για τη Wild West Domains, LLC. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται από την GoDaddy ενδέχεται να μην προέρχονται στο σύνολό τους από τη Wild West Domains, LLC Η Wild West Domains, LLC δεν είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από μέρους των πελατών προϊόντων και υπηρεσιών που δεν προέρχονται από την Wild West Domain.

Εάν αναζητείτε την ταυτότητα ή πληροφορίες λογαριασμού πελάτη της GoDaddy σε σχέση με κάποιο νομικό ζήτημα αστικής ή ποινικής φύσης, υποχρεούστε να αποστείλετε φαξ, ταχυδρομική επιστολή ή να επιδώσετε έγκυρη κλήτευση στην Wild West Domains, LLC.

Υποβολή κλητεύσεων

Η έδρα της Wild West Domains, LLC βρίσκεται στο Scottsdale της Αριζόνα, συνεπώς όλες οι κλητεύσεις πρέπει να επιδίδονται στην προαναφερθείσα τοποθεσία ή να ταχυδρομούνται στη διεύθυνση:

Compliance Department
Wild West Domains, LLC
14455 N. Hayden Road
Suite 219
Scottsdale, Arizona 85260

Εναλλακτικά, η κλήτευση μπορεί να σταλεί με φαξ στον αριθμό:

(480) 624-2546
Attn: Compliance Department

Πολιτικές σχετικά με το email

Η Wild West Domains, LLC δεν θα προσκομίζει περιεχόμενο email, καθώς ο Νόμος περί απορρήτου ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κώδικα πολιτικής και ποινικής δικονομίας των Η.Π.Α., ενότητα 18, παρ. 2701 και επ. (Electronic Communications Privacy Act, 18 U.S.C. 2701 et seq.) απαγορεύει σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να προσκομίζουν το περιεχόμενο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ακόμα και δυνάμει δικαστικής εντολής, εξαιρουμένων περιορισμένων περιπτώσεων. Οι email server της Wild West Domains, LLC δεν διατηρούν διαγραμμένα ή απεσταλμένα email.

Η Wild West Domains, LLC διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο της καταγγελίας και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν με ποιον τρόπο η διεύθυνση email της Wild West Domains, LLC σχετίζεται με την εκκρεμούσα προσφυγή και τη σχετική κλήτευση.

Ειδοποίηση προς τον πελάτη και χρόνος απόκρισης

Με την παραλαβή έγκυρης κλήτευσης σε αστικές διαδικασίες, η Wild West Domains, LLC θα ειδοποιεί αμέσως τον πελάτη για τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες μέσω email ή ταχυδρομείου. Εάν οι περιστάσεις δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα, η Wild West Domains, LLC δεν θα προσκομίζει άμεσα τις πληροφορίες του πελάτη οι οποίες ζητούνται μέσω της κλήτευσης και θα δίνει στον πελάτη την ευκαιρία να προσβάλει την κλήτευση στο δικαστήριο. Η Wild West Domains, LLC διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει διαχειριστικές χρεώσεις στον πελάτη μέσω της Μεθόδου πληρωμής που η Wild West Domains, LLC έχει καταχωρήσει για τον πελάτη.

Χρεώσεις που απορρέουν από τη συμμόρφωση προς κλητεύσεις

Η Wild West Domains, LLC θα επιβάλλει χρεώσεις στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την κλήτευση σε αστικές διαδικασίες για έξοδα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση προς τις εν λόγω κλητεύσεις. Η πληρωμή πρέπει να γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου της Wild West Domains, LLC. Οι επιταγές πρέπει να εκδίδονται στο όνομα της Wild West Domains, LLC.

Τα έξοδα της Wild West Domains, LLC για τη συμμόρφωση προς την κλήτευση έχουν ως εξής:

  • Έρευνα - 75,00 $/ώρα
  • Federal Express - όπως τιμολογήθηκε
  • Αντίγραφα - 0,25 $/σελίδα

Μεταχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών

Τα έγγραφα και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από την Wild West Domains, LLC στο πλαίσιο της ανταπόκρισης σε μια κλήτευση ενδέχεται να περιέχουν εμπιστευτικές, ιδιόκτητες ή/και απόρρητες πληροφορίες, καθώς και εμπορικά μυστικά, τα οποία χρήζουν ειδικής προστασίας από δημόσια αποκάλυψη. Οποιαδήποτε τέτοια έγγραφα θα φέρουν τη σφραγίδα σήμανσης «CONFIDENTIAL» (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ) και πρέπει να διεκπεραιώνονται ως εμπιστευτικά από κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που θα έχει πρόσβαση σε αυτά. Η διεκπεραίωση ως εμπιστευτικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Πρώτον, η πρόσβαση σε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ έγγραφα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στα μέρη που εμπλέκονται στην υποκείμενη διαδικασία και στα οποία έχει επιδοθεί κλήτευση. Στα μέρη αυτά συγκαταλέγονται και οι εκπρόσωποί τους και τα μέλη και το προσωπικό του δικαστηρίου. Τα έγγραφα που επισημαίνονται ως ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κατά την ένορκη κατάθεση, στο πλαίσιο της υποκείμενης διαδικασίας, κάποιου μάρτυρα στον οποίον η κοινοποίηση είναι ευλόγως απαραίτητη, με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε κατάθεση που αφορά τα εν λόγω ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ έγγραφα θα χαρακτηριστεί ως «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ» και θα τύχει μεταχείρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παρούσα διάταξη.

Δεύτερον, τα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ έγγραφα δεν πρέπει να καταχωρίζονται στο δημόσιο μητρώο, ενώ πρέπει να καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια αρχειοθέτησης των εγγράφων αυτών, καθώς και τυχόν παραπομπών σε αυτά, σε σφραγισμένα αρχεία. Οποιοσδήποτε επιχειρήσει να υποβάλλει οποιαδήποτε αίτηση, ενημέρωση ή άλλο έγγραφο, το οποίο επισυνάπτεται ή παραπέμπει σε οποιοδήποτε ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ έγγραφο ή μέρος αυτού, οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να επιτύχει τη σφράγιση των εν λόγω ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ πληροφοριών με δικαστική εντολή. Εάν το δικαστήριο απορρίψει μια αίτηση σφράγισης που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής κλήτευσης, το μέρος έχει το δικαίωμα να αρχειοθετήσει το ή τα εν λόγω έγγραφα κανονικά, εκτός εάν δοθεί διαφορετική εντολή από το δικαστήριο.

Τρίτον, τα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ έγγραφα που συντάσσονται ως απόκριση στην κλήτευση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, εκτός από την δίωξη ή την υπεράσπιση της προσφυγής για την οποία επιδίδεται η κλήτευση και πρέπει να καταστρέφονται εντός εξήντα (60) ημερών από την τελική εκδίκαση της υποκείμενης προσφυγής. Το άτομο ή η οντότητα που υποβάλλει την κλήτευση είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση ότι κάθε πρόσωπο ή οντότητα στα οποία θα διατεθούν τυχόν ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ έγγραφα θα συμμορφωθεί με αυτήν την απαίτηση.